megaMUZ-smart - JM

Komentarze

Transkrypt

megaMUZ-smart - JM
megaMUZ-smart
Urządzenia dla energetyki
zawodowej i przemysłowej
Sterownik pola
Cechy funkcjonalne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Uniwersalny program zawierający w sobie wszystkie rodzaje zabezpieczeń,
automatyk i schematów synoptycznych do samodzielnej parametryzacji
funkcjonalnej sterownika polowego.
Wyświetlacz LCD o przekątnej 10,4” z technologią multitouch.
Możliwość sterowania i wizualizacji 7 łączników.
Budowa z dwóch modułów: panel operatorski i jednostka centralna.
Nowoczesny interfejs graficzny.
Możliwość przypisania 4 szybkich skrótów do ekranów sterownika w menu
głównym.
Dwukolorowe diody sygnalizacyjne z naekranowymi opisami użytkownika.
Wielokolorowy wskaźnik stanu pola obrazujący stan pracy pola z dużej
odległości.
Podgląd zapisanej logiki programowalnej.
Podgląd zacisków i skojarzenia wejść i wyjść dwustanowych.
Podgląd ustawionych przez użytkownika opisów wejść i wyjść
dwustanowych.
Szybki podgląd na ekranie głównym wejść i wyjść połączonych z łącznikami
oraz warunków blokad sterowania.
Sterowniki polowe megaMUZ-smart zapamiętują liczbę zdarzeń (2000)
z rozdzielczością czasu 1 ms.
Podwójny rejestrator zakłóceń: rejestrator przebiegów chwilowych
i rejestrator kryterialny (wartość skuteczna) - możliwości zapisu
przebiegów o łącznej długości równej odpowiednio 216 s i 720 s.
Możliwość podglądu na ekranie zapisów rejestrów zakłóceń i kryterialnego.
Pomiar wartości skutecznej i pierwszej harmonicznej prądów i napięć.
Możliwość blokowania i odblokowania automatyk z poziomu ekranu
głównego.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ułatwiona obsługa serwisowa poprzez dostęp pamięci USB.
Obsługa do 48 wejść i do 32 wyjść dwustanowych w wersji podstawowej.
Dziennik zmian konfiguracji przez użytkownika.
Filtrowanie danych dziennika i rejestratorów wg. kryterium czasowego.
Współpraca z nadrzędnymi systemami dyspozytorskimi.
Kluczowanie wtyczek wejść / wyjść dwustanowych uniemożliwiające ich
błędne połączenie.
Wsparcie i kompatybilność z MegaPRO II
Dwa porty USB – typu „client” do programowania sterownika polowego
przy pomocy oprogramowania megaPRO-II, oraz typu „host” do obsługi
pamięci zewnętrznej np. pendrive.
Możliwość konfiguracji przycisków sterujących F1 i F2 wg. potrzeb
użytkowników.
Możliwość wymiany bateri bez konieczności zdejmowania obudowy.
Komunikacja
Porty do komunikacji zdalnej z systemem nadzoru stacji, systemem
dyspozytorskim i użycia, jako łącze inżynierskie:
• 1 USB
• standardowe: Ethernet (ModBUS TCP),
• opcjonalne dwa porty: COM1, COM2 dla kart rozszerzeń: RS 485, OPTO,
ETHERNET, ProfiBUS, CanBUS,
• obsługiwane protokoły komunikacyjne: IEC 61870-5-103, IEC 61850, DNP
3.0, ModBUS, ProfiBUS, CanBUS.
JEDNOSTKA CENTRALNA
karta 4 wejść analogowych 4...20mA - opcja
karta 4 wyjść analogowych 4...20mA - opcja
karta 4 wejść analogowych 0...10V - opcja
karta 4 wyjść analogowych 0...10V - opcja
karta 3 wejść RTD PT-100 - opcja
karta 4 wejść czujników błysku - opcja
karta 8 wyjść przekaźnikowych + 8 wejść dwustanowych
karta 8 wyjść przekaźnikowych + 8 wejść dwustanowych
