warszawa - Salon.pl

Komentarze

Transkrypt

warszawa - Salon.pl
LEGI
Lasy
ec
ka
˚O¸NIERSKA
m
G
m
W
33
N
¡
a
W
às
k
cn
a
no
Pó
∏
SK
I
S
n e ∏ ocz
n
ho a
dn
ia
W
Mokry ¸u
g
13
67
on
te
ra
"
M
Al. Sztand35
arów
Przew∏ocka
W
W
M
21
M
W
W
W
m
52
m
GO
W
68
UD
M
88
Ó
M
37
W
W
M
W
M
A. Fred
ry
M. Reja
Dzielna
J. Kasprowicza
M
Pu∏ku
1 Praskiego
m
W
W
W
m
m
Torfowa
m
M
M
m
m
M m
M
M
m
34
M
M
WiÊniowa
˚ytnia
35
tna
B∏´ki
Rysia
Dzielna
W
ietanki
Mark
os∏aƒców
Ko P
mi
niarska
Bu ∏awy
∏yƒc
zykó
w
Dzia
Instr
ukto
rska
∏ y ƒc
ierów
zykó
w
B
Dzia
Fizyl
ar
gm kiegloicun
ta
III
Zy
m
W
Topo
Plutonow
ych
U∏ aƒska
Niedzia∏ko
wskiego
wi
t
dÊ
ze
Pr
W
M
W
aficzna
ƒska
Republika
Szatkown
ików
ho
Pa
c
Przebie
g
G
Jaworzniaków
sz to
rna
dców
K la
Dowó
Sko ko wa
W
M
sc
W
TO
J
no a r z
w ´b
a i-
iego
Bu Paderewsk
dn
icz
a Wrzosowa
aw
´d
zi
ar
zy
37
Ka
ti
8
Poci
kowas-
erska
Graw
Sobiborska
1 Praskie 72
go Pu∏ku
Kasztanowa
Zes∏aƒców Polskich
SKA
˚O¸
NIE
R
RSK
A
˚O¸
NIE
AR
SA
M
2
Buczkowskiego
m
ki
∏ Wa
wer
s
Ka
na
W
Trakt Lubelski
197
W
W
W
w
Sze
roka
J. K
or
c
D
zd ojao w M os
toa
wa
Pi∏karska
LeÊna
Wronia
Krucza
K. Pu∏askiego
zowiecka
Baczyƒskiego Ma
ii
401
418
3
38
38
M
1
32
8
33
271
Rów Zerzeƒ
ski
m
7
W
44
43
l
os
ta
wa
po
Li
Cicha
Zau∏ek
Kwiatowa
N au
cie czyl sk
a
˚abia
Ró˝ana
Pr
M∏oa
dzie
˝ ow
a -
DàJ.
b
Wspólna row
s
kie
go
J.
So
w
Ja iƒsk
Sona II iego
b ie I
s
K
kie
Êniowa C .
go
ho
dk
iew
T. KoÊciusz
icz
ki
a
R.
reny Tr
Sy ów augutta
O brotƒecrp
e
t
t
a
l
Wes
4
Saperów
KI 14
EG
O
Górna
UD
S
Ogrodowa
I¸S
JÓ
ZE
FA
P
Letnia
Ma∏a
Mazowiecka
Zaj´cza
Zag∏oby
Gdyƒska
O r la
Radiowa
sm Dolna
yk
ze
AL. M
AR
SZ
.
Tuw J
S
Jasna
zka
t. Mac
Ra
f
M
AR
28
SA
25
7
6
M
m
10
3
N
m
PrzyleÊna
Po
Kaszub ska
CzereÊniowa
a
Âwierkow
Mi∏a
Pr
Sosnow a
a
Âwierkow
nika
M. Kopernika
Kaszubska
Che∏moƒskiego
o
ckieg
Krasi
.
I
iego
Jagielloƒska
Malczewsk
Dzika
Akacjowa
M.
