RX70 HYBRID najlepszym wózkiem w swojej klasie!

Komentarze

Transkrypt

RX70 HYBRID najlepszym wózkiem w swojej klasie!
Biuletyn informacyjny 3/2013
STILL FM-4W - transport
we właściwym kierunku
Flota w chmurze
System Pallett Shuttle
– mobilna efektywność
RX70 HYBRID
najlepszym wózkiem
w swojej klasie!
więcej na str. 6
Spis treści
biuletyn informacyjny 3/2013
WYDARZENIA
4.
RX 70 HYBRID najlepszy w swojej klasie
5.
O zrównoważonym rozwoju podczas Transport Logistic
w Monachium
6.
Miasto portowe inwestuje w Hybrydy!
PRODUKTY
7.
System Pallett Shuttle – mobilna efektywność
8.
Flota w chmurze
10.
STILL FM-4W - Transport we właściwym kierunku
str. 6
WYNAJEM
11.
Oferta specjalna na wynajem
WÓZKI UŻYWANE
12.
Oferta wózków używanych
13.
Na placu budowy nowej siedziby Działu Wózków Używanych
SERWIS
14.
Czysta robota to większe bezpieczeństwo
15.
Oferta serwisu 2013
PORADY
16.
Właściwy dobór środków transportu wewnątrzzakładowego
str. 20
i urządzeń przeładunkowych
BEZPIECZEŃSTWO
18.
Bezpieczny transport w strefie wybuchu
NASI KLIENCI
20.
SchattDecor – precyzja na najwyższym poziomie
PO GODZINACH
22.
STILL na drogach i bezdrożach Rosji
23.
Krzyżówka
str. 22
Magazyn STILLive jest kwartalnikiem, zawierającym informacje
o nowościach, produktach i promocjach firmy STILL. Dostępny jest
również w wersji elektronicznej na stronie www.still.pl
WYDAWNICTWO BEZPŁATNE
Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved
Copyright © 2013 STILL Polska Sp. z o.o.
Treść niniejszej broszury nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego
oraz innych obowiązujących obecnie przepisów i może być interpretowana jedynie
jako informacja określona w art. 71 k.c. Cena, termin dostawy, specyfikacja techniczna
i inne warunki, na jakich możliwe jest nabycie lub przejęcie do odpłatnego korzystania
prezentowanych produktów wymagają każdorazowego ustalenia z osobami upoważnionymi przez Still Polska Sp. z o.o.
REDAKCJA Paweł Włuka: [email protected]
SKŁAD Reflector Studio: www.reflectorstudio.pl
STILLive 3/2013 nakład: 6000 egz.
Dołącz do nas na facebooku
www.facebook.pl/STILLPolska
OD REDAKCJI
Zapraszamy do lektury najnowszej edycji naszego biu-
magających zarządzanie wózkami widłowymi. Coraz wię-
letynu, w którym jak zwykle czeka na Państwa spora
cej klientów przekonuje się do tego typu narzędzi. Są
dawka informacji ze świata STILL. Co tym razem w nu-
bowiem efektywne i niezwykle proste w użyciu. Zwiększa-
merze?
ją także bezpieczeństwo pracy.
Przede wszystkim chcielibyśmy pochwalić się zdoby-
Skoro już o tym mowa, to polecamy artykuł na temat pra-
ciem nagrody IFOY dla najlepszego wózka widłowego
cy wózków w strefach zagrożonych wybuchem. Mimo, że
z przeciwwagą o udźwigu do 3,5 tony. W tej królewskiej
jest to temat skierowany do specyficznych grup klientów,
kategorii główne wyróżnienie zdobył nasz RX 70 HYBRID!
to warto zapoznać się z wymogami i regulacjami w tej
Międzynarodowe jury składające się z niezależnych dzien-
kwestii. To samo dotyczy kontroli emisji spalin, o czym
nikarzy doceniło innowacyjny napęd łączący wysoką
więcej na stronie 14.
efektywność przeładunkową z ochroną środowiska natu-
W tym numerze opisujemy również firmę Schattdecor,
ralnego. Jednak nie tylko oni docenili zalety tego mo-
która w ciągu zaledwie 30 lat stała się potęgą na rynku
delu. Portowe miasto w Hamburgu również. Efektem jest
produkcji papieru dekoracyjnego i folii dla przemysłu
zamówienie na 5 sztuk wózków, które będą obsługiwać
meblarskiego.
statki pasażerskie.
W dziale Produkty zachęcamy do lektury artykułu o flocie
w chmurze, czyli rozwiązaniach software’owych wspo-
Wiele pytań.
Jedno rozwiązanie.
801 055 501
Teraz jeden numer do serwisu
STILL na terenie całego kraju!
Życzymy udanej lektury i do zobaczenia w kolejnym numerze!
3
4 WYDARZENIA
RX 70 HYBRID najlepszy w swojej klasie
STILL RX 70 Hybrid zdobył międzynarodową nagrodę w kategorii czołowych wózków
widłowych z przeciwwagą o udźwigu do 3,5 t. Jury konkursu doceniło przede wszystkim niskie
zużycie energii i innowacyjność pojazdu.
International Forklift Truck of the Year Award (IFOY), czyli
międzynarodowa nagroda dla wózka widłowego roku, to
prestiżowe wyróżnienie przyznawane pod patronatem niemieckiego Ministerstwa Ekonomii i Technologii przez jury
złożone z dziennikarzy logistycznych z całej Europy, m.in.
z Rumunii, Szwecji, Austrii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.
Europę Środkową w tym gronie reprezentował Sebastian Śliwieński, redaktor naczelny polskiego Warehouse
Monitor.
Wszystkie maszyny biorące udział w konkursie były
sprawdzane zgodnie ze standardem Andersom Test.
Próbie zostały poddane efektywność kosztowa i energetyczna, trwałość, bezpieczeństwo, ergonomia i design
niższe niż u konkurencji. Tak wysoki poziom oszczędności
pojazdów. Na tej podstawie jury wydało werdykt. Głównym
wynika z zastosowania kondensatorów UltraCaps. Gro-
argumentem przemawiającym za wyborem RX 70 Hybrid
madzą i oddają one do systemu napędowego energię
był poziom kosztów obsługi deklasujący inne wózki spali-
odzyskaną z hamowania. Dodatkowe źródło zasilania poz-
nowe. W przeprowadzonych na potrzeby konkursu tes-
wala zwiększyć moc silnika, dzięki czemu kierujący RX 70
tach, przeciętne spalanie wyróżnionej maszyny było o 30%
Hybrid operator ma wrażenie, jakby jeździł wózkiem elektrycznym.
Dodatkowo, pojazd jest seryjnie wyposażony w system inteligentnego sterowania napędem Blue-Q. Uruchomienie
programu oszczędnej eksploatacji dostosowuje pracę silnika do bieżących zadań i pozwala na dalsze oszczędności
energii, nie tracąc przy tym na wysokiej wydajności.
Zmniejszenie spalania przyczynia się w znacznym stopniu
do spadku emisji dwutlenku węgla. RX 70 Hybrid jest
więc jednocześnie rozwiązaniem
proekologicznym. Tym
bardziej, że 95% materiałów wykorzystanych w produkcji
wózka pochodzi z recyklingu.
Jury zwróciło również uwagę na ergonomię i adaptowalność
RX 70 Hybrid. W zależności od preferencji operatora, sterowanie masztem i regulowanie jego wysokości możliwe
jest przy pomocy joysticka, konwencjonalnej dźwigni
lub mini-dźwigni. Elektryczno-hydrauliczny system podnośnikowy zapewnia precyzję zarówno w wypadku pełnego
obciążenia, jak i pustych wideł pozwalając na pobieranie
i odkładanie ładunku z milimetrową dokładnością.
Poza prestiżową nagrodą i tytułem wózka roku 2013,
międzynarodowy zespół ekspertów doceniając walory
Still RX 70 Hybrid, uznał, że „wyznacza on kierunek rozwoju branży, przenosząc równowagę między ekologią
i ekonomią na zupełnie nowy poziom”.