karta 8 wyjść przekaźnikowych + 8 wejść dwustanowych - opcja
karta 16 wejść dwustanowych - opcja
karta pomiarowa 4 tory napięciowe U1, U2, U3, Uo
Złącze baterii - opcja
karta pomiarowa 3 tory prądowe pomiarowe I1, I2, I3 - opcja
karta pomiarowa 5 torów prądowych zabezpieczeniowych I1, I2, I3, Io, Iw
zasilanie
karty komunikacyjne - opcja:
RS 485, OPTO, ETHERNET,
CANBUS, PROFIBUS
karta 4 wejść analogowych 4...20mA - opcja
karta 4 wyjść analogowych 4...20mA - opcja
karta 4 wejść analogowych 0...10V - opcja
karta 4 wyjść analogowych 0...10V - opcja
karta 3 wejść RTD PT-100 - opcja
karta 4 wejść czujników błysku - opcja
połączenie z panelem operatorskim
złącze ETHERNET do komunikacji systemem dyspozytorskim i użycia jako łącze inżynierskie
wer. 19.08.16
megaMUZ-smart
Urządzenia dla energetyki
zawodowej i przemysłowej
Sterownik pola
Sterowanie
MegaMUZ-smart umożliwia sterowanie zdalne i lokalne 7 łącznikami, co jest
wizualizowane na kolorowym schemacie synoptycznym. Sterownie odbywa się
poprzez ekran dotykowy oraz wydzieloną klawiaturę i może być dodatkowo
ograniczone różnymi poziomami dostępu dla wielu operatorów.
Obwody sterownicze wyposażone są w standardowe blokady, układy kontroli i funkcje analityczne tj.:
• blokadę zamykania wyłącznika przy rozbrojonym napędzie,
• blokadę przed wielokrotnym zamykaniem wyłącznika na zwarcie,
• blokadę zamknięcia uziemnika przy obecności napięcia w polu przy
wykorzystaniu modułu EBU,
• blokady dla pozostałych łączników,
• kontrolę ciągłości obwodów: 2 wyłączających i 1 załączającego,
• funkcja analizy zużycia wyłącznika w oparciu o wprowadzoną
charakterystykę żywotności wyłącznika w odniesieniu do prądów
wyłączalnych, co pokazuje informację o ilości operacji łączeniowych do
końca żywotności aparatu,
• blokada od II-ej harmonicznej.
Zabezpieczenie łukowe
ŚWIATŁOWÓD
Sterowniki polowe megaMUZ-smart mogą być wyposażone w kartę czujników błysku i zabezpieczenie łukowe. Zabezpieczenie to pozwala na wykrycie zwarć
łukowych w rozdzielnicy na podstawie pojawienia się błysku towarzyszącego zwarciu łukowemu. Zabezpieczenie łukowe pozwala na użycie dodatkowego
kryterium wykrywania zwarć łukowych oraz bardzo szybkie ich wyłączenie (z czasem poniżej 10 ms).
Sterowniki polowe megaMUZ-smart z zabezpieczeniem łukowym pozwalają na wzajemną komunikację poprzez magistralę CANBUS. Pozwala to na selektywne zadziałanie zabezpieczeń łukowych, tzn. w przypadku wykrycia zwarcia w przedziale kablowym pola liniowego otwierany jest wyłącznik własny pola, a przy
zwarciu w przedziale szyn zbiorczych wyłączniki sprzęgła i pola zasilającego.
Sterowniki polowe megaMUZ-smart z zabezpieczeniem łukowym mogą pracować z zachowaniem pełni funkcjonalności w rozdzielnicach z 1 lub 2 systemem
szyn zbiorczych, sekcjonowanym systemem szyn zbiorczych oraz w rozdzielnicach o sekcjach szyn połączonych pierścieniowo.
CANBUS
2
megaMUZ-smart
Sterownik pola
Urządzenia dla energetyki
zawodowej i przemysłowej
Logika programowalna
Sterownik polowy megaMUZ-smart umożliwia użytkownikowi tworzenie
własnej logiki programowalnej w oparciu o wewnętrzny sterownik PLC.
Dokładna liczba wejść i wyjść zależna jest od ilości zainstalowanych kart.