Koper
Dzika
Che∏moƒskiego
iego
Baczyƒsk
Z. Herberta Ró˝ana
M
129
m
m
105
M
m
M
m
m
m
Januszewska
m
85
W
m
m
W
W
65
i´
B a ˝ yc
g i e ow
nn a
a
io
wa ˚ab
ia
K r´ t a
Ks
Ba
Ên
Dw
os
ta
Pr
Marsa
io
se
W
Joda∏ow
Zieleniecka
F. Stefczyka
Tulipanowa
Bratnia
Ró˝ana
W∏. Reymonta
Kwiatowa
Szeroka
Krobiƒska
Bisku pia
O lszynki G rochowskie j
Bisku pia
W
W
To
p
S∏oneczna
G dyƒska
M. Lan giewicz
a
Wyzwolen
ia
kiego
Krótk
a
J. S∏o
h
C
Kwiatowa
Sasanki
Saperów
Obro
ƒc ów Obroƒców
sie
nn
a
T´czowa
U∏aƒska
Je
H. Ko∏∏àtaja
Czo∏gistów
Wio
Szcz´Êliwa
A. Fidlera
Morcinka
34
go
Zapa∏czana
Beskidzk
a
ka
iec
ie n
ka
ówk
a
Wi
l an
W W
m
M
W
ƒs
ka
za
gó
r
Za
m
a
83
zn
ic
hn
gla
zaikowa
Mo
Petunii
Vo
Z.
Te
c
k i e go
es
Jez. Wilanowskie
247
m
m
iczna
56
W
Gran
82
WIÑ
ZO
28
23
92
18
2
18
67
a
Â
6
12
wk a
Wi
lan
ó
Ko
le
W
45
36
Cicha
a
ro
ci
Pa
p
o∏u
42
M
4
M
M
ieorsk go
aw
48
11
Okr
33
W
r
ÂWIDRY
w
W
26
W
OS. WRONIA
W
54
a
or
Muc
ho
m
ziw
ka
Pr a
wd
W
111
¸. D
REW
NY
W
M
Spac
e ro
wa
Zak
r´
t
m
W
Bu
ol
ow
a
ka
gó
Po
d
chod
ni
a
Za
17
Wrze
Ênia
BienSióstr
darze
wski
ch
Wier
nyka
As
kowej
z esz
Or
B. Pru sa
Sienkiewicza
e-
18
I EGO
Harcerska
B artosza
Bartosza
ik
Mateczn
o
Zbr
53
Na
s
Ba iels
k
rw
ni a
Ru
sz cza
n
Se
ika
ks
s
r
r
o
.J.
k
Ch
ck a
a
Sz
∏o
tuk
T. Z
Po dnic
J.
i
za
kr
an
Ch
a
Sto
Zanickzyw
∏op
kowcz∏´˝ a s
B
i
k
c
e
I. D a
yc
kie 4
zy
om
S.
go 1
ƒs
eyk
˚ó∏k
P∏o
ka
i
wc
iew
46
skie
Lub e
go
ie
Hetm
szo
ws
aƒs
Bitw Trem
ka
ka
Gro y
bow
c
elsk
skie how
a
j
TyÊ
m ie
Bi
nick
Kwatery rajs∏gko- P
a
G∏ówa odhaje
Podolsk
nej
cka
a
Pu
Zam
34
25
E. F
ield
o rfa
W
W
Ko
byl
aƒ s
W
on
ifa
ce
go
Âw
.B
15
M
Ryba∏tów
Ryba∏tów
Ka
bac
ka
itowa
j
ickie
opn
on
a zowa Alabastrowa
i rowa
a gdowa Marmurowa
Ws
N as
pól
iels
na
ka
Dr o
ga
∏tus
Du
ka Na
bie
s ie
ƒsk
lsk
a
Se
a
roc
L ub
ka
arto
wsk
a
Lu b
inie
cka
Da
s
ska zow
-
m
m
m
m
o rf a
W
ko
iusz
Synogarlicy
or
na
Sp
kr
´t
Za
ka
js
ie
W
Chabrów
Kosodrzewiny
J.jarska
Ch
∏op
ick
ie
P
kó aÊniw
sk
a
Ga
rwo
li ƒ
Garwo
liƒska
- K
Ostro∏´ tniocryck a
ka
ZJE
DN
OC 61
ZO
NYC
H
ST
AN
ÓW
AL
.
