systemy informatyczne

Komentarze

Transkrypt

systemy informatyczne
systemy informatyczne
ul. Cieplaka 19
41-300 D¹browa Górnicza
Tel/fax.: (032) 262 60 22
[email protected]
Al. Krasiñskiego 1-3
31-111 Kraków
Tel/fax.: (012) 431 01 05
Tel/fax.: (012) 431 01 21
[email protected]
Ponad 250 zrealizowanych projektów wdro¿eniowych zintegrowanych systemów informatycznych
Niemal dwudziestoletnie doœwiadczenie w œwiadczeniu us³ug informatycznych dla biznesu
Centrum kompetencyjne systemów CRM/BPM, ERP, HRM&HCM, BI
Tworzenie dedykowanego oprogramowania na zamówienie
Us³ugi integracyjne, nformatyczne doradztwo techniczne
Gazela Biznesu 2005, 2006, 2007, 2008
Gepard Biznesu
platforma rozwi¹zañ informatycznych dla SKOK
SIMPLE Sp. z o.o. z siedzib¹ przy ulicy Cieplaka 19, 41-300 D¹browa Górnicza, KRS: 0000108452, S¹d Rejonowy w Katowicach, Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego,
Kapita³ zak³adowy: 50 020,00 PLN, NIP: 637-01-02-776, REGON: 270535105
systemy informatyczne
Œwiatowy kryzys finansowy
pokaza³, ¿e banki komercyjne nadu¿y³y zaufania wielu swoich
Systemy zebrane razem w ramach platformy SIMPLE.SKOK integruj¹ najwa¿niejsze, a
klientów. SKOKi mog¹ odegraæ szczególn¹ rolê w odbudowaniu dobrej opinii o podmiotach
dzia³aj¹ce dotychczas roz³¹cznie obszary dzia³alnoœci, jak marketing i obs³uga klienta,
finansowych. U genezy powstania SKOK-ów le¿y szczytna idea spó³dzielczoœci finansowej -
rachunkowoœæ zarz¹dcza, zarz¹dzanie personelem i inne:.
posiadaj¹ca tradycje siêgaj¹ce prze³omu XIX i XX wieku - której celem by³a samopomoc finansowa i
ochrona przed lichw¹. SKOKi posiadaj¹ unikalny statut, z którego wynika cz³onkostwo w kasie jej
klientów i stosuj¹ najwy¿sze standardy etyki postêpowania. Wyzwaniem dla mened¿erów SKOK-ów
jest silnie konkurencyjny rynek us³ug finansowych i konkurencja ze strony banków komercyjnych.
Zwiêkszenie konkurencyjnoœci poprzez zwiêkszenie lojalnoœci klientów
Rozwi¹zania SIMPLE pomagaj¹ instytucjom finansowym uzyskaæ ludzki wymiar w oczach klientów, a
to dziêki temu, ¿e oprogramowanie SIMPLE.CRM/BPM udostêpnia pracownikom informacje
znajduj¹ce siê w odseparowanych dot¹d Ÿród³ach, prezentuj¹c je w sposób umo¿liwiaj¹cy intuicyjn¹
ocenê prospektu i dotychczasowych relacji z klientem, co pozwala, w stosunku do konkurencji,
istotnie podnieœæ atrakcyjnoœæ organizacji. SIMPLE.CRM/BPM pozwala na zbudowanie wspólnej
platformy ³¹cz¹cej grupy u¿ytkowników o zró¿nicowanych profilach, wspieraj¹c wewnêtrzne
dzia³ania ukierunkowane na opracowanie nowych produktów i szybsze ich wprowadzenie na rynek.
