Instrukcja obsługi

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi Vimek 608.2
Instrukcja obsługi
VIMEK 608.2
Wersja B
Centrala
Lidvägen 11
SE-922 31 Vindeln
www.vimek.se
Tel.: +46(0)933-135 15
Faks: +46(0)933-710 56
1
Nr art. 909439
Instrukcja obsługi Vimek 608.2
Nr art. 909439
Dziękujemy za okazane nam zaufanie i zakup modelu
VIMEK 608.2
VIMEK 608.2 jest maszyną skonstruowaną i wyprodukowaną w oparciu o wieloletnie
doświadczenie w dziedzinie robót leśnych.
Jesteśmy przekonani, że będzie to dla Paostwa dobra inwestycja i że będziecie Paostwo
zadowoleni z tego produktu firmy VIMEK!
Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy maszyny VIMEK 608.2.
Oprócz niniejszej instrukcji obsługi do maszyny dołączone są również inne instrukcje i katalogi części zamiennych dotyczące zamontowanego w niej wyposażenia.
Instrukcje obsługi zawierają informacje, z którymi należy się zapoznad, aby móc w jak najlepszy sposób prowadzid obsługę i konserwację maszyny VIMEK 608.2. Przed uruchomieniem
maszyny należy dokładnie zaznajomid się z treścią instrukcji i podanymi wskazówkami.
Zapewni to uzyskanie najlepszych warunków dla długotrwałego i bezusterkowego działania
maszyny przy zachowaniu ekonomicznej eksploatacji.
Przy zamawianiu części zamiennych należy podad numer części zamiennej i numer maszyny,
aby zagwarantowad sobie otrzymanie właściwej części.
Ze względu na ciągłe doskonalenie produktów firma VIMEK zastrzega sobie prawo swobodnej zmiany treści zaleceo, wskazówek i danych technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.
Szczególnie ważne informacje oznaczono poniższymi symbolami:
Maszynę mogą obsługiwad wyłącznie przeszkoleni i wykwalifikowani pracownicy
Ryzyko wystąpienia obrażeo ciała lub szkód majątkowych
Należy natychmiast przerwad prowadzoną pracę
Ważna informacja
Obszar zastosowania
Niniejszy model maszyny jest przeznaczony wyłącznie do wycinki, załadunku oraz przewozu
drewna i gałęzi.
Maszynę należy użytkowad i konserwowad zgodnie ze wskazówkami podanymi w niniejszej
instrukcji obsługi.
Szczególnie ważne jest przestrzeganie podanych przepisów dotyczących bezpieczeostwa.
2
Instrukcja obsługi Vimek 608.2
Nr art. 909439
Spis treści
1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
Wprowadzenie............................... 4
1.1
2
VIMEK 608.2 ........................................... 4
Bezpieczeostwo ............................. 5
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
Uwagi ogólne .......................................... 5
Płyta alarmowa ....................................... 5
Zasady bezpieczeostwa .......................... 6
Ochrona przeciwpożarowa ..................... 7
Środki ochrony osobistej ........................ 7
3
Identyfikacja .................................. 8
4
Dane techniczne............................. 9
4.1
5
Rodzaje oleju .......................................... 9
Opis techniczny ............................ 10
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
6
Maszyna ................................................ 10
Przyczepa .............................................. 11
Żuraw .................................................... 12
Chwytak ................................................ 12
Wyposażenie dodatkowe maszyny ....... 12
Silnik...................................................... 13
Układ przeniesienia napędu ................. 14
Hamulce ................................................ 15
Blokada przegubu ................................. 16
Tryby pracy maszyny ............................ 16
Elementy sterowania maszyny ............. 17
Elementy sterowania maszyny,
funkcje elektryczne ............................... 18
Elementy sterowania maszyny,
żuraw .................................................... 19
Bezpieczniki .......................................... 20
Układ hydrauliczny ............................... 21
6.15
7
Transport maszyny ....................... 29
7.1
7.2
Jazda po drogach publicznych .............. 29
Transport na wózku podosiowym ........ 29
8
Długotrwałe odstawienie
maszyny ....................................... 30
9
Schematy hydrauliczne ................. 31
10
Schematy elektryczne ................... 32
11
Części zamienne ........................... 39
12
Demontaż/utylizacja..................... 39
13
Warunki gwarancji........................ 40
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
Instrukcja eksploatacji.................. 23
6.1
W przypadku niskich temperatur
zewnętrznych ........................................ 23
3
Uruchamianie silnika ............................ 23
Wyłączanie silnika ................................. 24
Jazda ..................................................... 24
Kierowanie maszyną ............................. 25
Zmiana biegów ..................................... 25
Parkowanie ........................................... 25
Napęd przyczepy................................... 26
Blokada mechanizmu różnicowego ...... 26
Ogrzewanie kabiny ............................... 26
Ogrzewanie/klimatyzacja ..................... 27
Jazda w terenie ..................................... 27
Eksploatacja żurawia ............................ 27
Sterowanie wyposażeniem
dodatkowym ......................................... 28
Montaż belki ze światłami tylnymi ....... 28
Okres gwarancji .................................... 40
Obowiązki właściciela maszyny ............ 40
Zakres ................................................... 41
Koszty robocizny, przesyłek i podróży .. 41
Materiały .............................................. 42
Części zamienne.................................... 42
Instrukcja obsługi Vimek 608.2
Nr art. 909439
1 Wprowadzenie
1.1
VIMEK 608.2
VIMEK 608.2 to ciągnik do nadsiębiernej zrywki drewna (forwarder) z napędem na 6 kół o
optymalnej charakterystyce do prac przy trzebieży lasu.
Maszyna została wyposażona w nowoczesny żuraw, który zapewnia szybki i efektywny załadunek i rozładunek. Fakt, że maszyna posiada przegubowy układ kierowniczy i szerokośd
zaledwie 1,9 m, działa na jej korzyśd przy trzebieży lasu, gdzie ważna jest jak najmniejsza
szerokośd szlaku zrywkowego.
Ładownośd maszyny wynosi 4500 kg.
Maszyna została wyposażona w ogrzewaną kabinę ochronną.
Stanowisko operatora wyposażono w obrotowy fotel z dwoma zestawami urządzeo
sterujących zapewniającymi pełną możliwośd jazdy w obu kierunkach. Dzięki przekładni
nawrotnej można szybko zmienid kierunek jazdy.
Maszyna jest rejestrowana jako ciężki pojazd terenowy, dzięki czemu jest dopuszczona do
ruchu po drogach publicznych.
Do modelu VIMEK 608.2 dostępne jest wyposażenie dodatkowe, które pozwala rozszerzyd
obszar zastosowania tej maszyny leśnej.
Maszynę mogą obsługiwad wyłącznie przeszkoleni i wykwalifikowani pracownicy.
Nieostrożne lub niewłaściwe posługiwanie się maszyną może spowodowad poważne
obrażenia ciała lub szkody majątkowe.
Przed rozpoczęciem użytkowania maszyny należy przeczytad ze zrozumieniem przepisy
bezpieczeostwa!
