Informator "Zmieniamy Podlaskie" nr 5 - RPOWP 2007-2013

Komentarze

Transkrypt

Informator "Zmieniamy Podlaskie" nr 5 - RPOWP 2007-2013
I N F O R M AT O R R E G I O N A L N E G O P R O G R A M U O P E R A C YJ N E G O W O J E W Ó D Z T W A P O D L A S K I E G O
Nr 3 (5) czerwiec 2010 • www.rpowp.wrotapodlasia.pl
Promocja województwa
podlaskiego w Bolzano
Koncert Piotra Rubika uświetnił
dzień europejski w Białymstoku
Suwałki będą mieć nową
salę teatralno-koncertową
Recykling starych aut
umożliwiają maszyny z RPOWP
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DL A ROZ WOJU WOJEWÓDZ T WA PODL ASKIEGO
W numerze
2
Aktualności
6
Europa po białostocku
8
Działanie 1.4 – uwaga na szczegóły formalne!
10
Zachować czyste środowisko
15
Podlaskie w Bolzano
19
Auto w paczce z certyfikatem
22
Rozwój w zgodzie z naturą
26
Od innowacyjności do konkurencyjności
30
Diagnoza przede wszystkim
33
Zawinąć do szkolnej mariny
34
Będzie można popływać
36
Suwalska inwestycja w rekreację
37
Samorząd przyjaznego miasta
39
Chronić środowisko i wspierać beneficjentów
Zmieniamy Podlaskie • Informator Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
Egzemplarz bezpłatny • Nakład 10.000 egz.
Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Zarządzania RPO
ul. Handlowa 6, 15-399 Białystok, tel. (85) 654 83 99, faks (85) 654 82 04
[email protected] • www.rpowp.wrotapodlasia.pl
© Copyright Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Wszelkie prawa zastrzeżone
Opracowanie redakcyjne i graficzne, skład: Publikator Sp. z o.o. w Białymstoku • Zdjęcie na okładce: Wiktor Wołkow
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP
Rozwój w zgodzie z naturą
Ochrona środowiska dla jeszcze zbyt wielu kojarzy się
jednoznacznie z zastopowaniem wszelkich inwestycji na terenach pięknych bogactwem natury. Takie podejście do tego
zagadnienia niesie ze sobą niebezpieczeństwo konfliktów,
czego pokłosiem może być realne zmniejszenie rozwoju infrastruktury w danym regionie, a co za tym idzie ograniczenie
progresu konkretnych gmin czy powiatów. Województwo Podlaskie skupiające na swoim terenie szereg obszarów, chronionych polskim czy europejskim prawem realizuje już wyzwania
zmierzające do pogodzenia obu tych kwestii: ochrony środowiska i rozwoju regionu.
Doskonałym przykładem takiego zrównoważonego podejścia są coraz częstsze projekty realizowane w ramach
V Osi Priorytetowej RPOWP. Promocja nowoczesnych technologii pozwalających zmniejszyć
emisję CO2 do atmosfery, poszukiwanie możliwości i korzystanie ze źródeł energii odnawialnej
już dziś budzą uznanie, ale realne efekty tych działań poznamy za kilka lat.
Projekty z V Osi to pomysły, które z pewnością docenią przyszłe pokolenia. To dla nich
przecież staramy się udoskonalać i ułatwiać życie w miastach i na wsiach. Dla nich podnosimy
standardy codzienności, budujemy infrastrukturę mającą służyć i zdrowiu, i aktywnym formom
spędzania czasu. Dla nich przygotowujemy miejsca pracy poszerzając ofertę a przez to rynek
turystyczny. Nasze dzieci i wnuki, dzięki zmodernizowanym sieciom wodociągowym, nowoczesnym wysypiskom czy docieplonym, a przez to energooszczędnym budynkom użyteczności publicznej będą mogły nadal cieszyć się czystym powietrzem, zielenią podlaskich lasów,
przejrzystością augustowskich i suwalskich jezior.
Konkursy w ramach osi omawianej w tym wydaniu informatora czekają na wnioskodawców.
Wkrótce pojawią się kolejne możliwości korzystania z funduszy europejskich z przeznaczeniem
ich na instalacje energii odnawialnej. Duża liczba zainteresowanych samorządowców, przedsiębiorców czy grup inicjatywnych ze świetnymi pomysłami, a wkrótce ich realizacja pozwoli
naszemu regionowi czynnie spełniać zobowiązania Polski wobec Unii Europejskiej. Do 2020 r.
nasz kraj ma pokryć 15% zapotrzebowania na energię ze źródeł odnawialnych. To kolejne
wyzwanie, które – jestem całkowicie o tym przekonany – podejmiemy i będziemy wspólnymi
siłami dążyć do jego osiągnięcia.
Marszałek Województwa Podlaskiego
AKTUALNOŚCI
Podlaskie na czwartym miejscu
Licznik projektów
RPOWP
Liczba projektów:
497
Łączna wartość projektów:
1 836 769 597,03 zł
Wartość dofinansowania:
1 073 852 364,20 zł
Samorządy i przedsiębiorstwa w województwie podlaskim wykorzystały
już 16,8 proc. środków z RPOWP na
lata 2007-2013, co odpowiada kwocie 434 mln zł. To strumień pieniędzy,
który finansuje już realizację konkretnych inwestycji w regionie.
Wykorzystanie środków jest mierzone wartością wydatków kwalifikowalnych, które beneficjenci wykazali
we wnioskach o płatność (do końca
maja br.) w odniesieniu do łącznej alokacji RPOWP. Pod tym względem województwo podlaskie zajęło czwarte
miejsce spośród wszystkich regionalnych programów operacyjnych (wy-
przedza nas województwo opolskie,
lubuskie i wielkopolskie). Ta wysoka
pozycja zbliża nas znacznie do otrzymania dodatkowych funduszy z Krajowej Rezerwy Wykonania.
Duża część tej pomocy wsparła pośrednio i bezpośrednio sektor przedsiębiorstw. Oprócz bezpośrednich
dotacji inwestycyjnych, firmy mogą
korzystać z pożyczek i poręczeń
udzielanych przez regionalne fundusze, które zdobyły dofinansowanie
z RPOWP – łącznie prawie 85 mln
zł. Przez pierwsze dwa miesiące z tej
formy pomocy skorzystało 30 małych
(IZ)
i średnich podlaskich firm. Konkurs dla mikroprzedsiębiorców
rozstrzygnięty
53 mikroprzedsiębiorstwa otrzymają dofinansowanie na projekty
o wartości prawie 38,5 mln zł.
Zarząd Województwa Podlaskiego 1 czerwca br. dokonał wyboru
projektów do dofinansowania złożonych w ramach poddziałania 1.4.1
Mikroprzedsiębiorstwa. Spośród 133
wniosków, które wpłynęły w ramach
konkursu, pozytywną ocenę merytoryczną przeszły 53 wnioski na ogólną
wartość prawie 38,5 mln, w tym wartość dofinansowania wynoszącą prawie 15 mln zł.
Zakup nowoczesnych maszyn, włączenie do oferty nowych produktów
i usług pozwoli przedsiębiorstwom
rozszerzyć skalę swojego działania,
a co za tym idzie zwiększyć zatrudnie-
nie. Z wniosków złożonych przez firmy
wynika, że dzięki zaplanowanym inwestycjom, współfinansowanym z RPOWP, mikroprzedsiębiorstwa uczestniczące w konkursie stworzą aż 156
nowych miejsc pracy w naszym regionie.
Wśród firm – beneficjentów RPOWP
pojawiły się podmioty z całego województwa. Dofinansowanie zdobyły
m.in. firmy z Augustowa, Bielska Podlaskiego, Suwałk, Łomży, Juchnowca
Kościelnego i Wasilkowa. Wsparcie
trafi także do przedsiębiorstw z Drohiczyna, Siemiatycz, Sokółki, Supraśla
i innych miejscowości. (IZ)
Przedsiębiorstwa najwyżej ocenione w konkursie
Przedsiębiorstwo
Dane z dnia 18.06.2010 r.
Źródło: mapa projektów www.efrr.wrotapodlasia.pl
• ZMIENIAMY PODLASKIE nr 3/2010
Wysokość dofinansowania
Ocena
ANT Jerzy Antoniuk
269 500,00 zł
65,00 pkt.
Białostocka Fabryka Okien
Adam Władyko
111 330,00 zł
65,00 pkt.
iMedia Joanna Sawicka
498 145,00 zł
64,00 pkt.
IDELPART PHU Sławomir
Choroszucha
218 725,00 zł
63,14 pkt.
LARECO Mikołaj Zińczuk
400 000,00 zł
63,00 pkt.
Marta Lewczuk „Foto - Volt”
500 000,00 zł
62,23 pkt.
„INNOVATOR” Adam Szulc
500 000,00 zł
60,33 pkt.
AKTUALNOŚCI
Na koncerty i spektakle do Suwałk
Prawie 20 mln zł będzie wynosić dotacja na budowę nowej sali koncertowej.
Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu w Suwałkach
to inwestycja warta prawie 50 mln zł.
Powstanie w mieście dopiero za dwa
lata, ale już dziś imponuje swym rozmachem.
Umowa na dofinansowanie budowy
nowoczesnej sali koncertowo-widowiskowej ze środków RPOWP została
podpisana 7 kwietnia b.r. Przysłowiową „kropkę nad i” postawił marszałek
Jarosław Dworzański, który w suwalskim ratuszu spotkał się z prezydentem Suwałk Józefem Gajewskim, by
podpisać stosowną umowę. Łączna
wartość inwestycji to prawie 49 mln
zł, a dotacja sięga 20 mln zł.
Zakres projektu obejmuje budowę
przy ul. Jana Pawła II w Suwałkach
budynku sali koncertowo-teatralnej
wraz ze wszystkimi niezbędnymi instalacjami. W projekcie przewidziane
są również parkingi, drogi dojazdowe
oraz fontanny. Przy głównym wejściu
zostanie utworzony pasaż w formie
wewnętrznego dziedzińca z przeszklonym dachem, który posłuży za
galerię sztuki.
Kubatura netto całego obiektu wyniesie ok. 38 198 m3, a powierzchnia
Wizualizacja: UM Suwałki
użytkowa ok. 6,539 m2. Sala teatralno-koncertowa pomieści nawet 680
osób. W nowym centrum swoją siedzibę znajdzie także Młodzieżowy
Dom Kultury, w którym będą się odbywały zajęcia plastyczne, muzyczne
i taneczne. Z powstaniem nowoczesnego Miejskiego Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu wiąże się
także utworzenie 10 nowych miejsc
pracy.
Bez wątpienia inwestycja ta wzbogaci ofertę turystyczną Suwałk i całego regionu. Władze miasta liczą na
nową grupę turystów – te osoby które
spędzają wolny czas głównie poprzez
kontakt z kulturą i sztuką. (Ann)
Projekt budynku Miejskiego
Centrum Usług
Publicznych,
Kultury i Sportu
w Suwałkach.
Fot. UM Suwałki
Podpisanie umowy przez Marszałka
Województwa Podlaskiego Jarosława
Dworzańskiego i Prezydenta Suwałk
Józefa Gajewskiego.
Urząd Wojewódzki w sieci
Pierwszy projekt z IV osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne RPOWP stworzy nową jakość
w obsłudze klientów urzędu wojewódzkiego.
Rusza budowa elektronicznej platformy administracji rządowej w województwie podlaskim. Będzie kosztować 31 mln zł i aż 85 proc. – czyli
26,35 mln zł – pokryje dofinansowanie
z RPOWP. Wojewoda Podlaski Maciej
Żywno i Marszałek Województwa Podlaskiego Jarosław Dworzański podpisali
umowę dotyczącą sfinansowania projektu „Wdrażanie elektronicznych usług
dla ludności województwa podlaskiego
– część II, administracja rządowa”. Projekt obejmie 20 jednostek administracji
rządowej w województwie: od policji,
straży pożarnej po urząd kontroli skarbowej czy izbę celną.
Projekt realizowany przez Wojewodę Podlaskiego jest ściśle powiązany
z bliźniaczym przedsięwzięciem realizowanym przez Urząd Marszałkowski.
Przewiduje ono rozbudowę cyfrowego
urzędu – Wrót Podlasia. Docelowo
jednostki samorządowe i rządowe
na Podlasiu zostaną połączone w ramach wspólnej platformy elektronicznej. Tu będzie można wypełniać i składać elektroniczne wnioski kierowane
do różnych instytucji. Korzyść odniosą
mieszkańcy województwa – także beneficjenci RPOWP.
Projekt informatyzacji administracji
rządowej w województwie jest pierwszym przedsięwzięciem finansowanym
z osi priorytetowej IV Społeczeństwo
informacyjne RPOWP i pierwszym
w Polsce wspólnym projektem ad-
ministracji rządowej i samorządowej.
Jego zakończenie planowane jest do
połowy 2013 roku. (IZ)
Wojewoda Podlaski Maciej Żywno
W ramach projektu administracja rządowa woj.
podlaskiego zaopatrzona zostanie w jednolite
systemy elektronicznego zarządzania dokumentacją. Dzięki temu obieg dokumentów w urzędach będzie odbywał się wyłącznie w formie
elektronicznej. Klienci obsługiwani będą szybciej
i sprawniej. Wszystkie instytucje rządowe naszego województwa, dzięki wybudowanej elektronicznej platformie
zintegrowanej z platformą rządową ePUAP oraz samorządową
Wrota Podlasia, będą mogły wymieniać między sobą dane niezbędne do załatwiania spraw, odciążając tym samym klientów
od dostarczania do urzędów papierowych dokumentów, np.
zaświadczeń z ZUS czy urzędów skarbowych.
ZMIENIAMY PODLASKIE nr 3/2010 •
AKTUALNOŚCI
Wsparcie dla przedszkolaków
Ponad 6,5 mln złotych ze środków
RPOWP trafi do podlaskich przedszkoli. Pieniądze pozwolą na otwarcie
nowych obiektów oraz remont i modernizację już istniejących. Zarząd
Tadeusz Arłukowicz,
wiceprezydent Białegostoku
Miasto Białystok złożyło ramach konkursu z działania 6.1 RPOWP 6 wniosków aplikacyjnych,
z których 5 przeszło pozytywnie ocenę formalną
i merytoryczną. Ogólna wartość zaakceptowanych projektów wyniosła 1 477 956,10 zł z czego
wkład własny Miasta Białystok stanowi 15 %, zaś
dofinansowanie z RPOWP 85%.
W wyniku realizacji wspomnianych projektów w placówkach objętych dofinansowaniem zostanie utworzonych 128 miejsc dla
dzieci w wieku przedszkolnym, z czego część beneficjentów
będą stanowiły dzieci z gmin ościennych.
Sławomir Halicki, burmistrz Suraża
Sukcesem naszego miasta jest już sam fakt posiadania przedszkola samorządowego, nie każda
gmina bowiem takowe ma. Choć przynależy ono
do zespołu szkół, to posiada oddzielny budynek,
który teraz zostanie odnowiony za kwotę 1 mln
złotych. Pozwoli to w przyszłości przyjąć więcej
dzieci – około 50 osób. Uruchomienie nowego,
wyremontowanego skrzydła pozwoli też rozdzielić poszczególne grupy, co poprawi komfort pracy wychowawców. A jeśli
będzie takie zapotrzebowanie stworzymy grupy sześciolatków.
Wystąpiliśmy nawet z wnioskiem o utworzenie nowego etatu
w przedszkolu. Ośrodek korzysta też ze szkolnego autobusu,
sami odbieramy dzieci z domów.
Województwa Podlaskiego zatwierdził
23 projekty na łączną kwotę ponad 10
mln złotych. Pięć gmin po raz pierwszy
korzysta z dofinansowania programu.
Wśród nich znalazła się gmina Rajgród, która otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 331 tys. zł,
a także gmina Milejczyce, której przyznano dotację w wysokości ponad
148 tys. zł. Na wsparcie liczyć mogą
również gmina Suraż oraz Szudziałowo – obu przyznano po 400 tys. zł.
– Zmodernizujemy dwie placówki
z trzech istniejących na terenie gminy.
Jeden z nich to „Klub przedszkolaka”
w Wierzchlesiu, gdzie odnowiona będzie świetlica. Chcemy też zaadaptować poddasze Szkoły Podstawowej
w Szudziałowie – opowiada Renata
Czaban-Tarasewicz, z Urzędu Gminy
w Szudziałowie. Wiele z placówek
potrzebuje odświeżenia i doposażenia. Powstaną więc nowe sale, place
zabaw oraz zakupione zostaną pomoce dydaktyczne.
Na inwestycje czeka również Suraż,
gdzie mieści się jedyne przedszkole
w gminie. – Budynek zostanie gruntownie zmodernizowany, zaadaptujemy też część sal, które do tej pory
były nieużywane. Samo przedszkole
ma już kilkadziesiąt lat, ale to będzie
pierwszy tak duży remont. Nowa,
ładna placówka ma zachęcić rodziców, by nie zostawiali dzieci w innych
miastach, ale by przywozili je do nas
– mówi Marek Uszyński z Urzędu
Miejskiego w Surażu.
Rosnące zapotrzebowanie na usługi przedszkolne wymaga od gmin rozwoju bazy wychowawczej. – Gdy kilka
lat temu przystępowaliśmy do programu „Klub przedszkolaka na wsi”
stworzyliśmy trzy placówki, w których
miało uczyć się po dziesięcioro dzieci.
Aktualnie jesteśmy w stanie przyjąć
po 15 dzieci do każdej z placówek,
a i tak tworzą się listy chętnych, bo
dzieci jest coraz więcej – podkreśla
Renata Czaban-Tarasewicz.
Dodatkowe 1,3 mln zł trafi do pięciu
placówek w Białymstoku. Dzięki temu
możliwe będzie pełniejsze przystosowanie pomieszczeń szkolnych na
potrzeby przedszkolaków, także tych
niepełnosprawnych. O podobne kwestie dbają również ośrodki poza Białymstokiem. – Powstaną podjazdy, poszerzone zostaną drzwi, dzięki czemu
z obiektu bez problemu będą mogły
korzystać dzieci na wózkach. – mówi
Marek Uszyński z Suraża. (AK)
Lasy zamiast śmieci
Prawie 4,4 mln złotych na likwidację
i rekultywację składowisk odpadów
trafi do pięciu gmin w województwie
podlaskim.
Na pieniądze czeka gmina Gródek,
której władze chcą przeprowadzić
rekultywację prawie 25 letniego wy-
Wiesław Kulesza, Wójt Gminy Gródek
Zadania z zakresu ochrony środowiska, w tym
edukacja ekologiczna, rozbudowa sieci wodnokanalizacyjnej oraz uregulowanie i stworzenie
spójnego systemu w zakresie gospodarki odpadami, są jednym z priorytetowych kierunków
rozwoju Gminy Gródek. Projekt rekultywacji
składowiska odpadów przyczyni się zwiększenia
atrakcyjności gminy – często nazywanej sercem Zielonych Płuc
Polski. Wraz z likwidacją i rekultywacją składowiska wyeliminowane zostanie zagrożenie skażenia wód powierzchniowych,
gleby, powietrza. To pozytywnie wpłynie na zachowanie równowagi przyrodniczej. Przyczyni się też do uatrakcyjnienia terenu
pod względem estetycznym, ekologicznym i turystycznym.