Korzystając z oprogramowania użytkownik może zaprojektować własną logikę
wykorzystując następujące elementy i sygnały:
• wejścia pomiarowe, dwustanowe, analogowe, wyjścia przekaźnikowe
i analogowe, diody sygnalizacyjne,
• operatory logiczne AND, NAND, OR, NOR, XOR, NOT, itp.
• wyzwalacze pomiarowe [działanie od ustawionego progu pomiarowego
w urządzeniu],
•
•
•
•
•
•
człony czasowe TIMER,
pobudzenia wejść dwustanowych zespołu,
pobudzenia wyjść zespołu,
pobudzenia zabezpieczeń i automatyk,
zadziałania zabezpieczeń i automatyk,
sterowanie wyjściami analogowymi.
Rejestracja zdarzeń
Sterowniki polowe megaMUZ-smart zapamiętują 2000 ostatnich zdarzeń.
Jako zdarzenia traktowane są wszelkie zadziałania i pobudzenia funkcji
zabezpieczeniowych, wprowadzenie hasła administratora, wykonanie operacji
sterowniczych, wraz z cechą czasu o rozdzielczości 1 ms. Zawartość rejestratora
może być odczytywana poprzez wyświetlacz LCD na panelu operatorskim,
komputer lokalny (laptop), port USB lub system SCADA. Zastosowanie
kolorowego wyświetlacza dotykowego umożliwia nadawanie priorytetów
poszczególnym zdarzeniom np. zmiana hasła oznaczana jest kolorem zielonym,
zadziałanie zabezpieczenia kolorem czerwonym, pobudzenie zabezpieczenia
kolorem pomarańczowym, itp.
Funkcje opisowe
megaMUZ-smart umożliwia dodanie przez użytkownika opisów diod
sygnalizacyjnych i opisów wejść/wyjść dwustanowych. Opisy dodane
w urządzeniu pozwalają na szybką interpretację przeznaczenia poszczególnych
diod sygnalizacyjnych i wejść/wyjść dwustanowych bez konieczności użycia
dokumentacji projektowej.
W ekranie opisu wejść/wyjść zawarte są symbole i rysunki połączenia
poszczególnych wejść/wyjść dwustanowych. Każdy zacisk kart wejść/wyjść
dwustanowych może mieć przyporządkowany przez użytkownika tekst oraz
odniesienie do dokumentacji projektowej z numerem rysunku i obwodu.
Zdefiniowane przez użytkownika opisy wejść/wyjść użyte są również
w rejestratorze zdarzeń.
Rejestracja zakłóceń
Sterownik megaMUZ-smart wyposażony jest w rejestrator zakłóceń (wielkości
szybkozmienne) i kryterialny (wielkości skuteczne).
Rejestrator zakłóceń zapisuje z częstotliwością 1,6 kHz wartości chwilowe
prądów fazowych, napięć fazowych, składowych zerowych, wielkości obliczonych na podstawie pomiarów i sygnałów dwustanowych. Poszczególne zapisy
rejestratora zakłóceń mogą mieć długość od 2,5 s do 20 s a łączny czas zapisu
wynosi 216 s. Rejestrator może być wyzwolony of pobudzania zabezpieczeń,
zadziałania zabezpieczeń i w sposób wybrany przez użytkownika w logice.
Rejestrator kryterialny zapisuje co 10 ms wartości skuteczne prądów fazowych, napięć fazowych, składowych zerowych, wielkości obliczonych na podstawie pomiarów i sygnałów dwustanowych. Poszczególne zapisy rejestratora
zakłóceń mogą mieć długość od 6 s do 180 s a łączny czas zapisu wynosi 720 s.
Rejestrator może być wyzwolony od zamknięcia użytkownika, przekroczenia
progu przez prądy lub składowe zerowe i w sposób wybrany przez użytkownika
w logice. Przy wyzwoleniu rejestratora od składowych zerowych wartość admitancji zerowej może być podejrzana na płaszczyźnie G-jB.
3
megaMUZ-smart
Urządzenia dla energetyki