E. F
ield
M
Za∏o
gi S
am
olo
tu K
oÊc
a
Indycz
Koguci
a
607
i nowa
¸AWSKA
W
cz
na
ty
ys
Tu
r
tow
a
a∏a
kie
Ni
ec
Le
Pr
us
a
rsk
a
B.
Gó
ba
St
wn
.B
a
ato
reg
Z∏ota BroW∏.
o
n ie
ws
kie
go
Zim
na
Za
cz
´Ê
liw
Br
a
zo
zo
wa
Zà
b
7
Sz p i
taln a 2
UD
S
Bociana
¸ubin
M
Wi
os
en
25
na
5
We
n
M
MA
A
EJ
AL
ja
Re
M.
we
k
nià
˝k
a
it ó
Km
Pi e
176
C
C.
K.
N
ka
o
12 hocim r wida
5
s
UD
SK
IEG
J.
O
Ma
P Br
S
t
za arty zoz
nt o w zero ejki
ów
a
ka
PI
¸S
Utrata
a
a
zn
Apt
Wiatraczn
Kaleƒsk
a
Siennicka
zyborska
Mi´d
Kinowa
Wiatr
aczn
a
L.
Przeworska
Mycielskiego
L.
Mycielskieg
o
iego
K i ck
R´bkowsk
a
Siennicka
Kickiego
Siennicka
Podskarbiƒska
Podskarbiƒska
Weterynary
jna
Owsiana
Ry b na
W
m
.W
.W
ITO
SA
AL
SIKORS
KIEGO
m
N. W¸ .
AL . G E
m
549
Jemio∏uszki
Gajdy
PU¸AWSKA
560
´d
m
tnia
O
IE G
t ni
a
so
Ci
RS
Z.
.
R
19 eja
7
Ol
c is
zn
a
Za
A
As .
ny
ka
K
Ga . I .
∏cz
A. yƒsk
Fr
ed iego
ry
j
FA
Sz
˚e
arsgka
ws
ka
ko
ec
ka
zo
wi
Ma
po
lsk ierza
Lu a
R.
Wa
be
Tra
l sk
r sz
ug
a
aw
ut
ta
sk
o
Or E .
a
ze
ka szk
Sa
o
do
w
Zà
ej
Ko wa
bk
sz
ow
ali
sk
ƒs
a
ka
a
wa
JÓ
ZE 223
FA
P I¸
SU
We
DS
ne
ck
K
tow
a
To
r
o
ie g
im
pi
jsk
a
A
Na .
pi
J.
e Ja
Ko rsk na
ss ieg III S
ak
o
ob
a
ies
k
a
ow
Âro
dk
eo
na
po
l
Na
M
W .
a le
ws
kie
.J
Ó
11
0 ZE
MA
RS
Z
Morska
ej
H
M .
jewodrz
s eJaS. kiej
r ac
za
Lo
kó tniw
y
Ma
ów nowlin a
bk
ow
sk
a
Zà
73
o
St. Wyspiaƒ skieg
sza
Wita Stw o
˚eromskiego
Dolna
B∏´kitna
Janowi
eck
a
Je s
Pa
z na
Dê
Bor u t y
a
R ybn
ka
Wawers
ka
Goc∏aws
G∏ucha
Terespolsk
a
A. F rycza-w
M odrze
sk iego
ska
Lubel
a
W
m
W
AL. K.E.N.
m
ki
tyw
zy
Po
Perlicza
ki
tyw
zy
Po
∏ock
a
Tr a k t Lubelski
HoeneWroƒskiego
aka
N a b i el
M
W
W
356
487
410
M
Gajdy
Farbiarska
Klarnecistów
i
∏o
ck
a
aw
N
WiÊniowa
W
Edwa dów 41
15
dniowa
a
on
W
MIRKÓW
NW.
JEZIORNA
Âwietlico wa
W
39
29
44
a
Paƒstw
iego
Polsk
W
24
2
W
wa
Jab∏oniowa
pl.
