PROGENIS - Bank Komórek Mac

Komentarze

Transkrypt

PROGENIS - Bank Komórek Mac
PROGENIS ‐ Bank Komórek Macierzystych ‐ Krew Pępowinowa, Komórk...
1z2
h"p://www.progenis.pl/index.php/prasaszczegoly,pr,93.html
Czy warto przechowywać krew pępowinową?
Realizujemy usługi
na terenie
CAŁEGO KRAJU !!!
Warszawa:
tel. 22 627 03 70,
kom 696 036 196
Kraków:
tel. 12 651 28 51,
kom. 600 358 084
Całodobowy nr zgłoszeniowy
600 358 084
e-mail: [email protected]
Wielu rodziców spodziewając się dziecka zastanawia się czy przechowywać
krew pępowinową swojego maleństwa. Zdania na ten temat są podzielone. Z
jednej strony to wydatek około 2000 złotych, a z drugiej ogromne moŜliwości
wykorzystania komórek macierzystych w przyszłych terapiach medycyny
regeneracyjnej.
Krew pępowinowa do niedawna nie była przedmiotem szczególnej uwagi. Po urodzeniu
dziecka, łoŜysko i pępowinę utylizowano traktując ją jak odpad biologiczny. Okazało
się jednak, Ŝe znajdujące się wewnątrz pępowiny kilkadziesiąt mililitrów krwi to
niezwykle cenny materiał biologiczny zawierający komórki macierzyste mogące
uratować Ŝycie w przypadku wielu chorób. Do dziś wykonano na świecie ponad 5000
przeszczepów krwi pępowinowej lecząc ponad 70 rodzajów chorób hematologicznych
takich jak białaczki, anemie, chłoniaki itp. Obecnie nikt nie kwestionuje potencjału
komórek macierzystych, jak równieŜ celowości przechowywania krwi pępowinowej na
potrzeby przeszczepów krwiotwórczych przeprowadzanych w terapiach chorób
hematologicznych. Pojawiają się jednak głosy poddające w wątpliwość zasadności
prywatnego przechowywania krwi pępowinowej. Czy przechowywanie krwi na potrzeby
dziecka, od którego została pobrana oraz najbliŜszych członków rodziny jest
działaniem uzasadnionym?
Dlaczego Rodzice przechowują krew pępowinową swoich dzieci?
Przechowywanie krwi pępowinowej to nie tylko przeszczepy w terapiach chorób
hematologicznych. Tysiące rodziców, przechowuje krew pępowinową swoich dzieci w
celu wykorzystania jej w przyszłości w licznych terapiach komórkowych z zakresu
medycyny regeneracyjnej. Do niedawna większość naukowców sądziła, Ŝe największe
znaczenie będą miały embrionalne komórki macierzyste. Niestety, aby je pozyskać
konieczne było zniszczenie embrionu, co wiązało się z powaŜnym dylematem
etycznym. Sytuacja zmieniła się pod koniec 2005 roku wraz z opublikowaniem odkrycia
prof. Mariusza Ratajczaka, który wraz ze swoim zespołem wykazał, Ŝe w ludzkim
szpiku oraz krwi pępowinowej znajdują się komórki macierzyste o cechach
embrionalnych. Odkrycie prof. Ratajczaka, potwierdzone w czterech innych
laboratoriach stawia krew pępowinową w nowym bardzo korzystnym świetle. W
trakcie badań nie tylko udało się wykryć niezwykłe embrionalnopodobne komórki, ale
takŜe nakłonić je do przemiany w inne typy komórek np. komórki nerwowe.
Krew pępowinowa jako cenne źródło komórek macierzystych o cechach embrionalnych
moŜe być bez kontrowersji natury etycznej wykorzystywana w medycynie
regeneracyjnej – rodzącej się gałęzi medycyny, którą juŜ dziś określa się mianem
medycyny XXI wieku.
Komórki macierzyste – nadzieja medycyny
Terapie z wykorzystaniem komórek macierzystych są przedmiotem prac dziesiątków,
jeśli nie setek ośrodków naukowych na całym świecie. Na badanie wydaje się ponad
miliard dolarów rocznie, co gwarantuje szybki postęp w tej dziedzinie. Większość
badań jest obecnie w fazie laboratoryjnej (leczenie choroby Alzheimera, Parkinsona,
cukrzycy). Fascynujące efekty uzyskiwane na zwierzętach pozwalają z optymizmem
patrzyć w przyszłość. Jednak na powszechne stosowanie takich terapii u ludzi w
większości przypadków trzeba będzie poczekać kilka, kilkanaście lat. Niektóre metody
leczenia bardzo szybko przechodzą z fazy laboratoryjnej do stosowania u ludzi. Dwa
lata temu terapie wykorzystujące komórki macierzyste w regeneracji mięśnia
sercowego po zawale były prowadzone doświadczalnie na niewielkiej liczbie chorych
przez ośrodek w Hamburgu. Obecnie regeneracja mięśnia sercowego za pomocą
komórek macierzystych staje się coraz bardziej powszechna. Takie zabiegi
wykonywane są przez kilkanaście ośrodków na świecie, w tym takŜe kilka w Polsce.