zawodowej i przemysłowej
Sterownik pola
Funkcje zabezpieczeniowe
50/67
50/67
51V
51
50N
51N
67N
59N
21N
21N
32Q
32P
Zwarciowe z detekcją kierunku.
3 x Przeciążeniowe niezależne z detekcją
kierunku.
Nadprądowe z kontrolą / blokadą
napięcia.
Przeciążeniowe zależne [charakterystyki
IEC lub aproksymowana w 6 pkt].
Ziemnozwarciowe nadprądowe
zwłoczne niezależne.
Ziemnozwarciowe nadprądowe
zwłoczne z charakterystyką zależną.
Ziemnozwarciowe kierunkowe.
Nadnapięciowe składowej zerowej.
Admitancyjne.
2 x Admitancyjne kierunkowe.
Biernomocowe, kierunkowe.
Czynnomocowe, kierunkowe.
59
27
30/74
49
46
37
87M
50
64S
Nadnapięciowe dwustopniowe
[z wyborem działania od napięć
fazowych lub międzyprzewodowych].
Podnapięciowe dwustopniowe
[z wyborem działania od napięć
fazowych lub międzyprzewodowych].
Gazowo-przepływowe .
Termiczne (wej. dwustanowe lub wej
analogowe 4-20mA).
Asymetria obciążenia w oparciu
o składową przeciwną prądu lub różnicę
prądów fazowych.
Podprądowe.
Zabezpieczenie różnicowe silnika.
Zabezpieczenie od zwarć wewnętrznych
baterii kondensatorów.
Ziemnozwarciowe stojana.
32L
81L
81H
55
81R
74TCS
48
66
66/86
50LR
50HS
49/51
47
14
AFD
Od obniżenia poboru mocy czynnej.
Podczęstotliwościowe.
Nadczęstotliwościowe.
Od współczynnika mocy.
Chwilowa zmiana częstotliwości df/dt.
Kontrola 3 obwodów sterowniczych.
Wydłużony rozruch.
Ograniczenie ilości rozruchów.
Technologiczne rozruchu silnika.
Utyk wirnika.
Skrócenie czasu zadziałania w przypadku
załączenia na zwarcie.
Przeciążenie cieplne.
Detekcja kierunku wirowania.
Kontrola prędkości obrotowej.
Zabezpieczenie łukowe (współpracujące
z czujnikami błysku).
Układy automatyki
•
•
•
•
Automatyka PDZ.
Automatyka SCO.
Automatyka SPZ 3-krotna z kontrolą pozycji
wyłącznika i możliwością określenia rodzaju
zabezpieczeń inicjujących pobudzenie SPZ-u.
Automatyka LRW.
•
•
Automatyka AZBK.
Automatyka układu uziemiającego punkt
zerowy sieci.
Automatyka wymuszania składowej czynnej
prądu zwarcia doziemnego AWSC.
Układ współpracy z zabezpieczeniem szyn.
•
•
•
•
•
Układ współpracy z automatyką SZR.
Układ współpracy z automatyką
technologiczną.
Inne w oparciu o logikę programowalną.
Dostępność zależna od rodzaju sterownika pola.
Parametry techniczne
Zasilanie napięciem pomocniczym
Napięcie DC
110 V, 220 V (80 – 300 V)
Napięcie AC
230 V (88 – 265 V)
Maksymalny pobór mocy – jednostka centralna
40 W (VA)
Maksymalny pobór mocy – panel
15 W (VA)
Obwody pomiarowe prądowe
Prąd znamionowy
5 A/1 A
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Zakres pomiaru prądów fazowych
Zakres pomiaru prądu I0
0,1 – 150 A
0,001 – 3,2 A
Zakres pomiary prądu I0 w polu TU
0,1 – 10 A
Obwody napięciowe pomiarowe
Napięcie znamionowe prądowe
100/√3 V
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Zakres pomiaru napięcia U0
2 – 120 V
Podstawowe parametry zabezpieczeń
Współczynnik powrotu zabezpieczeń nadmiarowych
> 0,97
Współczynnik powrotu zabezpieczeń
niedomiarowych
< 1,03
Czas własny
30 ms typ., 40 ms max
Czas powrotu
100 ms
Obwody wejść dwustanowych
Napięcie znamionowe
220 V lub 110 V (AC lub DC)
Maksymalny pobór prądu przy U = Un
5 mA
Obwody wyjść dwustanowych 1…3 – sterowanie wyłącznikiem