Zgody
m
W
Okràg
ja
Topolowa
êana
Ró
àta
M
∏∏
Ko
32
B e awa
Nadb ze˝e
W
Akacjowa
H.
Krótka
W
W
44
Wiosenna
130
M
32
M
tki
63
Naw
70
Ró˝ana
Owocowa
Aug
us
tó
Kr´ta
na
Pog o d
105
PU¸AWSKA
145
197
W
m
m
m
M
m
Kó
rn
ic
ka
28
67
m
270
m
W
zyck
a
86
M
B us
a
W
6
11
79
Tarniny
ow
ja
G o g o l i ƒs k a
aj
38
56
Torowa
M
àta
14
i∏a
Dzika
t.
.S
35
59
∏∏
Ko
Kuran
tów
m
W
JEZIORNA
FABRYCZNA
B e awa
Pa ce e
M
Cisowa
Morelowa
rzozowa
26
W
wa
jo
MIRK
OWS 57
KA
22
a
S o s onow
ne
na
cz
6
a
B r zozow
-
15
25
ska
Królew
w
SK A
Kielecka
ks
W LANÓW
W
AW
1WIL zm mpo Zawad K´py Zawadowsk e - ZaÊc ankowa Wschód
ER
SK
WOLA
2WIL os Zawady - ZaÊc ankowa
A
t a n c i n O udn e)
KA
3WIL zm mpo Zawad K´py Zawadowsk e (Oczyszcza n a Âc eków Po
G
1WOL
ob wzd u˝ n¸AWSÊredn
cowe ÂWIDER
PKP DwWSCH.
Centra ny-Dw G ówny - cz (- OCH)
E
I
TOLIN
SK
K´pa
4WIL os Pows nek
ÂWIDRY
OSn Êredn cowe PKP Dw Centra ny-Dw G ówny - cz
¡
2WOL
ob
wzd
u˝
(-2OCH)
R
Y
A
J
Z
MA¸E
S
Obo ska
5WIL
os
Arbuzowa
B
s
Rzodk
ewk
Y
3WOL
re u Proste
i o r n a
W
A
6WIL os Zap oc e
N
4WOL re u Twarde
FA
7WIL os Pows n-ZamoÊç
TE
S
5WOL re ÂWIDER
Czyste ZACH.
(-3OCH)
.
ow
D
aj
8WIL re u Wa owe - etap
R
M
6WOL re u O brachta
KA
e
r
9WIL Rosy-Rucza dz 2 3 obr -06-38 (A)
d
i
w
7WOL
re u Towarowa-Okopowa
10WIL PrzedpoRezerwat
e Pa acu W anowsk ego
8WOL re u Wo ska P ocka W
B e awa
11WIL W anów
Zachodn ( )
Wyspy
Rezerwat re Parku Moczyd o
9WOL
Âwiderskiedz 8 5 8 27 w obr -06-7
Ko o Rosy-Rucza
Habd nek
Przyrodniczo12WIL
dz 2 w obr -0675 (B) JAROS¸AW PD. 10WOL
ter ˚o borza Powàzk (-9˚OL)
Krajobrazowy
13WIL Zawad K´py Zawadowsk e
11WOL
ob M ynowa
Rzeki Âwider
owa
Ma j
W anowa Wsch N sk ego
a
Obó14WIL
k
12WOL ob Lasek na Ko e
o rk
J ez i
15WIL Rosy-Rucza (C)
13WOL re Dworca Gdaƒsk ego (-8ÂR- ˚OL)
16WIL Rosy-Rucza W echy
14WOL ob Ur ychowa w re u Ks ´c a anusza
D¢BINKA
17WIL re Potu ka y
18WIL zm mpzp W anowa Zach (Âw àtyn a OpatrznoÊc Bo˝e )
˚OL BORZ
19WIL W anów Wysok N sk Zach
1˚OL
os Grossów
K
c
yn
OS. WARSZAWSKA
20WIL re u Pa acowa w cz zachodn e
2˚OL Sady ˚o borskKRESY
e
21WIL W anów Zachodn cz
3˚OL otoczen a u S owack ego
22WIL re u Przyczó kowe
4˚OL ob Pasa Nadw Ê aƒsk ego
23WIL re u Pa acowa w cz wschodn e
BOJARÓW
5˚OL ter ˚o borza H storycznego
W
Bo ek
24WIL w re os ZaÊc ankowa Wschód
W
6˚OL ter ˚o borza Po udn owego
25WIL w re u S ed skowe
7˚OL ter os Zatras e
26WIL w re u Sàg
W w
8˚OL os
Rudawka
G ogowskaw
M
R
27WIL rag os Pows n w re u Czeko adowe
9˚OL ter ˚o borza Powàzk (- 0WOL)
Opacz28WIL re u Vog a Rosy Pr´towe Rucza
GÓRKI
10˚OL ˚o borza Dz enn karsk ego
29WIL re u Kos arzy
11˚OL re Dworca Gdaƒsk ego (-8ÂR- 3WOL)
92
nic
ka
48
H.
