Wybrane zagadnienia prewencji

Komentarze

Transkrypt

Wybrane zagadnienia prewencji
KARTA PRZEDMIOTU
I.
Nazwa przedmiotu:
Kierunek studiów:
Poziom studiów:
Forma studiów:
Specjalność:
Profil:
Liczba ECTS:
Semestr:
Wymagania wstępne:
Język wykładowy:
Cel przedmio- C01
tu:
C02
C03
II.
Zakres
Wiedza:
Kod
Opis efektu
Sposób oceny
Posiada wiedzę dotyczącą podstaw prawnych realizacji
przez policję podstawowych uprawnień.
Zna zasady, warunki oraz przypadki użycia przez policję
środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej.
Zna zasady współpracy policji z podmiotami uprawnionymi do żądania udzielania pomocy oraz asysty.
Potrafi wskazać podstawy prawne realizacji przez policję podstawowych uprawnień.
Interpretować podstawowe pojęcia związane z użyciem
środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej.
Określić zasady, warunki i przypadki użycia środków
przymusu bezpośredniego oraz broni palnej.
Wyjaśnić istotę oraz cel postępowania egzekucyjnego
oraz odróżnić pomoc od asysty
Posiada umiejętność uzasadnienia stanowiska w zakresie
podjęcia decyzji o zastosowaniu podstawowych uprawnień policyjnych w stosunku do obywatela.
Potrafi uzasadnić decyzję o podjęciu lub odstąpieniu od
użycia w stosunku do obywateli środków przymusu
bezpośredniego oraz broni palnej
Potrafi określić zakres i kompetencje policji w zakresie
realizacji postępowania egzekucyjnego w tym jakich
czynności nie ma prawa wykonywać funkcjonariusz w
stosunku do obywateli i ich mienia.
TREŚCI PROGRAMOWE
kolokwium
Cvk03
Cvk04
Cvk05
Cvk06
Cvk07
Kompetencje
społeczne
Cvk08
Cvk09
Cvk10
III.
CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU
Kod: Cvk
Wybrane zagadnienia prewencji
Bezpieczeństwo narodowe
Studia I stopnia
stacjonarne
Bezpieczeństwo publiczne
akademicki
4
V
podstawowa wiedza z zakresu systemu prawnego RP
polski
Zdobycie wiedzy dotyczącej podstawowych uprawnień policji z zakresu legitymowania, zatrzymywania osób, kontroli osobistej, przeglądania zawartości bagażu, sprawdzania ładunku, przeszukania osoby, pomieszczeń i rzeczy
Zdobycie wiedzy w zakresie stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz użycia broni palnej.
Zdobycie wiedzy w zakresie wykonywania przez policję interwencji
oraz udzielania pomocy i asysty uprawnionym podmiotom.
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Cvk01
Cvk02
Umiejętności:
Forma
W01
W02
AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ
WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH
Temat, zagadnienia
Pojęcie tożsamości
Przyczyny legitymowania
kolokwium
kolokwium
kolokwium
kolokwium
kolokwium
kolokwium
kolokwium
kolokwium
kolokwium
Liczba
godzin
1
1
1
W03
W04
W05
W06
W07
W08
W09
W10
W11
W12
W13
W14
W15
C01
C02
C03
C04
C05
C06
C07
C08
C09
C10
IV.
Forma
W01
W02
W03
W04
W05
W06
W07
W08
Obowiązki policjanta podczas legitymowania
Pojęcie „zatrzymania” i „ujęcia osoby”.
Podstawy faktyczne zatrzymania.
Prawa osoby zatrzymanej.
Podstawy prawne dokonania kontroli osobistej, przeglądania zawartości bagażu oraz sprawdzania ładunku.
Zasady przeprowadzania kontroli osobistej, przeglądania zawartości bagażu
oraz sprawdzania ładunku.
Ograniczenia w zakresie kontroli osobistej, przeglądania zawartości bagażu
oraz sprawdzania ładunku.
Podstawy prawne i faktyczne przeszukania.
Cel oraz rodzaje przeszukania
Zasady, warunki i przypadki użycia środków przymusu bezpośredniego.
Zasady, warunki i przypadki użycia broni palnej.
Istota oraz cel postępowania egzekucyjnego w kontekście udzielania pomocy
i asysty
Podejmowanie interwencji przez policję.
Taktyka podczas legitymowania osób.
Ślady charakteryzujące sfałszowany lub przerobiony dokument.
Cechy przerobionego lub podrobionego dokumentu.
Zapoznanie się z środkami przymusu bezpośredniego stosowanymi przez
policję.
Czynności po użyciu broni palnej skutkujące zranieniem lub śmiercią osoby.
Taktyka podczas kontroli osobistej, przeglądaniu bagażu oraz sprawdzaniu
ładunku.
