Wypożyczalnia skuterów

Komentarze

Transkrypt

Wypożyczalnia skuterów
Wypożyczalnia skuterów
Mikoszewo
„Elmak”
UMOWA NAJMU SKUTERA
ZAWARTA W DNIU …………………..
W MIKOSZEWIE
Pomiędzy………………………………… Zamieszkałym……………………………………
Legitymujący się dowodem osobistym…………………. Wydany przez………………………
Prawo jazdy……………………. Kat. ……... wydane przez…………………………………...
PESEL…………………………. Tel. …………………………………………………………
-Zwanym dalej NAJEMCĄ a:
Wypożyczalnią skuterów w Mikoszewie przy ulicy Długiej19a F.H. „Elmak”
Wypożyczalnia skuterów, zwana dalej WYNAJMUJĄCYM.
Przedmiotem umowy jest najem skuter MOTO ZETA SC50 nr rejestracyjny EL6677
Nr nadwozia VIN ZJBSCB11151E02576.
Stan licznika …………………………..
Najemca wynajmuje skuter w dniu…………….. o godzinie………. I zobowiązuje się do jego
zwrotu w dniu ……… o godzinie……… koszty wynajmu strony ustaliły na kwotę ……….za
dobę/za godzinę.. W przypadku nie zwrócenia pojazdu w określonym czasie Najemca
zobowiązuje się do uregulowania w wysokości wg cennika za każdą rozpoczętą godzinę
spóźnienia.
Wynajmujący kwituje odbiór kwoty …………zł stanowiącej zaliczkę na poczet kosztów
wynajmu.
Najemca oświadcza, że przyjmuje pojazd w pełni sprawny technicznie, nie uszkodzony
zewnętrznie, z pełnym zbiornikiem paliwa i zobowiązuje się do jego zwrotu w takim samym
stanie. Najemca zobowiązuje się do poniesienia kosztów przestoju wynajętego pojazdu
spowodowanego z winy Najemcy w wysokości…………. zł za każdą dobę przestoju.
Opłacona dodatkowa składka kaucja ( TAK/NIE )……………..
Spory wynikłe z realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby
Wypożyczalni skuterów. Całkowite rozliczenie za wynajem nastąpi podczas oddania pojazdu.
Oświadczam iż zapoznałem się z umową najmu i regulaminem. Są one dla mnie
zrozumiałe i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
Podpis Najemcy
Podpis Wynajmującego
…………………………………………………………………………………………………

Podobne dokumenty