4
Instrukcja obsługi Vimek 608.2
Nr art. 909439
2 Bezpieczeostwo
2.1
Uwagi ogólne
Postępowanie zgodnie z poniższymi zasadami nie zwalnia operatora z obowiązku przestrzegania wymagao ustawowych lub innych obowiązujących w danym kraju przepisów z dziedziny
bezpieczeostwa i higieny pracy.
Niniejszy model maszyny jest przeznaczony wyłącznie do załadunku, rozładunku i
transportu drewna i gałęzi.
Przed rozpoczęciem eksploatacji maszyny należy przeczytad całą instrukcję.
Ważne tabliczki:
- Włączyd hamulec postojowy przed opuszczeniem kabiny.
- Przed rozpoczęciem eksploatacji maszyny należy zapoznad się z instrukcją
obsługi.
- Przed obróceniem fotela przesunąd zespół dźwigni w kierunku tylnej szyby i
zablokowad go. Uważad, aby dźwignie nie zetknęły się z fotelem podczas jego
obracania.
2.2 Płyta alarmowa
Maszyna jest wyposażona w zamontowaną w fotelu płytę alarmową (czułą na nacisk). Płyta ta
musi byd aktywowana (operator musi siedzied w fotelu), aby maszynę można było przełączyd
w tryb jazdy. Jeżeli podczas jazdy operator wstanie, powodując dezaktywację płyty alarmowej,
maszyna przejdzie w tryb roboczy i zostanie włączony hamulec awaryjny.
Informacje o trybie jazdy i trybie roboczym zamieszczono w punkcie „Tryby pracy maszyny”.
Włączenie hamulca awaryjnego powoduje nagłe zatrzymanie maszyny.
5
Instrukcja obsługi Vimek 608.2
2.3
Nr art. 909439
Zasady bezpieczeostwa
Operator powinien zostad przeszkolony zgodnie
z programem szkoleniowym i wytycznymi firmy
VIMEK.
Nigdy nie otwierad korka chłodnicy podczas pracy
silnika lub tuż po jego wyłączeniu. W układzie
chłodzenia znajduje się gorąca ciecz pod ciśnieniem. Odczekad co najmniej 10 minut. Niebezpieczeostwo poparzenia.
Nie wchodzid pod podniesiony ładunek.
Podczas eksploatacji maszyny w lesie prace należy
wykonywad w taki sposób, by nie narażad
maszyny, operatora lub otoczenia na żadne niebezpieczeostwo. Szczególną ostrożnośd należy
zachowad wtedy, gdy w pobliżu maszyny prowadzone są prace przy wycince drzew. Dotyczy to
zarówno prac wykonywanych ręcznie, jak i za
pomocą kombajnu zrębowego.
Nigdy nie wyłączad maszyny, gdy w chwytaku
żurawia znajduje się ładunek.
Dobrze zabezpieczad ładunek.
Pracę w strefie roboczej żurawia może wykonywad tylko jedna osoba.
Strefa zagrożenia wokół maszyny wynosi
25 metrów.
W pobliżu linii energetycznych prace żurawiem
należy wykonywad z zachowaniem ostrożności, a
żuraw nie może znaleźd się w odległości mniejszej
niż 6 metrów od przewodów.
Żuraw nie jest przeznaczony do podnoszenia
osób.
Należy pamiętad, że wycieki płynów z maszyny
mogą spowodowad niebezpieczeostwo poślizgnięcia się, pożaru lub inne szkody.
Dopilnowad, by niezamierzone uruchomienie
silnika było niemożliwe.
Jazda z ciśnieniem hydraulicznym wyższym niż
podane przez producenta jest zabroniona.
Przed rozpoczęciem serwisu podzespołów hydraulicznych oraz po jego zakooczeniu należy zawsze
oczyścid stanowisko pracy.
Podczas jazdy operator powinien zwracad uwagę
na nienormalne hałasy i wycieki.
Zebrad i zneutralizowad ewentualne wycieki
paliwa, oleju hydraulicznego lub oleju silnikowego. Używad środków ochrony osobistej dostosowanych do rodzaju wykonywanych czynności.
Wykryte usterki, które mogą doprowadzid do
obrażeo ciała lub szkód majątkowych, trzeba
naprawid przed kontynuacją jazdy.
Jeżeli zamontowana jest wyciągarka, zapoznad się
z zasadami bezpieczeostwa zamieszczonymi w jej
instrukcji obsługi.
W momencie włączenia trybu jazdy maszyny
następuje zwolnienie blokady przegubu. Istnieje
niebezpieczeostwo przewrócenia się maszyny.
Upewnid się, że podczas obracania fotel nie może
uruchomid żadnych urządzeo sterujących
maszyny.
W razie uruchamiania silnika w pomieszczeniu
należy zapewnid skuteczną wentylację. Niebezpieczeostwo zatrucia.
Przed opuszczeniem kabiny sprawdzid, czy został
włączony hamulec postojowy.
Nie mieszad paliwa z innymi substancjami z uwagi
na niebezpieczeostwo wybuchu.
Przed rozpoczęciem czynności konserwacyjnych
zlikwidowad ciśnienie w układach maszyny.
Wyłączyd silnik przed rozpoczęciem serwisu, konserwacji lub przeglądu przekładni bezstopniowej,
przegubu skrętnego, żurawia lub przystawki
odbioru mocy. Niebezpieczeostwo przytrzaśnięcia
części ciała.
Przed rozpoczęciem pompowania opon
sprawdzid, jaki jest ich stan oraz maksymalne
dopuszczalne ciśnienie. Niebezpieczeostwo
wybuchu.
6
Instrukcja obsługi Vimek 608.2
Nr art. 909439
2.4 Ochrona przeciwpożarowa
W momencie dostawy maszyna spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej nakładane
przez towarzystwa ubezpieczeniowe zgodnie z przepisami szwedzkimi SBF127, rozdział 1.
Numer certyfikatu bezpieczeostwa pożarowego znajduje się wewnątrz kabiny po prawej
stronie.
Za przestrzeganie obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej odpowiada
właściciel maszyny.
Szczególną ostrożnośd związaną z możliwością powstania pożaru należy zachowad, gdy
maszyna jest wyposażona w łaocuchy lub gąsienice. Występuje niebezpieczeostwo
powstawania iskier w razie ich ocierania się o kamieniste podłoże.
Maszyna jest wyposażona w 2 gaśnice, patrz ilustracja poniżej. Po każdej stronie znajduje się
jedna gaśnica. Maszyna posiada 4 oznaczone punkty gaśnicze na wypadek pożaru silnika, po
dwa z każdej strony.
Gaśnica
Punkty gaśnicze
2.5 Środki ochrony osobistej
Używad ochronników słuchu.
Używad środków ochrony odpowiednich do prac leśnych.
7
Instrukcja obsługi Vimek 608.2
Nr art. 909439
3 Identyfikacja
Na tabliczce znamionowej podano typ maszyny, numer fabryczny, rok produkcji, nazwę producenta, informację o oznaczeniu CE, itp.