Dopuszczalne napięcie przy rozwartych stykach
Zamykanie obwodu przy 220 V DC
230 V AC/300 V DC
5A
Otwieranie obwodu przy 220 V DC (L/R = 0)
0,4 A (1 A na zamówienie)
Otwieranie obwodu przy 220 V DC (L/R = 40 ms)
0,3 A (1 A na zamówienie)
Obwody wyjść dwustanowych 4…24 – styki przekaźników
Dopuszczalne napięcie przy rozwartych stykach
230 V AC/300 V DC
Obciążalność długotrwała
5A
Otwieranie obwodu przy 220 V DC (L/R = 40 ms)
0,1 A
Otwieranie obwodu przy 220 V AC (cos ϕ = 0,1)
2A
Warunki środowiskowe
-5°C – 40°C (-10°C – 60°C na zam.)
Temperatura otoczenia
Temperatura przechowywania
Wilgotność względna
Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
PN-EN 61000-4-2:2011
PN-EN 61000-4-3:2007
PN-EN 61000-4-4:2013-05
PN-EN 61000-4-5:2010
PN-EN 61000-4-6:2014-04
Wyświetlacz
Przekątna
Rozdzielczość
Jasność
Kontrast
Proporcje
Panel dotykowy
Pojemnościowy
Funkcja multitouch: 2 punkty
Inne
Masa
Wymiary panelu
Wymiary jednostki centralnej
Stopień ochrony płyty czołowej
Stopień ochrony płyty tylnej
-25°C – 70°C
do 80%
10.4’’
800x600
400 cd/m2
700
4:3
8 kg
266 x 266 x 41 mm
258 x 236 x 93 mm
IP 44 (IP 54 na zamówienie)
IP 40
4
megaMUZ-smart
Urządzenia dla energetyki
zawodowej i przemysłowej
Sterownik pola
L1
L2
L3
Schemat aplikacyjny
Panel operatorski
=
~
I0
RJ45
RJ45
Slot
M
Slot
COM2
Slot
K
Slot
COM1
Slot
L
Jednostka centralna
Ł2 ZAM
Ł2 OTW
Ł3 ZAM
Ł3 OTW
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
I7
I8
I9
I10
I11
I12
I13
I14
I15
I16
I17
I18
I19
I20
I21
I22
I23
I24
O3
O3'
O4
O5
O6
O7
O8
O9
O10
O11
O12
O13
O14
O15
O16
O17
O18
O19
O20
O21
O22
O23
O24
+
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
ZAM Ł2
+
OTW Ł2
ZAM Ł3
+
OTW Ł3
OTW WYŁ
+
OTW WYŁ
ZAM WYŁ
+AW/UP
AL
AW
UP
I5
I6
O1'
O2
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
+ZS/LRW
ZS
LRW
I1
I2
I3
I4
Slot AB
Karta 8 wejść/8 wyjść dwustanowych
WYŁ ZAM
B1
WYŁ OTW
B2
WYŁ ZAZ
B3
B4
B5
COW1
B6
COZ
B7
+
B8
COW2
B9
+
B10
B11
B12
O1
Slot CD
Karta 8 wejść/8 wyjść dwustanowych
Z4
Z3
Z2
Z1
=
+
+
-
Slot EF
Karta 8 wejść/8 wyjść dwustanowych
M
+
-
=
CZ
A5
~
CW2
A4
Kanał inżynierski/SSiN
megaMUZ-SMART
~
CW1
A2
+
-
IW
I3
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
I9
I10
I11
I2
I1
U0
U3
Slot
N
U1
U2
U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
U8
Z1
Z2
RJ45
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
Przykładowa konfiguracja pola liniowego.
5
megaMUZ-smart
Urządzenia dla energetyki
zawodowej i przemysłowej
Sterownik pola
Specyfikacja zamawiania
megaMUZ-smart : 1 + U + I
/ 2 / 3 + 4 / IO / 5 + COM1 / 6 + COM2 / 7 + K / 8 + L / 9 + M / 10 + N / 11
Wypełnij i wyślij na adres: [email protected]
megaMUZ-smart :
1
+ U + I
/
/
+
/ IO /
STD
Karty prądowe ­– slot I
Karta prądowa zabezpieczeniowa
Karta prądowa pomiarowa5
Karta prądowa różnicowa silnika4
3
ZAB
IP
ROZ
Prąd znamionowy karty prądowej
5A
1A
4
5A
1A
Karty IO wejść/wyjść dwustanowych
Karty IO sloty AB, CD i EF - 24 we + 24 wy
Karty IO sloty AB, CD, EF i GH - 32 we + 32 wy
Karty IO sloty AB, CD i EF - 40 we + 24 wy
5
0
1
2
Karta komunikacji – slot COM1
Brak karty dodatkowej
RS485
OPTO
CANBUS
PROFIBUS
ETHERNET
7
—
K5
KO
CB
KP
KE
+ K /
+ L /
+ M /