Zwiêkszenie konkurencyjnoœci poprzez obni¿anie kosztów dzia³alnoœci
Bud¿etowanie, konsolidacja zaopatrzenia, optymalizacja zarz¹dzania w³asnymi œrodkami
finansowymi, usprawnienie zarz¹dzania maj¹tkiem trwa³ym, powi¹zanie wynagrodzenia z wynikami,
podnoszenie efektywnoœci pracy dzia³ów administracyjnych, podnoszenie efektywnoœci pracy
grupowej to wiele dróg prowadz¹cych do jednego, wspólnego celu, jakim jest obni¿enia kosztów
dzia³alnoœci. Obni¿anie kosztów dzia³alnoœci wspiera zintegrowany system SIMPLE.ERP
obejmuj¹cy wszystkie aspekty dzia³alnoœci SKOK-u, w tym: finanse i ksiêgowoœæ, wsparcie
controllingu, zarz¹dzanie maj¹tkiem trwa³ym, zakupy, kadry-p³ace.
Zwiêkszenie konkurencyjnoœci poprzez wy¿sz¹ efektywnoœæ zarz¹dzania
personelem
W instytucjach finansowych p³ace stanowi¹ jedno z g³ównych Ÿróde³ kosztów dzia³alnoœci. Personel
natomiast stanowi wa¿ny, o ile nie najwa¿niejszy kapita³. Konkurencja wymusza pracê placówek w
wymiarze d³u¿szym ni¿ 8 godzin. Oprogramowanie eSIMPLE.HRM umo¿liwia efektywne
wykorzystanie mechanizmów równowa¿nego czasu pracy, co pozwala na optymalizacjê zatrudnienia
i uzyskanie istotnych oszczêdnoœci.
Wsparcie decyzyjne dla mened¿erów
Internetowy portal Business Intelligence eSIMPLE.BI umo¿liwia wykonywanie i dystrybucjê
wieloprzekrojowych analiz, wykrywanie trendów, identyfikacjê korelacji staj¹c siê w rêkach
mened¿erów narzêdziem skutecznie wspieraj¹cym podejmowanie decyzji.
Aby mieæ mo¿liwoœæ rozwoju Spó³dzielcze Kasy Oszczêdnoœciowo-Kredytowe poszerzaj¹ swoj¹
ofertê i coraz aktywniej poszukuj¹ mo¿liwoœci jej sprzeda¿y, zarówno wœród dotychczasowych
klientów-cz³onków, jak i staraj¹ siê pozyskiwaæ klientów banków komercyjnych.
W rezultacie
SKOKi rozbudowuj¹ liczbê placówek, wyd³u¿aj¹ czas pracy w placówkach, wzbogacaj¹ portfolio
produktów, rozbudowuj¹ organizacjê obs³ugi klienta i wprowadzaj¹c specjalizacjê wœród
pracowników. SKOK bêd¹c instytucj¹ œwiadcz¹ca us³ugi finansowe, aby utrzymaæ rentownoœæ i
konkurencyjnoœæ, musi wraz ze wzrostem jakoœci obs³ugi klienta obni¿aæ koszty procesów
wewnêtrznych. SIMPLE Sp. z o.o. jest autorem dedykowanych Spó³dzielczym Kasom
Oszczêdnoœciowo-Kredytowym rozwi¹zañ informatycznych, które umo¿liwiaj¹ zarówno wzrost
sprzeda¿y jak i wprowadzenie istotnych oszczêdnoœci na drodze usprawnieñ organizacyjnych.
platforma rozwi¹zañ informatycznych dla SKOK
Obni¿anie kosztów posiadanej infrastruktury informatycznej
SIMPLE Sp. z o.o. œwiadczy profesjonalne us³ugi doradcze pozwalaj¹ce obni¿yæ koszty utrzymania i
eksploatacji infrastruktury informatycznej. Posiadane tytu³y najwy¿szego uprzywilejowania w
relacjach partnerskich z œwiatowymi dostawcami pozwalaj¹ na zakup przez klientów SIMPLE Sp. z o.o.
sprzêtu i oprogramowania w szczególnie atrakcyjnych cenach.
systemy informatyczne
SIMPLE.SKOK to platforma rozwi¹zañ oferowanych przez SIMPLE Sp. z o.o.,
umo¿liwiaj¹cych odniesienie konkretnych korzyœci biznesowych z inwestycji w systemy
informatyczne.