Informacje te są ważne i trzeba je znad przy zamawianiu części zamiennych lub w razie innych
kontaktów z producentem, gdy niezbędna jest identyfikacja maszyny.
Umiejscowienie i wygląd tabliczki pokazano poniżej.
8
Instrukcja obsługi Vimek 608.2
4 Dane techniczne
Silnik
Marka/model
Liczba cylindrów
Maks. moc/przy prędkości
obrotowej
Pojemnośd skokowa
Kubota Diesel D 902-E3
3
18 kW/3600 obr/min
898 cm
3
Układ przeniesienia napędu/układ kierowniczy
Skrzynia biegów
Przekładnia bezstopniowa/
sprzęgło
Układ przeniesienia napędu
Kierowanie maszyną
Nawrotna, zakres prędkości 0–20 km/godz.
Regulowane prędkością obrotową
Mechaniczny
Hydrauliczny, kierowanie za pomocą przegubu ramy
Układ hydrauliczny
Ciśnienie
Przepływ
Sterowanie
170 bar
Maks. 57 l/min
2-dźwigniowe
Objętości
Objętośd oleju w skrzyni biegów
Objętośd oleju w osi napędowej
przyczepy
Objętośd oleju w silniku
Objętośd paliwa
Objętośd oleju hydraulicznego
22 l
0,7 l x 2 plus 1,7 l
4,2 l przy wymianie filtra
17 l
17 l
Wymiary
Opony ciągnika
Opony przyczepy
Długośd z przyczepą
Szerokośd maks.
Wysokośd maks.
Prześwit nad ziemią
Masa łącznie z żurawiem
Ładownośd, przyczepa
405/70-24 (14 warstw), ciśnienie 200 kPa (2 bar)
400/60-15.5 RF (14 warstw), ciśnienie 400 kPa (4 bar)
Patrz dokumenty rejestracyjne maszyny
1900 mm (wymiar zewnętrzny na kołach napędowych)
2800 mm
400 mm
3700 kg
4500 kg
Instalacja elektryczna
Napięcie
Akumulator
Alternator
4.1
12 V
12 V, 60 Ah
12 V
Rodzaje oleju
Silnik
Skrzynia biegów
Wał przeniesienia napędu
CF, CF-4, CG-4, CH-4, CI-4
GL4, GL5, wymagany dodatek do mokrych hamulców
GL4, GL5, wymagany dodatek do mokrych hamulców
9
Nr art. 909439
Instrukcja obsługi Vimek 608.2
Nr art. 909439
5 Opis techniczny
5.1 Maszyna
Maszyna składa się z ciągnika i przyczepy połączonych ze sobą przegubem.
Na przyczepie zamontowany jest żuraw z rotatorem i przechylnym chwytakiem.
1
2
3
4
6
13
12
14
5
1. Kabina operatora
2. Żuraw
3. Rotator/łącznik
4. Wyposażenie koocówki żurawia
5. Przyczepa
6. Opona przednia
7. Osłona silnika
8. Oświetlenie robocze
9. Lusterko wsteczne
10. Kierunkowskaz/światło postojowe
11. Płyta dolna
12. Przegub
13. Zbiornik paliwa
14. Blokada przegubu
9
8
7
8
11
10
10
4
Instrukcja obsługi Vimek 608.2
5.2
Nr art. 909439
Przyczepa
Przyczepa stanowi tę częśd maszyny, na której przewożony jest ładunek.
Jest ona zbudowana z profili o wysokiej wytrzymałości i dostosowana konstrukcyjnie do
dużych obciążeo.
5
7
9
11
6
4
10
3
2
1.
2.
3.
4.
Rama
Oś napędowa
Przegub
Blokada przegubu
8
1
5.
6.
7.
8.
Ścianka ochronna
Rolki napędowe
Żuraw
Koło
11
9. Kłonica
10. Element grzbietowy
11. Słupek rozdzielający
Instrukcja obsługi Vimek 608.2
5.3
Nr art. 909439
Żuraw
Tabliczka znamionowa żurawia znajduje się w miejscu pokazanym na poniższej ilustracji.
Patrz oddzielna instrukcja obsługi dotycząca modelu żurawia zamontowanego w maszynie.
Żuraw zamontowany w Paostwa maszynie może różnid się wyglądem od przedstawionego na
poniższej ilustracji!
Tabliczka znamionowa
5.4
Chwytak
Model chwytaka zamontowany w Paostwa maszynie może różnid się wyglądem od przedstawionego na
poniższej ilustracji!
3
2
1
1. Szczęka
2. Siłownik
3. Rozpórka
5.5
Wyposażenie dodatkowe maszyny
Chwytak przechylny, zespół tnący, nagrzewnica paliwowa, gąsienice i wyciągarka stanowią
wyposażenie dodatkowe.
Patrz oddzielna instrukcja obsługi dotycząca konkretnego wyposażenia dodatkowego.
12
Instrukcja obsługi Vimek 608.2
5.6
Nr art. 909439
Silnik
Silnik jest 3-cylindrowym silnikiem wysokoprężnym marki KUBOTA.
Szczegółowy opis silnika zamieszczono w oddzielnej instrukcji.
10
11
3
2
4
8
6
9
5
7
1
12
13
1.
2.
3.
4.
5.
Silnik
Chłodnica
Wlew oleju
Filtr powietrza
Bagnet oleju
6.
7.
8.
9.
Rura wydechowa
Filtr oleju
Alternator
Rozrusznik
13
10. Zbiornik płynu
spryskiwacza
11. Zbiornik wyrównawczy
12. Kurek paliwa
13. Filtr paliwa
Instrukcja obsługi Vimek 608.2
5.7
Nr art. 909439
Układ przeniesienia napędu
Moc z silnika jest przenoszona do skrzyni biegów za pośrednictwem przekładni bezstopniowej.
Skrzynia biegów posiada 4 przełożenia oraz przełącznik prędkości o 3 położeniach odpowiadających dużej, średniej i małej prędkości.
Działają one w obu kierunkach jazdy, zarówno do przodu, jak i do tyłu.
Do wyboru kierunku służy przełącznik jazdy w przód/w tył.
Skrzynia biegów jest wyposażona w mechanizm różnicowy, który można w razie potrzeby
zablokowad.
Ze skrzyni biegów moc jest przenoszona na rolki napędowe przyczepy za pośrednictwem wału
napędowego i osi napędowej.
Napęd przyczepy można w razie potrzeby odłączyd (np. podczas jazdy po drodze).
Maszyna z tym typem układu napędowego ma napęd na 2 lub 6 kół.
Koła przyczepy są automatycznie dociskane do rolek napędowych podczas hamowania.
Sposób ich odłączania opisano w punkcie „Elementy sterowania maszyny”.
Odłączenie napędu przyczepy powoduje zmniejszenie skuteczności hamowania.
1
6
5
7
3
4
2
1. Zespół pierwotny
przekładni
bezstopniowej
2. Pas przekładni
bezstopniowej
3. Zespół wtórny
przekładni
bezstopniowej
4. Skrzynia biegów
5. Rolka napędowa
14
6. Oś napędowa
7. Siłownik blokady
Instrukcja obsługi Vimek 608.2
5.8
Nr art. 909439
Hamulce
Maszyna jest wyposażona w hamulec zasadniczy, serwisowy i postojowy.