Kó
r
m
o
Pi∏sudskieg
efa
óz
. J 122
o
ZAMLÑDZ
45
m
rsz
St. Starzyƒs
kieg
W
28
ma
Dawidowska
6
B∏´dn a
Sprzeczna
Potoc
-
skieg
o
Kruczkow
Sieroszewskiego
TerÂw.
esy
S∏u
ska˝ew
-
J. S
zuc
ha
A l.
62
142
178
W
237
W
AL. K.E.N.
K ∏ o b u c ka
W
PU¸AWSKA
W
W
W
ha
as
ca
ti
Fr
koto
ws
ka
A.
Mo
StaroÊaciƒsk
W
M
PU¸
AWS
KA
Ob
rze
êna
K∏
ob
W
W
M
M
W
W
M
10
Zachodnia
W
Pos
t´pu
o
a
eg
Âwide r
1WLO rag ob UT- 0 (cmentarz u Leon dasa)
2WLO rag ob MU-29 (os Âw erszcza)
Rezerwat
3WLOkiego rag ob MU-29 u ChruÊc ck ego ¸uczek
Rybn
cka
PrzyrodniczoRYCICE
ƒs
A
4WLO
ob Pó Karo ƒsk ch
zy
SK
ys
Krajobrazowy
W
.W
5WLO
ob Stare W ochy
.S
rd
Rzeki Âwider
ka6WLO ob Stare W ochy w re
u Stawy
7WLO ob Stare W ochy w re u M ko a sk e
8WLO re u K netyczne
KA
ƒ sk
s ki
W¸OCHY
M
¡S
LA
rzy
ud
a
i∏ s
M
m
94
30WIL w re u Rucza
31WIL ter po zach str Przyczó kowe w re u Uprawne
IÂ
DW
NA
Na
da
aP
Stara M osna PN -cz p n nad Traktem Brzesk m - cz
Weso a-Stara M osna PN cz
Weso a-Stara M osna PN cz
Cm.
Weso a-Stara M osna PN cz V
Weso a-Z e ona Weso a-Grzybowa Weso a-Groszówka cz
Weso a-Z e ona Weso a-Grzybowa Weso a-Groszówka cz
Weso a-Z e ona Weso a-Grzybowa EMILIANÓW
Weso a-Groszówka cz
P ac Wo ska Po sk ego w Dz e n cy Weso a
Stara M osna Po udn e
Stara M osna Po udn e
SKA
ZOW
W
W i l l o wa
a
Lip
13
wa
Lipo
30
a
ow
czk
owa
´˝
Krótk
ra
ê la
ki
Ko dron ska
r
Bie dgó
wa
Po
ko
i er
w
Â
e T
San nóulip
a
od
na
ob
ob
ob
ob
ob
ob
ob
ob
ob
ob
JA
a
8
AW
WARSZ
Po
g
Boro
wa
na
or
a
W IÑ
E
AL
sk
rka
Jezio
a
W W
W
W
3
21
aw
B e awa
Sa
do
w
KRAJOBRAZOWY
m
W W
W
NY
EW
KIERSZEK
GAWRONIEC
uc
ho
m
KLARYSEW
ze f
DR
Pr
aw
dz
iw
M
m
JAROS¸AW PN
1
10
OS.
