megaMUZ-2 - JM

Komentarze

Transkrypt

megaMUZ-2 - JM
megaMUZ-2
Sterownik pola
Urządzenia dla energetyki
zawodowej i przemysłowej
Cechy funkcjonalne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Jeden, uniwersalny program zawierający w sobie wszystkie rodzaje
zabezpieczeń, automatyk i schematów synoptycznych do samodzielnej
parametryzacji funkcjonalnej sterownika polowego.
Wyświetlacz LCD o przekątnej 5,7”.
Możliwość sterowania i wizualizacji stanu 7 łączników.
Budowa z dwóch modułów: panel operatorski i jednostka centralna.
Nowoczesny interfejs graficzny.
16 swobodnie konfigurowalnych diod sygnalizacyjnych.
Rejestracja 1024 ostatnich zdarzeń.
Podwójny rejestrator zakłóceń: rejestrator przebiegów chwilowych
i rejestrator kryterialny (wartość skuteczna).
Pomiar wartości skutecznej i pierwszej harmonicznej prądu.
Blokada zabezpieczeń zwarciowych od drugiej harmonicznej.
Obsługa do 48 wejść i do 32 wyjść dwustanowych.
Współpraca z nadrzędnymi systemami dyspozytorskimi.
Kluczowanie wtyczek wejść / wyjść dwustanowych uniemożliwiające ich
błędne połączenie.
Do komunikacji lokalnej służy port USB. Obsługa oraz parametryzacja
urządzenia za pomocą oprogramowania użytkownika typu megaPRO-II.
Komunikacja
Porty do komunikacji zdalnej z systemem nadzoru stacji, systemem
dyspozytorskim i użycia, jako łącze inżynierskie:
• USB,
• standardowe: Ethernet (ModBUS TCP),
• opcjonalne dwa porty: COM1, COM2 dla kart rozszerzeń: RS 485, OPTO,
ETHERNET, ProfiBUS, CanBUS,
• obsługiwane protokoły komunikacyjne: IEC 61870-5-103, IEC 61850,
DNP 3.0, ModBUS, ProfiBUS, CanBUS.
JEDNOSTKA CENTRALNA
karta 4 wejść analogowych 4...20mA - opcja
karta 4 wyjść analogowych 4...20mA - opcja
karta 4 wejść analogowych 0...10V - opcja
karta 4 wyjść analogowych 0...10V - opcja
karta 3 wejść RTD PT-100 - opcja
karta 4 wejść czujników błysku
karta 8 wyjść przekaźnikowych + 8 wejść dwustanowych
karta 8 wyjść przekaźnikowych + 8 wejść dwustanowych
karta 8 wyjść przekaźnikowych + 8 wejść dwustanowych - opcja
karta 16 wejść dwustanowych - opcja
karta pomiarowa 4 tory napięciowe U1, U2, U3, Uo
Złącze baterii - opcja
karta pomiarowa 3 tory prądowe pomiarowe I1, I2, I3 - opcja
karta pomiarowa 5 torów prądowych zabezpieczeniowych I1, I2, I3, Io, Iw
zasilanie
karty komunikacyjne - opcja:
RS 485, OPTO, ETHERNET,
CANBUS, PROFIBUS
karta 4 wejść analogowych 4...20mA - opcja
karta 4 wyjść analogowych 4...20mA - opcja
karta 4 wejść analogowych 0...10V - opcja
karta 4 wyjść analogowych 0...10V - opcja
karta 3 wejść RTD PT-100 - opcja
karta 4 wejść czujników błysku
połączenie z panelem operatorskim
złącze ETHERNET do komunikacji systemem dyspozytorskim i użycia jako łącze inżynierskie
wer. 09.09.16
megaMUZ-2
Urządzenia dla energetyki
zawodowej i przemysłowej
Sterownik pola
Sterowanie
MegaMUZ-2 umożliwia sterowanie zdalne i lokalne 7 łącznikami, co jest
wizualizowane na kolorowym ekranie synoptycznym. Sterownie odbywa się
poprzez ekran dotykowy oraz wydzieloną klawiaturę membranową i może
być dodatkowo zabezpieczone hasłem. Obwody sterownicze wyposażone są
w standardowe blokady, układy kontroli i funkcje analityczne tj.:
• blokadę zamykania wyłącznika przy rozbrojonym napędzie,
• blokadę przed wielokrotnym zamykaniem wyłącznika na zwarcie,
• blokadę zamknięcia uziemnika przy obecności napięcia w polu przy
wykorzystaniu modułu EBU,
• blokady dla pozostałych łączników,
• kontrolę ciągłości obwodów: 2 wyłączających i 1 załączającego,
• funkcja analityka zużycia wyłącznika w oparciu o wprowadzoną
charakterystykę żywotności wyłącznika w odniesieniu do prądów
wyłączalnych, co pokazuje informację o ilości operacji łączeniowych do
końca żywotności aparatu,
• blokada od II-ej harmonicznej.