WYDARZENIA
O zrównoważonym rozwoju podczas
Transport Logistic w Monachium
Jednym z tegorocznych wystawców międzynarodowych targów Transport Logistic
w Monachium była inicjatywa Blue Competence, w ramach której aktywnie działa firma
STILL. Podczas wydarzenia położono nacisk
na zaprezentowanie najnowszych dokonań
w dziedzinie rozwoju i stosowania alternatywnych systemów napędowych w wózkach
widłowych.
Transport Logistic w Monachium to jedne z największych
międzynarodowych targów branżowych, które z roku
na rok przyciągają coraz szersze grono wystawców
i odbiorców związanych z logistyką, mobilnością, IT
i zarządzaniem łańcuchem dostaw. W tegorocznej,
rekordowej edycji, która odbyła się w dniach 4 -7 czerwca, wzięło udział aż 53 000 odwiedzających z całego
świata. Na ponad 100 000 m2 powierzchni wystawienniczej najnowsze osiągnięcia w logistyce i transporcie
prezentowało 2 013 wystawców z 63 krajów. Wśród nich
obecni byli także reprezentanci projektu Blue Competence Stowarzyszenia Niemieckich Producentów Maszyn
(VDMA), które działa na rzecz efektywności energetycznej, środowiska i społecznie odpowiedzialnego biznesu.
W jego strukturze znajduje się 37 stowarzyszeń i organizacji branżowych oraz ponad 350 firm członkowskich.
Podczas targów Transport Logistic w Monachium inicjatywa
reprezentowana
była
na
wspólnym
stoisku.
Zwiedzający, wśród których znalazł się sam niemiecki
minister transportu dr Peter Ramsauer, mieli okazję
zapoznać się m.in. z najnowszymi rozwiązaniami alternatywnych systemów napędowych w logistyce magazynowej.
Firma
STILL,
aktywnie
angażując
się
w działalność Blue Competence, zaprezentowała na
stoisku pierwszy na świecie seryjny wózek widłowy
z napędem hybrydowym oraz technologię ogniw paliwowych. Pod względem zużycia paliwa wózek STILL
RX 70 Hybrid jest najbardziej oszczędnym pojazdem
w swojej klasie. Wykorzystuje on zasadę odzysku energii polegającą na przekształcaniu energii generowanej
podczas hamowania w energię elektryczną, która jest
gromadzona w specjalnych dwuwarstwowych kondensatorach Ultracaps. Energia ta jest następnie wykorzystywana podczas przyspieszania pojazdu.
5
6
Miasto portowe inwestuje w Hybrydy!
Od połowy sierpnia obsługa towarowa statków wycieczkowych w terminalu rejsowym
w HafenCity w Hamburgu odbywa się ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o środowisko
naturalne, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Wśród 10 energooszczędnych wózków
widłowych marki STILL, które HCC Hanseatic Cruise Centers (HanseCC) zamówił w firmie Uwe
Kleinwort GmbH znajduje się pięć wózków hybrydowych, które firma STILL jako jedyna produkuje seryjnie.
Zakup nowej floty wózków widłowych podyktowa-
obsługi terminali portowych. „Szczególnie, jeśli chodzi
ny był chęcią istotnego zmniejszenia zużycia ener-
o kwestię efektywności energetycznej, STILL jest jed-
gii i jednocześnie emisji CO2 podczas obsługi statków
nym z wiodących dostawców w branży” uzasadnia Uwe
wycieczkowych w terminalach portu w Hamburgu.
Kleinwort wybór pojazdów marki STILL. „Dotyczy to
Mając na względzie powyższe założenia, zarząd Han-
w szczególności hybrydowych wózków widłowych.”
seCC zwrócił się do firmy Uwe Kleinwort GmbH, która
Przy realizacji pełnego cyklu wymiany pasażerów w ter-
specjalizuje się między innymi w wynajmie pojazdów do
minalach statków wycieczkowych w Hamburgu, istotne
jest przewiezienie w krótkim czasie dużej ilości bagażu
podczas załadunku i rozładunku, jak również prowiantu
na pokład. Przy średniej liczbie około 2 500 wsiadających
i wysiadających pasażerów oraz czasowi podróży od 10
do 14 dni oznacza to konieczność przewiezienia około
5 000 sztuk bagażu. Dodatkowo przy nabrzeżu czeka od
10 do 15 samochodów ciężarowych z prowiantem, który
musi być szybko i w kontrolowany sposób przewieziony
na statek. Przy założeniu średnio 28 palet załadowanych
w jednym samochodzie, daje to łącznie 420 palet, co
odpowiada masie ładunku równej w przybliżeniu od 200
do 250 ton. Dla porównania, samolot Jumbo Jet zabiera na pokład około 20 ton ładunku, co oznacza, że
ilość prowiantu dla statku wycieczkowego odpowiada
ładunkowi 10 do 12 Jumbo Jetów.
Dysponowanie odpowiednimi wózkami jest podstawą
sprawnego i dbającego o zrównoważony rozwój przepływu
towarów. Dlatego firma obsługująca terminal statków
wycieczkowych zdecydowała w 2013 roku o wymianie
w drodze przetargu posiadanej floty na wózki hybrydowe
i elektryczne. I właśnie model RX 70 Hybrid łączy w sobie
w unikalny sposób efektywne osiągi robocze z dbałością
o środowisko naturalne.
Zrównoważony rozwój i wyniki ekonomiczne to dla nas
dwie strony tego samego medalu. Tym innowacyjnym
wózkiem widłowym firma STILL w imponujący sposób
pokazuje, że przewagę konkurencyjną można osiągnąć
poprzez unikalne cechy w zakresie zrównoważonego rozwoju. W tym celu potrzebujemy innowacyjnych produktów, które chcemy, w aktywny sposób promować, jako
wydział innowacji. - mówi dr Egert.
PRODUKTY
7
System Pallett Shuttle – mobilna
efektywność
Rosnące koszty powierzchni magazynowych
powodują, że przedsiębiorstwa rezygnują
z inwestycji w kolejne metry kwadratowe.
Nie oznacza to jednak, że nie mogą zwiększyć
ilości miejsc paletowych w obecnym magazynie. Słowo klucz, to optymalizacja. Dzięki
przemyśleniu na nowo koncepcji magazynu
oraz wykorzystaniu nowoczesnych technologii
można znacząco poprawić wydajność.
Zalety systemu Pallett Shuttle:
Efektywne wykorzystanie powierzchni/objętości
magazynu przez:
- długie kanały (teoretycznie bez limitu)
- przepływowe magazynowanie i transportowanie
palet w określonych strefach, przy braku potrzeby
pochylenia konstrukcji Szybki przepływ towaru (palet) przy zredukowanych
kosztach obsługi
Jednym ze sposobów na optymalizację powierzchni jest
- Brak poruszających się wózków w regale
zastosowanie STILL Pallet Shuttle. Ten półautomatyczny
- Równoległa praca wózka widłowego i Shutlle
system pozwala pokonać ograniczenia związane ze składo-
Elastyczność
waniem towarów zgodnie z zasadą, że proste rozwiązania
- Magazynowanie różnych produktów jeden na kanał
są najbardziej efektywne.
(„oczko”)
PalletShuttle to urządzenie służące zarówno do składowa-
- Możliwość obsługi różnych typów palet (Euro,
nia, jak i do transportu wewnętrznego towarów. Jest to
1200x1000, 1200x1200)
kompletne rozwiązanie magazynowe składające się ze
Ograniczenie szkód w instalacji regałowej, wózków
sterowanej satelitarnie platformy oraz z wyposażonego
widłowych, składowanych produktów
w szyny, wielopoziomowego regału. Dzięki zredukowa-
Bezpieczniejszy, szybszy i bardziej bezproblemowy
niu liczby ścieżek roboczych, pozwala lepiej wykorzystać
transport palet w regale
przestrzeń
magazynową
oraz
przyśpieszyć
operacje
logistyczne. System współpracuje ze standardowymi wózkami widłowymi, nie wymaga więc dodatkowych nakładów
na specjalistyczną flotę.