Hamulce ciągnika są uruchamiane mechanicznie za pomocą elementów sterowania hamulcami.
Hamulce przyczepy są uruchamiane hydraulicznie.
Oba układy są włączane równolegle, a do ich uruchamiania służą elementy sterowania hamulcami maszyny.
Hamulec serwisowy przyczepy jest również włączany, gdy maszyna znajduje się w trybie roboczym.
Po uruchomieniu maszyny konieczne jest wykorzystanie jednej z funkcji układu hydraulicznego
do wytworzenia ciśnienia w obwodzie hamulcowym, a zanim się tak stanie, maszyna pozostaje
unieruchomiona przez hamulce.
W przypadku zapalenia się lampki kontrolnej ciśnienia hamulców lub wystąpienia
zakłóceo w pracy maszyny należy natychmiast zatrzymad maszynę i włączyd hamulec
postojowy. Przed dalszą jazdą należy naprawid ewentualne usterki.
Przed opuszczeniem maszyny należy zawsze włączyd hamulec postojowy.
Akumulator ciśnienia obwodu hamulcowego przyczepy
(Oś przednia)
15
Instrukcja obsługi Vimek 608.2
Nr art. 909439
5.9 Blokada przegubu
Zadaniem siłowników stabilizujących jest przeciwdziałanie przewróceniu się przyczepy.
Funkcja ta zostaje włączona, gdy maszyna znajduje się w trybie roboczym, patrz punkt „Tryby
pracy maszyny”. Przełączenie maszyny w tryb jazdy powoduje wyłączenie blokady przegubu,
w wyniku czego maszyna staje się mniej stabilna.
Aby uniknąd przewrócenia się przyczepy, nigdy nie umieszczad chwytaka na przyczepie przed włączeniem trybu jazdy.
Blok zaworów blokady przegubu
Siłownik (prawy) blokady przegubu
5.10 Tryby pracy maszyny
Maszyna ma dwa różne tryby pracy: tryb jazdy i tryb roboczy, patrz punkt 5.11 Elementy sterowania
maszyny. Po ich wybraniu są włączone różne funkcje maszyny.
Tryb roboczy:
Po włączeniu trybu roboczego siłownik blokady jest zwolniony, a hamulec postojowy przyczepy i blokada przegubu są włączone. Maszyna stoi dzięki temu w miejscu, a operator może wybrad prędkośd
obrotową do rozładunku i załadunku.
Tryb jazdy:
Po włączeniu trybu jazdy siłownik blokady jest włączony, a hamulec postojowy przyczepy i blokada
przegubu są wyłączone. Maszyna może dzięki temu jechad do przodu/do tyłu.
16
Instrukcja obsługi Vimek 608.2
Nr art. 909439
5.11 Elementy sterowania maszyny
9
2
4
8
6
5
3
7
1
15
12
11
7
14
13
10
9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Dźwignia przełączająca przód/tył
Napęd przyczepy
Hamulec postojowy
Kierunek jazdy w prawo/w lewo
Przekładnia prędkości I–III
Skrzynia biegów 1–4
Pedał gazu
Pedał hamulca
9. Regulator ogrzewania
10. Gaz funkcji obsługi ładunku
11. Sterowanie blokadą przegubu
12. Sterowanie rolkami napędowymi
13. Tryb roboczy zał/wył, S=hamulce i
stabilizacja aktywowane.
14. Aktywacja zamka różnicowego
15. Zwolnienie / aktywacja rolki robsona
Podczas hamowania opony wózka napędowego są dociskane do rolek napędowych.
Funkcja odsuwania opon wózka napędowego, patrz punkt 5.12 Elementy sterowania
maszyny, funkcje elektryczne, Sterowanie wózkiem napędowym.
Jeśli maszyna nie jest wyposażona w CVT, nie ma możliwości rozłączania, -moduł 0 i 1 mają
takie same funkcje.
Jeśli maszyna nie jest wyposażona w CVT nie ma możliwości rozłączania, upewnij się, że
moduł jest nastawiony na 0 lub 1 zanim ruszysz maszyną, aby uniknąd uszkodzenia
hamulcy i/lub przekładni.
17
Instrukcja obsługi Vimek 608.2
Nr art. 909439
5.12 Elementy sterowania maszyny, funkcje elektryczne
22
20
2
8
6
21
11
3
4
5
7
9
10
19
5
15
17
16
1
12
13
14
18
5
23
1.
2.
3.
4.
Gniazda bezpieczników
Licznik motogodzin
Żarzenie, lampka zielona
Ciśnienie oleju, lampka pomaraoczowa
12. Oświetlenie robocze, przód
13. Oświetlenie robocze, tył, wewnętrzne
14. Oświetlenie robocze, tył, zewnętrzne
15. Wentylator
16. Lampka sygnalizacji pracy
17. Oświetlenie główne
18. Przełącznik świateł długich
19. Oświetlenie robocze, żuraw
20. Ciśnienie hamulców
W przypadku zapalenia się tej lampki natychmiast wyłączyd silnik! Skontaktowad się z najbliższym przedstawicielem handlowym!
5. Ładowanie, lampka czerwona
6. Temperatura wody
7. Lampka kontrola świateł długich, niebieska
8. Wyłącznik zapłonu
9. Lampka kontrolna hamulców, czerwona
10. Lampka kontrolna kierunkowskazów,
zielona
11. Kierunkowskazy/spryskiwacz przedniej
szyby/sygnał
W przypadku zapalenia się tej lampki natychmiast wyłączyd silnik! Skontaktowad się z
najbliższym przedstawicielem handlowym!
21. Gniazdo zapalniczki 12 V
22. Sygnał dźwiękowy wysokiej temperatury silnika/niskiego ciśnienia oleju
23. Główny wyłącznik zasilania
18
Instrukcja obsługi Vimek 608.2
Nr art. 909439
5.13 Elementy sterowania maszyny, żuraw
Do sterowania żurawiem służy układ 2 dźwigni.
Przyciski oznaczone kolorem czerwonym służą do obsługi funkcji powiązanych z wyposażeniem
dodatkowym. Przyciski/dźwignie bez oznaczeo nie pełnią żadnej funkcji, patrz ilustracja poniżej.
8
7
6
9
5
3
2
10
1
4
Lewa
Prawa
12
13
11
1. Obrót żurawia
2. Podnoszenie/opuszcza
nie żurawia
3. Wysuwanie/przysuwa
nie ramienia wychylnego
4. Rotator
5. Otwieranie chwytaka/
zespołu tnącego
6. Zamykanie chwytaka/
zespołu tnącego
7. Otwieranie funkcji
akumulacji
8. Zamykanie funkcji
akumulacji
9. Przechylanie w dół
19
10. Przechylanie w górę/
blokada łącznika
hamulców
11. Ogranicznik korzeniowy
12. Składanie kłonic składanych
13. Rozkładanie kłonic
składanych
Instrukcja obsługi Vimek 608.2
Nr art. 909439
5.14 Bezpieczniki
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1
7
2
8
3
9
4
10
5
11
6
12
Wycieraczka szyby przedniej/radio/
oświetlenie wnętrza
Zasilanie dźwigni
Oświetlenie robocze, tył, wewnętrzne
Sygnał/gniazdo zapalniczki
Oświetlenie robocze, żuraw
Światła długie
7.