Zabezpieczenie łukowe
ŚWIATŁOWÓD
Sterowniki polowe megaMUZ-2 mogą być wyposażone w kartę czujników błysku i zabezpieczenie łukowe. Zabezpieczenie to pozwala na wykrycie zwarć łukowych
w rozdzielnicy na podstawie pojawienia się błysku towarzyszącego zwarciu łukowemu. Zabezpieczenie łukowe pozwala na użycie dodatkowego kryterium
wykrywania zwarć łukowych oraz bardzo szybkie ich wyłączenie (z czasem poniżej 10 ms).
Sterowniki polowe megaMUZ-2 z zabezpieczeniem łukowym pozwalają na wzajemną komunikację poprzez magistralę CANBUS. Pozwala to na selektywne zadziałanie zabezpieczeń łukowych, tzn. w przypadku wykrycia zwarcia w przedziale kablowym pola liniowego otwierany jest wyłącznik własny pola, a przy zwarciu
w przedziale szyn zbiorczych wyłączniki sprzęgła i pola zasilającego.
Sterowniki polowe megaMUZ-2 z zabezpieczeniem łukowym mogą pracować z zachowaniem pełni funkcjonalności w rozdzielnicach z 1 lub 2 systemem szyn
zbiorczych, sekcjonowanym systemem szyn zbiorczych oraz w rozdzielnicach o sekcjach szyn połączonych pierścieniowo.
CANBUS
2
megaMUZ-2
Urządzenia dla energetyki
zawodowej i przemysłowej
Sterownik pola
Logika programowalna
Sterownik polowy megaMUZ-2 umożliwia użytkownikowi tworzenie własnej
logiki programowalnej w oparciu o wewnętrzny sterownik PLC. Dokładna
liczba wejść i wyjść zależna jest od ilości zainstalowanych kart. Korzystając
z oprogramowania użytkownik może zaprojektować własną logikę
wykorzystując następujące elementy i sygnały:
• wejścia pomiarowe, dwustanowe, analogowe, wyjścia przekaźnikowe
i analogowe, diody sygnalizacyjne,
• operatory logiczne AND, NAND, OR, NOR, XOR, NOT, itp.
• wyzwalacze pomiarowe [działanie od ustawionego progu pomiarowego
w urządzeniu],
• człony czasowe TIMER,
•
•
•
•
•
pobudzenia wejść dwustanowych zespołu,
pobudzenia wyjść zespołu,
pobudzenia zabezpieczeń i automatyk,
zadziałania zabezpieczeń i automatyk,
sterowanie wyjściami analogowymi.
Rejestracja zdarzeń
Sterowniki polowe megaMUZ-2 zapamiętują w rejestrze kołowym 1024
zdarzeń. Jako zdarzenia traktowane są wszelkie zadziałania i pobudzenia
funkcji
zabezpieczeniowych,
wprowadzenie
hasła
administratora,
wykonanie operacji sterowniczych, wraz z cechą czasu o rozdzielczości 1ms.
W rejestratorze kołowym najstarsze zdarzenie zastępowane jest najnowszym.
Administrator ma możliwość skasowania zawartości rejestratora. Zawartość
rejestratora może być odczytywana poprzez wyświetlacz LCD na panelu
przednim sterownika, komputer lokalny (laptop), port USB lub Bluetooth
lub system SCADA. Zastosowanie kolorowego wyświetlacza dotykowego
umożliwia nadawanie priorytetów poszczególnym zdarzeniom np. zmiana
hasła oznaczana jest kolorem zielonym, zadziałanie zabezpieczenia kolorem
czerwonym, wjazd wózkiem kolorem pomarańczowym, itp.