KONSTANCJA
38
D´
i
0
as
ow
a
57 a
w
bo
. Jó
rsz
ma
aw
B e awa
pod Gó am
wdziwka
Pra
W
l
ie
a
¸.
PA N
91
171
W
¸¢CZYCA
pk
PARK
o
ieg
sk
bie
So
22
W
ar
sz
cz
o ru
15
W
J e z
a
ow
ó∏k
B
22WIL
Park Kultur y
W
Sk
35
Graniczna
W
153
wa
. I.
W
B ielawa
lo
Graniczna
ks
a
III
84
Cm.
af
Botaniczny
8
m
K o n s
4
mpzp
Ogród
M
M
40
n
Ja
m
POWSIN
Wa owa
etap
re u Potu ka y
m
W M
¸A
6
8WIL
y cz
MaÊlaków
G m i n a
14
n
mpzp
m
W M
113
LISY
6WES
7WES
8WES
9WES
0WES
WES
2WES
3WES
4WES
5WES
WIS
K´pa Ok zewska
y
a
orn
mpzp
w
a
W
Fa en cka
Jez.
Lisowskie
re os ed Pows n ZamoÊç
KOLONIA
B¸OTA
m
K´pa
u Rosy
Rucza
-W echy
W
Pr z
ek
Prz
JÓZEFÓW
W
102
16WIL
LATOSZKI re
h a ta
Rosoc
ochata
os
W
m
23
Ok zeszyn
Ws Kabaty
ko
Zawadowskie
mpzp
Jez.
Struga
W
m
Wiàzowna
W
M
26WIL
ZAMOÂå
Jez. Torfowisko
(Staw Powsiƒski)
Pr
aw
dz
iw
ka
em
MAZOWIECKI
MICHALIN
W
NOWA
WIEÂ
27WIL
m p z pR 7WIL
NY
now
Gmina
W
15WIL
i
eƒk
P lo
44
m
LA¡SKA
ALEJA NADWIÂ 68
mpzp
EW
ol
na
Centrum Fa en cy
Zach cz
ska
B¸OTA
Wy s p y
mpzp
O pi
Sz
k
W
ha
ac
OS. PATIO
KABATY
ka
Szk
olna
21
aw
Bys∏
32
m p z p 5WAW
os Fa en ca
Wsch
cz
84
tów
trio
Pa
¡S
KI
a
icz
W
wska
W
ZY
Rezer wat
sz
a
9WAW
7WAW
os Fa en ca
Wsch
cz
m
K¢PA
ZAWADOWSKA
rze
lo n
Bys∏a
98
Ha∏dy
Ok
Poln
a
ES
wn
lco
Wa
W W
o¸
ior
J ez
M
wa
ko
Z ie
DZ
j
W
Ursynów P d
- Kabaty
Pr z y c z ó ∏
18URS
W
W
a
8WAW
m
Ga
20WIL
DR
Po
lna
C ic
eg
o
ki
nika
Koper
Mazowie c k a
L.WA R
Y¡SKIE
GO
Lwow
ska
M
WO¸OSKA
M
22
W
W
W
SK
A
KO
W
KR
A
AL
.
M
a
IE
Jez.
Skrzypki Du˝e
im
od Ma ∏p
ga P
Stru
WILANÓW
¸.
Polna
M
m
88
Poln
a
M
ZATRZEBIE
W
Stadionowa
J W
W
M
m p z p 4WAW
Centrum Fa en cy
Zach cz
SKRZYPKI
mpzp
Jez.
Pod Morgami
a ∏y
tu∏k
Po
˚ytn
ia
Cm.
Z∏o
te
jJ
esieni
M
W
13
0
3
Sp
isk
a
ów
SK
A
W
90
i ot
KO
W
ob A eksandrowa
W
mpzp
omora
nia
6WAW
os Fa en ca
Wsch
cz
FALENICA
M
K¢PA
LATOSZKOWA
12WIL
re u
Pa acowa w
cz Wschód
M uc h
˚ yt
Krajobrazowy
22WAW
m
tr
Pa
KR
A
Cm.