8.
9.
10.
11.
12.
15 A
15 A
20 A
20 A
15 A
15 A
Oświetlenie główne
Wentylator
Oświetlenie robocze, przód
Oświetlenie robocze, tył, zewnętrzne
Zapłon
Ładowanie
13
14
15
16
17
18
Pokrywa
bezpieczników
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Chłodnica oleju
Rezerwa
Rezerwa
Rezerwa
Fotel pneumatyczny
Przekładnia bezstopniowa
Nagrzewnica paliwowa
Bezpiecznik główny
20 A
15 A
15 A
25 A
175 A
20
19
15 A
15 A
20 A
20 A
25 A
15 A
Instrukcja obsługi Vimek 608.2
Nr art. 909439
5.15 Układ hydrauliczny
Układ hydrauliczny jest obiegowym układem pompowym.
Pompa hydrauliczna zasysa olej ze zbiornika i tłoczy go do zaworu sterującego.
Zanim olej powrotny trafi do zbiornika, zostaje oczyszczony przez filtr powrotny.
1
2
1. Zbiornik oleju hydraulicznego
2. Pompa hydrauliczna
3. Filtr oleju hydraulicznego
3
 Pompa oleju hydraulicznego:
Pompa hydrauliczna jest pompą zębatą, której wydajnośd zależy bezpośrednio od prędkości
obrotowej silnika.
Jest to pompa typu „podwójnego”.
 Zawór sterujący:
W momencie dostawy maszyny zawór sterujący jest podłączony do swoich funkcji hydraulicznych.
21
Instrukcja obsługi Vimek 608.2
Nr art. 909439
 Oleje hydrauliczne:
W celu zapewnienia maksymalnej sprawności i żywotności układu hydraulicznego należy stosowad olej przeznaczony do zastosowao zewnętrznych i dostosowany do szerokiego zakresu
temperatur.
Olej powinien zawierad dodatki zapobiegające pienieniu, zwiększające wytrzymałośd filmu olejowego oraz zmniejszające zależnośd lepkości od temperatury.
Zalecamy stosowanie oleju ekologicznego.
W momencie dostawy maszyna jest napełniona olejem AGROL MENDO BIO 46.
Jeżeli maszyna ma zostad napełniona innym olejem, powinien on byd ujęty na poniższej liście.
Przed wlaniem oleju innego niż AGROL MENDO BIO 46 trzeba również skontaktowad
się z jego dostawcą i upewnid się, czy oleje te można z sobą mieszad.
Agro Oil
Agrol Mendo Bio 46
Syntetyczny olej estrowy
Binol AB
Binol Hyd 46 E
Syntetyczny olej estrowy
Binol AB
Binol Hyd 46
Roślinny/syntetyczny
olej estrowy
BP
Biohyd SES 46
Syntetyczny olej estrowy
Castrol
Hyspin Bio P
Syntetyczny olej estrowy
Greenoils
Greenplus ES 46
Olej roślinny
Mobil
EAL Syndraulic 46
Syntetyczny olej estrowy
Norsk Hydro Hyndla Bio SE 46
Syntetyczny olej estrowy
OK-Q8 AB
Holbein Bio Plus
Syntetyczny olej estrowy
Shell
Naturelle HF-E 46
Syntetyczny olej estrowy
Statoil
Hydraway Bio SE 32-68 Syntetyczny olej estrowy
Texaco
Hydra 46
Syntetyczny olej estrowy
Volvo Parts
Olej biologicznie
rozkładalny
Syntetyczny olej estrowy
Nie można generalnie mieszad z innymi produktami z listy opublikowanej przez
TRB Sverige AB. Skontaktowad się z dostawcą.
Nie można generalnie mieszad z innymi produktami z listy opublikowanej przez
TRB Sverige AB. Skontaktowad się z dostawcą.
Nie można generalnie mieszad z innymi produktami z listy opublikowanej przez
TRB Sverige AB. Skontaktowad się z dostawcą.
Nie można generalnie mieszad z innymi produktami z listy opublikowanej przez
TRB Sverige AB. Skontaktowad się z dostawcą.
Można mieszad ze wszystkimi syntetycznymi olejami estrowymi z listy
opublikowanej przez TRB Sverige AB w proporcji do 50%.
Nie można generalnie mieszad z innymi produktami z listy opublikowanej przez
TRB Sverige AB. Skontaktowad się z dostawcą.
Nie można generalnie mieszad z innymi produktami z listy opublikowanej przez
TRB Sverige AB. Skontaktowad się z dostawcą.
Nie można generalnie mieszad z innymi produktami z listy opublikowanej przez
TRB Sverige AB. Skontaktowad się z dostawcą.
Można mieszad ze wszystkimi syntetycznymi olejami estrowymi z listy
opublikowanej przez TRB Sverige AB w proporcji do 50%.
Nie można generalnie mieszad z innymi produktami z listy opublikowanej przez
TRB Sverige AB. Skontaktowad się z dostawcą.
Nie można generalnie mieszad z innymi produktami z listy opublikowanej przez
TRB Sverige AB. Skontaktowad się z dostawcą.
Można mieszad ze wszystkimi syntetycznymi olejami estrowymi z listy
opublikowanej przez TRB Sverige AB w proporcji do 50%.
Można mieszad ze wszystkimi syntetycznymi olejami estrowymi z listy
opublikowanej przez TRB Sverige AB w proporcji do 50%.
22
Instrukcja obsługi Vimek 608.2
Nr art. 909439
6 Instrukcja eksploatacji
Maszynę mogą obsługiwad wyłącznie przeszkoleni i wykwalifikowani pracownicy.
6.1 W przypadku niskich temperatur zewnętrznych
W przypadku niskich temperatur zewnętrznych zawsze przed rozpoczęciem pracy z użyciem
maszyny należy rozgrzad silnik i układ hydrauliczny.
Uruchomid silnik na niskich obrotach i nigdy nie obciążad go mocno, zanim osiągnie właściwą
temperaturę roboczą.
Wszystkie funkcje hydrauliczne uruchamiad bardzo ostrożnie, zanim układ hydrauliczny osiągnie właściwą temperaturę roboczą.
6.2 Uruchamianie silnika
Jeżeli silnik jest zimny, to przed jego uruchomieniem należy włączyd żarzenie.
Położenie żarzenia jest oznaczone jako (GL).
Temperatura zewnętrzna
Powyżej 10°C
+10°C do -5°C
Poniżej -5°C
Maksymalny czas żarzenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Czas żarzenia
Nie jest konieczne
ok. 5 sekund
ok. 10 sekund
20 sekund
Sprawdzid, czy włączony jest główny wyłącznik zasilania.