Karta dodatkowa – slot L
Brak karty dodatkowej
Karta 4 wejść analogowych 0…10 V2
Karta 4 wyjść analogowych 0…10 V2
Karta 4 wejść analogowych 4…20 mA 2
Karta 4 wyjść analogowych 4…20 mA 2
Karta pomiaru temperatury RTD (Pt100 lub Pt1000)3
Karta czujników błysku1
10
—
AI/U
AO/U
AI/I
AO/I
RTD
CZB
Karta dodatkowa – slot N
Brak karty dodatkowej
Karta 4 wejść analogowych 0…10 V2
Karta 4 wyjść analogowych 0…10 V2
Karta 4 wejść analogowych 4…20 mA 2
Karta 4 wyjść analogowych 4…20 mA 2
Karta pomiaru temperatury RTD (Pt100 lub Pt1000)3
Karta czujników błysku1
12
—
AI/U
AO/U
AI/I
AO/I
RTD
CZB
Karta dodatkowa – slot M
Brak karty dodatkowej
Karta 4 wejść analogowych 0…10 V2
Karta 4 wyjść analogowych 0…10 V2
Karta 4 wejść analogowych 4…20 mA 2
Karta 4 wyjść analogowych 4…20 mA 2
Karta pomiaru temperatury RTD (Pt100 lub Pt1000)3
Karta czujników błysku1
11
+ N /
—
AI/U
AO/U
AI/I
AO/I
RTD
CZB
Informacje dodatkowe
Karta komunikacji – slot COM2
Brak karty dodatkowej
RS485
OPTO
CANBUS
ETHERNET
CAN/ŁUK1
8
3
4
5
Napięcie znamionowe wejść/wyjść dwustanowych
24 V
110 V
220 V
6
+ COM2 /
9
Program­
Standardowy
2
+ COM1 /
—
K5
KO
CB
KE
CŁ
Karta dodatkowa – slot K
Brak karty dodatkowej
Karta 4 wejść analogowych 0…10 V2
Karta 4 wyjść analogowych 0…10 V2
Karta 4 wejść analogowych 4…20 mA 2
Karta 4 wyjść analogowych 4…20 mA 2
Karta pomiaru temperatury RTD (Pt100 lub Pt1000)3
Karta czujników błysku1
—
AI/U
AO/U
AI/I
AO/I
RTD
CZB
Uwagi:
1. Karty CAN/ŁUK oraz CZB stosowane są jedynie do zabezpieczenia łukowego.
W sterowniku polowym jest możliwe zainstalowanie maksymalnie 2 kart
CZB.
2. W sterowniku polowym jest możliwe zainstalowanie tylko 1 karty danego
typu spośród kart wejść i wyjść analogowych prądowych i napięciowych.
3. Karta pomiaru temperatur RTD obsługuje do 3 czujników, możliwe
jednoczesne zainstalowanie 2 kart tego typu.
4. Dla wersji z zabezpieczeniem różnicowym silnika wymagana jest karta
pomiaru prądu ROZ.
5. Karta prądowa pomiarowa IP dostępna tylko w standardowej wersji
oprogramowania.
Pogrubione pozycje oznaczają wyposażenie standardowe, pozostałe mogą wymagać dopłaty.
Możliwe wykonanie specjalnej wersji urządzenia po skonsultowaniu się z działem zabezpieczeń: [email protected]
JM-TRONIC Sp. z o.o.

ul. Wapienna 43/45
04-691 Warszawa
@ [email protected]
+48 22 516 66 55
+48 22 516 66 66

www.jmtronik.pl
Niniejsza publikacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu prawa cywilnego.
Prezentowane wykonania są przykładowe i istnieje możliwość modyfikacji funkcjonalności urządzenia.
Szczegółowe parametry urządzeń zawiera instrukcja z opisem technicznym.
Papier oszczędzamy z natury.

Podobne dokumenty

megaMUZ-2 - JM

megaMUZ-2 - JM logiki programowalnej w  oparciu o  wewnętrzny sterownik PLC. Dokładna liczba wejść i  wyjść zależna jest od ilości zainstalowanych kart. Korzystając z  oprogramowania użytkownik może zaprojektować...

Bardziej szczegółowo

multiMUZ-3 - JM

multiMUZ-3 - JM Sterowniki polowe multiMUZ-3 z zabezpieczeniem łukowym mogą pracować z zachowaniem pełni funkcjonalności w rozdzielnicach z 1 lub 2 systemem szyn zbiorczych, sekcjonowanym systemem szyn zbiorczych ...

Bardziej szczegółowo