W jaki sposób działa?
Operator wózka widłowego umieszcza palety na znajdującej
się u wylotu regału platformie, która następnie automatycznie transportuje ładunek w odpowiednie miejsce.
Opróżniona platforma wraca, aby pobrać kolejną dostarczoną przez pracownika partię towaru. Jednoczesna praca
dwóch wózków: sterowanego przez operatora i satelitarnego, pozwala zaoszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze.
System może być kontrolowany przez człowieka za pomocą
pilota lub współpracować z wózkami automatycznymi
poprzez zintegrowane zarządzanie magazynem MMS.
Dzięki możliwości precyzyjnego zdefiniowania ustawień takich jak szybkość jazdy, czas oczekiwania czy odległość między
paletami, istnieje możliwość dostosowania go
do niemal każdej branży i różnorodnych koncepcji logistycznych względem składowania towarów.
8 PRODUKTY
Flota w chmurze
Skuteczne zarządzanie flotą wewnątrz-magazynową jest podstawą do optymalizacji procesów logistycznych przedsiębiorstwa. Poza dopasowaniem pojazdów do specyfiki i profilu
działalności firmy, ważny jest również wybór rozwiązań softwareowych, które pomogą skutecznie nimi zarządzać.
Flota magazynowa przeznaczona jest do ciągłej pracy
Jakie rozwiązania są dostępne?
i nawet najmniejszy przestój może okazać się wymierną
strata,
dla
firmy.
transportu
Przykładem kompleksowego systemu IT, który pozwala
wewnętrznego, możemy osiągnąć wzrost wydajności oraz
optymalizować i kontrolować wiele etapów w procesach
redukcję kosztów ponoszonych przez firmę. Należy mieć
logistycznych jest opracowany przez firmę STILL Fleet
świadomość, że zakup urządzenia to dopiero początek
Data Services. W jego skład wchodzą trzy aplikacje: Fleet-
wszystkich wydatków, które firma poniesie w ciągu całego
Manager 4.x, StillReport oraz StillProActive. Umożliwiają
okresu eksploatacji pojazdu.. Na wysokość jego utrzy-
one sprawne zarządzanie wózkami oraz otrzymywanie in-
mania składają się także płaca operatora, serwisowanie
formacji o ewentualnych błędach.
i naprawy oraz codzienne użytkowanie. Dobrze zorgani-
Rozwiązaniem, które służy do poprawy zarządzania zaso-
zowany transport wewnętrzny opierający się na skutecz-
bami ludzkimi oraz optymalizacji kosztów eksploatacji po-
nym
oszczędności
jazdów jest FleetManager 4.x. Stanowi on główny element
właśnie w tym zakresie. Stosując dostępne już na rynku
przejrzystego, sieciowego rozwiązania do zarządzania
rozwiązania informatyczne, zyskujemy nie tylko na
flotą. Pozwala na określenie, który operator eksploatuje
oszczędności czasu pracy operatorów. Jesteśmy w sta-
dany wózek, a także uzyskanie dostępu do informacji
nie zredukować popełniane przez nich błędy, ulepszyć
dotyczących stanu i wykorzystania pojazdów w dowolnym
kontrolę serwisową i usprawnić przeprowadzanie konser-
czasie. Oznacza to możliwość monitorowania aktywności
wacji czy napraw.
wózka, przeglądanie zbliżających się zadań konserwa-
zarządzaniu
Dzięki
pozwala
optymalizacji
generować
PRODUKTY
FleetManager 4.x
System powiadomień o kolizji
Informacja na stronie głównej FLM 4.x
Wysłanie informacji poprzez e-mail
Koszty
Jednorazowy koszt zakupu aplikacji
Brak kosztów związanych z transmisją danych
Transmisja danych
GPRS
Bluetooth
Aplikacja internetowa
Brak instalacji oprogramowania
Dostęp z dowolnego miejsca na Świecie
Optymalizacja floty
Zwiększenie efektywności operatorów
Zmniejszenie kosztów napraw ok. 70%
Analiza w czasie rzeczywistym
Kontrola dostępu
Natychmiastowa informacja o kolizji
cyjnych i szkoleń operatorów oraz monitorowanie wszyst-
z dostępem do aplikacji przekazywane są informacje, o po-
kich szkód z udziałem wózków widłowych. Do wszystkich
siadanych uprawnieniach dostępu, sterowaniu oświetle-
funkcji posiadamy dostęp za pomocą przeglądarki inter-
niem czy ograniczeniach dotyczących jazdy. Są one stale
netowej, bez konieczności instalowania oprogramowania
aktualizowane, wózek transmituje je co godzinę, a w przy-
na komputerze. Nie ma również potrzeby przechowywania
padku kolizji – informacja wysyłana jest natychmiast-
danych na dysku, a aktualizacje pobierane są automaty-
owo do systemu oraz, jeśli chcemy, na wybrane adresy
cznie.
e-mail. Dodatkowym atutem jest brak opłat za przesyłanie
danych przez pierwszych 5 lat użytkowania systemu.
Kontrola dostępu
Bezpieczeństwo
FleetManager 4.x umożliwia przypisanie operatora do
konkretnego wózka poprzez identyfikację za pomocą
Głównym
zadaniem
systemu
FleetManager
4.x
jest
kodu PIN, chipu, karty FleetManager, jak również karty
zwiększenie bezpieczeństwa podczas wykonywanej pracy.
Klienta, jeśli jest kompatybilna z systemem. Wyklucza to
Aplikacja na bieżąco monitoruje stan techniczny floty i op-
nieautoryzowany dostęp do maszyn przypadkowych osób
cjonalnie analizę obciążenia. Wprowadzona przez operato-
oraz pozwala zapisywać ustawienia wprowadzane przez
ra ocena wózka przed rozpoczęciem zmiany, przedstawio-
określonego pracownika. Pozwala także zdefiniować okres
na jest w formie tekstowej, obciążenie natomiast procen-
ważności i przedłużenia uprawnień.
towo. Pojazd wyposażony jest także w czujnik uderzeń.
W przypadku kolizji, natychmiastowo przesyła informacje
Transmisja danych
na jej temat, drogą radiową. Rejestrator wypadku tworzy
protokół, zawierający najistotniejsze dane: datę oraz
Dane w systemie FleetManager 4.x przesyłane są za
godzinę kolizji, numer wózka i nazwisko prowadzącego go
pomocą Bluetooth (na odległość do 10 metrów) oraz
operatora. Dodatkowo analizuje także szczegóły dotyczące
GPRS. Druga metoda pozwala na zdalne zarządzanie
prędkości, siły hamowania czy włączonych świateł. System
flotą, parametryzowanie wózków, kontrolę stanu techni-
aktualizuje reakcję wózka na wypadek włączenia sygnału
cznego oraz monitorowanie i zmianę uprawnień. System
ostrzegawczego, ograniczenia prędkości oraz/lub zablo-
umożliwia komunikację dwukierunkową. Wózek przesyła
kowania. Wdrożenie tego typu rozwiązań daje możliwość
dane na temat czasu pracy, prędkości jazdy, hydrauliki
znacznego zredukowania kosztów wyrządzonych szkód
oraz opcjonalnie – ładunku na widłach. Na komputerze
w magazynie.
9
10 PRODUKTY
STILL FM-4W - Transport we właściwym
kierunku
Wiele branż, w których magazynowane są towary o niestandardowych gabarytach wymaga
dedykowanych rozwiązań logistycznych, jednocześnie oczekując sprzętu uniwersalnego. Dlatego wózek techniki magazynowej STILL FM-4W jest przeznaczony, nie tylko do transportu
długich ładunków, ważących nawet do 2,5 tony, ale także standardowych palet i zbiorników.