Rozwi¹zania dostarczane przez SIMPLE s¹ szybkie w implementacji i elastyczne w
dostosowywaniu do korporacyjnych standardów. U¿ytkownicy szybko przyswajaj¹ sobie
obs³ugê systemów SIMPLE, a to dziêki szerokiemu zastosowaniu popularnych rozwi¹zañ
Microsoft. SIMPLE zapewnia wsparcie dla procesu implementacji, przy wykorzystaniu
zasobów w³asnych, powi¹zanych kapita³owo spó³ek i firm partnerskich, na terenie ca³ej
Polski.
Zarz¹dzanie personelem
Zarz¹dzanie relacjami
z klientami i procesami
biznesowymi
Zarz¹dzanie finansami,
maj¹tkiem trwa³ym,
zakupami
Wsparcie decyzyjne
SIMPLE.CRM/BPM
to system wspomagaj¹cy budowanie œcis³ych relacji z Klientami, wspieraj¹cy
realizowane procesy komunikacji, ró¿ne kana³y wymiany informacji (e-mail, telefon, fax, call center,
korespondencja seryjna), u³atwiaj¹cy równie¿ wspó³dzielenie zasobów, obieg i archiwizacjê dokumentów, w
tym przy wykorzystaniu Internetu.
Nowoczesne us³ugi finansowe œwiadczone s¹ przy wykorzystaniu nowoczesnych kana³ów obs³ugi Klientów,
jakimi s¹ Internet, bankomaty, telemarketing, call-center. Na silnie konkurencyjnym rynku us³ug finansowych
mened¿erowie wprowadzaj¹ specjalizacjê poszczególnych zespo³ów i pracowników. SIMPLE umo¿liwia
optymalne wykorzystanie komponentów biznesowych w tej wielokana³owej obs³udze Klienta. Specjalizacja
zadañ powoduje, ¿e jedne osoby zajmuj¹ siê obs³ug¹ bezpoœredni¹, inne rozpatrywaniem wniosków
kredytowych, jeszcze inne kontroluj¹ dyscyplinê p³atnicz¹ czy prowadz¹ dzia³ania marketingowe. Zjawiska
kryzysu finansowego sk³aniaj¹ do ci¹g³ego monitoringu procedur udzielania po¿yczek i analizy dyscypliny
p³atniczej, prowadz¹c do g³êbokiej indywidualizacji postêpowania. W rezultacie coraz trudniej sprostaæ
wymaganiom klientów, bowiem praca w z³o¿onej organizacji wymaga od pracowników bardziej
skrupulatnego postêpowania. Wystarczy, ¿e zaledwie jedno ogniwo zawiedzie, a mo¿na utraciæ satysfakcjê
klienta, a rynek us³ug finansowych jest silnie konkurencyjny.
Zintegrowanie obs³ugi Klienta w jeden proces, pomimo fizycznej realizacji tej obs³ugi przez ró¿nych
u¿ytkowników, w ró¿nych dzia³ach, pozwala na realizacjê za³o¿onej polityki sprzeda¿owej i administracyjnej,
oraz zapobiega potencjalnym incydentom.
Oprogramowanie SIMPLE.CRM/BPM umo¿liwia efektywne ³¹czenie procesów biznesowych
prowadzonych przez poszczególnych pracowników w jeden zintegrowany proces obs³ugi Klienta, redukuj¹c
przy tym czas trwania i pracê na dokumentach papierowych. Zastosowanie rozwi¹zañ SIMPLE pozwala uzyskaæ
wy¿sz¹ satysfakcjê klientów, a wy¿sza lojalnoœæ to droga do podniesienia konkurencyjnoœci SKOK na rynku
finansowym.