• ZMIENIAMY PODLASKIE nr 3/2010
sypiska. – Dawny teren wysypiska
pokryjemy szatą roślinną. Wzmocni
to parowanie wody do atmosfery,
umożliwi przejęcie wody opadowej
przez roślinność i zminimalizuje przenikanie jej do warstwy z odpadami.
– mówi Dorota Bójko z Urzędu Gminy
w Gródku. Na ten cel gmina wyda ponad 1 mln zł (872 tys. zł to dofinansowanie). Realizacja projektu ma się
rozpocząć 1 lipca br i trwać do września-października 2011.
Z początkiem roku władze gmin
Czyże zamknęły swoje wysypisko.
– Specjalna ustawa wymagała od nas
dostosowania go do norm unijnych.
Wiązałoby się to z instalacją sprzętu
oraz zatrudnieniem personelu.– tłumaczą przedstawiciele Urzędu Gminy w Czyżach. Na realizację swoich
planów otrzymali 224 tys. zł dofinansowania. Podobnie było w Gródku:
– Przy aktualnym stanie budżetu gminy konieczność zamknięcia wysypiska
stała się palącym problemem. Dzięki
dofinansowaniu możemy go rozwiązać o wiele szybciej i łatwiej przywrócić wartość użytkową terenu – dodaje
Wiesław Kulesza, wójt Gminy Gródek.
W obu gminach wysypiska zostaną
zamienione na tereny leśne. Likwidowane wysypiska są często jedynymi
na terenie gmin. Problem ze składowaniem odpadów udało się jednak
rozwiązać. Gródek obsługuje Zakład
Zagospodarowania Odpadów w Karczach (gmina Sokółka), zaś Czyże korzystają z usług ZZO w Hajnówce.
Poza Gródkiem i gminą Czyże pieniądze trafią również do Hajnówki,
Białowieży oraz gminy Rudka. W przypadku Rudki i Gródka są to pierwsze
przedsięwzięcia finansowane ze środków RPOWP. (AK)
AKTUALNOŚCI
Termomodernizacja suwalskiego szpitala
Już wkrótce ruszą prace przy termomodernizacji budynków Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach. Jest to jeden
z największych wartościowo projektów
realizowanych w ramach V Osi Priorytetowej RPOWP. Całkowita wartość
projektu wynosi ponad 6,7 mln zł, przy
czym dofinansowanie z RPOWP to
5 mln zł. Resztę stanowi dotacja udzielona 26 stycznia przez Zarząd Województwa Podlaskiego stanowiąca
wkład własny przy realizacji projektu.
Umowa o dofinansowanie projektu
ze środków RPOWP została podpisana 30 kwietnia. W wyniku realizacji
projektu nastąpi termomodernizacja
budynków szpitala wraz z budynkiem
kuchni, modernizacja instalacji c.o. budynku głównego oraz montaż kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni
177 m2. Będą one wspomagać system
przygotowania ciepłej wody użytkowej
dla budynków: głównego i kuchni.
Przeprowadzenie powyższych robót
termomodernizacyjnych wpłynie na
obniżenie bieżącej ilości zużywanej
energii cieplnej (wg wstępnych szacunków nawet do 41%). Według
wstępnych szacunków, ilość energii
cieplnej potrzebnych do należytego
ogrzania obiektów szpitala zmniejszy
się aż o 9 870 GJ, zaś emisja gazów
cieplarnianych spadnie o 1 111 Mg
rocznie. Dodatkowe oszczędności
energii pochodzącej z odnawialnych
źródeł energii wydatkowanej na przygotowanie ciepłej wody użytkowej wyniosą 0,11 MW.
Aktualnie (stan na 10 czerwca) organizowany jest przetarg, w ramach którego zostanie wyłoniony wykonawca
robót związanych z projektem. Termomodernizacja to jeden z pięciu projektów, na które suwalski szpital starał się
o dofinansowanie z Unii Europejskiej.
Wiadomo już, że dzięki pieniądzom
z Brukseli uda się też zmodernizować
oddział ratunkowy szpitala i wykonać
pierwszy etap budowy i wyposażenia
bloku operacyjnego. (atop)
Dziennikarze do piór – nagrody czekają
Departament Zarządzania RPO
ogłosił konkurs dla dziennikarzy mediów regionalnych i lokalnych na terenie województwa podlaskiego. Jego
celem jest zaprezentowanie efektów
wdrażania RPOWP w Podlaskiem.
Organizatorzy chcą zachęcić dziennikarzy do prezentacji projektów realizowanych przy wsparciu ze środków
Programu, wpływu wdrażania RPOWP na rozwój gospodarczy i społeczny województwa a także działalności
Instytucji Zarządzającej RPOWP.
Uczestnikami konkursu mogą być
dziennikarze zatrudnieni (oraz współpracownicy) w środkach masowego
przekazu o zasięgu regionalnym i lokalnym, których redakcje mają swoje
siedziby lub oddziały na terenie województwa podlaskiego. Jeden dziennikarz (redakcja) może zgłosić nieograniczoną liczbę materiałów.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty
w czterech kategoriach: prasa o zasięgu regionalnym (internet), radio,
telewizja, prasa lokalna. W każdej
kategorii przyznana zostanie nagroda
w wysokości 5000 zł, bez względu na
liczbę autorów. Jury zastrzega sobie
prawo do przyznania nagród dodatkowych – wyróżnień w wysokości
1000 zł.
Do konkursu przyjmowane będą
materiały dziennikarskie, które zostały opublikowane lub wyemitowane od
1.05. do 31.12.2010 r. Termin zgłoszeń upływa 11.01.2011 r.
Prace oceniać będzie jury w składzie: Paweł Moskalewicz, zastępca
szefa informacji TVP Info, dr hab.
Bogusław Plawgo, prof. UwB, Mirosław Leśniewski, dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku
oraz przedstawiciele Organizatora.
Przy ocenie jury będzie kierować się
kryterium treści (edukacyjnym i informacyjnym) oraz poziomem warsztatu
dziennikarskiego. (IZ)
Wyniki konkursu i ankiety „Zmieniamy Podlaskie”
Z przyjemnością informujemy, że
nagrody – zestawy gadżetów RPOWP
wylosowali:
1. Ala Gierman, zam. Chytra
2. Magdalena Krakowska,
zam. Białystok
3. Rafał Zalewski, zam. Sanie Dąb
Zwycięzcom konkursu serdecznie
gratulujemy!
Dziękujemy również wszystkim osobom, które odpowiedziały na naszą
ankietę. Jest nam niezmiernie miło, że
„Zmieniamy Podlaskie” został pozytywnie oceniony przez czytelników.
Średnia ocena (w skali od 1 do 6
punktów, gdzie 1 oznaczało ocenę
niedostateczną, a 6 – celującą) doboru tematów w informatorze wyniosła
5.18 pkt., zaś sposób omówienia tematów i poziom edytorski czasopisma
zostały średnio ocenione na 5.25 pkt.
Czytelnicy za najciekawsze działy
informatora uznali „Dobre praktyki”
– 38%, „Ludzie i doświadczenia” i „Aktualności” – po 23% oraz „Z placu budowy” i „Konkursy” – po 16%.
Co ciekawe, szatę graficzną informatora pozytywnie oceniło aż 100%
(!) osób biorących udział w ankiecie.
A za najlepszą okładkę uznano okładkę z lutego 2010 przedstawiającą
Park Wodny w Hajnówce (46%).
Na pytanie o to, który z dotychczas
ukazujących się artykułów wzbudził
największe zainteresowanie 20% ogółu osób biorących udział w ankiecie
wskazało publikację pt. „Białystok otwiera bramy na inwestorów”, następnie
„Dobry doradca kluczem do sukcesu
projektu” (15%) i „Podlaskie – kontynuacja dobrego trendu” (15%).
Wyniki przeprowadzonego badania
pokazują, że najwięcej czytelników
otrzymuje informator drogą pocztową
(30%) oraz korzysta z wersji zamieszczonej na stronie www.rpowp.wrotapodlasia.pl (15%).
Instytucja Zarządzająca RPOWP
ZMIENIAMY PODLASKIE nr 3/2010 •
AKTUALNOŚCI
Europa po białostocku
Popisy żonglerów, szczudlarzy, zabawa z klownami i iluzjonistą, na dokładkę koncert gwiazdy
i występy na dwóch scenach po obu stronach miejskiego rynku – tak Białystok świętował
9 maja – Dzień Europy.
M
iejski rynek w Białymstoku jak rzadko stał się cało-
i budzi satysfakcję. – Sześć lat Polski w Unii Europejskiej
dzienną atrakcją dla tłumnie na nim zgromadzonych
to czas, kiedy możemy się zastanowić nad tym, co się nam
mieszkańców miasta. A to wszystko za sprawą Dnia Europy
udało. Dziś patrząc jak nasz kraj się rozwija, jak płyną do
– święta Unii Europejskiej obchodzonego od 1985 r., ku czci
nas szerokim strumieniem środki unijne, euroscepytków
ogłoszenia w 1950 r. tzw. „Planu Schumanna”. W ramach
jest z pewnością coraz mniej – ocenił marszałek Jarosław
uroczystości obchodzono też szóstą rocznicę wejścia Pol-
Dworzański na spotkaniu z dziennikarzami. Gospodarz
ski do Unii Europejskiej. Specjalnie na ten dzień do stolicy
województwa przypomniał, że w latach 2007-2013 woje-
Podlasia przyjechała Europejska Kampania Cyrkowa z na-
wództwo podlaskie, tylko ze środków RPOWP zasili aż 636
miotem, szczudlarzami i magikiem. Atrakcje, które ponadto
milionów euro.
zaproponowali organizatorzy pozwoliły bawić się na rynku
całym rodzinom, oglądać występy, smakować regionalnych
Z zabawą i esperanto
specjałów czy z bliska przyjrzeć się pojazdom podlaskich
Europejska Kampania Cyrkowa, która dotąd w Polsce goś-
służb mundurowych – straży granicznej, pożarnej i policji.
ciła tylko w Gdańsku i Warszawie, jest inicjatywą Komisji
O tym, czy było warto wstąpić do Unii Europejskiej ni-
Europejskiej. Dzięki niej dorośli białostoczanie w atmosfe-
kogo na Podlasiu nie trzeba już przekonywać. Skala inwe-
rze zabawy i świętowania mogli dokładnie dowiedzieć się
stycji, które zmieniają oblicze naszego regionu zaskakuje
o działaniu poszczególnych programów unijnych w regionie.
• ZMIENIAMY PODLASKIE nr 3/2010
AKTUALNOŚCI
Przed występem Piotra Rubika (poniżej) głos zabrali
gospodarze regionu: marszałek Jarosław Dworzański, poseł
Robert Tyszkiewicz, wojewoda Maciej Żywno i prezydent
Tadeusz Truskolaski.
Dzieci chętnie zaś korzystały z atrakcji: harców z bajkowymi postaciami czy klownami, zabawy na specjalnie przygotowanych zjeżdżalniach i trampolinach.
Oprócz zabawy był też czas i miejsce na merytoryczną
informację. W centralnie usytuowanym na rynku namiocie pracownicy wszystkich instytucji i organizacji zajmujących się funduszami europejskimi udzielali informacji na
ich temat, omawiali zrealizowane projekty i pokazywali
możliwości wykorzystania funduszy przyznanych naszemu województwu w latach 2007-2013. Część inwestycji
z RPOWP można było zobaczyć na zdjęciach w specjalnie
zaaranżowanej galerii.
Górę jednak brała rozrywka, bo najważniejszą atrakcją
był wieczorny koncert Orkiestry Opery i Filharmonii Podlaskiej, Wrocławskiego Chóru Akademickiego oraz chóru
La Musica Corale pod batutą Piotra Rubika. Jego występy
poprzedziło równie niezwykłe wykonanie finału IX Symfonii d-moll Beethovena zaśpiewane „po białostocku” czyli
w esperanto i przez podlaskich filharmoników.
Jarek Żukowski
Zdjęcia: Bartosz Jarosz, UMWP, autor
Organizatorem imprezy był: Departament Zarządzania RPO przy
współpracy z Departamentami Polityki Regionalnej, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP
oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy.
ZMIENIAMY PODLASKIE nr 3/2010 •
AKTUALNOŚCI
Działanie 1.4
– uwaga na szczegóły formalne!
Przedsiębiorstwa biorące udział w konkursach w ramach Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne
przedsiębiorstw mają szansę przyspieszyć swój rozwój dzięki dofinansowaniu z RPOWP. Barierą
często się okazuje nie brak pomysłu na rozwój, ale niepoprawnie wypełniony wniosek.
P
rezentujemy najczęstsze błędy przedsiębiorstw popełniane przy wypełnia-
Błędy we wnioskach o dofinansowanie:
niu wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.4 Wsparcie inwe-
• Błędna identyfikacja poziomu wdrażania:
stycyjne przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.4.1 Mikroprzedsiębiorstwa oraz 1.4.2
4 Liczba osób zatrudnionych – należy pamiętać, że do
Małe i średnie przedsiębiorstwa.
osób zatrudnionych należy zaliczyć także właścicieli; po-
Błędy nie podlegające poprawie:
dane dane powinny być co do zasady zgodne z tabelą
• przekroczenie maksymalnej wartości projektu (wydaje się to niewiarygodne,
zatrudnienia z arkuszy kalkulacyjnych (wyjątkiem są pod-
ale jednak możliwe – w przypadku zgłoszeń do konkursu Poddziałania 1.4.2
mioty niesamodzielne)
z tego powodu odpadło aż 5 projektów);
4 Roczny obrót i Całkowity bilans roczny – brak zgodno-
•b
rak wersji elektronicznej (np. pusta płyta, brak wniosku w formacie xml) lub
ści z załączonymi danymi i sprawozdaniami finansowymi;
niezgodne sumy kontrolne pomiędzy wersją papierową i elektroniczną w forma-
Należy pamiętać, że dane liczby osób zatrudnionych,
cie xml (regulamin konkursu precyzuje dokładnie jak takiego błędu uniknąć);
rocznego obrotu i całkowitego bilansu rocznego powinny
Błędy zakresie formy składania dokumentów:
odnosić się do ostatniego zamkniętego roku obrotowe-
• Nie wypełniono wszystkich pól w biznesplanie i arkuszach kalkulacyjnych sta-
go bez konieczności oczekiwania na zatwierdzenie da-
nowiących jego integralną część;
•W
arkuszach kalkulacyjnych nie ponumerowano stron;
•W
niosek i biznes plan nie są czytelnie podpisane (imieniem i nazwiskiem);
uwzględniać dane za 2009 r.);
• Błędnie określone występowanie lub nie pomocy pub-
•B
rak parafowania każdej strony wszystkich załączników do wniosku przez
licznej oraz programów pomocowych (rozporządzenia
osoby upoważnione do podpisania umowy (nie wymaga się parafowania
dot. pomocy publicznej) mimo – iż regulamin konkursu
samego wniosku o dofinansowanie – wystarczy podpis czytelny na ostat-
szczegółowo precyzuje jakie występowanie mają za-
niej stronie wraz z pieczątkami). stosowanie w jakich sytuacjach;
Pomimo iż sami przedsiębiorcy postulowali, aby ograniczyć parafowanie wnio-
Pojawiające się błędy często zdarzają się w wyniku uży-
sku tylko do podpisu na ostatniej stronie wniosku, opisany błąd zdarza się
wania scrolla w myszce – zaleca się przy wypełnianiu
nagminnie. Uproszenie nic nie daje w praktyce, wnioski niepotrzebnie są w ca-
wniosków w generatorze przewijanie podstron za pomo-
łości parafowane, często zdarza się, że parafowane są bądź potwierdzane za
cą strzałek lub bocznego paska oraz każdorazową kon-
zgodność puste strony czy też oryginalne dokumenty, co nie jest i nigdy nie
trolę wypełnionych pól po wypełnieniu.
było wymagane na etapie składania wniosku o dofinansowanie. Istotne jest
• Błędy w pkt. IV. „Harmonogram realizacji projektu” – na-
natomiast parafowanie wszystkich załączników, w tym biznesplanu, który ma
leży zawrzeć tylko etapy rzeczowej realizacji projektu
kluczową rolę w ocenie wniosku.
– data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu (pkt IV.3)
•W
niosek oraz załączniki więcej niż jednostronicowe nie są trwale zszyte lub
bindowane;
i rozpoczęcia pierwszego etapu powinny być zgodne;
• Błędy w pkt. V. „Wskaźniki osiągnięcia celów projektu”:
Każdy z wniosków o dofinansowanie jest czytany minimum cztery razy przez
4 nagminnie wstawiane są wartości wskaźników poza
różne osoby – brak trwale zszytych stron oraz ich numeracji może spowodo-
okresem realizacji np. przed rozpoczęciem projektu,
wać niewłaściwy porządek lektury wniosku i wpłynąć na ocenę;
podczas gdy instrukcja wyraźnie wskazuje, iż wartości
•B
rak numeracji stron załącznika, gdy jest on więcej niż jednostronicowy
wszystkich wskaźników produktu należy wykazać jedynie
(w przypadku, gdy załącznik jest kopią na jednej z nich należy poświadczyć
w okresie realizacji oraz podać wartości bazowe;
„za zgodność z oryginałem” od strony 1 do n wraz z datą i pieczątkami);
4 wartości wszystkich wskaźników rezultatu należy
• Brak daty sporządzenia na załącznikach – uzupełnienia mogą mieć inne daty
wykazać w roku bazowym, w latach realizacji projektu
niż data składania wniosku, trzeba poprawnie je oznaczyć na załącznikach;
oraz w okresie trwałości projektu (jest to okres 3 lat od
• Załączniki powinny być ponumerowane zgodnie z listą załączników zawartą
daty wskazanej w pkt. IV.7 – złożenie ostatniego wnio-
we wniosku o dofinansowanie;
nych (czyli np. wniosek złożony w lutym 2010 powinien
• ZMIENIAMY PODLASKIE nr 3/2010
sku Beneficjenta o płatność); po osiągnięciu wartości
AKTUALNOŚCI
docelowej wskaźnika wartość tę należy powtarzać w kolejnych latach wskazanego okresu; pola dotyczące lat
przed realizacją projektu należy pozostawić nieuzupełnione – wskaźniki rezultatu mogą pojawić się w okresie
realizacji oraz bezwzględnie po zakończeniu projektu, ale
nigdy przed jego rozpoczęciem; 4 pomijanie lub brak wyboru wszystkich obligatoryjnych wskaźników (wymienionych w regulaminie konkursu – nawet w przypadku, gdy wskaźnik określony jako
obowiązkowy nie odpowiada rodzajowi projektu należy przypisać mu wartości „0”);
4 błędne (niepełne) źródło pozyskiwania danych we
wskaźnikach (należy podać źródło, gdzie będzie możliwa
weryfikacja realizacji wskaźnika); np. we wskaźniku wartość zakupionych środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych służących wdrożeniu projektu czy też liczba zakupionych środków trwałych – źródłem pozyskania
Warto brać udział w szkoleniach
Małgorzata Żynel, kierownik Referatu oceny i wyboru
wniosków wspierających rozwój innowacyjności
i przedsiębiorczości Departamentu Zarządzania RPO
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego
Trzeba przyznać, iż z konkursu na konkurs wnioski składane
przez przedsiębiorców są coraz lepiej przygotowane. Po raz
pierwszy w ostatnich edycjach konkursów dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorców zdarzyły
się wnioski w ogóle nie wymagające poprawy pod względem formalnym,
a do zdecydowanej większości lista uwag formalnych była zaledwie kilkupunktowa. Większość popełnianych błędów wynika z niedokładnej lektury
instrukcji zawartych w dokumentacji konkursowej bądź samego regulaminu konkursu. Ze swojej strony – jako Instytucja Zarządzająca programem
– staramy się dążyć do tego, aby zmiany w dokumentacji konkursowej
wprowadzane z konkursu na konkurs były jak najmniejsze, staramy się
ograniczyć do korekt niezbędnych z punktu widzenia zmiany aktów prawa czy wytycznych MRR. Z naszych obserwacji wynika, iż bardzo cenne
jest uczestnictwo samych wnioskodawców w spotkaniach informacyjnych
organizowanych każdorazowo dla każdego z konkursów, podczas których
omawiane są szczegółowo zmiany w dokumentacji oraz poruszane są
kwestie najczęściej popełnianych błędów.