FM-4W 25 łączy w sobie komfort pracy, kompaktowość
absorbując drgania. Sprawia to, że pracownik nie czu-
i uniwersalne zastosowanie. Wózek z przesuwnym
je zmęczenia, ale również zabezpiecza jego kręgosłup
masztem przeznaczony jest do pracy we wnętrzach hal,
przed negatywnym wpływem wibracji. Dla komfortu ste-
transportowania długich ładunków i składowania na
rowania urządzeniem w kabinie umieszczono także tapi-
dużych wysokościach – do 9m. Dzięki możliwości jazdy
cerowany podłokietnik.
w czterech kierunkach, umożliwia sprawne manewrowa-
FM-4W 25 wyposażony jest w przesuwny, panoramiczny
nie wszędzie tam, gdzie przestrzeń jest ograniczona.
maszt o maksymalnej wysokości podnoszenia 9 metrów.
Zaprojektowany został głównie z myślą o wygodzie użyt-
Dodatkowo, dla zapewnienia większego bezpieczeństwa,
kowania przez operatora. Praca w wąskich korytarzach
wózek posiada zoptymalizowaną pod kątem widoczności
magazynowych jest ułatwiona dzięki przesuwanemu
osłonę dachu. Operator, pomimo pracy z ponadgabary-
fotelowi, który pozwala na indywidualne dopasowanie
towym ładunkiem, ma pełną widoczność w każdym kie-
pozycji
kierownica,
runku. Maszyna posiada napęd elektryczny, o napięciu
dzięki czemu operator może dopasować jej wysokość
roboczej.
Regulowana
jest
też
48V, co pozwala na rozwinięcie prędkości maksymalnej
i odległość. Wspomniany wcześniej komfortowy fotel
14 km/h. Sterowanie odbywa się poprzez cztery ergo-
posiada szereg zalet: hydrauliczną amortyzację i funkcję
nomiczne, pojedyncze dźwignie.
pochylania, które utrzymują operatora w stałej pozycji,
OFERTA SPECJALNA NA WYNAJEM!
Przy jednoczesnym wynajmie co najmniej dwóch wózków na okres minimum
1 miesiąca otrzymujecie Państwo transport gratis w dowolne miejsce w Polsce!
Promocja dotyczy wózków z poniższego zestawienia.
RC40-16T
udźwig: 1600 kg
napęd: LPG
maszt TELE
maszt w stanie złożonym 2210 mm
wysokość podnoszenia 3330 mm
wolny skok wideł 160 mm
przesuw boczny
2 przednie szperacze
1 tylny szperacz
sygnał dźwiękowy przy jeździe do tyłu
ogumienie superelastic czarne
widły 1200 mm
opcjonalnie kabina z nagrzewnicą
EGV-14
udźwig 1400 kg
maszt TRIPLEX
wysokość podnoszenia do 5466 mm
oszczędny napęd elektryczny
kompaktowa budowa i duża zwrotność
ergonomiczny dyszel
możliwość wynajmu dodatkowej baterii trakcyjnej
Promocja trwa od 01.09 do 31.12.2013 roku
www.still.pl
[email protected]
RC40-30T
udźwig: 3000 kg
napęd: LPG
maszt TELE
maszt w stanie złożonym 2325 mm
wysokość podnoszenia 3320 mm
wolny skok wideł 160 mm
przesuw boczny
2 przednie szperacze
1 tylny szperacz
sygnał dźwiękowy przy jeździe do tyłu
ogumienie superelastic czarne
widły 1200 mm
opcjonalnie kabina z nagrzewnicą
EGV-20
udźwig 2000 kg
maszt TRIPLEX
wysokość podnoszenia do 4380 mm
oszczędny napęd elektryczny
kompaktowa budowa i duża zwrotność
ergonomiczny dyszel
możliwość wynajmu dodatkowej baterii trakcyjnej
Zapraszamy do kontaktu! Dział Wózków Używanych, ul. Gdyńska 28, 62-028 Koziegłowy k. Poznania, tel.: +48 61 65 40 165, tel.: +48 664 907 538, tel.: +48 606 870 628
12
Oferta specjalna
na wózki odnowione
w kategorii BRĄZ
EXU20
napęd: elektryczny
8 500,-
netto PLN
EXDS20
napęd: elektryczny
25 000,-
netto PLN
EGV10
napęd: elektryczny
17 000,-
netto PLN
EGV16
udźwig: 2000 kg
udźwig: 2000 kg
udźwig: 1000 kg
udźwig: 1600 kg
rok produkcji: 2006
rok produkcji: 2008
rok produkcji: 2007
rok produkcji: 2007
podnoszenie: 150 mm
podnoszenie: 130 mm
typ masztu: Simplex
typ masztu: Triplex
dł. wideł: 1190 mm
dł. wideł: 1150 mm
podnoszenie: 1535 mm
podnoszenie: 4716 mm
bateria: 24V, 230Ah
bateria: 24V, 465Ah
dł. wideł: 1190 mm
dł. wideł: 1190 mm
klasa odnowienia: srebro
klasa odnowienia: srebro
bateria: 24V, 180Ah
bateria: 24V, 345Ah
numer: 2571991
numer: 3363359
klasa odnowienia: srebro
klasa odnowienia: brąz
numer: 6868629
numer: 2988848
RX50-13
napęd: elektryczny
35 000,-
netto PLN
RX20-15
napęd: elektryczny
49 000,-
netto PLN
RX20-16P
napęd: elektryczny
55 000,-
netto PLN
18 000,-
netto PLN
napęd: elektryczny
RX60-25
96 000,-
netto PLN
napęd: elektryczny
udźwig: 1300 kg
udźwig: 1500 kg
udźwig: 1600 kg
udźwig: 2500 kg
rok produkcji: 2009
rok produkcji: 2007
rok produkcji: 2009
rok produkcji: 2011
typ masztu: NiHo
typ masztu: Triplex
typ masztu: Triplex
typ masztu: Triplex
podnoszenie: 2775 mm
podnoszenie: 5220 mm
podnoszenie: 4920 mm
podnoszenie: 4480 mm
dł. wideł: 1200 mm
dł. wideł: 1200 mm
dł. wideł: 1200 mm
dł. wideł: 1200 mm
wyposażenie: przesuw boczny
wyposażenie: przesuw boczny
wyposażenie: przesuw boczny
wyposażenie: przesuw boczny
klasa odnowienia: srebro
klasa odnowienia: srebro
klasa odnowienia: srebro
klasa odnowienia: srebro
numer: 3543549
numer: 2989422
numer: 3404540
numer: 3826228
R70-16T
napęd: gazowy
35 000,-
netto PLN
RX70-25T
napęd: gazowy
49 000,-
netto PLN
R70-40
napęd: Diesel
49 000,-
netto PLN
R70-50
napęd: Diesel
110 000,-
netto PLN
udźwig: 1600 kg
udźwig: 2500 kg
udźwig: 4000 kg
udźwig: 5000 kg
rok produkcji: 2008
rok produkcji: 2008
rok produkcji: 2004
rok produkcji: 2008
typ masztu: Triplex
typ masztu: Triplex
typ masztu: Tele
typ masztu: Tele
podnoszenie: 5220 mm
podnoszenie: 4630 mm
podnoszenie: 3320 mm
podnoszenie: 3680 mm
dł. wideł: 1200 mm
dł. wideł: 1200 mm
dł. wideł: 2400 mm
dł. wideł: 1200 mm
wyposażenie: przesuw boczny
wyposażenie: przesuw boczny
klasa odnowienia: brąz
wyposażenie: przesuw boczny, kabina
klasa odnowienia: brąz
klasa odnowienia: srebro
wyposażenie: pozycjoner, kabina
klasa odnowienia: srebro
numer: 3246969
numer: 3053805
numer: 1756320
numer: 3219532
WÓZKI UŻYWANE 13
Na placu budowy nowej siedziby Działu
Wózków Używanych
W poprzednim numerze STILLive pisaliśmy
o Europejskim Centrum Odnawiania wózków widłowych, które powstaje w Mrowinie
k. Poznania. Jest to największa inwestycja
STILL w naszym kraju, o istotnym znaczeniu dla wszystkich europejskich oddziałów
firmy. Przy okazji sierpniowej wizyty, postanowiliśmy sprawdzić na jakim etapie są
prace związane z budową. Zapraszamy do
przeczytania krótkiej relacji!