Rejestracja zakłóceń
Rejestrator zakłóceń rejestruje z częstotliwością próbkowania 1,6 kHz wartości
skuteczne prądów fazowych, składowej zerowej prądu, napięcia, składowej
zerowej napięcia, pobudzeń i zadziałań zabezpieczeń oraz wejść i wyjść
dwustanowych.
• Całkowity czas rejestracji: 40s.
• Konfigurowalna ilość rejestratorów 1 - 15.
Wyzwolenie rejestratora:
• pobudzenie wybranych zabezpieczeń,
• zamknięcie wyłącznika,
• z logiki użytkownika, można go wtedy wyzwolić dowolną kombinacją
stanów wejść, wyjść, pobudzeń czy zadziałań zabezpieczeń.
Rejestrator kryterialny
Rejestrator kryterialny rejestruje co 10ms wartości skuteczne prądów
fazowych, składowej zerowej prądu, napięcia, składowej zerowej napięcia,
pobudzeń i zadziałań zabezpieczeń oraz wejść i wyjść dwustanowych.
• Całkowity czas rejestracji: 180s.
• Konfigurowalna ilość rejestratorów 1 - 30.
Wyzwolenie rejestratora:
• wzrost prądu fazowego powyżej wartości nastawionej,
• wzrost prądu I0 powyżej wartości nastawionej,
• wzrost napięcia U0 powyżej wartości nastawionej,
• spadek napięcia fazowego poniżej wartości nastwionej,
• z logiki użytkownika, można go wtedy wyzwolić dowolną kombinacją
stanów wejść, wyjść, pobudzeń czy zadziałań zabezpieczeń.
3
megaMUZ-2
Urządzenia dla energetyki
zawodowej i przemysłowej
Sterownik pola
Wersje wykonania sterownika
megaMUZ-2 różnicowe linii
ZABEZPIECZANY
OBIEKT
MegaMUZ-2 może być wykonany w wersji posiadającej dodatkowo
zabezpieczenie stabilizowane różnicowe wzdłużne linii. Zabezpieczenie to
pozwala na wykrywanie wszystkich zwarć międzyfazowych i doziemnych
w obrębie zabezpieczanego odcinka linii elektroenergetycznej. Zastosowanie
stabilizacji zabezpieczenia różnicowego pozwala na wyeliminowanie zbędnych
wyłączeń zabezpieczanego odcinka sieci przy zwarciach zewnętrznych.
Na obu końcach zabezpieczanej linii znajdują się przekładniki prądowe połączone z dwoma sterownikami megaMUZ-2 w wersji z zabezpieczeniem różnicowym linii. Wartości prądów w poszczególnych chwilach czasu przesyłane
są pomiędzy sterownikami polowymi za pomocą złącza światłowodowego.
W przypadku wykrycia
różnicy prądów na początku i końcu linii, w przynajZABEZPIECZANY
OBIEKTzadziałanie zabezpieczeń i otwarcie wyłączników
mniej jednej fazie, następuje
na obu końcach linii.
I
I
A
WA
IA
Ih
Ih=½(IA+IB)
Ir=IA-IB≈0
Ih
Ih=½(IA+IB)
ZABEZPIECZANY
OBIEKT
IB
IA
WB
Ir=IA-IB≈0
Ir
Stan poprawny
B
Ir
IB
Stan poprawny
Ir
Ir=IA+IB
Ih
Ih=½(IA-IB)
Zwarcie wewnętrzne
megaMUZ-2 różnicowe transformatora
MegaMUZ-2 może być wykonany w wersji z zabezpieczeniem różnicowym
transformatora. Zabezpieczenie to pozwala na ochronę transformatora
(i innych urządzeń położonych pomiędzy przekładnikami prądowymi
strony górnej i dolnej transformatora) przed skutkami zwarć doziemnych
i międzyfazowych.