informacji powinna być np. ewidencja środków trwałych;
4 niepełny opis sposobu monitowania wskaźników
– wnioskodawcy wyraźnie nie doceniają treści zawartych
w tym polu, a jest to miejsce na doprecyzowanie jak rozu-
dołączyć oświadczenie współwłaściciela o wyrażeniu zgody na realizowanie
miany i jak monitorowany będzie dany wskaźnik;
projektu w budynku będącym współwłasnością (często jest to mąż lub żona)
4 całkowita wartość inwestycji – w wartości wskaźnika
– błędem jest brak takiej zgody lub brak umowy najmu bądź innych dokumen-
należy uwzględnić całkowity koszt projektu (wartość brut-
tów potwierdzających prawo do dysponowania nieruchomością wskazane
to); należy pamiętać, że jednostką miary wskaźnika są
w samej treści załącznika;
miliony euro, co wymaga dokonania odpowiednich prze-
• Brak dołączanego biznes planu w formacie PDF w wersji elektronicznej (gdy
liczeń wg kursu podanego w regulaminie konkursu; kurs
beneficjent sam nie ma odpowiedniego oprogramowania do utworzenia pliku
euro należy podać w punkcie V.4 Sposób monitorowania
PDF z dokumentu tekstowego należy to wskazać w piśmie przewodnim, wte-
i pomiaru osiąganych wskaźników;
dy nie będzie to wskazywane jako błąd i UMWP utworzy plik PDF we własnym
• Błędy w pkt. VI.5 „Źródła finansowania kosztów kwalifi-
zakresie na podstawie dołączonego dokumentu w formacie doc)
kowalnych Projektu” – polegają na błędnie zakwalifikowa-
Kwestie zgodności projektu z wymogami UE w zakresie procedury
nym wkładzie własnym, który nie może być finansowany
oceny oddziaływania na środowisko – obszar najtrudniejszy zarówno
ze środków publicznych, tylko ze środków prywatnych;
w zakresie oceny formalnej i merytorycznej:
w wierszu pod polem „Środki prywatne, w tym:” należy
• Błędnie wypełniony załącznik do wniosku oraz niekompletna dokumentacja np.
wskazać czy są to np. środki własne lub kredyt bankowy;
jest decyzja środowiskowa brakuje natomiast postanowienia, uzgodnień z RDOŚ
• Błędne wskazania w liście załączników – zaznaczenie
lub opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, obwieszczeń;
„Tak” oznacza, iż dokument został dołączony do wniosku,
Błędna klasyfikacja do grupy zgodnie z podziałem określonym w pkt 34-36 wy-
zaznaczenie „N/D” oznacza, iż dany załącznik nie dotyczy
tycznych MRR w zakresie OOŚ (w oparciu o I aneks, II aneks z dyrektywy Rady
Wnioskodawcy, natomiast zaznaczenie „Nie” oznacza, iż
nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych
dany załącznik dotyczy Wnioskodawcy, lecz nie został do-
przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne) bę-
łączony do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu;
dąca najczęściej efektem sztucznego wydzielenia zakupu maszyn/urządzeń jako
Błędy w sporządzaniu załączników:
środków trwałych bez analizy do czego mają być one wykorzystane; za przedsię-
• Załącznik 12 „Oświadczenie Beneficjenta o zabezpiecze-
wzięcie zgodnie z ustawą OOŚ (Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
niu środków niezbędnych do zrealizowania projektu” – po-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
dawana jest błędnie kwota wkładu własnego; powinna to
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – art. 3. ust. 1 pkt 13)
być wartość wkładu własnego wskazana np. w pkt. VI.5
uważa się zamierzenie budowlane lub inną ingerencję w środowisko polegającą
„Źródła finansowania kosztów kwalifikowanych Projektu”;
na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym również na
• Załącznik 11 „Potwierdzenie prawa do dysponowania
wydobywaniu kopalin; przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje się
gruntem lub obiektami” – błędne uzupełnienie załącz-
jako jedno przedsięwzięcie, także jeżeli są one realizowane przez różne podmioty.
nika – najczęściej w przypadku współwłasności należy
Opracował: Jarek Żukowski
ZMIENIAMY PODLASKIE nr 3/2010 •
RAPORT
Zachować
czyste środowisko
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego pozwala na realizację najważniejszych
inwestycji z punktu widzenia tak całego regionu, jak i poszczególnych gmin.
W
łaściwa ochrona i pielęgnacja środowiska natu-
tu oni odnaleźć terenów nie zmienionych nadmiernie przez
ralnego nie jest w obecnych czasach możliwa bez
działalność człowieka. Również produkowana na Podlasiu
niezbędnej, rozbudowanej infrastruktury. Jest ona jednak
żywność, ceniona i poszukiwana na rynkach polskim i za-
kosztowna, co w warunkach ograniczonych środków na
granicznym, nie byłaby tak perfekcyjna jakościowo, gdyby
działalność inwestycyjną we wszystkich sektorach gospo-
nie była produkowana w warunkach niezanieczyszczonego
darki sprawia, że potrzeby z reguły przewyższają możliwo-
środowiska, w warunkach czystej gleby, powietrza i wód.
ści ich realizacji.
Nie należy wreszcie zapominać, że dbałość o środowi-
Należyty stan środowiska naturalnego naszego regionu
sko naturalne to wyraz troski o przyszłe pokolenia, które
ma zasadnicze znaczenie dla jego mieszkańców. To jeden
również powinny mieć prawo do korzystania z Ziemi i jej
z największych atutów województwa podlaskiego. Z jednej
bogactw. Środki finansowe pochodzące z RPOWP wydat-
strony czyste powietrze, gleba i woda pozytywnie wpływają
kowane w ramach V Osi Priorytetowej „Rozwój infrastruk-
na jakość życia mieszkańców, z drugiej zaś należy pamię-
tury ochrony środowiska” nie tylko pozwalają zachować ten
tać, że czyste środowisko jest obecnie jednym z czynników
pozytywny stan rzeczy, ale również w wielu przypadkach
kształtujących swoistą pozytywną markę województwa.
zdecydowanie polepszają stan obiektów i infrastruktury od-
Niesie to za sobą zasadnicze następstwa w sferze ekono-
powiedzialnych za czystą ziemię, wodę i powietrze.
micznej. Z pewnością rosnąca liczba turystów odwiedzających nasz region nie byłaby tak imponująca, gdyby nie mogli
Poziom regionalny i lokalny
Głównym celem V Osi Priorytetowej RPOWP jest zachowanie dziedzictwa środowiska naturalnego województwa
Szansa dla oszczędnych
Daniel Górski, pełniący obowiązki dyrektora
Departamentu Zarządzania RPO Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Biorąc pod uwagę dotychczasową realizację V Osi Priorytetowej możemy stwierdzić, że przebiega ona zgodnie
z wcześniej przyjętymi założeniami. Nieco rozczarowuje
jedynie dotychczasowe zainteresowanie potencjalnych beneficjentów konkursami dotyczącymi wysypisk i gospodarki
odpadami. Zdajemy sobie jednak sprawę z faktu, że jedną z przyczyn jest
takie, a nie inne zakreślenie linii demarkacyjnej między RPOWP a pozostałymi Programami, z których finansowane są inwestycje podobnego
typu. W ramach RPOWP dofinansowane mogą być instalacje i systemy
obsługujące maksymalnie 150 tys. mieszkańców, funkcjonujące na terenach nie objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).
Liczymy na to, że w ramach aktualnie ogłaszanego konkursu wpłynie
odpowiednio duża liczba wniosków dotycząca właśnie kwestii wysypisk
i składowisk odpadów. Tym bardziej, że potrzeby są naglące. Wojewódzki
Program Zagospodarowania Odpadów przewiduje w najbliższym czasie
likwidację ok. 40 dotychczasowych wysypisk śmieci na terenie naszego
województwa. Podobnie duże nadzieje wiążemy z konkursem poświęconym odnawialnym źródłom energii. Już z końcem tego roku nasz kraj ma
aż 7,5% wykorzystywanej energii czerpać ze źródeł odnawialnych. Mamy
nadzieję, że w skali naszego województwa środki pochodzące z RPOWP
pozwolą na urzeczywistnienie tych ambitnych celów.
podlaskiego. Celowi temu podporządkowano cały szereg
inwestycji infrastrukturalnych zmniejszających negatywne
skutki cywilizacji. Realizuje się je w zakresie szczegółowych
celów, zgodnie z którymi są ogłaszane i realizowane kolejne konkursy. Pierwszym z tych celów jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń.
Kolejne cele to poprawa jakości wód powierzchniowych
i podziemnych, minimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów oraz wprowadzenie systemu ich odzyskiwania i unieszkodliwiania, wzrost wykorzystania niekonwencjonalnych
źródeł energii oraz poprawa stanu infrastruktury technicznej na obszarach słabiej rozwiniętych. Dotychczas odbyło
się 7 konkursów w zakresie V Osi priorytetowej RPOWP,
w ramach której wyodrębniono dwa Działania: 5.1 „Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska” oraz 5.2
„Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska”. Każdy
z dotychczas zorganizowanych konkursów dotyczył różnych typów inwestycji. I tak np. w ramach Działania 5.1
ogłoszono odrębny konkurs dla projektów z dziedziny gospodarki wodno-ściekowej. Z kolei w ramach Działania 5.2
10
• ZMIENIAMY PODLASKIE nr 3/2010
RAPORT
Projekty realizowane w ramach Działania 5.1
„Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska” (stan na 15 czerwca 2010 r.)
Tytuł projektu
Nazwa beneficjenta
Wartość dofinansowania
Zintegrowany projekt ochrony przyrody na terenie i w otulinie Wigierskiego Parku
Narodowego poprzez zakup sprzętu ratowniczego oraz rozwój monitoringu
Gmina Puńsk
Remont i doposażenie ośrodka edukacji ekologicznej w Białymstoku
prowadzonego przez Stowarzyszenie AGRO GROUP w celu poprawy jakości
i efektywności społecznych działań z zakresu ochrony przyrody na Podlasiu
Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Agro - Group
335 756,73 zł
Doposażenie bazy edukacyjnej Ośrodka Edukacji Ekologicznej
„Brama na Bagna’’ w Strękowej Górze
Gmina Zawady
266 180,00 zł
Remont Ośrodka Edukacji Ekologicznej „Brama na Bagna” w Strękowej Górze
Gmina Zawady
338 429,10 zł
Kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej
Aglomeracji Mońki
Gmina Mońki
7 019 523,31 zł
Dokończenie budowy Stacji Wodociągowej dla miasta Bielsk Podlaski
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
5 067 730,39 zł
Termomodernizacja budynków SP ZOZ w Hajnówce
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Hajnówce
4 181 335,89 zł
Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację obiektów Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce.
1 687 244,97 zł
Termomodernizacja budynku Specjalistycznego Psychiatrycznego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach
Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach
2 217 393,74 zł
Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Siemiatyczach wraz z modernizacją systemu ciepłowniczego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w
Siemiatyczach
Termomodernizacja obiektów szpitalnych Białostockiego Centrum Onkologii
w Białymstoku
Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie
w Białymstoku
2 060 412,90 zł
Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Szpitala
Wojewódzkiego w Suwałkach
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach
4 624 110,39 zł
1 754 597,20 zł
789 608,41 zł
w poszczególnych konkursach przyjmowano wnioski z za-
skutek słabej izolacyjności budynków to nie tylko wymierne
kresu ochrony przyrody, gospodarki odpadami dotyczące
nakłady finansowe. To także większa emisja do atmosfery
likwidacji i rekultywacji składowisk odpadów oraz projekty
szkodliwych związków chemicznych, takich jak tlenki wę-
z zakresu poprawy jakości powietrza dotyczące termo-
gla, siarki, azotu oraz sadze itp. Niestety duża liczba obiek-
modernizacji. Tak precyzyjny i klarowny podział znacząco
tów użyteczności publicznej wybudowana w przeszłości nie
ułatwia potencjalnym beneficjentom złożenie wniosku. Do
końca maja do finalnego dofinansowania wybrano 21 projektów, których łączna wartość wyniosła przeszło 64,8 mln
zł, z czego dofinansowanie ze środków RPOWP stanowi
36,5 mln zł.
Oszczędzić energię
Uwagę zwraca fakt, że bardzo dużym zainteresowaniem
potencjalnych beneficjentów cieszyły się konkursy, których głównym celem były projekty z zakresu poprawy jakości powietrza, dotyczące termomodernizacji obiektów
użyteczności publicznej. Może to napawać optymizmem
z wielu względów. Wskazuje między innymi, że włodarze
podlaskich samorządów oraz zarządzający obiektami użyteczności publicznej dobrze rozumieją potrzebę szukania
oszczędności w tych sferach, gdzie efekty inwestycji odczuwalne są praktycznie natychmiast. Nie od dziś wiadomo, że najtańsza energia to energia zaoszczędzona. Każda
Wsparcie najlepszych inwestycji
Anatol Ochryciuk, burmistrz Hajnówki
W najbliższym czasie zamierzamy ubiegać się o dofinansowanie ze środków RPOWP na bardzo dla nas ważną
inwestycję termomodernizacyjną. Mam tu na myśli objęcie
dociepleniem i wykonanie innych robót uwzględnionych
w projekcie termomodernizacyjnym budynków Zespołu
Szkół nr 3 w Hajnówce. W tym obiekcie mieszczą się: szkoła podstawowa, gimnazjum oraz szkoła muzyczna. Zespół
budynków został wybudowany około 15 lat temu w technologii oszczędnej, jeśli chodzi o poniesione nakłady inwestycyjne, lecz bardzo kosztownej w eksploatacji ze względu na duże straty ciepła. W czasie ostatniej
mroźnej zimy w salach lekcyjnych było zbyt chłodno, mimo że od kilku
już lat staramy się pomniejszać straty ciepła poprzez stopniową wymianę
stolarki okiennej.
Szacowana wartość inwestycji wg przygotowanego projektu technicznego
i audytu termomodernizacyjnego to kwota 1,6 mln złotych. Jest to suma
niewielka, która może dać wyraźny efekt obniżający koszty eksploatacyjne, a dzieciom i pracującej kadrze nauczycielskiej w Zespole Szkół nr 3
zwiększy komfort nauki i pracy. To zamierzenie inwestycyjne traktujemy
jako ważne i pilne.
kilowatogodzina energii cieplnej bezpowrotnie stracona na
ZMIENIAMY PODLASKIE nr 3/2010 •
11
RAPORT
Projekty realizowane w ramach Działania 5.2
„Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska” (stan na 15 czerwca 2010 r.)
Tytuł projektu
Nazwa beneficjenta
Wartość dofinansowania
Zakup nowoczesnego wielozadaniowego samochodu do akcji ratowniczych
i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Narewce
Gmina Narewka
424 999,99 zł
Docieplenie budynków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach
Gmina Rutki
317 759,08 zł
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sidrze
Gmina Sidra
154 045,42 zł
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
– Szkoła Podstawowa w Radziłowie
Gmina Radziłów
662 842,56 zł
Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu Pierwszym 5
Powiat Zambrowski
812 767,43 zł
Termomodernizacja obiektów oświatowych w gminie Zbójna
Gmina Zbójna
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku
Gmina Lipsk
828 500,00 zł
Termomodernizacja budynku Domu Parafialnego w Supraślu
Parafia Rzymskokatolicka P.W. Świętej Trójcy w Supraślu
559 195,14 zł
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu
Gmina Ciechanowiec
967 773,96 zł
1 400 492,83 zł
spełnia obecnych norm izolacyjności cieplnej. Prawidłowo
Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach. Po termomoderni-
przeprowadzona termomodernizacja dużych kubaturowo
zacji nakłady energetyczne związane z ogrzaniem obiektu
obiektów (a do takich należą budynki użyteczności publicz-
spadną aż o 627 MWh w skali roku. Podobne efekty ma
nej) pozwala więc na osiągnięcie znacznych oszczędno-
przynieść termomodernizacja kompleksu Samodzielnego
ści oraz przyczynia się do polepszenia jakości i czystości
Publicznego Szpitala Wojewódzkiego zlokalizowanego
powietrza w miejscowościach, w których zlokalizowane
również w Suwałkach. Ta duża, szacowana na 6,7 mln zło-
są modernizowane obiekty. Jednym z przykładów pozy-
tych inwestycja ma przynieść roczne oszczędności z tytułu
tywnych zmian w opisywanej sferze jest Specjalistyczny
ogrzewania na poziomie 41%.
Satysfakcją może dodatkowo napawać fakt, że w przeważającej liczbie przypadków beneficjenci nie ograniczają
Nowoczesność dzięki dofinansowaniu
Mirosław Reczko, burmistrz Ciechanowca
W momencie, w którym objąłem urząd Burmistrza Ciechanowca stan techniczny budynku naszej szkoły podstawowej był zły. Jest to klasyczna „tysiąclatka” z końca lat 60,
która od swego powstania przez kilkadziesiąt lat praktycznie nie była poddawana głębszej modernizacji. Skutkowało
to wysokimi kosztami ogrzewania oraz innymi uciążliwościami, m.in. tym, że stara stolarka okienna była w tak złym
stanie, że przepuszczała wodę podczas każdego deszczu. Dlatego też
niemal natychmiast podjęliśmy decyzję o przynajmniej częściowej modernizacji, jednocześnie zakładając, że będzie to proces systematyczny, na
miarę naszych możliwości finansowych. Dzięki dofinansowaniu naszych
wysiłków środkami z RPOWP gruntowna modernizacja budynku Szkoły
zdecydowanie przyspieszyła. Ponadto udało się zrealizować ambitne zamierzenia, czego raczej nie bylibyśmy w stanie wykonać opierając się na
własnych środkach. Projekt dofinansowany ze środków RPOWP obejmuje
m.in. docieplenie ścian szkoły, wykonanie jej elewacji oraz wymianę praktycznie całego dachu. Projekt obejmuje również gruntowną modernizację
kotłowni i wymianę grzejników. Stara kotłownia była ostatnim tego typu
obiektem opalanym węglem na terenie naszego miasta, a że szkoła znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie dwóch osiedli mieszkaniowych, było
to uciążliwe dla ich mieszkańców. W nowej kotłowni znajdą zastosowanie
nowoczesne kotły opalane olejem opałowym. Realizację projektu podzielono na segment budowlany i ciepłowniczy. Dwa odrębne przetargi umożliwiły nam zmniejszenie nakładów wydatkowanych na całość projektu.
się jedynie do docieplania ścian, dachów oraz wymiany
stolarki okiennej. W obiektach z własnymi kotłowniami są
one często wymieniane na bardziej oszczędne i ekologiczne. Dodatkowo, część beneficjentów poprawia bilanse
cieplne modernizowanych obiektów poprzez zastosowanie
nowych rozwiązań technicznych i użytkowych. Postąpiono
tak m.in. przy termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Radziłowie, który wyposażono w baterię kolektorów słonecznych wspomagających podgrzewanie wody
użytkowej.