SIMPLE.CRM/BPM umo¿liwia organizacjê procesów zgodnie z wymogami norm i u³atwia prowadzenie
wymaganej dokumentacji. Oprogramowanie wspiera skutecznie procesy komunikacji, zarówno wewnêtrznej,
jak i zewnêtrznej (np. z kooperantami techniczno-serwisowymi, korespondencji masowej, agencjami
reklamowymi, PR, ochrony itp.) w tym umo¿liwia prowadzenie ksiêgi podawczej w pe³nym zakresie rejestracji
korespondencji przychodz¹cej i wychodz¹cej, wraz z jej udostêpnianiem w formie elektronicznej w³aœciwym
osobom, z zachowaniem kontekstu sprawy czy zadania.
zintegrowany z SKOKCOM
Business Intelligence
Rozwi¹zania
technologiczne
autorstwa
Organizacja Markets in Financial Instruments Directive okreœla dla wszystkich krajów
cz³onkowskich Unii Europejskiej wspólne zasady postêpowania instytucji finansowych
m.in. banków, biur maklerskich i poœredników finansowych itp. Polska, zgodnie z unijnym
prawem, mia³a 2 lata na przyjêcie dyrektyw MiFID. NajpóŸniej w tym roku Parlament
znowelizuje ustawy, które wprowadz¹ dyrektywy w ¿ycie. Ramy regulacji MiFID okreœlaj¹
TRZY UNIJNE DYREKTYWY - 2004/39/WE, 2006/73/WE i 1287/2006. Co to oznacza? Instytucje
finansowe bêd¹ musia³y na bie¿¹co dokumentowaæ wszystkie rady udzielane swoim
klientom.
SIMPLE.CRM/BPM zapewnia zgodnoœæ dzia³añ z dyrektywami MiFID.
platforma rozwi¹zañ informatycznych dla SKOK
systemy informatyczne
eSIMPLE.HRM jest innowacyjn¹ aplikacj¹ internetow¹ umo¿liwiaj¹c¹ harmonogramowanie i rozliczanie
czasu pracy, a tak¿e rejestracjê zdarzeñ kadrowych w podmiocie o rozproszonej, wielooddzia³owej strukturze
organizacyjnej, u³atwiaj¹c spe³nianie wymagañ dotycz¹cych wymiaru i czasu pracy (równowa¿ny czas pracy),
zapisanych w przepisach Kodeksu Pracy.
Aby dostosowaæ siê do wymagañ Klientów czas pracy pracowników w oddzia³ach SKOK-ów odbiega najczêœciej
od zwyczajowych ram, co z kolei bior¹c przepisy zwi¹zane z ochron¹ czasu pracy powoduje perturbacje, czy to
zwi¹zane z wyznaczeniem czasu pracy niezgodnego z obowi¹zuj¹cymi przepisami i ryzykiem wynikaj¹cych st¹d
kar finansowych, czy te¿ zwi¹zane z niezadowoleniem pracowników, których plan pracy zale¿y g³ównie od
tego, jakie umiejêtnoœci harmonogramowania posiada kierownik placówki. eSIMPLE.HRM usprawnia
procesy harmonogramowania i rozliczania czasu pracy, eliminuj¹c wiêkszoœæ niedogodnoœci zwi¹zanych ze
stosowaniem równowa¿nego czasu pracy, a tak¿e u³atwia komunikacjê pomiêdzy dzia³em personalnym i
pracownikami. eSIMPLE.HRM przyczynia siê do podniesienia efektywnoœci zarz¹dzania personelem,
u³atwiaj¹c kierownikom i pracownikom wprowadzanie zmian w planach pracy, usprawniaj¹c rozliczanie
delegacji, zaliczek, powierzonego wyposa¿enia, materia³ów reklamowych, naliczanie nale¿nych premii,
rozliczanie kosztów na stanowiska pracy itp. W dalszej perspektywie eSIMPLE.HRM jest narzêdziem
umo¿liwiaj¹cym optymalizacjê zatrudnienia, co stanowi Ÿród³o istotnych oszczêdnoœci.