Zabezpieczenie różnicowe pozwala na precyzyjne wykrywanie zwarć poprzez odstrojenie się od zwarć zewnętrznych. Zabezpieczenie różnicowe pozwala na blokowanie zadziałania od przekroczenia wartości progowej przez
drugą i piątą harmoniczną prądu, które występują przy załączaniu transformatora i zwarciach zewnętrznych. Dodatkowo możliwe jest programowe odfiltrowanie składowej zerowej z przebiegów prądów, która może pojawiać się
podczas zewnętrznych zwarć doziemnych. Zwiększenie precyzji i selektywności wykrywania zwarć wewnętrznych przez zabezpieczenie różnicowe, pozwala
na minimalizację zwłoki czasowej, co znacznie zwiększa poziom ochrony transformatora przed zwarciami.
W
W
W
lr/ln
DZIAŁANIE BEZWARUNKOWE
Obsługiwane układy połączeń
klr>>
k3
DZIAŁANIE
BLOKOWANIE
kzz
k2
klr1
STREFA ZWARĆ ZEWNĘTRZNYCH
klrzz
klh2
klh3
klhzz
klh4
K_A
K_B
Yy0
0
0
Yy6
6
6
Yd1
1
1
Yd5
5
5
Yd11
11
11
Dy11
11
11
Dy5
5
5
lh/ln
4
megaMUZ-2
Urządzenia dla energetyki
zawodowej i przemysłowej
Sterownik pola
Funkcje zabezpieczeniowe
50/67
50/67
51V
51
50N
51N
67N
59N
21N
21N
32Q
32P
59
Zwarciowe z detekcją kierunku.
3 x Przeciążeniowe niezależne z detekcją
kierunku.
Nadprądowe z kontrolą / blokadą
napięcia.
Przeciążeniowe zależne [charakterystyki
IEC lub aproksymowana w 6 pkt].
Ziemnozwarciowe nadprądowe
zwłoczne niezależne.
Ziemnozwarciowe nadprądowe
zwłoczne z charakterystyką zależną.
Ziemnozwarciowe kierunkowe.
Nadnapięciowe składowej zerowej.
Admitancyjne.
2 x Admitancyjne kierunkowe.
Biernomocowe, kierunkowe.
Czynnomocowe, kierunkowe.
Nadnapięciowe dwustopniowe
[z wyborem działania od napięć
27
30/74
49
46
37
87M
87T
87L
50
64S
32L
fazowych lub międzyprzewodowych].
Podnapięciowe dwustopniowe
[z wyborem działania od napięć
fazowych lub międzyprzewodowych].
Gazowo-przepływowe .
Termiczne (wej. dwustanowe lub wej
analogowe 4-20mA).
Asymetria obciążenia w oparciu
o składową przeciwną prądu lub różnicę
prądów fazowych.
Podprądowe.
Zabezpieczenie różnicowe silnika.
Zabezpieczenie różnicowe
transformatora.
Zabezpieczenie różnicowe linii.
Zabezpieczenie od zwarć wewnętrznych
baterii kondensatorów.
Ziemnozwarciowe stojana.
Od obniżenia poboru mocy czynnej.
81L
81H
55
81R
74TCS
48
66
66/86
50LR
50HS
49/51
47
14
25
AFD
Podczęstotliwościowe.
Nadczęstotliwościowe.
Od współczynnika mocy.
Chwilowa zmiana częstotliwości df/dt.
Kontrola 3 obwodów sterowniczych.
Wydłużony rozruch.
Ograniczenie ilości rozruchów.
Technologiczne rozruchu silnika.
Utyk wirnika.
Skrócenie czasu zadziałania w przypadku
załączenia na zwarcie.
Przeciążenie cieplne.
Detekcja kierunku wirowania.
Kontrola prędkości obrotowej.
Funkcja synchrocheck.
Zabezpieczenie łukowe (współpracujące
z czujnikami błysku).
Dostępność zależna od rodzaju sterownika pola.
Układy automatyki
•
•
•
•
Automatyka PDZ.
Automatyka SCO.
Automatyka SPZ 3-krotna z kontrolą pozycji
wyłącznika i możliwością określenia rodzaju
zabezpieczeń inicjujących pobudzenie SPZ-u.
Automatyka LRW.
•
•
•
•
Automatyka AZBK.
Automatyka układu uziemiającego punkt
zerowy sieci.