Decyzja, o wyborze lokalizacji, zapadła w ubiegłym
roku na szczeblu centralnym, co było sukcesem i dowodem zaufania STILL GmbH wobec polskiego oddziału.
W obiekcie, o powierzchni 2500 m2, zatrudnienie znajdzie kilkadziesiąt osób, a rocznie odnawianych tam
będzie nawet 2000 pojazdów, z tego znaczna część,
trafi na eksport.
Przeprowadzka do nowej lokalizacji planowana jest
jeszcze w tym roku. W związku z tym na placu prowadzone są intensywne prace budowlano-wykończeniowe.
Budynek, widoczny już z daleka, przedstawia się
imponująco. Widać już nawet pierwsze elementy
w pomarańczowych barwach! Na placu manewrowym
oraz parkingu układana jest kostka brukowa. Z czasem
pojawią się również ozdobne drzewa i krzewy.
Przeszklona powierzchnia biurowa z urokliwym widokiem z pewnością przypadnie do gustu zarówno pracownikom, jak i gościom, odwiedzającym siedzibę.
Potężna część magazynowo warsztatowa stoi na razie
pusta, ale już wkrótce się to zmieni. Zostanie wydzielona lakiernia oraz ponad 20 stanowisk warsztatowych
o powierzchni 36m2 każde. Aby efektywnie składować
części zamienne pojawią się również regały oraz
antresola.
Na zdjęciach widać, że prace skupiają się głównie na
wykończeniu obiektu. Z każdym dniem nowa siedziba
zyskuje na wyglądzie i dlatego możemy być spokojni, o termin przeprowadzki. Oczywiście jak tylko inwestycja zostanie zakończona, ponownie pojawimy się
w Mrowinie i przedstawimy Państwu na łamach biuletynu efekty pracy.
14 SERWIS
Czysta robota to większe bezpieczeństwo
Wózki spalinowe cieszą się w Polsce bardzo dużą popularnością. Na ten stan rzeczy wpływ
ma wiele mniej lub bardziej racjonalnych czynników, ale nie tego dotyczyć będzie ten artykuł.
Ważny jest natomiast fakt, że wózki z napędem Diesla i LPG emitują szkodliwe spaliny. Ze
względu na bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia ich poziom powinien pozostawać pod
ścisłą kontrolą.
Polskie przepisy nie zabra-
i pomiarów, a także wymaganej dokumentacji w tym
niają pracy wózków spa-
obszarze wskazuje rozporządzenie Ministra Zdrowia
linowych
zamkniętych
z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów
pomieszczeniach. Mówi o tym
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
w
rozporządzenie Ministra Gos-
(Dz. U. Nr 73, poz. 645 z późn. zm.).
podarki z dnia 10 maja 2002
Ze względu na bezpieczeństwo należy kategorycznie
r. (Dz. U. Nr 70, poz. 650
przestrzegać powyższych przepisów. Można wymienić
z późn. zm.). § 12 ust. 1
przykłady,
również
w
Polsce,
gdzie
przekroczenie
tego rozporządzenia stanowi,
dopuszczalnego
iż dopuszczalne jest używanie
go przez wózki w połączeniu z niesprawną wentylacją
wózków
z
kończyło się tragedią.
nowymi,
zasilanymi
silnikami
spali-
stężenia
tlenku
węgla
emitowane-
innymi
Mając na uwadze powyższe czynniki, warto regularnie
paliwami niż benzyna etylizowana lub zawierająca inne
kontrolować poziom emisji spalin w wózkach widłowych.
substancje toksyczne, w pomieszczeniach pracy pod
STILL, dbając o bezpieczeństwo pracy, wprowadził
warunkiem że substancje szkodliwe wydalane z silnika
do oferty usługę analizy spalin w wózkach widłowych
i hałas związany z jego pracą nie powodują przekro-
z napędem LPG. Wystarczy zlecić takie badanie ser-
czenia wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń
wisowi, a technik, zaopatrzony w przenośne urządzenie
i natężeń (…).
przeprowadzi rzetelne badanie.
Najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników
Urządzenie mierzy zawartość tlenku i dwutlenku węgla,
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, czyli m.in.
węglowodorów oraz tlenu. Analizator jest gotowy do
substancje szkodliwe wydalane z silnika i hałas, zostały
pomiarów w ciągu mniej niż 3 minut, a niewielkie roz-
określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Soc-
miary sprawiają, że jest niezwykle poręczny. Łatwa
jalnej z dnia 29 listopada 2002 r. Natomiast wymagania
i precyzyjna rejestracja danych odpowiada normie OIML
w kwestii częstotliwości i zakresu wykonywania badań
klasy 1. Z kolei dzięki łączu na podczerwień możliwe jest
podłączenie urządzenia do przenośnej drukarki i wydruk
wyników u klienta.
Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w magazynie powinno być priorytetem dla pracodawcy. To właśnie on
powinien zapewnić odpowiednie warunki w miejscu pracy. Zgodnie ze starą zasadą, że lepiej zapobiegać niż
leczyć, warto regularnie analizować emisję spalin. Dla
spokoju własnego i pracowników.
Jeżeli chcecie Państwo uzyskać więcej informacji na
temat usługi badania poziomu emisji spalin w wózkach spalinowych prosimy o kontakt pod numerem
telefonu +48 61 66 86 100
16 PORADY
Właściwy dobór środków transportu
wewnątrzzakładowego i urządzeń
przeładunkowych
Decyzja, o wyborze konkretnego modelu wózka widłowego w bezpośredni sposób przełoży
się na szybkość i precyzję pracy operatora, a także na ponoszone koszty funkcjonowania magazynu. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę, poszerzając flotę i jak ocenić ofertę dostawcy.
Pierwszym
krokiem
do
wózka
widłowe. Wersję spalinową charakteryzuje wysoka moc
widłowego jest sprecyzowanie potrzeb przedsiębiorstwa
i wydajność. Elektryczna natomiast zapewnia czyste i ciche
i zadań, do jakich pojazd będzie przeznaczony. Istotna
środowisko
jest w tym zakresie m.in. analiza specyfiki miejsca pracy
używane są wózki do komisjonowania – zarówno służące
pod kątem dostępnej infrastruktury, szerokości korytarzy
do transportu poziomego, jak i komisjonowania pionowego.
roboczych, wysokości regałów, rodzaju i ciężaru trans-
Wózki wysokiego podnoszenia są praktycznym rozwiąza-
portowanych towarów, ograniczeń i wymagań konkretnej
niem w przypadku składowania towarów na wyższych
branży czy częstotliwości korzystania z wózka widłowego.
regałach. Do jego załadunku i przewożenia, wykorzysty-
W lokalach magazynowych, zależnie od zakresu działań,
wane są natomiast wózki niskiego podnoszenia. Dostępne
sprawdzają
się
są
larniejszym
rodzajem
różne
optymalnego
kategorie
są
wyboru
pojazdów.
uniwersalne
Najpopu-
czołowe
wózki
wersje
pracy.
Podczas
prowadzenia
kompletowania
ręcznego
oraz
zamówień
wyposażone
w platformę operatora. Transportując towary wewnątrz
PORADY 17
zakładu, a także pomiędzy magazynem, a halą produkcyjną,
– dostosowanych do pracy w temperaturze nawet minus
używa się elektrycznych ciągników.
30 stopni i wyposażonych w rozwiązania antykorozyjne.