eSIMPLE.HRM to oprogramowanie wyró¿nione w 2009 roku, w konkursie przeprowadzonym przez GAPP
eSIMPLE.BI to rozwi¹zanie portalowe przeznaczone dla szczebla kierowniczego, pozwalaj¹ce na
wspó³dzielenie informacji gromadzonej w hurtowni danych, z uwzglêdnieniem ró¿norodnych Ÿróde³ danych,
poziomów agregacji, form wizualizacji, zale¿nie od uprawnieñ do wgl¹du i edycji danych na poszczególnych
poziomach szczegó³owoœci. eSIMPLE.BI to aplikacja internetowa, która mo¿e byæ wykorzystywana przez
kierownictwo wszêdzie tam, gdzie dostêpny jest Internet, niezale¿nie od miejsca przebywania czy wyposa¿enia
technicznego.
SIMPLE.ERP to zintegrowany, innowacyjny system posiadaj¹cy funkcjonalnoœæ kompleksowo wspieraj¹c¹
zarz¹dzanie, w podmiotach bran¿y finansowej w szczególnoœci: zarz¹dzanie finansami i ksiêgowoœæ, wsparcie
controllingu, zarz¹dzanie maj¹tkiem trwa³ym, i rozbudowanym obrotem towarowym, z uwzglêdnieniem
wysokich wymagañ tych podmiotów w aspekcie realizacji, rejestracji przebiegu, rozliczania i analizowania
kosztów, a tak¿e planowania operacyjnego.
Rozwi¹zania SIMPLE pozwalaj¹ na uzyskanie wy¿szej rentownoœci, umo¿liwiaj¹c pe³n¹ analizê kosztów
poszczególnych dzia³ów, w kontekœcie realizowanych przez nie zadañ i w odniesieniu do ich skutecznoœci, przez
co zidentyfikowaæ mo¿na zarówno rezerwy kosztowe jak i ograniczyæ dzia³ania mniej efektywne.
SIMPLE.ERP to system w pe³ni zintegrowany z SKOKCOM®, co umo¿liwia uzyskanie wy¿szej
synergii dzia³ania ca³ej posiadanej ju¿ infrastruktury informatycznej.
Doradztwo informatyczne
SIMPLE Sp. z o.o. posiada wysokie kompetencje w realizacji projektów optymalizacji posiadanej infrastruktury.
Najwy¿szy poziom uprzywilejowania w relacjach partnerskich Microsoft Gold Certified Partner oraz DELL Direct
Partner przek³ada siê na specjalne, atrakcyjne ceny dedykowane klientom firmy. SIMPLE oferuje us³ugi
outsourcingu, audytu, projektowania, doradztwa w dziedzinie bezpieczeñstwa, odzyskiwania danych, utylizacji
sprzêtu i inne. Szczególnie godna uwagi jest us³uga o wirtualizacji serwerów. Wirtualizacja to us³uga
pozwalaj¹ca na konsolidacjê serwerowni polegaj¹c¹ na uruchomieniu na jednym serwerze wielu wirtualnych
serwerów, co pozwala zrezygnowaæ z czêœci maszyn fizycznych. Oszczêdnoœci uzyskiwane s¹ na drodze ni¿szych
kosztów eksploatacji i obs³ugi technicznej.
platforma rozwi¹zañ informatycznych dla SKOK

Podobne dokumenty

SIMPLE.iMED

SIMPLE.iMED zaprojektowany tak, aby zautomatyzowaæ procesy, dziêki którym informacje, dokumenty i zadania przekazywane s¹ w ujednolicony sposób.

Bardziej szczegółowo