Automatyka wymuszania składowej czynnej
prądu zwarcia doziemnego AWSC.
Układ współpracy z zabezpieczeniem szyn.
•
•
•
Układ współpracy z automatyką SZR.
Układ współpracy z automatyką
technologiczną.
Inne w oparciu o logikę programowalną.
Dostępność zależna od rodzaju sterownika pola.
Parametry techniczne
Zasilanie napięciem pomocniczym
Napięcie DC
Napięcie AC
Maksymalny pobór mocy – jednostka centralna
Maksymalny pobór mocy – panel
Obwody pomiarowe prądowe
Prąd znamionowy
Częstotliwość znamionowa
Zakres pomiaru prądów fazowych
Zakres pomiaru prądu I0
Zakres pomiary prądu I0 w polu TU
Obwody wyjść dwustanowych 1…3 – sterowanie wyłącznikiem
110 V, 220 V (80 – 300 V)
230 V (88 – 265 V)
40 W (VA)
10 W (VA)
5 A/1 A
50 Hz
0,1 – 150 A
0,001 – 3,2 A
0,1 – 10 A
Obwody napięciowe pomiarowe
Napięcie znamionowe prądowe
Częstotliwość znamionowa
Zakres pomiaru napięcia U0
100/√3 V
50 Hz
2 – 120 V
Podstawowe parametry zabezpieczeń
Współczynnik powrotu zabezpieczeń nadmiarowych
Współczynnik powrotu zabezpieczeń niedomiarowych
Czas własny
Czas powrotu
Dopuszczalne napięcie przy rozwartych
stykach
Obciążalność długotrwała
Otwieranie obwodu przy 220 V DC (L/R = 40
ms)
Otwieranie obwodu przy 220 V AC (cos ϕ =
0,1)
Temperatura otoczenia
< 1,03
Inne
220 V lub 110 V (AC lub DC)
5 mA
5A
0,4 A (1 A na zamówienie)
0,3 A (1 A na zamówienie)
230 V AC/300 V DC
5A
0,1 A
2A
Warunki środowiskowe
Temperatura przechowywania
Wilgotność względna
30 ms typ., 40 ms max
100 ms
230 V AC/300 V DC
Obwody wyjść dwustanowych 4…24 – styki przekaźników
> 0,97
Obwody wejść dwustanowych
Napięcie znamionowe
Maksymalny pobór prądu przy U = Un
Dopuszczalne napięcie przy rozwartych
stykach
Zamykanie obwodu przy 220 V DC
Otwieranie obwodu przy 220 V DC (L/R = 0)
Otwieranie obwodu przy 220 V DC (L/R = 40
ms)
Masa
Wymiary panelu
Wymiary jednostki centralnej
Stopień ochrony płyty czołowej
Stopień ochrony płyty tylnej
-5°C – 40°C (-10°C – 60°C
na zam.)
-25°C – 70°C
do 80%
8 kg
266 x 266 x 41 mm
258 x 236 x 93 mm
IP 44
(IP 54 na zamówienie)
IP 20
5
megaMUZ-2
Urządzenia dla energetyki
zawodowej i przemysłowej
Sterownik pola
L1
L2
L3
Schemat aplikacyjny
Panel operatorski
=
~
I0
Ł2 ZAM
Ł2 OTW
Ł3 ZAM
Ł3 OTW
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
I7
I8
I9
I10
I11
I12
I13
I14
I15
I16
I17
I18
I19
I20
I21
I22
I23
I24
O3
O3'
O4
O5
O6
O7
O8
O9
O10
O11
O12
O13
O14
O15
O16
O17
O18
O19
O20
O21
O22
O23
O24
+
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
ZAM Ł2
+
OTW Ł2
ZAM Ł3
+
OTW Ł3
OTW WYŁ
+
OTW WYŁ
ZAM WYŁ
+AW/UP
AL
AW
UP
I5
I6
O1'
O2
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
+ZS/LRW
ZS
LRW
I1
I2
I3
I4
Slot AB
Karta 8 wejść/8 wyjść dwustanowych
WYŁ ZAM
B1
WYŁ OTW
B2
WYŁ ZAZ
B3
B4
B5
COW1
B6
COZ
B7
+
B8
COW2
B9
+
B10
B11
B12
O1
Slot CD
Karta 8 wejść/8 wyjść dwustanowych
Z4
Z3
Z2
Z1
=
+
+
-
Slot EF
Karta 8 wejść/8 wyjść dwustanowych
M
+
-
=
CZ
A5
~
CW2
A4
+
-
RJ45
Slot
COM2
Slot
K
Slot
COM1
Slot
L
Jednostka centralna
Kanał inżynierski/SSiN
RJ45
Slot
M
megaMUZ-2
~
CW1
A2
IW
I3
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
I9
I10
I11
I2
I1
U0
U3
Slot
N
U1
U2
U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
U8
Z1
Z2
RJ45
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
Przykładowa konfiguracja pola liniowego.