Liczy się nie tylko cena
Wózek dopasowany do potrzeb
Ważne jest, aby decyzja oparta była na ekonomicznej
Dokonując wyboru wózka widłowego, należy jasno określić
kalkulacji. Istotna jest nie tylko cena, ale przede wszyst-
oczekiwania względem niego. Wózki z napędem gazowym,
kim koszt użytkowania. Kalkulacji dokonuje się w oparciu
ze względu na emisję spalin i wytwarzany hałas, znajdą
o takie informacje jak: pobór energii, czas pracy opera-
zastosowanie głównie w warunkach zewnętrznych i du-
tora, stawki serwisu i czas jego reakcji. Od kilku lat firmy
żych,
coraz częściej przy wyborze dostawcy posiłkują się kom-
udźwigowi maksymalnemu, sprawdzą się w bardziej wys-
pleksowymi programami określającymi koszt motogodzi-
pecjalizowanych zadaniach. Wózki z napędem elektry-
ny wózka. W podjęciu racjonalnej decyzji, pomóc może
cznym to praktyczne rozwiązanie w miejscach, w których
także, zasięgnięcie porady u doradcy handlowego. Jednak
wymagany jest niski poziom hałasu i gdzie specyfika
najważniejszym czynnikiem decydującym, o wyborze floty
przewożonych towarów nie pozwala na emisję szkodli-
jest specyfika branży. Zakres działania wózka oraz charak-
wych
ter jego pracy musi zostać dopasowany do warunków opera-
że ten rodzaj wózków jest najbardziej ekonomiczny.
cyjnych. Każda branża charakteryzuje się zróżnicowanymi
Nowością, w branży logistycznej, są pojazdy z napę-
potrzebami. Przykładowo, spożywcza – wymaga zasto-
dem hybrydowym. Wykorzystana technologia magazy-
sowania wózków elektrycznych ze względu na brak emisji
nowania energii pozwala na oszczędność paliwa oraz
spalin, odlewnicza – o podwyższonym standardzie wy-
redukcję emisji CO2, zwiększa również wydajność pracy.
konania w zakresie wytrzymałości,
a branża chłodnicza
wentylowanych
spalin.
Niskie
halach.
koszty
Dzięki
największemu
użytkowania
sprawiają,
18 BEZPIECZEŃSTWO
Bezpieczny transport w strefie wybuchu
Przemysł metalowy, drzewny, spożywczy czy farmaceutyczny, to tylko przykłady branż,
w których w wyniku procesów technologicznych powstaje zagrożenie eksplozji pyłów lub
gazów. Pracując w takich warunkach, urządzenia transportu wewnętrznego i magazynowania
powinny spełniać rygorystyczne wymagania.
Substancje, które w połączeniu z powietrzem mogą
i mienia. Dlatego niezbędne jest przystosowanie całego
tworzyć mieszankę wybuchową to najczęściej opary
parku
łatwo palnych cieczy i gazy, takie jak benzyna, alkohol
bezpieczeństwa.
maszynowego
do
rygorystycznych
wymagań
czy wodór i butan. Z ich produkcją, przetwarzaniem, lub
magazynowaniem mamy do czynienia m.in. w przemyśle
petrochemicznym,
chemicznym
i
Wózki Ex-proof w praktyce
farmaceutycznym.
Kolejnym czynnikiem, który może powodować powsta-
– Tym, co wyróżnia wózki widłowe przystosowane do
nie atmosfery wybuchowej są pyły i włókna. Na tego
pracy w strefach zagrożonych wybuchem, jest szczel-
typu zagrożenia narażona jest przede wszystkim branża
na obudowa – wyjaśnia Tobiasz Jakubczak z firmy
drzewna i papiernicza. Pył, który powstaje w trakcie
STILL Polska. – Wszystkie podzespoły, muszą być skon-
mechanicznej obróbki drewna na szlifierkach, pilarkach
struowane tak, aby znajdujący się w pomieszczeniach
i tokarkach stwarza zagrożenie pożarem i wybuchem.
pył nie mógł wnikać do ich wnętrza. Istotne jest także,
Największe ryzyko występuje zwłaszcza w pobliżu miejsc
aby temperatura, do której nagrzewa się ich powierz-
składowania odpadu drzewnego oraz w wypadku nagro-
chnia, nawet po wielogodzinnej pracy, była niższa niż
madzenia się dużej ilości pyłu. W przemyśle metalowym
niebezpieczny jest z kolei pył metaliczny np. cynku, aluminium czy miedzi, powstający głównie w trakcie prac
szlifierskich. Podobne zagrożenia dotyczą branży rolniczej i spożywczej, a przede wszystkim browarów, winiarni, magazynów płodów rolnych, silosów czy suszarni
zbóż. Występuje tam bowiem pył organiczny, taki jak
mąka, cukier, przyprawy, mleko w proszku, mączka
kostna, czy zboże.
Regulacje prawne
Wszystkich branż, w których przetwarza się lub magazynuje substancje mogące tworzyć mieszaniny wybuchowe, dotyczy obowiązek przeprowadzenia analizy
ryzyka, a w razie stwierdzenia zagrożenia, dostosowania
urządzeń i sprzętu zgodnie z zasadami dyrektywy ATEX
94/9/WE oraz przestrzegania minimalnych wymagań
dotyczących bezpieczeństwa na stanowiskach pracy,
według dyrektywy ATEX 99/92/EC. Pomimo szczególnie trudnych warunków panujących w środowisku
zagrożonym przez palne gazy czy pyły, magazynowanie
i transport materiałów musi odbywać się normalnie. Pojazdy i maszyny mogą być jednak potencjalnym źródłem
zapłonu (np. od nadmiernego nagrzania czy powstania iskier przy wylocie powietrza), a w razie ewentualnej eksplozji stanowić realne zagrożenie dla ludzi
BEZPIECZEŃSTWO 19
Gwarancja bezpieczeństwa
Potwierdzeniem spełniania przez sprzęt tych specjalistycznych wymagań jest certyfikat EX przyznawany przez
notyfikowane jednostki po przejściu procedury oceny
zgodności. W Polsce upoważniony jest do tego m.in.
Urząd Dozoru Technicznego czy Ośrodek Badań Atestacji
i Certyfikacji. - W wypadku oferowanych przez nas modeli, ich przystosowanie do pracy w strefach zagrożonych
wybuchem, gwarantowana jest także przez szereg testemperatura zapłonu mieszaniny pyłowo-powietrznej
tów jakościowych przeprowadzonych przez STILL. Dzięki
obecnej w danym środowisku. Zabezpieczenia powinny
temu, że mamy tu do czynienia z techniką seryjną,
uwzględniać także możliwość wystąpienia reakcji chemi-
niezawodność każdego pojazdu jest wielokrotnie potwier-
cznych i zjawiska akumulacji ciepła. Sam pojazd przede
dzona, a produkt jest tworzony kompleksowo od podstaw,
wszystkim nie może stanowić źródła zapłonu. Dotyczy
aby spełniać rygorystyczne wymogi – dodaje Tobiasz
to także ewentualnych awarii sprzętu. Nawet uszkodzo-
Jakubczak z firmy STILL Polska. Dla pojazdów transpor-
ny lub niesprawny technicznie wózek widłowy nie może
tu wewnętrznego istotne jest również, aby zastosowane
powodować zagrożenia w przypadku zaistnienia atmos-
zabezpieczenia nie zakłócały praktycznych aspektów
fery wybuchowej. Dla zapewnienia bezpieczeństwa istot-
użytkowania i nie wpłynęły negatywnie na ergonomię.
na jest również bieżąca konserwacja i serwis sprzętu.
Żaden z dobudowanych elementów wyposażenia dodat-
Warto powierzyć to zadanie technikom kształconym
kowego nie powinien ograniczać operatorowi widoczności
specjalnie pod kątem naprawy maszyn przeznaczonych
lub swobody wykonywania manewrów, ponieważ te czyn-
do pracy w strefach zagrożonych eksplozją.
niki również mają istotny wpływ na bezpieczeństwo.
20 NASI KLIENCI
Schattdecor
– precyzja na najwyższym poziomie
Wózki widłowe marki STILL wykorzystywane są z powodzeniem w wielu branżach.