Zaawansowanie techniczne oraz wydajność tutejszych
systemów wodociągowych i kanalizacyjnych ma zasadnicze znaczenie dla jakości życia mieszkańców województwa
podlaskiego oraz działalności firm produkcyjnych zlokalizowanych na jego terytorium. Jest to tym bardziej znaczące,
że większa część województwa na hydrologicznej mapie
Polski figuruje jako obszar z jednym z największych deficytów wody. Dzięki dofinansowaniu środkami z RPOWP udało się zrealizować szereg inwestycji z tej dziedziny, których
od dłuższego już czasu oczekiwały lokalne społeczności.
Największymi i najbardziej spektakularnymi inwestycjami
12
• ZMIENIAMY PODLASKIE nr 3/2010
RAPORT
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki to rozległy
kompleks budynków. Jego termomodernizacja zaowocuje
zdecydowanym obniżeniem kosztów jego funkcjonowania.
W zmodernizowanej Szkole Podstawowej w Radziłowie do
podgrzewania ciepłej wody użytkowej zastosowano kolektory
słoneczne.
Dzięki dofinansowaniu ze środków RPOWP rozpoczęta
kilkanaście lat temu budowa nowej stacji wodociągowej
w Bielsku Podlaskim mogła być ostatecznie ukończona.
w tej dziedzinie, realizowanymi dzięki środkom pochodzą-
oraz nadleśnictwo Suwałki. Projekt ten jest jednym z naj-
cym z RPOWP, są jak dotychczas kompleksowe rozwią-
lepszych dowodów na zasadność współpracy na poziomie
zanie problemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomera-
ponadgminnym, dzięki której w drodze synergii można rea-
cji Mońki oraz dokończenie budowy stacji wodociągowej
lizować cele ważne dla społeczności wszystkich gmin.
w Bielsku Podlaskim. Pierwszy z projektów szacowany
na przeszło 11,7 mln zł (z czego dofinansowanie stanowi
7 mln zł) walnie przyczyni się do zwiększenia wydajności
sieci wodociągowej w mieście i okolicach, poprawy jakości dostarczanej wody oraz mniejszej uciążliwości ścieków.
Z kolei drugi projekt to nowa jakość, jeśli chodzi o uzdatnianie i dostarczanie wody odbiorcom na terenie Bielska
Podlaskiego.
W ramach V Osi Priorytetowej RPOWP został też zrealizowany projekt będący swoistym ewenementem w skali całego Programu. Mowa tu o zintegrowanym projekcie
ochrony przyrody na terenie i w otulinie Wigierskiego Parku
Narodowego poprzez zakup sprzętu ratowniczego oraz
rozwój monitoringu. W ramach projektu zakupiono m.in.
3 nowoczesne samochody gaśnicze, które bez problemu
mogą poruszać się w trudnym terenie pozbawionym utwardzonych dróg. Szczególną cechą opisanego projektu jest
fakt, że został on zrealizowany za zasadzie partnerstwa
trzech sąsiadujących ze sobą gmin, co w ramach RPOWP jest rzadkością. Partnerami w realizacji wartego ponad
Czysta woda to podstawa
Jan Ostaszewicz, prezes zarządu Przedsiębiorstwa
Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim
Dokończenie budowy stacji wodociągowej w Bielsku Podlaskim to bardzo ważna inwestycja dla całej lokalnej społeczności. Aktualnie wykorzystywane urządzenia są już
zużyte, ich wydajność bywa niewystarczająca, zaś sama
stacja uzdatniania i studnie głębinowe mieszczą się na terenie zalewowym. Na inwestycję składa się wiele nowych
obiektów i specjalistycznych urządzeń. W jej ramach zmodernizowany
zostanie m.in. budynek stacji uzdatniania. Powstał on w latach 1992-94
i od tego czasu stał bezużytecznie z uwagi na braki środków na dokończenie inwestycji w przeszłości. Zbudujemy też m.in. zbiorniki wyrównawcze
wody uzdatnionej, obudowy studni wierconych, osadniki na ścieki technologiczne itp. Nowy system będzie miał zdecydowanie lepsze parametry
techniczne od dotychczasowego. Po jego oddaniu do użytku będziemy
w stanie zapewnić do 500 m3 uzdatnionej wody na godzinę pod ciśnieniem
do 5 atmosfer. Obecnie wartości te wynoszą odpowiednio 300 m3 i 2,8
atmosfery. Z chwilą uruchomienia nowego obiektu dotychczasowa stacja
uzdatniania wody zostanie wyłączona z eksploatacji. W przyszłości, dzięki zdecydowanie wyższej wydajności nowego systemu uzdatniania wody,
będziemy chcieli zasilać w wodę także odbiorców zlokalizowanych na terenie Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski.
2 mln zł projektu były gminy Szypliszki, Puńsk, Krasnopol
ZMIENIAMY PODLASKIE nr 3/2010 •
13
RAPORT
Budowa kluczowych elementów systemu sieci kanalizacyjnej i ściekowej w Mońkach. To jeden z największych projektów realizowanych w ramach V Osi Priorytetowej RPOWP.
do zasadności dbałości o środowisko naturalne. Cieszy
więc fakt, że dofinansowanie ze środków RPOWP uzyskały
instytucje, które wspomniane działania mają wśród swoich
statutowych celów. Jedną z nich jest Stowarzyszenie na
rzecz ekorozwoju Agro-Group, które dzięki dofinansowaniu mogło przeprowadzić remont oraz doposażyć ośrodek
edukacji ekologicznej w Białymstoku. Swój ośrodek edukacji ekologicznej „Brama na Bagna” w Strękowej Górze
wyremontowała i doposażyła także gmina Zawady.
Szansa na nowe inwestycje
Podmioty i organizacje zainteresowane pozyskaniem dofinansowania ze środków RPOWP na realizację swych proekologicznych inwestycji wciąż mogą składać wnioski w kolejnych konkursach, które zostaną ogłoszone już wkrótce
W ramach
osi V pięć gmin
otrzyma środki
na rekultywację
wysypisk śmieci.
Na zdjęciu
zamknięte wysypisko w Gródku.
(informacje na stronie www.rpowp.wrotapodlasia.pl). Pierwszy z nich będzie dotyczyć gospodarki odpadami. To szansa dla gmin i powiatów, które chciałyby rozwiązać problem
składowania różnego typu odpadów na ich terytorium. Jest
to o tyle ważne zagadnienie, że Wojewódzki Plan Zagospodarowania Odpadów określa, że w najbliższym czasie na
terenie województwa ma zostać zamkniętych ok. 40 skłaOchrona środowiska to nie tylko konkretne działania i inwestycje czynione obecnie. To także działalność informa-
dowisk odpadów, które nie spełniają wymogów formalnych
i technicznych przewidzianych dla tego typu obiektów.
cyjna, promocyjna i edukacyjna. Jej celem jest pozytywna
Drugi z nowo ogłoszonych konkursów będzie dotyczyć
zmiana podejścia mieszkańców województwa oraz przed-
odnawialnych źródeł energii. Jest to propozycja wspar-
stawicieli zlokalizowanych w nim firm do idei ekologii oraz
cia ambitnych podmiotów i organizacji, które pragnęłyby
włączyć się w ogólnoeuropejski trend skierowany na pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych. Obszar woje-
Kompleksowa modernizacja
Dariusz Porębski, kierownik oczyszczalni ścieków w Mońkach
W wyniku realizacji projektu: „Kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Mońki” nastąpi poprawa warunków sanitarno-bytowych. Stworzona zostanie możliwość podłączenia do
zamkniętego układu kanalizacyjnego przyległych posesji, przez co zostaną zlikwidowane istniejące zbiorniki bezodpływowe ścieków, które nie zawsze spełniają parametry szczelności i są niejednokrotnie źródłem emisji
nieprzyjemnych zapachów.
Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej przyniesie społeczności lokalnej wymierne efekty ekonomiczne m.in. zmniejszy obciążenie obecnych
odbiorców z tytułu opłat za wodę i ścieki, zmniejszy obciążenie przyszłych
użytkowników z tytułu wywozu ścieków.
W ramach projektu przewidziano także wykonanie prac remontowych na
komunalnej oczyszczalni ścieków. Wszystkie te prace usprawnią funkcjonowanie oczyszczalni ścieków, a przede wszystkim podniosą bezpieczeństwo
obsługi urządzeń. Niewątpliwie wpłyną na stabilniejszą pracę całego ciągu
technologicznego oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych.
wództwa podlaskiego wydaje się być nieomal stworzony
do masowego wykorzystania OZE, zwłaszcza w obszarze
energii cieplnej. Szczególne perspektywy, z racji powszechności i taniości dostępnego surowca, ma produkcja energii
cieplnej przy wykorzystaniu biomasy pod wszelkimi postaciami. Nowoczesne technologie spalania np. odpadów
drzewnych różnego typu to szansa na tanie i czyste ciepło.
Dodatkowo inwestycje tego typu uniezależniłyby nasz region od dotkliwych skutków wahań cen paliw pochodzenia kopalnego na rynkach krajowym i międzynarodowym.
Charakterystyka geograficzna północnych krańców województwa podlaskiego czyni je także jednymi z najlepszych
w kraju miejsc, w których umieszczać można farmy wiatrowe wytwarzające energię elektryczną.
Andrzej Topczewski
14
• ZMIENIAMY PODLASKIE nr 3/2010
DOBRE PRAKTYKI
Podlaskie w Bolzano
Prezentacja Województwa Podlaskiego we Włoszech była bardzo udanym przedsięwzięciem
promującym walory turystyczne, kulturalne i kulinarne regionu. Targi „Czas Wolny 2010” odwiedziło
ponad 42 000 zwiedzających. Stoisko Województwa Podlaskiego cieszyło się bardzo dużym
zainteresowaniem mieszkańców Południowego Tyrolu.
A
kcja promocyjna województwa podlaskiego w Bolza-
wincji Bolzano współistnieją trzy grupy językowe: włoska
no była ostatnim przedsięwzięciem projektu „Kampa-
(73,0 %); niemiecka (26,3 %); ladyńska (0,7%). Region
nia Promocyjna Województwa Podlaskiego na lata 2008-
słynie również z wysoko rozwiniętego sektora rolno-spo-
2010”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej
żywczego (uprawa jabłek, gruszek, winorośli) oraz branży
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
mechanicznej (produkcja podzespołów oraz części ma-
wództwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Wybór miejsca
szyn i urządzeń).
na działania promocyjne nie był przypadkowy. Południowy
Tyrol z malowniczym krajobrazem Dolomitów, to jeden
Tradycja spotkań
z bogatszych regionów włoskich, posiadający doskonałą
Istotnym powodem lokalizacji działań promocyjnych w Bol-
infrastrukturę turystyczną, znany przede wszystkim jako
zano jest długoletnia współpraca pomiędzy Wojewódz-
centrum sportów zimowych z głównymi ośrodkami w Val
twem Podlaskim a Autonomiczną Prowincją Bolzano, zaini-
Gardena, Val Badia i Kronplatz. W Autonomicznej Pro-
cjowana w latach dziewięćdziesiątych przez władze byłego
ZMIENIAMY PODLASKIE nr 3/2010 •
15
DOBRE PRAKTYKI
Luis Durnwalder,
prezydent Autonomicznej Prowincji
Bolzano wita gości na
Wieczorze Podlaskim
na targach „Czas
Wolny 2010”. Z lewej
Marszałek Jarosław
Dworzański.
Rozmowy dwustronne delegacji
z województwa
podlaskiego (Jarosław
Dworzański, Jacek
Piorunek) z Luisem
Durnwalder prezydentem Autonomicznej
Prowincji Bolzano
dotyczyły rozwoju
dalszej współpracy
regionów.
OPINIA
Fundacji Pogranicze w Bolzano przez prezydenta parla-
Sebastian Kamieniecki,
przedstawiciel Hotelu Warszawa w Augustowie:
Dzięki możliwości zwiedzenia hoteli i ośrodków rekreacyjnych regionu,
a także rozmowom z osobami zarządzającymi tymi obiektami, mogłem
poznać specyfikę funkcjonowania tych obiektów oraz wymienić się doświadczeniami i problemami, które dotykają branżę hotelarską. Obiekty
turystyczne w Dolomitach, podobnie jak województwie podlaskim, borykają się z problemem sezonowości i dużego uzależnienia od czynników
zewnętrznych związanych z naturą. Do udanych zaliczam również udział
w targach „Czas Wolny 2010” w Bolzano i wierzę, że będzie miał odzwierciedlenie w przyszłości w postaci większej ilości turystów z Włoch i Austrii,
którzy zdecydują się odwiedzić województwo podlaskie.
mentu włoskiego Pier Ferdinando Casiniego Międzynarodowa Nagroda Alexandra Langera przyznawana osobom
i organizacjom w całym świecie reprezentującym niezależne myślenie, dokonującym odważnych wyborów i prowadzącym pracę społeczną. Dzięki temu odbywający się
wówczas w całej prowincji Bolzano festiwal „Euromediterranea” poświęcony był kulturze polskiej i współpracy regionów wielokulturowych. Od tamtej pory współpraca pomiędzy województwem podlaskim a Autonomiczną Prowincją
Bolzano rozwija się bardzo dynamicznie.
Promocja wszystkimi zmysłami
Województwo podlaskie zaprezentowało w Bolzano swoją
16
województwa suwalskiego i od 2000 roku kontynuowana
ofertę turystyczną, kulturalną i kulinarną podczas targów
przez samorząd województwa podlaskiego. W początkach
„Czas Wolny 2010”. Przemyślana aranżacja stoiska oraz
tej współpracy ważną rolę odegrała wręczona sejneńskiej
występy zespołu folklorystycznego „Klekociaki” z gminy
• ZMIENIAMY PODLASKIE nr 3/2010
DOBRE PRAKTYKI
Występ zespołu „Klekociaki”
z gminy Boćki
był atrakcją stoiska Podlaskiego.
Goście mogli
spróbować
także podlaskich
smaków przygotowanych przez
najlepsze firmy
z Podlasia.
Boćki przykuły uwagę mediów oraz zwiedzających. Bar-
kiszone zachwyciły odwiedzających licznie stoisko rodowi-
wne stroje ludowe, oprawa muzyczna i ciekawa choreo-
tych mieszkańców południowego Tyrolu, którzy nie szczę-
grafia sprawiły, iż pokazy tańców gromadziły tłumy widzów.
dząc pochwał ze smakiem degustowali podlaskie wyroby.
Zaangażowanie zespołu w efektywną promocję zostało
Należy dodać, iż profesjonalną obsługę stoiska w tym za-
docenione przez organizatorów targów, którzy zaprosili wo-
kresie zapewnił jeden z laureatów Podlaskiej Marki Roku.
jewództwo podlaskie do udziału w przyszłorocznej 35-tej
edycji imprezy wystawienniczej. Dużym zainteresowaniem
Polski wieczór „w ziemi włoskiej”
cieszyły się materiały o parkach narodowych, wydawni-
Punktem kulminacyjnym prezentacji naszego wojewódz-
ctwa o regionie i atrakcjach turystycznych oraz oferta hote-
twa w Bolzano był Wieczór Podlaski z udziałem wielu
larska. Dowodem uznania dla promocji województwa były
znamienitych gości, w tym Luisa Durnwaldera, Prezyden-
też relacje na pierwszych stronach miejscowych gazet oraz
ta Autonomicznej Prowincji Bolzano, Krzysztofa Strzałki,
w telewizji.
Konsula RP w Mediolanie, a także licznych przedstawicieli
Aby oddziaływanie na zmysły odwiedzających było peł-
partnerskich organizacji i instytucji. Na podlaskiej prezen-
niejsze, w projekcie przewidziano promocję produktów re-
tacji nie zabrakło gospodarza naszego regionu, Marszałka
gionalnych. Zgodnie ze starym i nieco kolokwialnym, ale
Województwa Podlaskiego - Jarosława Zygmunta Dwo-
jakże prawdziwym porzekadłem „przez żołądek do serca”
rzańskiego, który przewodniczył delegacji oficjalnej w skła-
– pieczywo, sery, wędliny dojrzewające, smalczyk i ogórki
dzie: Jacek Piorunek (Członek Zarządu Województwa
ZMIENIAMY PODLASKIE nr 3/2010 •
17
DOBRE PRAKTYKI
Stoisko województwa podlaskiego cieszyło się dużym zainteresowaniem odwiedzających
targi, jak również było szeroko opisywane w regionalnej prasie i prezentowane w telewizji.
OPINIA
Urszula Zdrojkowska – Golf Park Lipowy Most:
Wizyta w Bolzano była dla mnie bardzo inspirująca. Szczególne wrażenie
zrobiły na mnie gustowne i wysmakowane aranżacje wnętrz w hotelach,
wyszukany design i dbałość o detale. Myślę, że pewne pomysły w zakresie obsługi restauratorskiej będziemy mogli z powodzeniem wprowadzić
w życie w Lipowym Moście. Być może będzie to serwowanie potraw na
terakocie, ale na pewno włoskie doświadczenia i poczynione obserwacje
będą pomocne w pracach dekoratorskich w naszym nowym obiekcie hotelowym.
Podlaskiego), Cezary Cieślukowski (przedstawiciel Agencji
Rozwoju Regionalnego Ares w Suwałkach) oraz Dyrektor
Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Magdalena Łyżnicka-Sanczenko. Podczas spotkań bilateralnych
omówiono dalsze kierunki współpracy obu regionów.
Projekt zrealizowany ze środków RPOWP zakładał również misję gospodarczą dla przedstawicieli branży hotelarskiej zrzeszonych w Podlaskiej Organizacji Turystycznej,
którzy mieli okazję poznać najlepsze praktyki z zakresu
OPINIA
Zbigniew Karwowski – Hotel Zbyszko w Nowogrodzie:
Sądząc po zainteresowaniu gości odwiedzających nasze stoisko można
wnioskować, iż pomysł promowania oryginalnych i atrakcyjnych miejsc
naszego regionu był ze wszech miar trafiony. Wydaje się, że znajdzie to
przełożenie na stopniowe zwiększanie turystyki przyjazdowej i życzę tego
wszystkim właścicielom hoteli i pensjonatów z województwa podlaskiego.
obsługi ruchu turystycznego we włoskich ośrodkach wypoczynkowych. Duże zaangażowanie administracji Autonomicznej Prowincji Bolzano w organizację wizyty studyjnej
pozwoliło zapoznać się z uwarunkowaniami rozwoju turystyki we włoskim regionie.