Ustawid przełącznik jazdy w przód/w tył w położeniu neutralnym.
Przekręcid kluczyk w położenie (ON).
Sprawdzid, czy palą się lampki i czy włączyły się wskaźniki.
Przekręcid kluczyk w położenie żarzenia (GL) zgodnie z powyższą tabelą.
Dodad trochę gazu i przekręcid kluczyk dalej w położenie rozruchu oznaczone jako (ST).
Puścid kluczyk, gdy tylko nastąpi uruchomienie silnika.
Jeżeli silnik nie uruchomi się w ciągu 10 sekund, odczekad 30 sekund i ponowid próbę od
punktu 6.
Po uruchomieniu
 Sprawdzid kolor spalin. Nienormalnie ciemne spaliny mogą świadczyd o poważnej usterce
silnika.
 Posłuchad, czy silnik nie wydaje nienormalnych odgłosów.
 Przed pełnym obciążeniem silnika poczekad zawsze, aż osiągnie właściwą temperaturę
roboczą.
23
Instrukcja obsługi Vimek 608.2
Nr art. 909439
6.3 Wyłączanie silnika
1. Przed wyłączeniem silnika pozostawid go na biegu jałowym przez ok. 1 minutę.
2. Przekręcid kluczyk w położenie (OFF).
Wyłączyd silnik natychmiast, jeżeli:
Zapali się lampka ciśnienia oleju.
Nastąpi nagły wzrost lub spadek prędkości obrotowej.
Z silnika zaczną dochodzid nienormalne odgłosy.
Kolor spalin stanie się nagle ciemny.
Temperatura cieczy chłodzącej nagle wzrośnie.
6.4
Jazda
Przed obróceniem fotela zablokowad zespół dźwigni sterujących żurawia w położeniu
skrajnym przy ścianie kabiny. Istnieje niebezpieczeostwo kolizji z elementami sterowania żurawiem w maszynie!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zapiąd pas bezpieczeostwa, jeżeli jest zamontowany.
Uruchomid silnik i poczekad, aż prędkośd obrotowa spadnie do obrotów biegu jałowego.
Sprawdzid funkcje zaworu sterującego. Szczególnie ważny jest układ kierowniczy.
Uruchamiad funkcje miękkimi ruchami, aby rozgrzad olej hydrauliczny.
Sprawdzid, czy wszystkie funkcje działają w zadowalający sposób.
Sprawdzid, czy giętkie przewody hydrauliczne między maszyną zasadniczą a żurawiem
przebiegają swobodnie.
7. Włączyd położenie II za pomocą przełącznika prędkości.
8. Włączyd bieg 2 skrzyni biegów.
9. Włączyd kierunek jazdy do przodu lub do tyłu.
10. Zwolnid hamulec postojowy i przełączyd maszynę w tryb jazdy.
11. Dodawad gazu, aż maszyna zacznie się przemieszczad.
12. Sprawdzid działanie hamulca zasadniczego. W razie potrzeby wyregulowad przed dalszą
jazdą.
13. Sprawdzid działanie hamulca postojowego. W razie potrzeby wyregulowad przed dalszą
jazdą.
14. Sprawdzad temperaturę silnika i ciśnienie oleju podczas jazdy.
15. Sprawdzad ilośd paliwa w zbiorniku podczas jazdy. Nie wolno nigdy dopuścid do całkowitego opróżnienia zbiornika paliwa.
Przekładnia bezstopniowa nie powinna pracowad na obrotach roboczych, gdy maszyna
stoi w miejscu. Prowadzi to do znacznego skrócenia żywotności pasa przekładni bezstopniowej.
24
Instrukcja obsługi Vimek 608.2
Nr art. 909439
6.5 Kierowanie maszyną
Do kierowania maszyną służy dźwignia kierownicza znajdująca się przy prawym słupku kabiny.
6.6
Zmiana biegów
Biegi należy zmieniad, gdy silnik pracuje na biegu jałowym, a maszyna znajduje się w trybie
roboczym.
6.7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Parkowanie
Maszynę parkowad na płaskiej powierzchni.
Wyłączyd przełącznik jazdy w przód/w tył.
Wyłączyd bieg.
Włączyd hamulec postojowy.
Opuścid ramię podnoszące, wysunąd ramię wychylne i otworzyd chwytak.
Położyd żuraw na przyczepie.
Wyłączyd silnik.
Obejśd maszynę dokoła i sprawdzid, czy nie ma uszkodzeo.
Wyciągnąd gałęzie i kije z obręczy kół i gąsienic.
25
Instrukcja obsługi Vimek 608.2
6.8
Nr art. 909439
Napęd przyczepy
Aby rolki napędowe przyczepy mogły działad, trzeba włączyd przystawkę odbioru mocy napędzaną przez koła napędowe.
Włączanie:
1. Silnik powinien pracowad na biegu jałowym.
2. Ustawid przełącznik jazdy w przód/w tył w położeniu zwolnionym.
3. Włączyd napęd przyczepy za pomocą odpowiedniego przełącznika, patrz punkt 5.10
Elementy sterowania maszyny.
4. Zahamowad pedałem hamulca, aby docisnąd koła wózka napędowego do rolek napędowych.
Jeżeli włączenie napędu przyczepy nie powiedzie się, podjechad maszyną powoli do
przodu i spróbowad ponownie w czasie powolnej jazdy maszyny.
Wyłączanie:
1. Włączyd bieg i dodad trochę gazu, tak aby maszyna była w ruchu.
2. Wcisnąd przycisk „Sterowanie wózkiem napędowym”, aby zwolnid rolki napędowe, patrz
punkt 5.12 Elementy sterowania maszyny, funkcje elektryczne.
3. Wyłączyd przystawkę odbioru mocy napędzaną przez koła napędowe.
6.9
Blokada mechanizmu różnicowego
W trudnym terenie mechanizm różnicowy można zablokowad, aby poprawid przejezdnośd
maszyny.
Blokadę włącza się podczas jazdy, gdy jedno z kół ślizga się.
Przycisk znajduje się na podłokietniku, patrz punkt 5.10 Elementy sterowania maszyny.
Włączanie:
 Wcisnąd przycisk.
Wyłączanie:
 Zwolnid przycisk.
Nie jeździd maszyną na długich odcinkach z włączoną blokadą mechanizmu różnicowego.
6.10 Ogrzewanie kabiny
Wyregulowad ogrzewanie kabiny, otwierając lub zamykając w odpowiednim stopniu zawór.
Patrz punkt 5.10 Elementy sterowania maszyny.
Wentylator w kabinie powinien byd zawsze włączony.
26
Instrukcja obsługi Vimek 608.2
Nr art. 909439
6.11 Ogrzewanie/klimatyzacja
Bezpieczeostwo
Należy pamiętad, że obwód czynnika chłodniczego jest zamkniętym układem ciśnieniowym, a
prace instalacyjne i serwisowe
może wykonywad wyłącznie firma akredytowana przez SWEDAC.
Obsługa urządzenia klimatyzacyjnego.