6
megaMUZ-2
Urządzenia dla energetyki
zawodowej i przemysłowej
Sterownik pola
Specyfikacja zamawiania
megaMUZ-2 :
1 + U +
I
/ 2 / 3 + 4 / IO / 5 + COM1 / 6 + COM2 / 7 + K / 8 + L / 9 + M / 10 + N / 11
Wypełnij i wyślij na adres: [email protected]
megaMUZ-2 :
1
+ U +
I
/
/
+
/ IO /
6
Program­
+ COM1 /
+ COM2 /
+ K /
10
Karta komunikacji – slot COM1
+
L
/
+ M /
+ N /
Karta dodatkowa – slot M
Standardowy
STD
Brak karty dodatkowej
—
Brak karty dodatkowej
SZR standardowy1
SZR
RS485
K5
Karta 4 wejść analogowych 0…10 V 7
AI/U
Zabezpieczenie różnicowe silnika2
SRR
OPTO (ST; 820 nm; 62,5/125 µm; wielomod)
KO
Karta 4 wyjść analogowych 0…10 V8
AO/U
TRR
CANBUS - magistrala I
CB
Zabezpieczenie różnicowe linii3
LRR
PROFIBUS
KP
Zabezpieczenie generatora2
GEN
ETHERNET
KE
Zabezpieczenie różnicowe transformatora2
2
7
Karty prądowe ­– slot I
Karta prądowa zabezpieczeniowa
ZAB
Karta prądowa zabezpieczeniowa i pomiarowa
6
Karta prądowa różnicowa silnika2
IP
ROZ
Karta prądowa różnicowa transformatora2
RT
Karta prądowa generatora2
RG
Karta napięciowa SZR w miejsce prądowej
dla SZRSn1
3
SZR
Prąd znamionowy karty prądowej
5A
1A
1A
Nie dotyczy
4
—
1
Karty IO wejść/wyjść dwustanowych
3
Karty IO sloty AB (8 we+8 wy), CD (8 we+8 wy),
EF (8 we+8 wy), GH (8 we+8 wy);
łącznie 32 we + 32 wy
4
Karty IO sloty AB (8 we+8 wy), CD (8 we+8 wy),
EF (8 we+8 wy), GH (16 we);
łącznie 40 we + 24 wy
5
Karty IO sloty AB (8 we+8 wy), CD (8 we+8 wy),
EF (16 we), GH (16 we);
łącznie 48 we + 16 wy
5
6
Napięcie znamionowe wejść/wyjść
dwustanowych
24 V
0
110 V
1
220 V
2
AO/I
Karta pomiaru temperatury RTD (Pt100 lub
Pt1000)4
RTD
Karta czujników błysku5
CZB
11
RS485
K5
Brak karty dodatkowej
OPTO (ST; 820 nm; 62,5/125 µm; wielomod)
KO
CANBUS - magistrala II
CB
ETHERNET
KE
CAN/ŁUK 5
CŁ
3
Karta dodatkowa – slot K
Brak karty dodatkowej
—
AI/U
Karta 4 wejść analogowych 0…10 V 7
AO/U
Karta 4 wyjść analogowych 0…10 V8
Karta 4 wejść analogowych 4…20 mA
AI/I
Karta 4 wyjść analogowych 4…20 mA8
AO/I
Karta pomiaru temperatury RTD (Pt100 lub
Pt1000)4
RTD
Karta czujników błysku5
CZB
9
Karta dodatkowa – slot L
Brak karty dodatkowej
—
Karta 4 wejść analogowych 0…10 V
7
Karta 4 wyjść analogowych 0…10 V8
AI/U
AO/U
Karta 4 wejść analogowych 4…20 mA7
AI/I
Karta 4 wyjść analogowych 4…20 mA8
AO/I
Karta pomiaru temperatury RTD (Pt100 lub
Pt1000)4
RTD
Karta czujników błysku
CZB
5
Pogrubione pozycje oznaczają wyposażenie standardowe, pozostałe mogą wymagać dopłaty.