(UMWP)
Zdjęcia: UMWP
18
• ZMIENIAMY PODLASKIE nr 3/2010
DOBRE PRAKTYKI
Auto w paczce
z certyfikatem
Firma MAG Andrzej Grabowski z Jedwabnego zajmująca się głównie utylizacją pojazdów, dzięki
środkom z RPOWP stała się posiadaczem nowatorskiej, jedynej w kraju paczkarki do zgniatania
karoserii samochodowych. A ten zakup jest tylko częścią całego procesu modernizacji firmy.
M
AG, który od początku istnienia ma siedzibę w Je-
źródła dowiedzieliśmy się od znajomego, który korzystał ze
dwabnem, dba o odpowiednią utylizację pojazdów,
środków programu – zdradza Andrzej Grabowski, właściciel
tak by nie zagrażały środowisku naturalnemu. Zamiast
firmy. Środki unijne zostały przeznaczone na powiększenie
rdzewieć na parkingach zostają bezpiecznie odholowane
parkingu pojazdów oczekujących na demontaż. Powierzch-
na parking, a potem odpowiednio przerobione na złom.
nia użytkowa wzrosła o 600m2, a nowy plac został odwod-
Firma zajmuje się demontażem pojazdów, konstrukcji prze-
niony i utwardzony. – Powiększenie parkingu znaczne uła-
mysłowych, maszyn i urządzeń, skupuje złom oraz świad-
twiło organizację pracy i zwiększyło pole manewrowe przy
czy usługi spawalniczo-remontowe. Dodatkowo zakres ich
selekcji pojazdów – ocenia właściciel. Firma kupiła także
działania uzupełnia sprzedaż używanych części do pojazdów osobowych i ciężarowych. Miesięcznie firma przyjmuje
średnio 50 pojazdów, zarówno od klientów indywidualnych,
jak i firm oraz instytucji, takich jak Urząd Skarbowy, PKS,
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji, Poczta Polska,
urzędy gmin czy Straż Pożarna.
Lepsze pakowanie
Dofinansowanie ze środków RPOWP przyśpieszyło moder-
Projekt: Wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa
poprzez zakup sprzętu wspomagającego proces
recyklingu samochodów
Beneficjent: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe MAG
Andrzej Grabowski
Wartość projektu: 957 708,40 zł
Wartość dofinansowania: 436 800 zł
Czas realizacji: lipiec 2009 – maj 2010
nizację firmy. – O możliwości pozyskania wsparcia z tego
ZMIENIAMY PODLASKIE nr 3/2010 •
19
DOBRE PREAKTYKI
sprzęt komputerowy ze specjalistycznym oprogramowa-
transportować do ośrodków zajmujących się strzępieniem
niem, który znacznie usprawnił prowadzenie dokumentacji.
karoserii. – Tym sposobem udało się nam zwiększyć ilość
Najważniejszą inwestycją jest jednak nowoczesna pacz-
jednorazowo przewożonych odpadów. Ograniczyliśmy
karka do karoserii samochodowych (firmy Ecotecnica).
czas pracy kierowców oraz zmniejszyliśmy znacznie zuży-
– Ten sprzęt z pewnością wyróżnia nas na tle konkuren-
cie paliwa i taboru. Zatrudniliśmy też nową osobę, która
cji, gdyż w całym kraju jest to jedyny egzemplarz z takim
pomaga przy obsłudze urządzenia – oceniają właściciele.
wyposażeniem – mówi prowadząca biuro firmy Małgorzata
Firma stara się na każdym kroku dbać o środowisko na-
Grabowska, prywatnie żona właściciela. – Paczkarka ma
turalne. Nie tylko oczyszcza lokalny krajobraz z nieprzydat-
dźwig do załadowywania złomu, klapę grodziową do wy-
nych pojazdów, ale także na własnym podwórku dba, by
pychania paczki, zdalne sterowanie maszyną, ogrzewaną
wszelkie normy były zachowane. – Obszar, który zajmuje
kabinę, system podgrzewania oleju w trudnych warunkach
nasza firma, jest odwodniony i utwardzony. Specjalny sy-
atmosferycznych. Jest też, co dla nas bardzo ważne, mo-
stem z separatorem substancji ropopochodnych zabezpie-
bilna – wylicza Andrzej Grabowski. Urządzenie umożli-
cza nas przed wyciekami substancji szkodliwych. Wszystkie
wia wstępne przygotowanie odpadów samochodowych
odpady powstające przy rozbiórce samochodów są segre-
już u klienta, bez konieczności odtransportowywania do
gowane i ewidencjonowane, a następnie przekazywane
centrali firmy. Sprasowany złom można łatwiej i szybciej
poszczególnym firmom, które dbają o odpowiednie ich wykorzystanie – mówi Małgorzata Grabowska. – Od początku
istnienia staramy się edukować naszych klientów w zakre-
Niepokojąco rośnie szara strefa usług
Andrzej Grabowski,
właściciel PPHU MAG Andrzej Grabowski
Wydaje się, że w tym momencie lokalny rynek recyklingu
pojazdów jest już nasycony i liczba firm zajmująca się taką
działalnością jest wystarczająca. Zapotrzebowanie na usługi naszego typu byłoby jednak znacznie większe, gdyby
nie rosnąca w niepokojącym tempie „szara strefa”. To firmy
skupujące nielegalnie samochody przeznaczone do kasacji. Proceder ten polega na zawieraniu fikcyjnych umów kupna-sprzedaży,
ale samochody tak naprawdę nie są przerejestrowywane, lecz rozbierane
na części lub przeznaczane na złom. A w takiej sytuacji nikt nie martwi się
o los niebezpiecznych odpadów powstających podczas rozbiórki.
20
• ZMIENIAMY PODLASKIE nr 3/2010
sie ekologii, podkreślając jak ważne jest odpowiednie przetworzenie tego typu odpadów – dodaje Andrzej Grabowski.
Kilka ważnych kroków
Zakład PPHU MAG powstał w 1992 roku jako indywidualna działalność Andrzeja Grabowskiego. – Początkowo
zajmowaliśmy się skupem złomu – opowiada właściciel.
– W połowie lat 90-tych rozpoczęliśmy współpracę z firmami, co wymagało od nas zatrudniania kolejnych pracowników. Wtedy też zakupiliśmy teren przemysłowy po bazie
gminnego składu w Jedwabnem. Przez drugą połowę lat
DOBRE PRAKTYKI
90‑tych próbowaliśmy przetrwać stagnację gospodarczą
rowcy, mechanicy samochodowi, ślusarz–spawacz oraz
oraz związany z tym brak możliwości rozwoju. Sytuacja
spawacze. – Każdy z nich ma odpowiednie wykształcenie
drgnęła, gdy w 2000 roku dostaliśmy pozwolenie Wojewo-
średnie albo zawodowe. Bardzo cenię sobie ich kwalifika-
dy Podlaskiego na prowadzenie składnicy pojazdów do ka-
cje, a razem tworzą doświadczony i odpowiedzialny zespół
sacji. W naszym województwie było wówczas zaledwie ok.
– dodaje pan Andrzej.
10-15 firm zajmujących się tym procesem – wspomina.
W 2005 firma otrzymuała zezwolenie Wojewody Podla-
Dziś MAG świadczy usługi również poza regionem –
skiego na prowadzenie Stacji Demontażu Pojazdów. – To
w województwach warmińsko-mazurskim i mazowieckim.
był jeden z głównych bodźców inspirujących nas do dal-
Dość często trafiają się też klienci z innych regionów Polski.
szego działania i doskonalenia. Należymy też do Stowarzy-
Początki w branży recyklingu samochodów nie były jednak
szenia FORS, czyli organizacji zrzeszającej ludzi z branży
łatwe. Małgorzata Grabowska opowiada o początkowych
recyklingu samochodów. To znaczenie ułatwia nam pro-
trudnościach: Rozpoczęliśmy praktycznie od podstaw.
wadzenie działalności – podkreślają państwo Grabowscy.
Musieliśmy zdobyć wiedzę i umiejętności, które pozwolą
W 2008 roku MAG uzyskał certyfikaty gwarantujące jakość
nam działać w tej branży – dostęp do sieci informacyjnych
usług (ISO 9001:2000) oraz dbanie o ochronę środowiska
nie był wtedy tak łatwy, jak dzisiaj, dlatego było to o wiele
(ISO 1401:2004).
Firma PPHU
MAG dysponuje jedyną tej
klasy w regionie
profesjonalną
paczkarką do
karoserii samochodowych.
Dzięki temu
recykling złomów
samochodów
przebiega szybciej i sprawniej.
trudniejsze. Jednak z roku na rok wzrastała liczba przyjmowanych pojazdów, co ostatecznie przekonało nas do
Będą kolejne wnioski
poważnego podejścia do tematu recyklingu samochodów.
Państwo Grabowscy, którzy wspólnymi siłami pracują nad
Było to ryzykowne, bo koszty dostosowania firmy do wy-
rozwojem firmy, mają już w planach kolejne inwestycje.
magań zawartych w ustawie o recyklingu pojazdów są bar-
Tworzą właśnie wniosek o dofinansowanie zakupu specja-
dzo wysokie. Mimo to w miarę możliwości rozpoczęliśmy
listycznej ładowarki z nożycami do cięcia metalu i dużych
modernizację zakładu.
gabarytowo pojazdów przeznaczonych do kasacji. – Nasze
Dzisiaj cały zysk, jaki wypracowuje firma, inwestowany
plany są związane z chęcią utrzymaniem pozycji lokalnego
jest w jej rozwój. Park maszynowy i samochodowy podlega
lidera w branży recyklingowej. Rozważamy na przykład za-
regularnej wymianie. Modernizowany jest też budynek war-
jęcie się recyklingiem sprzętu RTV-AGD. Chcemy też swoją
sztatowo-magazynowy. – Przykładamy także wiele uwagi
ofertę poszerzyć o usługi wyburzeniowe obiektów – zdra-
do szkoleń pracowników, dzięki czemu mamy doskonale
dza Małgorzata Grabowska.
przygotowaną ekipę – dodaje pani Małgorzata. Aktualnie
Arkadiusz Kaczanowski
firma zatrudnia 9 osób z Jedwabnego i okolic. Są to kie-
Zdjęcia: PPHU MAG
ZMIENIAMY PODLASKIE nr 3/2010 •
21
DOBRE PRAKTYKI
Rozwój
w zgodzie z naturą
Ogromna konkurencja w branży wyrobów drewnianych skłania przedsiębiorstwa do stałego
rozwoju. Udaną inwestycją w maszyny i kapitał ludzki może pochwalić się rodzinna firma
– Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Olga” Bołtromiuk Sławomir.
F
irma zainwestowała w nowoczesne, zautomatyzo-
centrum obróbczego podyktowana była przede wszyst-
wane centrum obróbcze. Blisko połowę kosztów
kim chęcią poszerzenia asortymentu o produkcję drzwi na
zakupu sfinansowano dzięki środkom pochodzącym
dużą skalę.
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego. Dynamicznie rozwijająca się od 1968 r. firma
Szepty i informacje
rodzinna P.P.H.U. „Olga” swoją stabilną pozycję zawdzię-
Pomysłodawcą uczestnictwa w programie był właściciel
cza zarówno zatrudnianym fachowcom, jak też inwestycji
firmy – Sławomir Bołtromiuk. O całym procesie opowia-
w park technologiczny. Decyzja o zakupie nowoczesnego
da Wojciech Krasnodębski, kierownik sprzedaży P.P.H.U.
„Olga”: – Stanęliśmy przed pytaniem o dalszy rozwój.
Jednym z pomysłów było poszerzenie oferty o produkcję
Projekt: Podniesienie konkurencyjności oferty
przedsiębiorstwa dzięki inwestycji w nowoczesne
centrum obróbcze
drzwi wewnętrznych. Do tego potrzebne nam były nowo-
Beneficjent: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Olga”
Bołtromiuk Sławomir
Wartość projektu: 960 104,61 zł
Wartość dofinansowania: 433 816,65 zł
Czas realizacji: czerwiec 2009 – luty 2010
produkcja opierała się na zastosowaniu tzw. „sposobów
czesne maszyny. Wcześniej produkowaliśmy drzwi na niewielką skalę, na specjalne zamówienie klienta. Poza tym
domowych”, przy wykorzystaniu dotychczas posiadanych
maszyn, nieprzystosowanych do tego rodzaju pracy. Aby
produkować na dużą skalę potrzebowaliśmy nowoczesnych, zautomatyzowanych urządzeń. Dlatego podjęliśmy
22
• ZMIENIAMY PODLASKIE nr 3/2010
DOBRE PRAKTYKI
P.P.H.U. „Olga” to firma rodzinna, która specjalizuje się w produkcji wyrobów drewnianych:
parkietów, schodów, mebli kuchennych oraz drzwi. Inwestycja w nowoczesne, zautomatyzowane centrum obróbcze, współfinansowana z RPOWP, pozwoliła na poszerzenie asortymentu
firmy oraz szybsze i tańsze wytwarzanie dotychczas oferowanych produktów.
Firma „Olga” stawia na surowce wysokiej jakości. W produkcji parkietów dominują rodzime gatunki drewna: dąb i jesion.
Nowo zakupiona maszyna
włoskiego
producenta
Biesse – Rover
C6 to bardzo
duża obrabiarka
numeryczna,
z systemem
CNC, z podwójną
długością stołu,
umożliwiająca
pracę cykliczną.
decyzję o zakupie centrum obróbczego, które będzie uniwersalne i zarazem wykona operacje związane z produkcją drzwi według naszych autorskich projektów. Najpierw
ogłosiliśmy giełdę wśród dostawców maszyn, aby zorientować się, która z nich może zaproponować nam najwszechstronniejsze urządzenia i zarazem dostosowane do
naszych możliwości finansowych. Po ustaleniu warunków
cenowych pojawiła się kwestia sfinansowania inwestycji. Dlatego też postanowiliśmy spróbować skorzystać ze
środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.
Informacje na temat możliwości uzyskania dotacji firma
czerpała z kilku źródeł. Pierwszym z nich były inne, podobne firmy, które skorzystały z projektów unijnych i rozgłaszaIndywidualne zamówienia, takie jak produkcja mebli do
zabudowy dworca PKP w Tarnowie to wyzwania potwierdzające umiejętności pracowników oraz wysoką jakość wyrobów.
Meble, podobnie jak pozostałe elementy wystroju wnętrza
miały na celu zachowanie zabytkowego charakteru dworca.
ły informacje na zasadzie „marketingu szeptanego”. Tego
typu doniesienia utwierdziły właścicieli w przekonaniu, że
pozyskanie pieniędzy jest bardzo prawdopodobne i złamało stereotyp, że największe szanse mają tylko samorządy
ZMIENIAMY PODLASKIE nr 3/2010 •
23
DOBRE PRAKTYKI
Produkowane od kilku lat zabudowy kuchni, dzięki zakupowi obrabiarki numerycznej, będą mogły być wytwarzane
taniej i szybciej.
Zakup nowoczesnego centrum obróbczego
umożliwił firmie
produkcję drzwi
na szeroką skalę.
czy duże firmy. Przekonali się, że niewielkie, rodzinne firmy wcale nie pozostają w tyle i coraz liczniej występują
z projektami, z których znaczna część zyskuje aprobatę.
– Po ogólnym wysondowaniu sytuacji wśród lokalnych
Ludzie są najważniejsi
Olimpia Bołtromiuk, współwłaścicielka firmy P.P.H.U. „Olga”
Podobnie jak przed laty, tak i obecnie zdobywamy klientów jakością.
W dobie automatyzacji produkcji i konieczności konkurowania zarówno
z podobnymi do siebie, niewielkimi przedsiębiorstwami rodzinnymi, ale
również z międzynarodowymi firmami nie sposób było spocząć na laurach i zatrzymać się w miejscu. Poza oferowaną jakością poszukiwaliśmy
możliwości tańszej produkcji bez uszczerbku na jakości, zmierzaliśmy do
zwiększenia wydajności pracy oraz stopniowego poszerzenia asortymentu – głównie o drzwi i obłogi. Dlatego też podjęto decyzję o zakupie nowego centrum obróbczego. Ta inwestycja pozwoliła na zredukowanie udziału
ludzi w procesie produkcyjnym, ale jednocześnie umożliwiła zatrudnienie
wysoko wykwalifikowanych inżynierów do obsługi urządzeń.
Gwarancją sukcesu jest także poszukiwanie nowych możliwości współpracy z otoczeniem firmy i otwartość na zmiany. Możemy poszczycić
się tym, że poza wykonawcami z Polski szeroko rozbudowaliśmy współpracę z firmami działającymi za granicą. Znając jakość naszych produktów bardzo często polecają je i montują u klientów z Anglii czy krajów
Beneluxu. Nawiązaliśmy też szeroką współpracę z architektami wnętrz,
którzy znają gusta klientów. Nowoczesne centrum obróbcze pozwoliło
na bezpośrednie przelanie ich wizji na produkcję. W efekcie tworzymy
nowoczesne i niesztampowe wyroby, które są w stanie sprostać najwyższym wymaganiom.
24
• ZMIENIAMY PODLASKIE nr 3/2010
i regionalnych firm przeszliśmy do poszukiwania konkretów i zdobycia informacji o procedurach i wymogach,
które musimy spełnić ubiegając się o środki z RPOWP.
Bardzo pomocne w tym zakresie okazały się informatory
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
Okazało się, że w 2009 r. był ogłoszony konkurs i postanowiliśmy wziąć w nim udział. – kontynuuje Wojciech
Krasnodębski.
Dokumenty i poprawki
Przygotowany zgodnie z wytycznymi RPOWP projekt
przeszedł pozytywnie ocenę formalną, a następnie merytoryczną, po której pozostało sfinalizowanie umowy
i przekazanie środków finansowych. – Nie napotkaliśmy
większych problemów podczas załatwiania formalności.
Ważne było trzymanie się procedur i gromadzenie właściwych dokumentów. Do projektu wnieśliśmy też niezbędne poprawki, dotyczące zagadnień związanych z tech-
DOBRE PRAKTYKI
W ofercie
firmy znajdziemy
schody na beton
oraz schody samonośne wykonane z najlepszej
klasy drewna,
np. dębu, jesionu
czy merbau.
nologią produkcji i zakresem prac centrum obróbczego.
którzy na niej pracują. Szkolenie w ramach kosztu zakupu
Okres oczekiwania na rozstrzygnięcie konkursu trwał ok.
obrabiarki zapewnił producent maszyny. Prowadzono je
pół roku od złożenia projektu. Było to nasze pierwsze do-
w naszej hali produkcyjnej, co miało znaczący wpływ na
świadczenie związane z pozyskiwaniem środków z fundu-
ich jakość. Pracownicy uczyli się na swoich stanowiskach
szy unijnych i nie byliśmy przygotowani na tak ciągnące
pracy. Zapoznanie się z funkcjami maszyny ułatwiał fakt, że
się procedury. Musieliśmy uzupełniać dokumentację, aby
już wcześniej dysponowaliśmy znacznie mniejszą obrabiar-
sprostać wymaganiom we wniosku, ale efekt końcowy
ką tego producenta i nasze kadry były wstępnie przygoto-
jest udany, warto było czekać – wspomina Wojciech Kras-
wane do jej obsługi.
nodębski.