Agregat układu klimatyzacji znajduje się na dachu pojazdu.
Dmuchawa nawiewu kabiny doprowadza powietrze przez dwa otwory w dachu, a do jej sterowania służy trzypozycyjny regulator na pulpicie sterowniczym operatora. Aby uzyskad chłodzenie powietrza, należy włączyd wyłącznik, co powoduje uruchomienie sprężarki. Po włączeniu
sprężarki następuje także uruchomienie jednostki skraplacza, która znajduje się na dachu.
Regulacji temperatury powietrza napływającego do kabiny dokonuje się poprzez zmianę ilości
ciepłej wody doprowadzanej do układu klimatyzacji.
Klimatyzację należy włączad 1 raz na tydzieo, nawet jeśli nie jest potrzebna, aby zapobiec
wyschnięciu uszczelek sprężarki prowadzącemu do ich uszkodzenia.
Obsługa urządzenia grzewczego.
Agregat układu klimatyzacji znajduje się na dachu pojazdu.
Dmuchawa nawiewu kabiny doprowadza powietrze przez dwa otwory w dachu, a do jej sterowania służy trzypozycyjny regulator na pulpicie sterowniczym operatora. Regulacji temperatury powietrza napływającego do kabiny dokonuje się poprzez zmianę ilości ciepłej wody
doprowadzanej do układu klimatyzacji.
6.12 Jazda w terenie
Nigdy nie jeździd z prędkością, która powoduje, że jazda przestaje byd komfortowa. Jest to
korzystne dla operatora, maszyny i środowiska.
Podczas jazdy w terenie pagórkowatym transport i załadunek powinny odbywad się w taki
sposób, by maszyna była ustawiona równolegle do kierunku nachylenia zbocza (skierowana
pod górę lub w dół), co pozwoli zmniejszyd niebezpieczeostwo wywrócenia się maszyny.
6.13 Eksploatacja żurawia
 Należy dążyd do uzyskania prawidłowego rozkładu ładunku na przyczepie.
 Jeżeli środek ciężkości będzie przesunięty za bardzo do przodu, przednia częśd maszyny
będzie nadmiernie obciążona i łatwiej będzie mogło dojśd do wywrócenia się przyczepy.
 Jeżeli środek ciężkości będzie przesunięty za bardzo do tyłu, zmniejszeniu ulegnie siła
pociągowa maszyny.
 Obsługiwad żuraw miękkimi ruchami. Prawidłowa eksploatacja pozwala znacznie wydłużyd
żywotnośd maszyny zasadniczej, żurawia, układu hydraulicznego i przyczepy.
W przypadku jazdy w pobliżu linii energetycznych należy zachowad zwiększoną ostrożnośd. Żuraw nie może znaleźd się w odległości mniejszej niż 6 metrów od przewodów.
Jeżeli ładunek na przyczepie jest lekki lub przyczepa wykazuje tendencję to przechylania się, należy włączyd blokadę przegubu, przełączając maszynę w tryb roboczy, patrz
punkt 5.11 Elementy sterowania maszyny.
27
Instrukcja obsługi Vimek 608.2
Nr art. 909439
6.14 Sterowanie wyposażeniem dodatkowym
Patrz oddzielna instrukcja obsługi.
6.15 Montaż belki ze światłami tylnymi


Zamocowad belkę ze światłami w uchwycie. Zabezpieczyd za pomocą 2 śrub i podkładek
gumowych zgodnie z ilustracją 1.
Podłączyd 7-stykowe złącze elektryczne zgodnie z ilustracją 2.
(W przypadku transportu na wózku podosiowym 7-stykowe złącze elektryczne należy podłączyd do gniazda w pojeździe holującym.)
Ilustr. 1
Ilustr. 2
28
Instrukcja obsługi Vimek 608.2
Nr art. 909439
7 Transport maszyny
7.1
Jazda po drogach publicznych
Zamontowad na maszynie belkę ze światłami tylnymi oraz lusterka wsteczne. Patrz punkt
„Montaż belki ze światłami tylnymi”.
W przypadku jazdy po drogach publicznych maszynę trzeba wyposażyd w oświetlenie i
tablice zgodne z obowiązującymi przepisami.
Należy pamiętad, że maszyna nie może jeździd po drogach publicznych z założonymi
gąsienicami lub łaocuchami, jeżeli istnieje niebezpieczeostwo uszkodzenia nawierzchni.
7.2
Transport na wózku podosiowym
W przypadku transportu maszyny na tzw. wózku podosiowym, gdy koła przyczepy maszyny
toczą się po drodze, trzeba odłączyd przystawkę odbioru mocy napędzaną przez koła napędowe oraz rolki napędzające, aby nie dopuścid do uszkodzenia maszyny!
Siłowniki kierujące maszyny należy ustawid w położeniu swobodnym, tak aby możliwy był ruch
przegubu.
Upewnid się, że maszyna jest dobrze przymocowana!
Odłączyd napęd przyczepy. Patrz punkt „Elementy sterowania maszyny”.


Odłączyd rolki napędowe. Patrz punkt „Elementy sterowania maszyny”.
Ustawid siłowniki kierujące maszyny w położeniu swobodnym, otwierając zawór sekcji
w małym bloku zaworów.
…

Zamontowad belkę ze światłami tylnymi. Patrz punkt „Montaż belki ze światłami tylnymi”.
Odpowiedzialnośd za spełnienie obowiązujących przepisów transportowych przez
zestaw drogowy spoczywa na jego kierowcy.
Należy pamiętad, że możliwości kierowania maszyną są znacznie ograniczone, dopóki
nie zostanie zamknięty jest zawór położenia pływającego. Przed rozpoczęciem użytkowania maszyny upewnid się, że zawór ten jest zamknięty.
29
Instrukcja obsługi Vimek 608.2
Nr art. 909439
8 Długotrwałe odstawienie maszyny
Instrukcje serwisowe zamieszczono w rozdziale „Serwis/Konserwacja” książce maszyny.










Oczyścid dokładnie maszynę.
Nasmarowad wszystkie punkty smarowania.
Wymienid olej w silniku, skrzyni biegów i przekładni kątowej.
Uruchomid silnik na 5 minut, tak aby świeży olej dotarł do wszystkich miejsc.
Sprawdzid, czy ciecz chłodząca jest odporna na działanie niskich temperatur i czy nadal
posiada właściwości antykorozyjne.
Wymienid filtr paliwa.
Dobrze jest unieśd i podeprzed maszynę, aby nie doszło do odkształcenia opon.
Wymontowad akumulator.
Naładowad akumulator i dopełnid wodą destylowaną do górnego poziomu.
Akumulator przechowywad w suchym i ciepłym miejscu. Dobrze jest przeprowadzid ładowanie konserwacyjne akumulatora raz na miesiąc.