Komórki macierzyste wykorzystywane są takŜe w leczeniu miaŜdŜycy. Szczególne
osiągnięcia w tej dziedzinie mają polscy naukowcy pracujący w ośrodkach w Krakowie
oraz Wrocławiu. Dzięki pionierskim zabiegom kilkudziesięciu pacjentów uniknęło
amputacji kończyn.
W 2005 roku kilka ośrodków naukowych doniosło o odkryciu w krwi pępowinowej
komórek macierzystych mających zdolności do regeneracji tkanki nerwowej. TakŜe w
tym przypadku droga do zastosowań klinicznych przebiega bardzo szybko.
Amerykański prywatny bank krwi pępowinowej Cord Blood Registry wspólnie z Duke
Uniwersity wykorzystał krew pępowinową w eksperymentalnych terapiach uszkodzeń
mózgu oraz poraŜeń mózgowych. Dzięki zapobiegliwości rodziców młodzi pacjenci
przechowywali własną krew pępowinową. Po rozpoznaniu choroby mózgu zostali
poddani eksperymentalnej terapii. PoniewaŜ podawano im własną krew pępowinową, a
więc o stuprocentowej zgodność tkankowej nie było obawy o odrzucenie przeszczepu.
Po przeprowadzonych terapiach stan zdrowia małych pacjentów uległ poprawie.
Naukowcy zgodnie twierdzą, Ŝe to dopiero początek medycyny regeneracyjnej
wykorzystującej komórki macierzyste. To, co wczoraj wydawało się niemoŜliwe, dziś
jest wysoce prawdopodobne, a w przyszłości będzie czymś zwyczajnym. Nie naleŜy
stawiać pytania czy nauczymy się wykorzystywać potencjał komórek macierzystych.
Powinniśmy się zastanowić, kiedy tak się stanie. Wszyscy mamy nadzieję, Ŝe bardzo
Jak podpisać umowę ?
ściągnij plik z umową
promocyjną październik Progenis dla Rodziny
Opłaty, moŜliwość rozłoŜenia
na raty!
6.05.2010
Pierwszy w Polsce zabieg
rekonstrukcji piersi z komórek
macierzystych
22.01.2010
Przeszczepy szpiku mogą być
prostsze
10.12.2009
Komórki z pępowiny mogą leczyć
oczy
15.04.2009
Przeszczep pokona cukrzycę. Dzięki
transplantacji komórek kilkoro
diabetyków juŜ od trzech lat nie
musi przyjmować insuliny.
19.01.2009
Przełomowa terapia. Zastrzyki z
komórek macierzystych odbudują
mózg po udarze
Z
przyjemnością
informujemy, Ŝe
do grona
naszych
Klientów
dołączyła Pani
Magda Femme,
która
zdecydowała się
na pobranie i
przechowywanie
komórek
macierzystych wyizolowanych z krwi
pępowinowej swojego Dziecka.
19.11.2008
Rewolucyjny przeszczep - hiszpańscy
lekarze wykonali pierwszy udany
przeszczep organu wyhodowanego w
całości z komórek macierzystych
pacjenta.
12.11.2008
Naukowcy z Niemiec wyhodowali w
laboratorium zastawki do serc dzieci
- uŜyli komórek macierzystych z krwi
pępowinowej.
27.06.2008
Przeszczep krwi pępowinowej moŜe
pomóc pacjentom chorym na
stwardnienie zanikowe boczne (ALS)
09.04.2008
Przeszczep w Bydgoszczy uratował
Ŝycie 5 letniej Wiktorii
19.03.2008
Przeszczepy krwi pępowinowej w
prywatnym banku w Kalifornii
2011‐10‐16 17:45
PROGENIS ‐ Bank Komórek Macierzystych ‐ Krew Pępowinowa, Komórk...
2z2
h"p://www.progenis.pl/index.php/prasaszczegoly,pr,93.html
szybko. Praktycznie kaŜdy w rodzinie lub pośród znajomych ma osoby, które dotknięte
są chorobą wieńcową, udarami mózgu, paraliŜem, chorobą Alzheimera, Parkinsona czy
teŜ cukrzycą. Dalszy rozwój terapii komórkami macierzystymi pomoŜe nam uporać się
z większością tych chorób.