Możliwe wykonanie specjalnej wersji urządzenia po skonsultowaniu się z działem zabezpieczeń:
[email protected]
JM-TRONIC Sp. z o.o.

AI/I
Karta 4 wyjść analogowych 4…20 mA8
—
7
Karty IO sloty AB (8 we+8 wy),
CD (8 we+8 wy), EF (8 we+8 wy);
łącznie 24 we + 24 wy
Karta 4 wejść analogowych 4…20 mA7
Brak karty dodatkowej
8
5A
Karta komunikacji – slot COM2
ul. Wapienna 43/45
04-691 Warszawa
@ [email protected]
+48 22 516 66 55
+48 22 516 66 66

www.jmtronik.pl
—
Karta dodatkowa – slot N
—
Karta 4 wejść analogowych 0…10 V 7
AI/U
Karta 4 wyjść analogowych 0…10 V8
AO/U
Karta 4 wejść analogowych 4…20 mA7
AI/I
Karta 4 wyjść analogowych 4…20 mA8
AO/I
Karta pomiaru temperatury RTD (Pt100 lub
Pt1000)4
RTD
Karta czujników błysku5
CZB
12
Informacje dodatkowe
W zestawie dostarczany jest przewód przyłączowy
do jednostki centralnej - PATHCORD ethernetowy
o długości 0,5 m (na życzenie 2 lub 3 m).
Uwagi:
1.
Dla wersji SZR wymagana jest dodatkowa karta
pomiaru napięć dla slotu I typ SZR w miejsce karty
prądowej.
2.
Dla wersji z zabezpieczeniem: różnicowym silnika,
transformatora lub generatora wymagana jest
karta pomiaru prądu różnicowego.
3.
Dla wersji z zabezpieczeniem różnicowym linii
wymagana jest karta OPTO w slocie COM2.
W komplecie powinny byc zamówione dwa
urządzenia danego typu.
4.
Karta pomiaru temperatur RTD obsługuje do 3
czujników, możliwe jednoczesne zainstalowanie 2
kart tego typu.
5.
Karty CAN/ŁUK oraz CZB stosowane są jedynie do
zabezpieczenia łukowego. W sterowniku polowym
jest możliwe zainstalowanie maksymalnie 2 kart
CZB.
6.
Karta prądowa pomiarowa IP dostępna tylko
w standardowej wersji oprogramowania.
7.
Możliwe jest zainstalowanie tylko 1 karty wejść
analogowych prądowych lub napięciowych.
8.
Możliwe jest zainstalowanie tylko 1 karty wyjść
analogowych prądowych lub napięciowych.
Niniejsza publikacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu prawa cywilnego.
Prezentowane wykonania są przykładowe i istnieje możliwość modyfikacji funkcjonalności urządzenia.
Szczegółowe parametry urządzeń zawiera instrukcja z opisem technicznym.
Papier oszczędzamy z natury.

Podobne dokumenty

multiMUZ-3 - JM

multiMUZ-3 - JM zdarzeń. Jako zdarzenia traktowane są pobudzenia i odwzbudzenia wejść dwustanowych, wszelkie zadziałania i pobudzenia funkcji zabezpieczeniowych, wprowadzenie hasła administratora, wykonanie operac...

Bardziej szczegółowo

megaMUZ-smart - JM

megaMUZ-smart - JM • wejścia pomiarowe, dwustanowe, analogowe, wyjścia przekaźnikowe i analogowe, diody sygnalizacyjne, • operatory logiczne AND, NAND, OR, NOR, XOR, NOT, itp. • wyzwalacze pomiarowe [działanie od ...

Bardziej szczegółowo