Udział w projekcie przyniósł firmie szereg korzyści.
Pierwszą, najbardziej wymierną było pokrycie blisko poło-
Innowacyjność i miejsca pracy
wy kosztów zakupu drogiego centrum obróbczego. Poza
Nowo zakupiona maszyna Biesse Rover C6 to bardzo
tym otworzyło to nowe perspektywy – przedsiębiorstwo
duża obrabiarka numeryczna, z systemem CNC, z podwój-
może produkować więcej, szybciej i taniej. Nowa inwesty-
ną długością stołu, umożliwiająca pracę cykliczną (np. na
cja umożliwiła seryjną produkcję drzwi, która wzbogaciła
dwóch parach drzwi). Jest to maszyna czteroosiowa i uni-
ofertę firmy. Dzięki projektowi nowe miejsca pracy znaleźli
wersalna. Centrum obróbcze w firmie „Olga” jest wykorzy-
tu wysoko wykwalifikowani inżynierowie.
stywane przy produkcji znacznej części asortymentu, np.
Okazuje się, że połączenie długoletnich doświadczeń
frontów i korpusów mebli kuchennych, stopni i podstopni
w obróbce drewna, z funduszami unijnymi oraz nowoczes-
do wykonania schodów oraz drzwi wewnętrznych.
nym parkiem maszynowym jest swoistą receptą na umoc-
Jak zaznaczył Wojciech Krasnodębski: – Ta maszy-
nienie pozycji firmy i dalszy rozwój.
na spełnia nasze oczekiwania. W związku z jej zakupem
Katarzyna Masłowska
niezbędne było zatrudnienie i przeszkolenie pracowników,
Fot. P.P.H.U. „Olga”
ZMIENIAMY PODLASKIE nr 3/2010 •
25
DOBRE PRAKTYKI
Od innowacyjności
do konkurencyjności
Realizacja projektu w ramach RPOWP przesądziła o konieczności wprowadzenia zmian w firmie
Vitron. Dzięki reorganizacji i wdrożeniu nowoczesnych technologii przedsiębiorstwo produkuje
najwyższej jakości okna i drzwi.
Budynek hali
produkcyjnej
firmy Vitron
w Grabówce.
V
itron na rynku stolarki budowlanej funkcjonuje już 13
na jakość i niezawodność naszej stolarki, o czym świadczy
lat. Od 1997 roku wytwarza okna i drzwi z profili pcv
liczne grono usatysfakcjonowanych nabywców. Cieszymy
i aluminiowych. Korzysta z produktów renomowanych firm,
się zaufaniem klientów, którzy dużą wagę przywiązują do
liderów w tej dziedzinie, takich jak Veka i Reynaers. Dzięki
niezawodności produktów – mówi Paweł Żmiejko, dyrektor
wieloletnim doświadczeniom przedsiębiorstwo postrzega-
ds. rozwoju w firmie Vitron.
ne jest jako solidny partner dostarczający okna klientom
indywidualnym, jak również instytucjom.
Przedsiębiorstwo nieustannie stawia sobie nowe wyzwania, prężnie się rozwijając, czego dowodem jest uruchomiona w połowie 2009 roku inwestycja – zakład w pełni
Znak rozpoznawczy – niezawodność
wyposażony w nowoczesną linię produkcyjną stolarki z pcv
Rozwijając działalność, firma miała na względzie klienta
i aluminium znajdujący się w Grabówce pod Białymsto-
i jego indywidualne potrzeby. – Od początku stawialiśmy
kiem. – Stawiamy na innowacyjność, poszerzając naszą
ofertę między innymi o najlepsze profile dostępne obecnie
na rynku. Jednym z nich jest Veka Alphaline – o szeroko-
Projekt: Zwiększenie konkurencyjności
przedsiębiorstwa Vitron Sp.j. poprzez wdrożenie
innowacyjnych technologii
Beneficjent: Vitron Spółka Jawna Tymiński, Żakiewicz, Żmiejko
Wartość projektu: 788 330,56 zł
Wartość dofinansowania: 323 086,29 zł
Czas realizacji: listopad 2008 – październik 2009
26
• ZMIENIAMY PODLASKIE nr 3/2010
ści 90 mm oraz doskonałych właściwościach termicznych
– mówi Paweł Żmiejko. – Strategia naszej firmy polega na
stosowaniu wysokiej jakości materiałów do produkcji stolarki, a także precyzji i indywidualnym traktowaniu każdego
zamówienia. Nie zajmujemy się produkcją seryjną, gdyż
traci na tym jakość. Firmy, które produkują dużo, muszą
szukać oszczędności. My jesteśmy małym przedsiębior-
DOBRE PRAKTYKI
Prasa do
szklenia
– zakupiona
przy współfinansowaniu Unii
Europejskiej.
Dwugłowicowa maszyna do cięcia profili PCV.
Widok na część hali z produkcją PCV.
stwem, ale dzięki elastyczności – rozwojowym. Dużo uwagi
lemów z reklamacjami, jeśli się zdarzały, to sporadycznie
poświęcamy wysokiej jakości i estetyce wykonania – za-
– mówi Paweł Żmiejko.
pewnia Żmiejko.
W tym roku Vitron wprowadził nową strategię marketingową. Docelowo chce zaistnieć na rynku ogólnopolskim i eu-
Renoma – siłą firmy
ropejskim. – Firma do tej pory była postrzegana jako niewiel-
Firma Vitron wypracowuje sobie pozycję na rynku poprzez
kie, lokalne przedsiębiorstwo. Musimy być bardziej widoczni,
odpowiednie zarządzanie marką. Jej niepodważalnym atu-
pracujemy więc obecnie nad promocją marki – zapowiada
tem jest korzystanie z najwyższej jakości materiałów. Waż-
Paweł Żmiejko, po czym dodaje – Chociaż z drugiej strony,
ne jest także stosowanie odpowiednich technik sprzedaży
to ciekawe, że dotychczasowa polityka firmy pozwoliła jej ist-
do określonego produktu, asortymentu lub marki. Marka
nieć na rynku i rozwijać się przez ostatnie 13 lat.
Sterowana
informatycznie
piła dwugłowicowa do profili
aluminiowych
to jedno z najnowocześniejszych urządzeń
w firmie.
staje się wtedy czymś w rodzaju obietnicy, że poziom jakości pozostanie wysoki.
Okazja – szansą rozwoju
– O naszej sile zdecydowanie stanowi renoma, to że pra-
W przeszłości firma Vitron starała się już o dofinansowania
cujemy na produktach uznanych firm. Na każdym artykule
z funduszy europejskich. Projekt dotyczący zwiększenia
można oszczędzać, my tego nie robimy. Nic więc dziwne-
konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnych
go, że cieszymy się zaufaniem klientów. Oszczędzanie np.
technologii jest pierwszym przedsięwzięciem realizowanym
na okuciach do okien, powoduje, że okna stają się mniej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
szczelne, co szczególnie podczas dużych mrozów wzbu-
wództwa Podlaskiego.
dza niezadowolenie użytkowników. Ostatnia zima należała
– Chcemy się rozwijać, nie boimy się zmian, mamy nowe
do mroźnych a przyznaję szczerze, że nie mieliśmy prob-
zaplecze technologiczne. Nie wykluczamy więc możliwości
ZMIENIAMY PODLASKIE nr 3/2010 •
27
DOBRE PRAKTYKI
Hala sportowa Politechniki Białostockiej.
Dzięki
numerycznej
oczyszczarce
narożników
produkty firmy
Vitron zyskują na
estetyce.
ubiegania się o kolejne dofinansowania w ramach RPOWP.
i regulacji okien pozwala bowiem na ustawienie okna
Jestem zdania, że jeśli nadarza się okazja do otrzymania
w pozycji prawidłowego montażu.
dotacji, to trzeba z niej skorzystać – mówi Paweł Żmiejko.
Sprzymierzeńcem tej okazji stała się potrzeba. Andrzej
Priorytet – utrzymać jakość
Żmiejko, współwłaściciel firmy Vitron, decyzję o podjęciu
Korzystając z wieloletniego doświadczenia w produkcji
starań o dofinansowanie w ramach RPOWP uzasadnia po-
stolarki aluminiowej, firma postanowiła także wprowadzić
trzebą poprawy parku maszynowego. – Chcieliśmy rozdzie-
do swojej oferty ogrody zimowe, które cieszą się rosnącym
lić produkcję PCV i aluminium. Łączenie jej na jednej hali
zainteresowaniem klientów. Coraz więcej osób dostrzega
stawało się coraz bardziej uciążliwe. Podział spowodował
praktyczny i estetyczny wymiar przydomowych ogrodów
konieczność zakupienia dodatkowych maszyn. Do tej pory
zimowych. Oranżeria zapewnia powiększenie przestrzeni
mankamentem było to, że mieliśmy tradycyjną oczyszczar-
mieszkalnej, podkreśla charakter domu oraz zwiększa jego
kę do narożników, niektóre obróbki trzeba było wykonywać
atrakcyjność Tego typu rozwiązanie zastosowano także
ręcznie. Oczyszczarka sterowana numerycznie zapewnia
w nowym budynku firmy Vitron w Grabówce, w myśl zasa-
dokładność i lepszą jakość wykonania obróbki, pozwala
dy, że otoczenie przedsiębiorstwa jest jego wizytówką.
też zaoszczędzić czas – stwierdza Andrzej Żmiejko.
Ważnym elementem oferty firmy są także fasady alumi-
Stolarka okienna, sztandarowy produkt firmy Vitron,
niowe, które mają duży wpływ na atrakcyjność architektury,
została udoskonalona poprzez zastosowanie w proce-
szczególnie obiektów użyteczności publicznej. Salony sa-
sie produkcyjnym nowoczesnych maszyn zakupionych
mochodowe, hale sportowe, galerie, przedszkola, budynki
w ramach inwestycji współfinansowanej przez Regionalny
publiczne – to realizacje firmy Vitron. Dyrektor ds. rozwoju
Program Operacyjny Województwa Podlaskiego. Dzię-
dodaje jednak, że dużą grupę klientów stanowią również
ki temu znacząco poprawiła się estetyka okna, poprzez
klienci indywidualni. Przedsiębiorstwo w przyszłości planu-
zastosowanie do obróbki zgrzewów obrabiarki numerycz-
je poszerzenie oferty produktowej o okna dachowe i sto-
nej. Precyzyjny montaż elementów okucia jest możliwy za
larkę przeciwpożarową. – Dzięki zakupionym maszynom
sprawą nowoczesnego stołu do okuwania skrzydeł. Do-
osiągnęliśmy już pewien poziom jakości, który chcieliśmy
kładne wyregulowanie okna i sprawdzenie jego działania
utrzymać. Obecnie jesteśmy na etapie wprowadzania sto-
przestało już być problemem. Prasa do kontroli szklenia
larki przeciwpożarowej. To także jest częścią projektu realizowanego w ramach RPOWP – mówi Andrzej Żmiejko.
Założenia projektu w ramach RPOWP:
• zakupienie maszyn: obrabiarki numerycznej, prasy do szklenia, piły do
aluminium, piły do cięcia kątów ostrych, stołu do okuć;
• zatrudnienie nowych pracowników – 7 osób;
28
• ZMIENIAMY PODLASKIE nr 3/2010
Żeński pierwiastek w firmie
W firmie zatrudnione są 22 osoby. Jednym z założeń projektu było pozyskanie 7 nowych pracowników. – Otrzymując dofinansowanie musieliśmy wszystko przeorganizować,
DOBRE PRAKTYKI
PRZYKŁADOWE REALIZACJE VITRON SP. Z O.O.:
Domek jednorodzinny.
GrassHopper
– Białystok.
IPN w Białymstoku.
zastanowić się dokładnie kto, za co odpowiada – mówi
Paweł Żmiejko. Na skutek wprowadzonych w firmie zmian
wyłoniły się nowe działy: sprzedaży i marketingu, produkcji,
gospodarki magazynowej, kontroli jakości i montażu oraz
rozwoju i finansów.
– Warto podkreślić, że wymogiem było przyjęcie do pracy kilku kobiet, co w przypadku przedsiębiorstwa produkującego stolarkę okienną może wzbudzać zdziwienie. Ko-
Nordfish – Białystok.
biety doskonale sprawdzają się pracując na stanowiskach
takich jak pracownik produkcji stolarki, inżynier konstruktor,
czy kontroler jakości. Trzeba przyznać, że te osoby doskonale odnalazły się w swoich rolach – potwierdza dyrektor
ds. rozwoju w firmie Vitron, który jest zadowolony z decyzji
o zatrudnieniu kobiet. Jego zdaniem, to właściwe osoby na
właściwym miejscu. – Ciągle się rozwijamy, więc zwiększamy zatrudnienie. W chwili obecnej szukamy osoby odpowiedzialnej za współpracę z rynkiem włoskim i francuskim
– dodaje Żmiejko.
Próbować zawsze warto
Dyrektor ds. rozwoju Paweł Żmiejko zachęca młodych
przedsiębiorców do podjęcia prób uzyskania dotacji
w ramach funduszy unijnych. Jak mówi, kto nie korzysta
z dostępnych na rynku narzędzi, nie wprowadza zmian,
dalszego rozwoju firmy zmian. Wprawdzie kosztowało to
ten stoi w miejscu. Zaznacza jednak, że starania o do-
pracowników i dużo czasu, i sporo pracy, to w ostatecz-
finansowanie są trudne, czasochłonne i wymagają do-
nym bilansie przeważają zyski.
datkowej pracy dużej liczby osób. – Pojawia się przy tym
– Wiadomo, że część osób pracujących w firmie zamiast
wiele problemów. Chociaż nie twierdzę, że są one nie
np. badać rynek musiała zajmować się przygotowaniem
do rozwiązania – mówi Żmiejko. Bycie konkurencyjnym
projektu. Co do tego, że warto było, nikt nie ma jednak
oznacza przede wszystkim łatwość wprowadzania zmian
wątpliwości – puentuje Paweł Żmiejko.
i stosowanie nowoczesnych technologii. Inwestycja w ra-
Anna Andrejczuk
mach RPOWP umożliwiła wprowadzenie koniecznych do
Zdjęcia: Vitron Sp.j.
ZMIENIAMY PODLASKIE nr 3/2010 •
29
DOBRE PRAKTYKI
Diagnoza
przede wszystkim
Dzięki nowo zakupionej aparaturze medycznej przychodnia „Benecor” w 2009 r. dwukrotnie
zwiększyła liczbę diagnozowanych i leczonych osób.
Dr Wojciech
Kowalczuk
znacząco
zwiększył liczbę
diagnozowanych
pacjentów.
W
ramach projektu „Rozszerzenie oferty specjalistycz-
Zdaniem Wojciecha Kowalczuka, kardiologa z przychod-
nych usług medycznych w NZOZ Przychodnia
ni „Benecor”, istnieje potrzeba zwiększenia liczby badań
Specjalistyczna „Benecor” Kowalczuk Sp.j.” zakupiła in-
typu echo serca zwłaszcza w przypadku osób z otyłością
nowacyjną aparaturę do badań kardiologicznych: echo-
oraz chorobami płuc np. rozedmą czy nowotworami płuc.
kardiograf „GE Vivid S6”, holter ciśnieniowy oraz reje-
Dotychczas wykonywane w przychodni badania były nie-
strator zdarzeń EKG. Umożliwiło to rozszerzenie usług
wystarczające ze względu na słabą jakość obrazu ze sto-
medycznych, mających na celu nie tylko leczenie, ale też
sowanych aparatów.
wczesne diagnozowanie schorzeń. Na realizację tego
– Istotnym czynnikiem ryzyka zachorowalności na choro-
przedsięwzięcia pozwoliło dofinansowanie z Regionalne-
by sercowo-naczyniowe oraz układu krążenia jest otyłość
go Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
– wyjaśnia wagę problemu dr Kowalczuk – To przyczyna
na lata 2007-2013.
wielu przewlekłych, zagrażających życiu chorób, takich jak
cukrzyca typu II, udar mózgu, choroba wieńcowa. Stwarza też czynniki ryzyka dla chorób układu krążenia, a także
Projekt: Rozszerzenie oferty specjalistycznych
usług medycznych w NZOZ Przychodnia
Specjalistyczna „Benecor” Kowalczuk Sp.j.
Beneficjent: NZOZ Przychodnia Specjalistyczna „Benecor” Kowalczuk
spółka jawna
Wartość projektu: 256 825 zł
Wartość dofinansowania: 177 096 zł
Czas realizacji: lipiec 2009 – grudzień 2009
30
• ZMIENIAMY PODLASKIE nr 3/2010
niektórych nowotworów. W naszym kraju stwierdza się jeden z największych na świecie wskaźników występowania
choroby niedokrwiennej serca, co jest w dużej mierze związane z rozpowszechnieniem otyłości i palenia papierosów
– dodaje założyciel przychodni.
„Benecor” chciał rozszerzyć też swoje możliwości diagnostyczne w kierunku wykrywania wrodzonych wad serca
DOBRE PRAKTYKI
Aby skorzystać z nowatorskich rozwiązań technologicznych przychodnia „Benecor” zakupiła echokardiograf „GE
Vivid S6” z trzema głowicami, w tym głowicą matrycową
do badania serca wyróżniającą się bardzo wysoką jakością
obrazowania.
Holter
ciśnieniowy
oraz rejestrator
zdarzeń EKG.
Rejestratory
wraz z systemem
komputerowym
umożliwiają
lepszą kontrolę
nadciśnienia
tj. najczęstszej
przyczyny
zawałów serca
i udarów mózgu.
u dorosłych i dzieci oraz badań osób z zaburzeniami neu-
Nowa aparatura, nowe możliwości
rologicznymi np. po przebytych udarach. Aby wykonywać
Ze względu na potrzebę zastosowania nowatorskich roz-
tego typu zaawansowaną diagnostykę niezbędny był no-
wiązań technologicznych „Benecor” zakupił echokardiograf
woczesny, dokładny echokardiograf.
„GE Vivid S6” z trzema głowicami, w tym głowicą matrycową do badania serca, wyróżniającą się bardzo wysoką
jakością obrazowania. Dzięki niemu przychodnia mogła
poszerzyć wachlarz usług dla grupy tych chorych, których
Korzyści zrealizowanego projektu:
dotychczas można było diagnozować tylko przy pomocy
Zdrowotne:
• zwiększenie liczby badań typu echo serca,
• wczesna diagnostyka chorób sercowo-naczyniowych,
• wczesna diagnostyka wrodzonych wad serca
u dorosłych i dzieci,
• diagnostyka chorób neurologicznych,
• diagnostyka nieinwazyjna.
metod inwazyjnych.
