Konspekt lekcji techniki dla klasy 4

Komentarze

Transkrypt

Konspekt lekcji techniki dla klasy 4
Konspekt lekcji techniki zawierający elementy genderowe dla klasy 5.
Prowadzący: Józef Grzesiuk
Czas trwania lekcji: 90 minut
Temat: Wymiarowanie i zasady sporządzania rysunku technicznego.
Cele dydaktyczne:
Uczeń/ca umie wymienić co najmniej trzy zasady sporządzania rysunku
technicznego.
Uczeń/ca potrafi zwymiarować nieskomplikowaną figurę płaską.
Cele wychowawcze:
Wdrażanie
wszystkich
uczniów
do
zawodów
związanych
z
wykorzystywaniem rysunku technicznego. Przełamywanie stereotypów i
uprzedzeń związanych z pracą w zawodach technicznych.
Metody kształcenia:
Pokaz z opisem.
Forma pracy:
Indywidualna.
Typ lekcji:
Poznawczy.
Środki dydaktyczne:
Tablica, kreda, zeszyt, długopis, ołówek, liniał.
Literatura:
1. „ Zeszyt ćwiczeń. Technika 4 - 6 ” – Lech Łabecki
2. „ Ja, rower i przepisy. Kodeks rowerzysty ”
Przebieg lekcji:
Ogniwa
Czynności nauczyciela
Uwagi
1. Sprawy
Sprawdzanie obecności zgodnie z wykazem osób w dzienniku.
organizacyjne
Nauczyciel uświadamia uczennicom/uczniom, że znajomość
zasad sporządzania rysunku technicznego i wymiarowania jest
2.Uświadomienie celu lekcji, niezbędna, aby wykonać jakikolwiek rysunek techniczny.
podanie zadań. Podkreśla znaczenie opanowania rysunku technicznego przez
5 min
3 min
wszystkich.
Prosi uczennice/uczniów o otworzenie zeszytów i zapisanie
3. Podanie
tematu.
tematu lekcji w zeszycie. Nauczyciel zapisuje temat lekcji na
5 min
tablicy a uczniowie/uczennice przepisują temat do zeszytów.
Zaznajomienie uczennic/uczniów z podstawowymi zasadami
sporządzania rysunku technicznego. Notatka do zeszytu.
Podstawowe zasady sporządzania rysunku technicznego:
4.Opis zadań
lekcji.
1. Rysunek techniczny w całości wykonuje się ołówkiem,
używając przyborów kreślarskich.
2. Kontur przedmiotu rysujemy linią grubą.
3. Wszystkie linie wymiarowe, linie pomocnicze i osie
symetrii rysujemy linią cienką.
4. Jeżeli rysowany przedmiot ma oś symetrii, to
zaczynamy od narysowania tej osi.
5. Linie wymiarowe kończymy zaczernionymi grotami
strzałek, linie te rysuje się w odległości nie mniejszej
niż 10 mm od konturu przedmiotu.
6. Linie pomocnicze przeciągnięte są około 2 mm poza
odpowiadające im linie wymiarowe.
7. Odległość między równoległymi liniami wymiarowymi
wynosi nie mniej niż 7 mm.
8. Wszystkie wymiary na rysunku technicznym podajemy
w milimetrach, bez pisania liter mm.
9. Liczby wymiarowe piszemy nad linią wymiarową i w
połowie jej długości około 2 mm nad linią.
10. Nie podajemy wymiarów oczywistych tj. takich, które
można obliczyć.
Nauczyciel
rysuje
na
tablicy
znak
wymiarowej. Uczniowie rysują w zeszycie.
ograniczenia
linii
20 min
7 min
Nauczyciel rysuje na tablicy zwymiarowaną figurę płaską.
8 min
Ćwiczenia:
Nauczyciel rysuje na tablicy figury płaskie o różnych kształtach
a uczniowie podchodzą do tablicy i wymiarują je.
35 min
Pytania kontrolne:
1. Jaką linią rysujemy kontury figury?
2. Jaką linią rysujemy linie wymiarowe i linie
5.
pomocnicze?
3. W jakiej odległości od konturu przedmiotu rysujemy
Podsumowanie
linię wymiarową?
4. Jakie umiejętności opanowaliśmy na dzisiejszych
zajęciach?
6. Zakończenie Zakończyliśmy zajęcia możecie iść na przerwę. Do widzenia.
5 min
1 min
Józef Grzesiuk
EHiO