30
Instrukcja obsługi Vimek 608.2
9 Schematy hydrauliczne
31
Nr art. 909439
Instrukcja obsługi Vimek 608.2
10 Schematy elektryczne
32
Nr art. 909439
Instrukcja obsługi Vimek 608.2
33
Nr art. 909439
Instrukcja obsługi Vimek 608.2
34
Nr art. 909439
Instrukcja obsługi Vimek 608.2
35
Nr art. 909439
Instrukcja obsługi Vimek 608.2
36
Nr art. 909439
Instrukcja obsługi Vimek 608.2
37
Nr art. 909439
Instrukcja obsługi Vimek 608.2
38
Nr art. 909439
Instrukcja obsługi Vimek 608.2
Nr art. 909439
11 Części zamienne
Katalog części zamiennych jest dostarczany oddzielnie i może obejmowad więcej wersji
maszyny, niż omówiono w niniejszym dokumencie. Patrz rozdział „Części zamienne” w książce
maszyny.
Używad wyłącznie oryginalnych części zamiennych firmy VIMEK.
Przy zamawianiu części zamiennych należy podad zarówno numer części, jak i numer fabryczny
maszyny/żurawia, aby mied pewnośd, że zamówione części będą pasowad do danej maszyny.
Informację o umiejscowieniu numeru fabrycznego maszyny zamieszczono w punkcie „Identyfikacja”.
12 Demontaż/utylizacja
W sprawie demontażu i utylizacji maszyny należy skontaktowad się z odpowiednim pracownikiem zajmującym się tymi sprawami.
39
Instrukcja obsługi Vimek 608.2
Nr art. 909439
13 Warunki gwarancji
Gwarancja nie dotyczy usterek, które wystąpią z powodu niewłaściwej obsługi lub
niewystarczającej konserwacji.
Firma Vimek AB jako producent gwarantuje nabywcy, że fabrycznie nowa maszyna VIMEK 608.2
jest wolna od usterek i wad materiału oraz wykonania.
13.1 Okres gwarancji




Gwarancja obejmuje części, które staną się niezdatne do użytku w ciągu 12 miesięcy lub
maksymalnie 1000 godzin pracy maszyny, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej.
Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą dostarczenia maszyny z firmy Vimek.
Warunki gwarancji obowiązują w odniesieniu do dostarczonej przez firmę Vimek kompletnej maszyny zgodnej z potwierdzeniem zamówienia.
Gwarancja jest ważna wyłącznie wtedy, gdy pierwszy przegląd maszyny zostanie wykonany
przez pracowników wskazanych przez firmę Vimek.
13.2 Obowiązki właściciela maszyny




Usterki lub wady należy zgłaszad do firmy Vimek lub jej przedstawiciela handlowego, a
także zabezpieczyd w taki sposób, by usterka nie ulegała pogłębieniu i nie powodowała
innych szkód.
Pierwszy przegląd należy wykonad po 100 godzinach pracy maszyny, przy czym klient
powinien zarezerwowad termin z odpowiednim wyprzedzeniem u najbliższego przedstawiciela handlowego.
Przed pierwszym przeglądem właściciel ma obowiązek zamówid i opłacid potrzebne do
niego materiały. Właściciel maszyny odpowiada również za utylizację wymienionych olejów i części, a także ma obowiązek podstawid maszynę do serwisu w odpowiednie miejsce.
Jeżeli dojdzie do sytuacji, w której maszyna będzie wymagad naprawy gwarancyjnej
w terenie, właściciel maszyny powinien zapewnid pomoc jednej osoby.
40
Instrukcja obsługi Vimek 608.2
Nr art. 909439
13.3 Zakres





Gwarancja nie obejmuje artykułów podlegających normalnie zużyciu, takich jak: oleje,
przewody giętkie, filtry, żarówki, czujniki, paski, łaocuchy, ostrza, opony, zabezpieczenia antypoślizgowe, itp. Nie obejmuje ona także pojedynczych części, które kosztują
mniej niż 200 SEK.
Gwarancja nie obejmuje prac, które są normalnie wykonywane przez operatora, takich
jak smarowanie, dokręcanie połączeo śrubowych, regulacje, prostsze naprawy i
wymiany części, do których operator/właściciel maszyny normalnie nie zatrudnia
mechanika.
Zobowiązania gwarancyjne nie obejmują usterek i wad spowodowanych przez następujące czynniki:
 Niewystarczająca konserwacja.
 Niewłaściwa obsługa.
 Modyfikacje wprowadzone przez nabywcę bez zgody producenta, takie jak na
przykład zmiana mocy hydraulicznej maszyny.
 Szkody wynikowe będące skutkiem oddziaływania czynników zewnętrznych.
 Eksploatacja maszyny w temperaturze poniżej -25 stopni.
 Szkody będące skutkiem użycia nieoryginalnych części zamiennych.
Firma Vimek nie ma obowiązku wypłaty odszkodowania za przerwy w produkcji, utratę
dochodu podczas serwisu lub inne szkody pośrednie spowodowane usterkami lub
wadami maszyny.
Usterki lub odchylenia w stosunku do normy, które dotyczą części maszyny wymagających normalnego przeglądu lub regulacji, nie są uznawane za usterki gwarancyjne, o ile
usterka taka nie utrzymuje się po przeprowadzeniu przeglądu lub regulacji.
13.4 Koszty robocizny, przesyłek i podróży




Firma Vimek zobowiązuje się zagwarantowad, by w okresie gwarancyjnym wadliwe części
zostały naprawione albo wymienione na nowe lub regenerowane. Jeżeli uzna się, że dana
naprawa wymaga pracy mechanika, przedstawiciel handlowy otrzyma zwrot uzasadnionych kosztów robocizny.
Koszty podróży pracowników serwisu nie są zwracane.
Nabywca może samodzielnie wykonad naprawę lub wymienid uszkodzoną częśd, jeżeli
skonsultował się w tej sprawie ze sprzedawcą i strony doszły w tej kwestii do porozumienia.
Części są wysyłane przesyłką normalną, w przypadku przesyłki ekspresowej nabywca
zostanie obciążony dodatkowym kosztem.
41
Instrukcja obsługi Vimek 608.2
Nr art. 909439
13.5 Materiały


Wszelkie materiały/części zastępcze należy zamawiad za pośrednictwem najbliższego
przedstawiciela handlowego firmy Vimek.
Wymienioną częśd należy wyraźnie oznaczyd, podając dane klienta, numer maszyny i opis
usterki, po czym przesład w ciągu 2 tygodni razem z formularzem reklamacyjnym do firmy
Vimek, która dokona oceny. W przypadku uznania reklamacji koszt odesłanych reklamowanych materiałów/części zostanie zwrócony.
13.6 Części zamienne

Okres gwarancji na części dostarczone w czasie trwania gwarancji upływa razem z gwarancją maszyny.
42
Instrukcja obsługi Vimek 608.2
43
Nr art. 909439

Podobne dokumenty

Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi najlepszy sposób prowadzić obsługę i konserwację maszyny VIMEK 404 T5. Przed uruchomieniem maszyny należy dokładnie zaznajomić się z treścią instrukcji i podanymi wskazówkami. Zapewni to uzyskanie ...

Bardziej szczegółowo