Ekonomiczne:
• nowy echokardiograf umożliwia komputerową
archiwizację, opisy i wyliczenia kardiologiczne
na jednym aparacie, bez konieczności używania
drugiego komputera,
• mniejsze zużycie energii elektrycznej.
i przezskórnej plastyki naczyń wieńcowych. Dostępne są
Nowy echokardiograf pozwolił przychodni „Benecor” na
badania z kolorowym doplerem przy wykorzystaniu głowicy o zwiększonej ilości przetworników – tj. głowicy matrycowej. Możliwe są także badania doplerem tkankowym
oraz badanie przemieszczania tkanek dla osób z chorobą
wieńcową, osób kwalifikowanych zarówno do bypasów, jak
też badania z kontrastem do diagnostyki wad wrodzonych,
guzów wewnątrz sercowych i skrzeplin.
Przychodnia wykonuje również badania żył i tętnic obwodowych, nerek i przepływów w tętnicach nerkowych u osób
ZMIENIAMY PODLASKIE nr 3/2010 •
31
DOBRE PRAKTYKI
Holter ciśnieniowy „współpracuje” z systemem komputerowym. Na zdjęciu - analiza danych badanego pacjenta.
Nowy echokadriograf umożliwia m.in. diagnostykę wrodzonych wad serca oraz zaburzeń neurologicznych.
z nadciśnieniem. Nowy aparat umożliwia komputerową ar-
sce, rokrocznie z tego powodu umiera ponad 170.000
chiwizację oraz opisy i wyliczenia kardiologiczne na jednym
kobiet i mężczyzn, najczęściej na skutek zawału serca,
aparacie bez konieczności używania drugiego komputera
choroby wieńcowej, chorób naczyń mózgu (tzw. udarów).
do opisów i podziału przechowywania danych. Co istotne,
Z powodu chorób serca i naczyń umierają nie tylko osoby
zużywa trzykrotnie mniej prądu w stosunku do starszych
starsze, ale także kobiety i mężczyźni w wieku średnim,
aparatów oraz zajmuje znacznie mniej miejsca w pracowni.
a nawet poniżej 30. roku życia. Miażdżyca będąca przyczy-
Projekt przewidywał też zakup innych sprzętów: holtera
ną wielu chorób układu krążenia rozpoczyna się wcześnie
ciśnieniowego i rejestratora zdarzeń EKG. Holter pozwala
– w wieku młodzieńczym, a nawet u dzieci.
na lepszą kontrolę nadciśnienia – najczęstszej przyczyny
– Mimo niewątpliwego sukcesu w dziedzinie ogranicze-
zawałów serca i udarów mózgu. Do współpracy z aparatem
nia umieralności z powodu chorób sercowo-naczyniowych,
holtera ciśnienia niezbędna jest stacja komputerowa, która
obserwowanego od 1991 roku, to nadal najważniejsza
obsługuje zebrane dane. Z kolei rejestrator zdarzeń EKG
przyczyna przedwczesnej umieralności wśród Polaków.
(event holter) umożliwia diagnostykę omdleń u pacjentów,
Prawie co drugi z nas umiera z powodu chorób serca i na-
u których konwencjonalna metoda badania całodobowe-
czyń – podkreśla Wojciech Kowalczuk – Są to najczęstsze
go EKG zawodzi. Jest to nowoczesna metoda badania
przyczyny zwolnień lekarskich, hospitalizacji oraz inwalidz-
groźnych dla życia utrat przytomności, które skutkują po-
twa. Choroby te wpływają w znaczący sposób na jakość
ważnymi obrażeniami ciała, a nie są wykrywane metodami
życia Polaków, szczególnie osób w wieku średnim i pode-
tradycyjnymi.
szłym. Konsekwencją tego są także wydatki ze środków
publicznych i środków własnych obywateli na leczenie
Liczby mówią same za siebie
32
schorzeń układu krążenia.
Choroby układu krążenia dotykają wszystkich grup spo-
Urszula Kowalczyk
łecznych. Są najczęstszą przyczyną umieralności w Pol-
Zdjęcia: autorka
• ZMIENIAMY PODLASKIE nr 3/2010
Z PLACU BUDOWY
ZAWINĄĆ DO SZKOLNEJ MARINY
Profesjonalne Centrum Sportów Wodnych powstaje w Augustowie
B
aza Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Augustowie została wybudowana ponad 50 lat temu. Bu-
dynek główny przez całe lata był niedoinwestowany, co
przyczyniło się do jego znacznej degradacji.
Pozostałe obiekty bazy MOS-u nadawały się jedynie do
rozbiórki. Ośrodek nie doczekał się również odpowiednich
pomieszczeń do przechowywania sprzętu sportowo-rekreacyjnego; suszarni, w której można byłoby suszyć żagle
czy mokre ubrania dzieci wracających z treningu oraz hangaru na łodzie. Na polu namiotowym nie było też zaplecza
socjalnego. Wszystkie te czynniki uniemożliwiały właściwe funkcjonowanie MOS-u oraz hamowały rozwój oferty
rekreacyjno-turystycznej Augustowa i okolic. Wobec tego
władze powiatu podjęły decyzje o rozbudowie ośrodka, by
stworzyć w nim profesjonalną bazę sportową.
Podstawowym celem projektu rozbudowy i unowocześnienia MOS jest podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej całego regionu. Poprzez modernizację
i rozbudowę ośrodka poprawią się warunki dla rozwoju
aktywnych form wypoczynku na wodzie, nastąpi rozszerzenie oferty turystycznej i szkoleniowej oraz wzrośnie bez-
przystanią jachtową (5 stanowisk), a w części magazynem
pieczeństwo osób korzystający z usług centrum.
na sprzęt sportowo-rekreacyjny oraz sanitariaty i pomiesz-
Dnia 30 kwietnia 2009 r. w Urzędzie Marszałkowskim
czenia socjalne. Część użytkowa poddasza przeznaczona
Województwa Podlaskiego w Białymstoku władze powiatu
jest na cele socjalne: szatnie, pokoje instruktorów. Strych
Franciszek Wiśniewski, starosta augustowski i Jarosław
nad hangarem będzie wykorzystywany jako magazyn drob-
Szlaszyński, wicestarosta augustowski podpisali umowę
nego sprzętu, suszarnia żagli, kapoków, itp.
o dofinansowanie projektu „Rozbudowa Międzyszkolnego
Zmiany czekają także przystań. Zostanie rozbudowana
Ośrodka Sportowego w Augustowie jako Centrum Spor-
i zmodernizowana. Uszkodzone umocnienia palowo-płyto-
tów Wodnych i Turystyki „Augustów” Etap II”. W imieniu
we zastąpi opaska brzegowa z grodzic na długości 190 m.
Województwa Podlaskiego umowę podpisali Jarosław
W ramach projektu zostanie wykonana także pochylnia
Zygmunt Dworzański – Marszałek Województwa Podla-
do wodowania łodzi oraz przyłącze wodociągowe, kanali-
skiego i Jacek Piorunek – Członek Zarządu Województwa
zacja sanitarna, ciepłownicza, energetyczna, sieć oświet-
Podlaskiego.
leniowa i ciągi komunikacji wewnętrznej: drogi dojazdowe
Trwają
zaawansowane
prace wykończeniowe ośrodka.
i parkingi, chodniki, itp.
Dla żeglarzy i wioślarzy
Na bazie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Augu-
Wojciech Napora
Zdjęcia: MOS w Augustowie
stowie powstanie profesjonalne Centrum Sportów Wodnych i Turystyki „Augustów” o zasięgu ponadregionalnym.
Poprawi to dostęp mieszkańców regionu i turystów – pasjonatów żeglarstwa, kajakarstwa i wioślarstwa – do obiektów rekreacyjno-sportowych.
W ramach projektu powstanie budynek parterowy
z częściowo użytkowym poddaszem (MOS 3) o powierzchni 480,5 m2. Parter budynku będzie w części nawodnym
hangarem na łodzie zlokalizowanym nad rozbudowaną
Projekt: Rozbudowa Międzyszkolnego Ośrodka
sportowego w Augustowie jako Centrum Sportów
Wodnych i Turystyki „Augustów” Etap II
Beneficjent: Powiat Augustowski
Wartość projektu: 3 697 547,33 zł
Wartość dofinansowania: 2 033 651,00 zł
Czas realizacji: kwiecień 2009 – wrzesień 2010
ZMIENIAMY PODLASKIE nr 3/2010 •
33
Z PLACU BUDOWY
BĘDZIE MOŻNA POPŁYWAĆ
Spełniają się marzenia władz i mieszkańców Michałowa – w sąsiedztwie szkoły podstawowej
powstaje kryta pływalnia. To pierwszy etap tworzenia Gminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu.
Widok budowy od strony niecki basenowej.
Budynek pływalni w Michałowie jest usytuowany pomiędzy
ulicami Sienkiewicza i Leśną nieopodal budynku szkoły podstawowej i gimnazjum.
O
pływalnię, która ma być oddana do użytku 15 sierpnia
w wysokości ponad 5,4 mln złotych i stało się pewne, że
2011 roku, mieszkańcy upominali się od dawna, mię-
nowoczesny obiekt powstanie.
dzy innymi na internetowych forach gminy. – Gdy było już
jasne, że Michałowo otrzyma prawa miejskie, natychmiast
Lekcje i rehabilitacja
podjęliśmy starania, by stało się ono centrum kulturalnym,
Pływalnia powstaje pomiędzy ulicami Sienkiewicza i Leś-
sportowym i gospodarczym tej części Podlasia. Mając
ną, nieopodal budynku szkoły podstawowej i gimnazjum.
halę sportową, siłownię, krytą pływalnię, a w przyszłości
Dzięki przeszklonemu przejściu, które połączy oba obiek-
również boisko ze sztuczną nawierzchnią, oświetleniem
ty, nauczyciele wychowania fizycznego będą mogli bez
i trybunami oraz skate park, mamy szansę na stworzenie
problemu organizować na basenie zajęcia lekcyjne. – Na
z miasta prężnego centrum sportu – mówi Marek Nazarko,
pływalni możliwe będzie prowadzenie również zajęć re-
burmistrz Michałowa.
habilitacji ruchowej dla dzieci i osób starszych. Z obiektu
Nim wbito pierwszą łopatę pod budowę pływalni, władze
będą mogły korzystać również osoby niepełnosprawne,
miasta szukały dofinansowania u różnych źródeł. Dopiero
do których potrzeb będzie on dostosowany – mówi bur-
w 2009 roku gmina Michałowo otrzymała dofinansowanie
mistrz Nazarko.
Główną część budynku stanowić będzie basen pływacki o wymiarach 25x12 metrów i głębokości od 1,2 do 1,8
metrów. Będzie on zgodny z wymogami Polskiego Związku
Projekt: Budowa krytej pływalni w Michałowie
w ramach Gminnego Centrum Rehabilitacji
i Sportu w Michałowie
Beneficjent: Gmina Michałowo
Wartość projektu: 11 021 353,22 zł
Wartość dofinansowania: 5 488 413,33 zł
Czas realizacji: maj 2009 – październik 2011
34
• ZMIENIAMY PODLASKIE nr 3/2010
Pływackiego oraz FINA – to pozwoli na organizowanie oficjalnych zawodów sportowych. W projekcie uwzględniono
brodziki do nauki pływania i ćwiczeń ruchowych oraz rekreacji (z systemem masaży powietrzno-wodnych), wannę
z hydromasażem (dla sześciu osób). Kompleks uzupełni
zakręcona jak serpentyna zjeżdżalnia z regulacją ruchu.
Planowana jest też sala do ćwiczeń rehabilitacyjnych, takich
Z PLACU BUDOWY
jak aerobik, gimnastyka czy zajęcia korekcyjne, wydzielo-
z drugiej pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej. Razem
ne zostanie ponadto pomieszczenie odnowy biologicznej
stworzą Centrum Rehabilitacji i Sportu.
(w tym sauna) oraz oczywiście szerokie zaplecze socjalne
i część administracyjna.
Także dla turystów
Nowa inwestycja ma być sposobem na podniesienie atrak-
Ekologicznie i bez barier
cyjności turystycznej miasta. Dogodne położenie – nieopodal
Michałowska pływalnia będzie w całości dostosowana do
Puszczy Knyszyńskiej oraz Zbiornika Siemianówka – spra-
potrzeb osób niepełnosprawnych. Na trybunach wśród
wia, że Michałowo jest idealną bazą wypadową dla osób
78 miejsc część będzie przeznaczona dla wózków inwa-
aktywnych. Niestety, turystyczny potencjał miejscowości
lidzkich. – Dla niepełnosprawnych przewidziano również
nie jest w pełni wykorzystywany. – Lokalna baza jest nader
podnośniki hydrauliczne do transportu wewnętrznego oraz
skromna. Mamy parę restauracji, do tego w okolicy znajdzie
pochylnie do transportu zewnętrznego – mówi Elżbieta
się kilkadziesiąt gospodarstw agroturystycznych. Wciąż jed-
Rosińska, odpowiedzialna za projekt w Urzędzie Miejskim
nak odczuwalny jest brak obiektów, które przyciągałyby tury-
w Michałowie. – To miejsce będzie przyjazne dla każdego.
stów oraz uatrakcyjniały ich pobyt w naszym mieście – uwa-
Zapewnią to odpowiednie gabaryty pomieszczeń, ciągów
ża burmistrz Michałowa, Marek Nazarko. Problemem jest też
komunikacyjnych, przejść, konstrukcja szatni i pomiesz-
to, że turyści i mieszkańcy z uroków okolicy miasta korzystają
czeń wc z niezbędnym wyposażeniem oraz podnośniki hy-
głównie w weekendy oraz w sezonie letnim. – Konieczne jest
drauliczne umożliwiające niepełnosprawnym dostanie się
zapewnienie dodatkowych atrakcji, takich jak pływalnia. To
na wyższą kondygnację – dodaje.
dobra alternatywa na dni niepogody oraz możliwość wydłu-
W przyszłości wprowadzony zostanie elektroniczny sy-
Część basenowa to niecka
12x25 m oraz
brodziki do nauki
pływania i wieloosobowa wanna
do hydromasażu.
Budowę oznakowano tablicą
informacyjną
RPOWP.
żenia sezonu turystycznego – uważa burmistrz
stem kontroli. Powstaną 2 bramki wejścia-wyjścia wraz
Arkadiusz Kaczanowski
z boksem kasowym. Elektroniczny system obejmie cały
Zdjęcia: Urząd Miejski w Michałowie
budynek. Będzie opierał się na nośnikach magnetycznych, co pozwoli na swobodny monitoring pełnej działalności pływalni.
Cały obiekt będą ogrzewany energią z pomp ciepła, co
pozwoli obniżyć koszty eksploatacji obiektu. Pozostałą
część energii niezbędnej do ogrzewania dostarczy kotłownia olejowa, która zostanie przy okazji wyremontowana
i zmodernizowana.
Koszty funkcjonowania obiektu będą pokrywane ze
sprzedaży biletów oraz – w razie potrzeby – z dotacji gminy
Michałowo. Władze miasta mają już pomysł na resztę kompleksu – budynek basenu będzie otoczony dwoma boiskami: z jednej strony znajdzie się mniejszy plac treningowy,
Sport, rehabilitacja i prestiż
Marek Nazarko, burmistrz Michałowa
Nowa, kryta pływalnia ma zapewnić dzieciom i młodzieży
lepsze warunki do uprawiania sportu i dbania o zdrowie,
zwłaszcza jeśli idzie o profilaktykę i leczenie chorób kręgosłupa. Dostęp do rehabilitacji będą mieli również dorośli.
Liczymy, że poszerzenie oferty wypoczynkowej i rehabilitacyjnej spowoduje wzrost prestiżu i znaczenia miasta
w regionie.
Z obiektu korzystać będą mogli mieszkańcy zarówno Michałowa, jak
i okolicznych wsi. Liczbę użytkowników szacujemy na 3,9 tys. dzieci i młodzieży, 550 niepełnosprawnych oraz 17 tysięcy dorosłych. Gdy pływalnia
ruszy pełną parą trzeba będzie zatrudnić 11 nowych pracowników.
ZMIENIAMY PODLASKIE nr 3/2010 •
35
Z PLACU BUDOWY
SUWALSKA INWESTYCJA W REKREACJĘ
Uprawianie sportu, na każdym poziomie, wymaga odpowiedniej infrastruktury.
Suwałki są miastem, które pod tym względem potrafi stanąć na wysokości zadania.
Wnętrze
przebudowanej
hali sportowej
ze ścianką wspinaczkową.
Hala sportowa
Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Suwałkach.
środek Sportu i Rekreacji w Suwałkach to zespół obiek-
O
w Suwałkach. W zakres planowanych działań wchodziły
tów o strategicznym znaczeniu dla miasta, w którym
zarówno prace rozbiórkowe, jak i adaptacyjne. Inwestycja
duży nacisk kładzie się na sport, rekreację i turystykę. Jed-
sięga bowiem także poza obszar budynku hali sportowej.
nym z głównych założeń projektu realizowanego w ramach
Obejmuje zagospodarowanie terenu i przebudowę parkin-
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pod-
gu wokół Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach. Prace
laskiego na lata 2007-2013 jest między innymi przebudowa
te są jeszcze wykonywane.
miejskiej hali sportowej. Natomiast bezpośrednim zamiarem
władz miasta stało się utworzenie nowoczesnej infrastruktu-
Podniesienie atrakcyjności regionu
ry sportowo-rekreacyjnej, która w przyszłości umożliwiłaby
Realizacja projektu w ramach RPOWP poprawi jakość i róż-
organizację imprez o charakterze masowym. Odbywałyby
norodność usług świadczonych przez OSiR w Suwałkach.
się tam targi, różnego rodzaju wydarzenia kulturalne i spor-
Sportowców, choć nie tylko ich, ucieszy nowa wentylacja
towe o krajowym i międzynarodowym wymiarze.
mechaniczna i klimatyzacja, wymiana zniszczonego parkietu i zwiększenie powierzchni pomieszczeń technicznych,
Kompleksowa renowacja
szatni, przebieralni oraz garderób, z których będą korzystać
– W ramach projektu została przebudowana hala sportowa
artyści. Zastosowanie energooszczędnego oświetlenia
OSiR w Suwałkach. Zakres prac budowlanych obejmował
spełni wymogi niezbędne do organizacji imprez artystycz-
budynek dużej i małej hali sportowej wraz z zapleczami.
nych o zasięgu międzynarodowym. Będzie też odpowiadać
Całość usytuowana jest na trzech kondygnacjach. Działa-
normom i wymogom różnych dyscyplin sportu np. badmin-
nia inwestycyjne skupiały się również wokół wystroju wnę-
tona, jak również umożliwi transmisje telewizyjne nie tylko
trza hali, zagospodarowania holu wraz z głównym wejściem
na poziomie regionalnym, ale i ogólnokrajowym.
dla publiczności a także przebudowy sufitu podwieszane-
Poprawi się także akustyka hali, co niewątpliwie będzie
go. Ponadto zainstalowano podwieszane kosze a w dużej
miało znaczenie w przypadku organizacji koncertów i róż-
hali zbudowano ściankę wspinaczkową – informuje Beata
norodnych imprez muzycznych, na które jest ogromne za-
Czekajło z Wydziału Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego
potrzebowanie w mieście. Wraz z rozwojem nowoczesnej
infrastruktury oraz pośrednio przedsiębiorczości, podniesie
się atrakcyjność turystyczna całego regionu. Inwestycja
Projekt: Przebudowa hali sportowej
OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem
i zagospodarowaniem terenu
Beneficjent: Miasto Suwałki
Wartość projektu: 6 401 127,55 zł
Wartość dofinansowania: 3 283 274,25 zł
Czas realizacji: kwiecień 2009 – sierpień 2010
36
• ZMIENIAMY PODLASKIE nr 3/2010
wpłynie na pobudzenie aktywności społecznej, kulturalnej
i sportowej mieszkańców Suwałk i okolicznych miejscowości. Z pewnością przyczyni się także do wydłużenia sezonu
turystycznego. Suwalczanie liczą na napływ do miasta turystów krajowych i zagranicznych.