Szerokie portfolio pozwala dobrać pojazd
do indywidualnych potrzeb. Wszystkie pojazdy w charakterystycznych pomarańczowo
-srebrnych barwach wyróżniają się natomiast niezwykłą precyzją działania. To właśnie ta cecha okazuje się kluczowa podczas
pracy w firmie Schattdecor, producenta
wysokiej klasy zadrukowanego papieru
dekoracyj-nego oraz folii finish dla przemysłu
meblarskiego. Pod koniec sierpnia odwiedziliśmy zakład w Głuchołazach, gdzie pracuje
flota 16 wózków STILL.
Zakład Schattdecor w Głuchołazach
Zanim przejdziemy do relacji z wizyty, chcielibyśmy przy-
czas rozmowy dowiedzieliśmy się również, że od początku
bliżyć sylwetkę firmy. Schattdecor to firma z niemieckimi
działalności w Polsce firma wykorzystuje wózki marki STILL.
korzeniami, założona w 1985 roku przez Waltera Schatt.
– Pierwszy wózek trafił do nas w 1994 z centrali Schattde-
Na przestrzeni niemal 30-lat z niewielkiego rodzinnego
cor w Thansau. Był to elektryczny wózek czołowy R20.
przedsiębiorstwa stała się potężną międzynarodową grupą,
Ze względu na wyjątkową precyzję pracy oraz brak emisji
dostarczającą produkty takim gigantom meblarskim jak np.
spalin idealnie sprawdził się w naszych warunkach – dodaje
IKEA, Black Red White czy Forte.
W Polsce firma rozpoczęła działalność w 1993 roku, tworząc
w Poznaniu spółkę joint venture pod nazwą Maltaprint. Już
3 lata później niemiecka spółka wykupiła 100% udziałów.
Rok 1998 przyniósł kolejne zmiany, w tym nową nazwę
Schattdecor Sp. z o.o. oraz siedzibę w Tarnowie Podgórnym.
Zakład w Głuchołazach, który mieliśmy okazję zwiedzić,
dołączył do grupy rok później.
Długoletnia współpraca
Warto w tym miejscu podkreślić, że mimo dynamicznego
rozwoju, w Polsce i za granicą (aktualnie grupa Schattde-
Wózek Still podczas gali 20-lecia Schattdecor w Polsce
cor obejmuje 13 zakładów produkcyjnych), Schattdecor
pozostał wierny początkowym wartościom, na których bazuje filozofia firmy i które wynikają z jej rodzinnego charakteru. Nie mniejsze znaczenie ma
wewnętrzny certyfikat
przedsiębiorstwa „made by Schattdecor”, stanowiący fundament wysokiej jakości produktu i serwisu. – Nasza firma
opiera się na czterech filarach: zaufanie wynikające z precyzji działania, unikalne wzornictwo, wysokiej jakości serwis
przed- i posprzedażowy oraz innowacyjne procesy logistyczne – tłumaczy Mirosław Wolski, Członek Zarządu. PodNa hali magazynowej w Głuchołazach
NASI KLIENCI 21
Maszyna lakiernicza w Głuchołazach
Wolski. Od tego momentu współpraca między obiema fir-
w Głuchołazach znajduje się w centrum miasta, w bliskim
mami trwa stale i się rozwija, czego efektem jest flota 30
sąsiedztwie bloków mieszkalnych. Wózki elektryczne nie
wózków różnego typu w zakładach w Tarnowie Podgórnym
emitują spalin i są ciche, dzięki czemu redukujemy czynniki
i Głuchołazach.
uciążliwe dla mieszkańców – dodaje Majcher.
W odwiedzonym przez nas zakładzie w Głuchołazach
Przedsiębiorstwo kładzie bardzo duży nacisk na kwestie
pracuje obecnie 16 maszyn. Są to wózki czołowe, przede
bezpieczeństwa. W firmie pracują przede wszystkim wózki
wszystkim z serii RX20 oraz RX60. Na zewnątrz pracuje
czołowe, o udźwigu od 1,5 do 5 ton. W części pojazdów
także kilka wózków spalinowych R70 ale firma konsekwent-
została ograniczona prędkość maksymalna, co wbrew pozo-
nie rezygnuje z tego typu napędu. Dlaczego? – Proces
rom nie zmniejszyło efektywności, a dodatkowo ograniczyło
produkcji naszego strategicznego produktu sprawia, że
wypadkowość. W nowych wózkach montowane jest także
wózki elektryczne znacznie lepiej sprawdzają się w naszych
dodatkowe oświetlenie Blue Safety Light, dzięki czemu są
warunkach – tłumaczy Łukasz Majcher, Zastępca Dyrektora
one znacznie lepiej widoczne.
Zakładu. W zakładzie produkowana jest wysokiej jakości folia preimpregnant. Wysoka jakość i szeroka paleta wzorów
Przyszłość w kolorowych barwach
powodują, że folia cieszy się ogromną popularnością. Bogata kolekcja obejmująca wzornictwo drewnopodobne,
Jak wyglądają plany na najbliższą przyszłość? W tym roku
dekory kamienne oraz fantazyjne, nadaje powierzchniom
Schattdecor obchodził 20-lecie działalności w Polsce. Z tej
meblowym, podłogowym, drzwiowym i innym niepowta-
okazji, w zakładzie w Tarnowie Podgórnym, zorganizowa-
rzalny charakter.
na została oficjalna gala. Podczas wieczornego show jedną
z ról grał także wózek STILL! – Taki jubileusz to dobry
Efektywnie i ekologicznie
moment na podsumowania – podkreśla Bogusław Sottek,
Asystent Dyrektora Zakładu w Głuchołazach. Ostatnie
Wózki elektryczne, z zerową emisją spalin, redukują ryzyko
lata to okres intensywnego rozwoju firmy i inwestycji
zanieczyszczenia produktu. Są także bardziej precyzyjne
na całym świecie. W samych Głuchołazach produkcja
oraz, ze względu na brak skomplikowanego napędu, tańsze
w ciągu kilkunastu lat zwiększyła się ok. piętnastokrotnie.
w użytkowaniu. Szczególnie ta pierwsza cecha jest bardzo
W ubiegłym roku ukończona została rozbudowa zakładu.
istotna. Podczas transportu i odkładania ról papieru w pio-
Obecnie budowany jest też nowy obiekt w Tiumeń w Rosji,
nie każda pomyłka grozi przechyleniem i uszkodzeniem
gdzie zostanie przeniesiony proces impregnacji papieru.
towaru. A to właśnie do transportu surowca (papieru zadru-
Przedsiębiorstwo nie zamierza zwalniać tempa i pracuje
kowanego) i wyrobów gotowych wykorzystywane są tutaj
nad nowymi metodami produkcji dekorów. - Planujemy
wózki. Wózki STILL, wyposażone w pozycjoner, pionowanie
również dalej usprawniać procesy logistyczne, które od
masztu oraz wygodne minidźwignie, idealnie wywiązują się
początku stanowiły siłę przedsiębiorstwa – podkreśla
ze swoich zadań. Dwa wózki posiadają także chwytaki do
Sottek.
transportu większych gabarytów.
Cieszymy się, że wózki STILL w pewnej mierze przyczy-
Dla Schattdecor bardzo duże znaczenie ma także ochro-
niają się do sukcesu firmy Schattdecor na rynku. Wie-
na środowiska oraz społeczna odpowiedzialność biznesu.
rzymy, że współpraca oparta na zrozumieniu wzajem-
Dotyczy to wszystkich aspektów działania przedsiębior-
nych potrzeb będzie się dalej rozwijać, w tym o nowe
stwa, w tym doboru wózków widłowych. – Nasz zakład
grupy produktów.
