Opis Przedmiotu Zamówienia I. Wstęp 1) Zamówienie obejmuje

Komentarze

Transkrypt

Opis Przedmiotu Zamówienia I. Wstęp 1) Zamówienie obejmuje
Załącznik do
Zaproszenia do składania ofert
Opis Przedmiotu Zamówienia
I. Wstęp
1) Zamówienie obejmuje zakup i dostawę materiałów i narzędzi wykorzystywanych do
prac bieżących przy utrzymaniu dróg i Rejonu Dróg Wojewódzkich w Lęborku.
2) Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, według potrzeb tj. od dnia zawarcia
umowy do 31 grudnia 2014 r. lub do wyczerpania wartości zamówienia brutto,
w zależności od tego który z warunków zostanie spełniony jako pierwszy.
3) Szczegółowy zakres planowanych do zakupu materiałów i narzędzi zawiera formularz
cenowy będący złącznikiem do oferty.
II. Warunki realizacji zamówienia
1) Rodzaj asortymentu i jego ilości podane przez Zamawiającego w formularzu
cenowym stanowią orientacyjne roczne zapotrzebowanie.
2) Jeżeli Wykonawca będzie miał siedzibę - miejsce dystrybucji
– na terenie Lęborka – zakupy będą dokonywane w miejscu (sklepie) wskazanym
przez Wykonawcę
– poza terenem Lęborka wówczas Wykonawca pokrywa koszty dostaw do siedziby
Zamawiającego – RDW w Lęborku.
3) Wykonawca udzieli na wszystkie dostarczone narzędzia i materiały 12 miesięcznej
rękojmi lub na okres wskazany przez producenta wyrobu.
4) Wykonawca zapewnia, że wszystkie materiały i narzędzia są nowe, dobrej jakości –
posiadające wymagane przepisami atesty, oraz są wolne od wad.
5) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w dostarczonych towarach lub
ich niezgodności z ofertą, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej wymiany
zakwestionowanych towarów na wolne od wad i zgodne z ofertą, w terminie 5 dni
roboczych od daty zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego.
6) Wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków wynikających z rękojmi ponosi
Wykonawca.
III. Rozliczenie z tytułu realizacji zamówienia
1) Rozliczenie za zakup materiałów i narzędzi odbywać się będzie fakturami
częściowymi, nie częściej niż 1 raz w miesiącu.
2) Termin płatności wynosi do 21 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu.
3) Szczegółowy sposób rozliczeń zawarto w Istotnych postanowieniach umowy.

Podobne dokumenty