Anna Andrejczuk
Zdjęcia: UM Suwałki
LUDZIE I DOŚWIADCZENIA
Samorząd
przyjaznego miasta
Z prezydentem Suwałk, Józefem
Gajewskim o zmianach, jakie
zachodzą w tej miejscowości rozmawia
Wojtek Napora.
– Jak zmieniła się sytuacja prezydenta Suwałk w momencie pojawienia się możliwości skorzystania ze środków unijnych?
Środki pochodzące z programów unijnych stworzyły
bardzo dobre podwaliny pod rozwój miast i gmin naszego
regionu. Gdyby nie środki z RPO ten rozwój na pewno nie
byłby możliwy. Nie tylko Suwałki, ale wszystkie samorządy
byłyby w o wiele gorszej sytuacji. Zwłaszcza w dobie spowolnienia gospodarczego nie mielibyśmy szans na takie
co w naszym regionie jest szczególnie istotne. Biorąc pod
przyspieszenie rozwoju. Na przestrzeni ostatnich ośmiu lat,
uwagę wskaźnik bezrobocia w Polsce i w Suwałkach jest on
zarówno miasto, spółki miejskie, jak i inne instytucje w Su-
bardzo niepokojący i wynosi około 14%. Pocieszające jest
wałkach uzyskały pomoc unijną rzędu 300 milionów złotych.
to, że jeszcze 6 lat temu wynosił on około 25%. Obserwowa-
To bardzo znacząca kwota zważywszy na wielkość naszego
liśmy wówczas zmierzch i zanik miasta. Wiele młodych osób
miasta. Jako miasto w zeszłym roku przeprowadziliśmy in-
emigrowało. Pozostałych męczyła wizja bezrobocia.
westycje, których wartość wynosiła ponad 60 milionów zło-
Kiedy stworzyły się możliwości korzystania z funduszy
tych. Osiem lat temu było to 10-12 milionów. W 2010 roku
unijnych mogliśmy rozpocząć politykę proinwestycyjną. Su-
wartość ta wyniesie około 130 milionów.
wałki bardzo dobrze wykorzystały ten czas.
– Samorząd suwalski z pewnością korzysta z możliwości jakie daje Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego?
– Jakie inwestycje współfinansowane przez RPOWP
realizują Państwo obecnie na terenie miasta?
Jedną z takich inwestycji jest modernizacja i przebudo-
Realizujemy cały szereg przedsięwzięć współfinansowa-
wa ulicy Reja, wraz ze skrzyżowaniami kilku ulic i budową
nych ze środków pochodzących z RPOWP. Dotyczą one
prostopadłej do niej ulicy Tysiąclecia Państwa Litewskiego,
zarówno modernizacji, generalnych remontów, jak i budo-
będącej przedłużeniem ulicy Świerkowej.
wy nowych obiektów, które mam nadzieję, poszerzą ofertę
Ta inwestycja, za prawie 36 milionów złotych, nie tylko
miasta i sprawią, że będzie ona ciekawsza dla mieszkań-
poprawi szybkość, komfort i bezpieczeństwo przejazdu, ale
ców i gości – turystów i inwestorów.
także poprawi wizerunek tego miejsca. To jedna z ważniej-
Nasze miasto pełni funkcję związaną z rozwojem regional-
szych arterii Suwałk. I choć krótka – bo licząca około 1700
nym na obszarze trzech powiatów: augustowskiego, sejneń-
metrów – to prowadzi do wielu ważnych miejsc i instytucji.
skiego oraz suwalskiego. Bez wsparcia z RPOWP nie byłoby
Ulica ta stwarza również możliwość zorganizowania objaz-
w stanie udźwignąć wydatków związanych z porządkowa-
du dla tirów, jadących do przejścia w Budzisku.
niem bazy niezbędnej do dalszego rozwoju tego obszaru.
– Suwałki znane są już w regionie z tego, że powstaje
– To nie wszystkie korzyści jakie Suwałki czerpią
z RPOWP?
tu aquapark z prawdziwego zdarzenia.
Przedsięwzięcie to ma wzbogacić ofertę kulturalno-re-
Pieniądze, które otrzymujemy z RPOWP dają szansę nie
kreacyjno-turystyczną Suwałk. Jak wiadomo, nasze mia-
tylko na rozwój, ale także na tworzenie nowych miejsc pracy,
sto jest zapleczem dla turystyki, która ma swoje miejsce
ZMIENIAMY PODLASKIE nr 3/2010 •
37
LUDZIE I DOŚWIADCZENIA
bardziej w terenie niż w mieście. Suwałki stanowią nato-
– Niedawno zakończyli Państwo modernizację Ośrod-
miast dobre zaplecze, dlatego oferta powinna być na tyle
ka Sportu i Rekreacji. Czy ta inwestycja również była
bogata, by istniała możliwość atrakcyjnego spędzania cza-
współfinansowana z RPOWP?
su również w momencie nie najlepszej pogody. Po to, by
Tak. Wartość tej inwestycji wynosiła 6 milionów złotych,
przyjeżdżający do nas turyści nie mówili, że do tego mia-
z czego 55% pochodziło ze środków z RPOWP. To hala,
sta nie ma po co wracać. Sądzimy, że aquapark zostanie
która służyła nam przez 35 lat, czyli od czasu jej wybudo-
oddany do użytku wcześniej niż zakładaliśmy, bo już w li-
wania. W tym przypadku również nie wykonywano wcześ-
stopadzie 2010 roku. Zmieniliśmy przez to harmonogram
niej żadnych większych remontów. Ten, który niedawno
i kilka założeń umowy.
zakończyliśmy, obejmował wzmacnianie konstrukcji, instalacji, stropu podwieszonego oraz parkietu. Wszystko zosta-
– Ile wynosi wartość tej inwestycji i w jakim stopniu
ło oparte na nowoczesnych technologiach.
została ona dofinansowana z RPOWP?
Aquapark to inwestycja o wartości 47 milionów złotych.
– Jakie inwestycje planują Państwo w przyszłości?
Połowa kosztów kwalifikowanych pochodzi ze środków
W planach mamy modernizację stadionu miejskiego
z RPOWP, pozostała część jest finansowana przez miasto.
w Suwałkach. Tu także chcemy ubiegać się o środki z RPO-
Obiekt ten z założenia ma generować zyski, dlatego zakres
WP. Jesteśmy obecnie na dobrej, trzeciej pozycji. Wartość
dofinansowania nie może przekroczyć 50%.
projektu wynosi prawie 24 miliony złotych. W ramach tej inwestycji chcielibyśmy wybudować m.in. budynek socjalny,
– Budowa ta jest ulokowana na terenie dawnych ko-
dodatkowe trybuny z częścią zadaszoną, oświetlenie oraz
szar. Czy planują Państwo kolejne inwestycje w tym miej-
podgrzewaną murawę. Dzięki niej będziemy mogli w peł-
scu, tak by w pełni zagospodarować ten obszar?
nym wymiarze prowadzić rozgrywki. Przez to, że obecnie
W sąsiedztwie aquaparku planujemy inwestycję, która
jest obecnie w fazie przetargowej. Będzie to sala wido-
w okresie zimowym murawa jest zamarznięta, często jesteśmy zmuszeni oddawać mecze walkowerem.
wiskowo-teatralna na 700 miejsc, która jest finansowana
Mamy już nawet w planach zorganizowanie turnieju o za-
w 41% środków kwalifikowanych z RPOWP. Jej wartość
sięgu europejskim dla młodych zespołów piłkarskich. Zgo-
kosztorysowa wynosi prawie 49 milionów złotych. Obiekt
dę na tę imprezę wyraziły już PZPN i Ministerstwo Sportu.
ten będzie służył suwalskiej społeczności i naszym goś-
Dzięki takim inicjatywom Podlasie staje się bardziej rozpo-
ciom spoza miasta. Zamierzamy bazować na ofercie te-
znawane w kraju, a w tym przypadku nawet za granicą.
atrów zewnętrznych. Ponadto w budynku będzie mieścił
się Młodzieżowy Dom Kultury. Nie zabraknie też miejsca
na pracownie tematyczne – sale plastyczne, muzyczne,
– Czy korzystają Państwo z innych, niż RPOWP programów unijnych?
taneczne, edukacji regionalnej oraz prób teatralnych.
Chętnie korzystamy ze wszystkich możliwości, jakie
Dodatkowo na tym obszarze powstanie aleja z rzeźbami
dają nam programy unijne. Z Programu Rozwoju Polski
kamiennymi różnych autorów w tym profesora Andrzeja
Wschodniej budujemy Park Naukowo-Technologiczny, któ-
Strumiłły.
rego głównym celem jest ożywienie lokalnego przemysłu.
Obok naszych inwestycji na tym obszarze powstaje
hotel SPA , który doskonale wpisze się w powstający tam
Dzięki potencjałowi intelektualnemu pracowników parku
mógłby być on oparty o nowoczesne technologie.
kompleks.
– Trzeba przyznać, że to bardzo imponujący dorobek.
– Wspomniał Pan, że jako miasto, prowadzicie rów-
Chcielibyśmy, żeby dzięki tym inwestycjom Suwałki zy-
nież prace remontowe współfinansowane ze środków
skały miano miasta przyjaznego wszystkim mieszkańcom
RPOWP. Czego dotyczą te prace?
i przyjezdnym. Moim zdaniem, na tym polega funkcja sa-
W ramach RPOWP prowadzimy obecnie modernizację
morządu. Tworzyć miasto ciekawe i interesujące, ciepłe
i generalny remont Muzeum Okręgowego – ponadstulet-
i zadbane. Wydaje mi się, że nie można zakładać z góry,
niego obiektu, który do tej pory nie doczekał się większego
że coś jest trudne i nieosiągalne. Najprościej jest skupić
remontu. Inwestycja ta obejmować będzie wymianę dachu,
się jedynie na administrowaniu i czekaniu, aż inni coś za-
ścian wewnętrznych, stropów i wszystkich instalacji. Zależy
łatwią. Taka postawa szkodzi mieszkańcom i nie przynosi
nam na tym, by sale wystawowe nabrały nowoczesnego
żadnych efektów.
stylu. Wartość tej inwestycji to 8 milionów złotych, z czego
73% środków pochodzi z RPOWP.
38
• ZMIENIAMY PODLASKIE nr 3/2010
– Dziękuję za rozmowę.
LUDZIE I DOŚWIADCZENIA
Chronić środowisko
i wspierać beneficjentów
Z Adamem Sieńko, prezesem
zarządu Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej oraz Włodzimierzem
Kusakiem, zastępcą prezesa
o programach wspierających ochronę
środowiska w województwie podlaskim
rozmawia Jarek Żukowski.
Konkursy w ramach Osi V
W ramach RPOWP Oś V „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska” prowadzone są działania związane z inwestycjami w obszarze gospodarki
odpadami, rozwoju i modernizacji sieci wodno kanalizacyjnej oraz rozwoju
odnawialnych źródeł energii. W tym roku przewidziane są jeszcze konkursy skierowane m.in. do samorządów:
• Działanie 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska
– gospodarka odpadami
• Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska
– gospodarka odpadami
• Działanie 5.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska
– odnawialne źródła energii
• Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska
– odnawialne źródła energii
– W jaki sposób Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
Nasza oferta jest dużo
korzystniejsza niż pożyczki
z komercyjnego banku.
Bez tego wsparcia wielu
gminom wiejskim nie
udałoby się zrealizować
swoich zamierzeń
w ramach projektów
RPOWP.
dowiska i Gospodarki Wodnej może wspierać podlaskie
samorządy w pozyskiwaniu środków z RPOWP?
Adam Sieńko: WFOŚiGW jest instytucją wdrażającą
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Jesteśmy
z racji funkcji najbliżej beneficjenta: prowadzimy konkursy
i oceny merytoryczne wniosków, stoimy na straży realizacji projektów oraz ich rozliczenia. Mamy też część takich
środków, które dotyczą wprost inwestycji realizowanych
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego.
– Jakiej wielkości są środki Funduszu, które mogą
wspierać samorządy w pozyskaniu środków na wkład
własny do innych projektów.
Włodzimierz Kusak: Realizujemy z funduszy krajowych pomoc dla beneficjentów korzystających z Programu
i wszystkie środki, po które samorządowcy mogą sięgać,
aby zapewnić sobie wkład własny w projektach składanych
np. do RPOWP.
Rozwoju Obszarów Wiejskich i Regionalnego Programu
Nasi poprzednicy zrezygnowali z tej funkcji, przez co jed-
Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Udzielamy po-
nostki samorządu terytorialnego skazane były na staranie
życzek na wkład własny już poza pieniędzmi z funduszu
się o fundusze w NFOŚiGW w Warszawie. Zależało nam,
POIiŚ. Obecnie złożyliśmy wniosek do Narodowego Fun-
aby skrócić drogę do pozyskiwania środków wszystkim be-
duszu Ochrony Środowiska o przekazanie środków w wy-
neficjentom z Podlaskiego.
sokości 80 mln zł celem zapewnienia wkładów własnych
dla gmin.
AS: Nasza oferta jest dużo korzystniejsza niż pożyczki
z komercyjnego banku. Bez tego wsparcia wielu gminom
wiejskim nie udałoby się zrealizować swoich zamierzeń.
– Czy projekty z RPOWP, które wspiera WFOŚiGW,
będą dotyczyły wyłącznie ochrony środowiska?
AS: Wyłącznie, głównie będziemy wspierać inwestycje
z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej oraz gospo-
WK: Od momentu kiedy weszliśmy w skład zarządu
darki odpadami, które zasilą wkład własny beneficjentów
WFOŚiGW podjęliśmy starania, aby być w jak najszerszym
RPOWP. Wniosek na fundusze został złożony w czerwcu
zakresie instytucją wdrażającą, zarówno środki z POiIŚ, jak
br. i liczymy na podpisanie umowy w lipcu.
ZMIENIAMY PODLASKIE nr 3/2010 •
39
LUDZIE I DOŚWIADCZENIA
­Biebrzańskiego Parku Narodowego. Beneficjentem jest
Związek Komunalny Biebrza, w którego skład wchodzi 14
Realizujemy z funduszy
krajowych pomoc
dla beneficjentów
korzystających m.in.
z Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego.
gmin. Pojedynczo nie spełniałyby one kryteriów dopuszczających do złożenia wniosku (liczebność ludności powinna wynosić 150 tys.), razem było to możliwe.
– Jak rozumiem jest to też próba dla samorządów, aby
patrzeć na swoje interesy szerzej i dostrzec perspektywę
korzyści ponadlokalnych.
AS: Zdecydowanie tak. W naszym województwie mało
jest ludnych gmin, które spełniają wymagania 15 tys. dla
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i 150 tys. RLM przy in-
Wsparcie ochrony środowiska
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Białymstoku wdraża Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
dla projektów o wartości do 25 mln zł realizowanych na terenie województwa podlaskiego w zakresie I (projekty wodno-ściekowe) i II (infrastruktur
a odpadowa) osi priorytetowej POIiŚ. Oprócz tego WFOŚiGW pozyskuje
fundusze krajowe na pożyczki pomostowe oraz na wkład własny dla beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska.
frastrukturze odpadowej. Żadna gmina nie jest też w stanie
wygospodarować wkładu własnego w wymaganej wysokości. Poza tym czas już najwyższy skończyć z myśleniem,
że każda gmina ma mieć własne wysypisko, zwłaszcza
w naszym – ciągle czystym regionie.
– Jakim budżetem dysponuje WFOŚiGW obecnie we
wszystkich inwestycjach dotyczących ochrony środowiska w województwie?
AS: Do tej pory fundusz dysponował budżetem ok.
Nowoczesny
wóz strażacki
zakupiony
przez gminę
Szypliszki przy
udziale środków
z WFOŚiGW
w ramach projektu RPOWP.
Modernizacja
oczyszczalni
ścieków w Mońkach i sieci wodociągowo-kanalizacyjnej nie
byłaby możliwa
bez wsparcia
z WFOŚiGW.
40
– Czy były już przykłady takich projektów z RPOWP,
które zostały zrealizowane przy waszym wsparciu?
30 mln zł – jesteśmy województwem nieskażonym, nie
mamy przemysłu, w związku z czym nie ma też dużych
WK: Tak, w ubiegłym roku udało się nam wesprzeć Gminę
środków pochodzących z kar za korzystanie ze środo-
Szypliszki przy zakupie nowoczesnego wozu strażackiego
wiska. Dzięki realizacji POIiŚ do województwa trafia ok.
dla OSP w Szypliszkach oraz Gminę Mońki przy komplek-
360 mln zł., z czego170 mln zł to dotacja. Jesteśmy prze-
sowej przebudowie wodociągów i kanalizacji w Mońkach.
konani o otrzymaniu wspomnianych 80 mln zł na wkłady
W tym roku, jak wspomnieliśmy, liczymy na znacznie więk-
własne do projektów PROW i RPOWP oraz 100 mln zł do-
szą kwotę do przekazania.
tacji dla ochrony rejonu rzeki Rospudy. Bierzemy też udział
w rozmowach dotyczących powiększenia Parku Białowie-
– Które z prowadzonych przez WFOŚiGW projektów
warto wyróżnić?
skiego, co daje szanse na pozyskanie kolejnej kwoty: od
70 do 100 mln zł.
AS: Wśród wniosków z POiIŚ na infrastrukturę odpadową na pewno warto wyróżnić projekt na terenie gmin
• ZMIENIAMY PODLASKIE nr 3/2010
– Dziękuje za rozmowę.
Więcej informacji o RPOWP
Punkt informacji w Białymstoku
ul. Handlowa 6
czynny pon. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.30-15.30
infolinia 0 8013 0 8013
[email protected]
Punkt informacji w Łomży
ul. Polowa 53
czynny pon., wt. 10.00-18.00, śr., czw., pt. 8.00-16.00
oraz w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godz. 10.00-14.00
tel. (86) 215 16 90, faks (86) 215 16 91
[email protected]
Punkt informacji w Suwałkach
ul. Kościuszki 62
czynny pon., wt. 10.00-18.00, śr., czw., pt. 8.00-16.00
oraz w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godz. 10.00-14.00
tel. (87) 563 03 09, faks (87) 563 00 33
[email protected]
Punkty informacyjne świadczą bezpłatne usługi informacyjne dotyczące
możliwości pozyskiwania dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Ponadto można tam otrzymać
informacje dotyczące wniosku oraz wzory dokumentów.
Informacje można uzyskać osobiście, drogą telefoniczną oraz mailową.
Konsultanci dostępni są pod numerami telefonów w godzinach otwarcia punktów.
e
Zobacz takż
dlasia.pl
o
www.rpowp.wrotap

Podobne dokumenty