22 PO GODZINACH
STILL na drogach i bezdrożach Rosji
Nie samą pracą człowiek żyje. Niezwykle istotne są pasje, które pozwalają nam odpocząć
od niekiedy monotonnej codzienności i choć na chwilę przenieść się w inny świat. Zainteresowania mogą dotyczyć różnych obszarów. Jednych interesuje wędkarstwo, innych skoki spadochronowe. Najważniejsze, aby sprawiały radość. Na łamach STILLive pojawiały się już artykuły
opisujące niezwykłe pasje. Tym razem zapraszamy do przeczytania krótkiej relacji z wyprawy
off-road, w której w lipcu wzięło udział trzech pracowników STILL Polska. Trasa liczyła niemal
9000 km i obejmowała m.in. Czeczenię i Osetię Północną, więc po drodze emocji nie zabrakło!
Przygoda rozpoczęła się 6 lipca na stacji benzynowej pod
Kolejnym etapem podróży były tereny Kałmucji. Mieszkańcy
Poznaniem. Przez Polskę i Ukrainę nasi bohaterowie prze-
tego niewielkiego, liczącego ok 300 tys. ludzi obwodu, są
jechali bez problemów i w miarę płynnie, mimo ponad
jedyną w Europie społecznością buddyjską, na dodatek
3 godzin spędzonych na granicy polsko-ukraińskiej.
zamieszkują półpustynny step. Stolicą regionu jest Elista,
Pierwszym przystankiem na trasie wyprawy był Wołgograd.
która dzięki swemu burmistrzowi stała się, na pewien czas
W latach 1925-1961 miasto nosiło nazwę Stalingrad i to
miejscem międzynarodowej olimpiady szachowej, a szachy
właśnie tutaj toczyła się jedna z najbardziej znanych bitew
narodowym sportem (są nawet obowiązkowym przed-
II Wojny Światowej. Nad miastem góruje ogromny, ponad
miotem w szkołach!).
70-metrowy pomnik, o nazwie „Matka Ojczyzna wzywa”,
Drogami, które niekiedy w żadnym wypadku nie zasługiwały
upamiętniający ofiary oblężenia.
na takie miano, nasi bohaterowie dojechali nad Morze Kaspijskie, będące zgodnie z definicją największym jeziorem
świata. Odwiedzili także Machaczkałę - stolicę Dagestanu.
Region ten cieszy się bardzo złą sławą, ze względu na liczne
bojówki fundamentalnych frakcji islamskich. Sama stolica
wygląda jednak bardzo cywilizowanie i ze względu na bogate złoża ropy naftowej bardzo szybko się rozwija.
Dalsza część wyprawy przebiegała przez góry Kaukazu.
Strome i wąskie przełęcze nie ułatwiały podróży, jednak
widoki rekompensowały wszelkie trudności. Ludzie okazali
się bardzo przyjaźni. Jednak, mimo wszystko, nocowanie
w samochodach i namiotach było dla naszych bohaterów
stresujące…
Z Dagestanu trasa prowadziła bezpośrednio do Czeczenii.
Strome szczyty zastąpiły rozległe polany, na których tubylcy pasają konie. Tu także obyło się bez przykrych niespodzianek, choć uzbrojeni po zęby żołnierze, legitymujący
przejeżdżających, wyglądali na czujnych.
Dużym zaskoczeniem okazała się stolica regionu – Grozny.
Miasto zostało całkowicie zniszczone podczas wojny domowej. Odbudowane, wygląda dzisiaj niemal jak Dubaj.
Wieżowce, meczety ze złotymi wieżami i szerokie ulice robią
wrażenie, choć miasto wygląda na pozbawione życia.
Po drodze podróżnicy zwiedzili jeszcze m.in. Władykaukaz
oraz szkołę w Biesłanie, która we wrześni 2004 roku stała
się celem ataku terrorystycznego.
Wyprawa i przygody z pewnością będą wspominane przez
uczestników jeszcze przez długie lata. A przynajmniej do
kolejnego wyjazdu.
PO GODZINACH 23
Jesteśmy do Państwa dyspozycji w całej Polsce
CENTRALA
STILL Polska Sp. z. o. o.
ul. Składowa 11, Żerniki
62-023 Gądki
tel.: +48 61 66 86 100
fax: + 48 61 66 86 189
[email protected]
ODDZIAŁY
SPRZEDAŻ
Oddział Warszawa
ul. 3-go Maja 101/103
05-080 Izabelin Mościska
tel.: +48 22 314 85 00
fax: + 48 22 314 85 01
Bydgoszcz, Toruń
694 494 591
Rzeszów
600 940 542
Gdańsk
698 667 024
Oddział Katowice
ul. Koszelew 3
42-500 Będzin
tel.: +48 32 7 660 600
fax: + 48 32 7 660 601
Gorzów Wlkp.,
Szczecin
Zielona Góra
728 540 545
Warszawa
664 707 902
694 409 996
606 870 629
784 066 391
Oddział Gdańsk
ul. Astronomów 20
80-299 Gdańsk
tel.: +48 58 785 6020
WYNAJEM
tel. kom.: 600 420 432
tel. kom.: 608 522 078
tel.: +48 61 66 86 178
tel.: +48 22 314 85 20
DZIAŁ WÓZKÓW
UŻYWANYCH
ul. Gdyńska 28
62-028 Koziegłowy k. Poznania
tel.: +48 61 65 40 165
tel.: +48 664 907 538
tel.: +48 606 870 628
SERWIS
Wrocław
694 442 710
602 586 530
Katowice,
Częstochowa
604 093 941
Kielce, Lublin
606 759 652
Kraków
602 115 031
Łódź
666 827 550
Olsztyn
696 429 152
Opole
728 320 153
Poznań
694 492 614
696 429 153
668 448 697
Teraz jeden numer do serwisu
801 055 501
S01 - Koordynator
- Szymon Krauze
tel.: +48 61 66 86 155
tel. kom.: +48 694 492 621
[email protected]
S02 - Koordynator
- Arkadiusz Orzeł
tel.: +48 22 314 85 31
tel. kom.: +48 664 907 534
[email protected]
S03 - Koordynator
- Mariusz Kubiak
tel.: +48 61 66 86 154
tel. kom.: +48 604 080 720
[email protected]
S04 - Koordynator
- Piotr Janiszewski
tel.: +48 22 314 85 33
tel. kom.: +48 604 539 690
[email protected]
Men. Regionu ds. Serwisu
- Michał Klapczyński
tel. kom.: +48 664 907 531
[email protected]
Men. Regionu ds. Serwisu
- Michał Podlaski
tel. kom.: +48 696 429 155
[email protected]
Men. Regionu ds. Serwisu
- Łukasz Chmulak
tel. kom.: +48 694 409 995
[email protected]
Men. Regionu ds. Serwisu
- Tomasz Skrętowski
tel. kom.: +48 728 320 155
tomasz.skret[email protected]
S05 - Koordynator
- Dariusz Radolonek
tel.: +48 61 66 86 153
tel. kom.: +48 606 125 091
[email protected]
S06 - Koordynator
- Grzegorz Olszak
tel.: +48 22 314 85 32
tel. kom.: +48 606 400 178
[email protected]
S07 - Koordynator
- Artur Krupa
tel.: +48 58 78 56 020
tel. kom.: +48 881 923 176
[email protected]
S08 - Koordynator
- Tomasz Biełka
tel.: +48 32 76 60 670
tel. kom.: +48 666 086 976
[email protected]
Men. Regionu ds. Serwisu
- Przemysław Zając
tel. kom.: +48 664 335 495
[email protected]
Men. Regionu ds. Serwisu
- Bartosz Rydz
tel. kom.: +48 666 861 432
[email protected]
Men. Regionu ds. Serwisu
- Rafał Strawa
tel. kom.: +48 600 298 098
[email protected]
Men. Regionu ds. Serwisu
- Mateusz Jaworski
tel. kom.: +48 666 086 954
[email protected]

Podobne dokumenty

Elektryczny lider przyspiesza

Elektryczny lider przyspiesza jektanci nowej wersji postawili sobie za cel dalsze zwiększanie wydajności i  jeszcze lepsze dostosowanie do zadań przeładunkowych.

Bardziej szczegółowo