Taktyka podczas zatrzymania.
Taktyka podczas udzielania pomocy i asysty.
Taktyka podczas wykonywania interwencji policyjnych.
Kolokwium
KORELACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Kod efektu przedmiotu
Cvk01
Cvk01, Cvk03
Cvk01, Cvk03
Cvk02,Cvk3,Cvk04
Cvk02,Cvk3,Cvk04
Cvk02,Cvk3,Cvk04
Cvk02,Cvk3,Cvk04
Cvk02,Cvk3,Cvk04,Cvk05
W09
Cvk02,Cvk3,Cvk04,Cvk05
W10
Cvk02,Cvk3,Cvk04,Cvk05
W11
Cvk02,Cvk3,Cvk04,Cvk05
W12
Cvk02,Cvk3,Cvk04,Cvk05
W13
Cvk02,Cvk3,Cvk04,Cvk06
W14
Cvk02,Cvk3,Cvk04,Cvk06
W15
Cvk02,Cvk3,Cvk04,Cvk06
C01
Cvk01, Cvk02,Cvk03
Kod efektu kierunkowego
BN1_W01
BN1_W01, BN1_W07
BN1_W01, BN1_W07
BN1_W02, BN1_W03
BN1_W02, BN1_W03
BN1_W02, BN1_W03
BN1_W02, BN1_W03
BN1_W02, BN1_W03,
BN1_W05
BN1_W02, BN1_W03,
BN1_W05
BN1_W02, BN1_W03,
BN1_W05
BN1_W02, BN1_W03,
BN1_W05
BN1_W02, BN1_W03,
BN1_W05
BN1_W02, BN1_W03,
BN1_W06
BN1_W02, BN1_W03,
BN1_W06
BN1_W02, BN1_W03,
BN1_W06
BN1_U01, BN1_U02
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
2
3
2
2
2
Kod efektu obszarowego
S1A_01
S1A_01, S1A_04
S1A_02, S1A_03
S1A_02, S1A_04
S1A_02, S1A_04
S1A_02, S1A_04
S1A_02, S1A_04
S1A_02, S1A_04, S1A_05
S1A_02, S1A_04, S1A_05
S1A_02, S1A_04, S1A_05
S1A_02, S1A_04, S1A_05
S1A_02, S1A_04, S1A_05
S1A_02, S1A_04, S1A_06
S1A_02, S1A_04, S1A_06
S1A_02, S1A_04, S1A_06
S1A-U02, S1A-K02, S1A-K03
2
C02
C03
C04
C05
C06
Cvk01, Cvk02,Cvk03
Cvk01, Cvk02,Cvk03
Cvk01, Cvk02, Cvk04
Cvk01, Cvk02, Cvk04
Cvk01, Cvk05, Cvk06, Cvk06
C07
Cvk01, Cvk05, Cvk06, Cvk06
C08
Cvk07, Cvk08, Cvk09, Cvk10
C09
Cvk07, Cvk08, Cvk09, Cvk10
C10
Cvk07, Cvk08, Cvk09, Cvk10
V.
BN1_U01, BN1_U02
BN1_U01, BN1_U02
BN1_U01, BN1_U02, BN1_U03
BN1_U01, BN1_U02, BN1_U03
BN1_U01, BN1_U02, BN1_U05
BN1_U06
BN1_U01, BN1_U02, BN1_U05
BN1_U06
BN1_U01, BN1_U02, BN1_U03
BN1_K02, BN1_K03
BN1_U01, BN1_U02, BN1_U03
BN1_K02, BN1_K03
BN1_U01, BN1_U02, BN1_U03
BN1_K02, BN1_K03
S1A-U02, S1A-K02, S1A-K03
S1A-U02, S1A-K02, S1A-K03
S1A-U01, S1A-U03, S1A-U04
S1A-U01, S1A-U03, S1A-U04
S1A-U01, S1A-U02, S1A-U03,
S1A-U04
S1A-U01, S1A-U02, S1A-U03,
S1A-U04
S1A-U01, S1A-U02, S1A-K02,
S1A-K03
S1A-U01, S1A-U02, S1A-K02,
S1A-K03
S1A-U01, S1A-U02, S1A-K02,
S1A-K03
NAKŁAD PRACY STUDENTA
Forma aktywności
Wykład
Ćwiczenia
Seminaria
Konwersatoria
Konsultacje
Rozliczenie rygorów przedmiotu
Przygotowanie do ćwiczeń
Opanowanie informacji
Przygotowanie do rozliczenia rygorów
RAZEM
VI.
Liczba godzin
kontaktowych
15
21
0
0
0
2
Zaliczenie
38
3.
4.
5.
4
- prezentacja środków przymusu bezpośredniego;
- prezentacja multimedialna;
- analiza przypadku
Kryteria składowe
obecność na zajęciach
średnia ze sprawdzianów na ćwiczeniach
ocena z kolokwium
VIII.
1.
2.
68
X
FORMA ZALICZENIA PRZEDMIOTU
Rygor
5.
Pkt.
ECTS
METODY I NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE
VII.
4.
Razem liczba
godzin
10
10
10
30
X
- wykład;
- ćwiczenie;
- praca w grupach i inne formy aktywizujące;
1.
2.
3.
Liczba godzin
niekontaktowych
Waga
0,2
0,2
0,6
LITERATURA
OBOWIĄZKOWA
Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30 poz.179 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U. 2013 nr 0
poz. 628)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie sposobu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów (Dz. U. nr 141, poz. 1186)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. nr 89, poz. 555 z późn. zm.)
UZUPEŁNIAJĄCA
Praca zbiorowa pod red. P. Janickiego, „Służba prewencyjna – wybrane zagadnienia”, Słupsk 2005
A. R. Stefański, „Środki przymusu bezpośredniego – wybrane zagadnienia (materiał szkoleniowy dla
słuchaczy)”, Słupsk 2010
G. Babieracki, „Kontrola osobista” , Słupsk 2009
G. Babieracki, J. Konewko, S. Młynarski, „Sprawdzenie osoby, kontrola osobista a przeszukanie w
codziennej służbie policjanta”, Słupsk 2011
M. Baran, P. Sielecki, A.Wasik, „Podręcznik policjanta pionu prewencji”, Katowice 2007
IX.
Stopień, Imię i nazwisko
adres e-mail, tel.
PROWADZĄCY PRZEDMIOT
mgr Robert Sarpalius, mgr Tomasz Hintz
[email protected]
3