Publicznie czy prywatnie?
Przeciwnicy prywatnego bankowania krwi pępowinowej argumentują, Ŝe
prawdopodobieństwo wykorzystania danej porcji krwi w leczeniu np. białaczki jest dla
pojedynczego dziecka niewielkie i wynosi około 1 do 15 tysięcy. Tak niskie
prawdopodobieństwo robi być moŜe wraŜenie na wielu osobach, jednak z pewnością
nie naleŜą do nich ludzie, którzy zostali dotknięci chorobą. Dla nich fakt
występowania niewielkiego prawdopodobieństwa nie jest Ŝadnym pocieszeniem.
W dyskusji na temat prywatnego bankowania krwi pępowinowej podnoszone są takŜe
argumenty finansowe. Sceptycy twierdzą, Ŝe pieniądze wydawane przez rodziców
mogłyby być lepiej wykorzystane finansując publiczny bank krwi pępowinowej, z
którego zasobów mogliby korzystać wszyscy potrzebujący. Na pierwszy rzut oka teza
ta wydaje się logiczna. Sytuacja jest jednak bardziej skomplikowana. W Polsce
istnieją, co prawda trzy publiczne banki krwi pępowinowej, ale od lat regułą jest brak
środków finansowych, który sprawia, Ŝe bezpłatne bankowanie w praktyce jest
niedostępne. Trudno wyobrazić sobie, aby działanie publicznego banku krwi
pępowinowej było finansowane bezpośrednio przez osoby spodziewające się dziecka.
Oddawanie krwi do takiego banku musi finansowane centralnie, a co za tym idzie
bezpłatne dla rodziców. Chwytliwa teza o moŜliwości lepszego wykorzystania
prywatnych środków na publiczne przechowywanie krwi z oczywistych względów
pozostanie na zawsze tezą.
W większości krajów finansowane centralnie banki publiczne istnieją obok
prywatnych, a rodzice w zaleŜności od preferencji sami decydują o tym, co zrobią z
cennym materiałem biologicznym, jakim bez wątpienia jest krew pępowinowa.
Oddając ją do puli publicznej robią to bezpłatnie, lecz nie mają pewności, Ŝe krew ta
będzie dostępna za kilka lat na potrzeby ich dziecka. MoŜe ona być przecieŜ
wykorzystana do leczenia kogoś innego. Ci, którzy chcą uniknąć takiej sytuacji mogą
wybrać prywatne przechowywanie w banku komercyjnym uzyskując pewność, Ŝe krew
pępowinowa będzie zawsze dostępna na potrzeby ich dziecka lub pozostałych
członków rodziny. Ta pewność jest szczególnie istotna w świetle rozwoju medycyny
regeneracyjnej. Decyzja naleŜy jednak zawsze do rodziców.
Czy warto przechowywać prywatnie krew pępowinową?
Przechowywanie własnej krwi pępowinowej poszerza krąg dostępnych terapii, a takŜe
skraca okres od rozpoznania choroby do rozpoczęcia leczenia. Dzięki temu
zwiększamy szanse na wyleczenie naszego dziecka lub najbliŜszych członków rodziny.
Z całą pewnością zdeponowanie krwi pępowinowej otwiera drogę do jej przyszłego
wykorzystania w medycynie regeneracyjnej. Zdaniem wielu rodziców w świetle
nieustannie pojawiających się informacji o nowych odkryciach oraz terapiach
wykorzystujących komórki macierzyste jest to na tyle istotne, Ŝe warto ponieść
niemałe koszty i zdeponować krew pępowinową swojego dziecka.
12.04.2007
Dzięki komórkom macierzystym
lekarzom udało się zahamować
cukrzycę
04.04.2007
Z komórek macierzystych
wyhodowano fragment serca
05.01.2007
Autologiczny przeszczep krwi
pępowinowej u dziecka chorego na
białaczkę
14.11.2006
Komórki macierzyste lekarstwem na
cukrzycę
03.11.2006
Wyhodowano fragment wątroby z
krwi pępowinowej
02.11.2006
Czy warto przechowywać krew
pępowinowš?
więcej aktualności ->
Krew pępowinowa - prawne
aspekty pobierania,
preparatyki i przechowywania
Perspektywy wykorzystania
komórek macierzystych
Zadbaj o przyszłość swojego
dziecka - Od dezycji do
realizacji
Krew pępowinowa - zalety
bankowania
Dlaczego PROGENIS - nasze
atuty
Tekst umowy
Opłaty
Źródło: Twoje 9 miesięcy
[email protected]
komórki macierzyste
nasze usługi
FAQ
nauka, publikacje prasowe
2011‐10‐16 17:45