W
W
odowa
ik
o 7
71 wa 0
m
131
Przew
108
za
W
ob Zbó na Góra re
u Sztygarów
W W
Mo
AL
.
24WAW
NOWY
MIEDZESZYN
115
JULIANÓW
W
na
rycz
Met
w
˝y
W
ALEKSANDRÓW
76
50
30
Ró
W
m
Przewodowa
a
dow
ewo
P rz
Latoszka
ƒ k
ora
om
ch
Mu
Koƒ
cow
a
W
Cm.
M
W
MIEDZESZYN
WIEÂ
ów
iego
3WAW ORZECHÓWEK
A
KOW
niatow
sk
Stawy
Cygaƒskie
mpzp
ta
Sy
mpzp
Ó¸
YCZ
PRZ
J. Po
Sokol
na
Se
Fr A.
ed
ry
∏a
Rektorsk
a
M
˚WIRKI I WIGURY
5
10
8
m
a
ar
m
W
Izbicka
163
Sz
Park
W
m
ów
i ot
W
70
210
go
23WAW
ob Zbó na Góra
re u Fromborsk e
W
tr
Pa
W
EL˚BIETÓWEK
ta
WA
sk i e
W i à z o w n a
m
Centrum
RadoÊc
4
16
KI
25
9
Sy
¸KO
C. G
ode
b
G m i n a
ZBÓJNA GÓRA
15WAW
W
m
m
wa
iko
a
5WES
Czarny
Staw
19WAW
W
W W
za
ar
mpzp
W Ên owa Góra cz
mpzp
W
Mo
Sz
m
M
5
W
es
o∏
a
M
M m
m
14
ZAGÓ˚D˚
¡S
216
a
m
wa
ZY
227
Syta
M
Ó
354
YCZ
PRZ
AL.
KRA
KOW
SKA
W
ko
zai
Mo
ES
2
39
Ka
koK. M
ws a
ki rcin
eg o
Ol
sz Bl
an a
a
k
dz
to
rs
ka
a
czni∏o
ow sk
a
ie
ca
Gr anicz n a
Lekarska
IEPODLEG¸O
AL. N
ÂCI
210
Natol
iƒs
ga
∏u
P
k i
sk a
Wa∏owa
Pr z e
ch o dn i a
r da
S´dziowska
M
92
W
W
8
AL
.
24
2
21
SK 159
A
a
Ro
7
AL 5
.K
R
AK
OW
bo
tn
icz
M
247
L. Krzy
wickieg
o
34
∏y K
am
ieƒ
Bia
Y
IGUR
43
˚WIR
KI I
W
0
1
27
29
SK
A
AK
OW
KR
W
Prezydencka
Jesionowa
Prokuratorska Referendarska
batki
Czu
32
˚WIR
59
3
12
GR
ÓJ
EC
KA
W
Schille
ra
N
pl. S.
Starynk
iewicza
105
KI I W
IGUR
Y
Wolnej
Wszechnic
y
11
W.
Sk 1
or
oc
hó
d-
Orzechowska
Rudaw
Solariesgka
o
ia
¸´czycka
no
M
¡ S KA
Krzyckiego
a
i ck
m
a
P∏ u g
Glogera
Curie Korz
eniow
S k∏odowskiej
skiego Hoffmanowej
45
L. Pas teura
Zimorowicza
Kromer
a
Warszewickieg
o
Górnick
ieg
o
Al.
Wielkop
olski
cz
RASZY
yƒ
sk
a
ÓJ
EC
KA
Ta
r
GR
biazg
ro
ro
ka
Do
lis
Ka
76
tów
93
ryk
an
M
et
Ma
jew
sk
ieg
o
a ∏o
Bi
S.
Ur
oc
ki h nac
eg - A
o
sny
ws
ka
ki e
go
rze
And
Kaliska
ka
rzes
Bia∏ob
tow
s
Chka B
oto rw
66 mowinow
sk sk
a a
br
ze
sk
a
a ∏o
Bi
br
ze
Bo
sk
br
a
St
ow
.
sk
12 Skar
ieg
2
˝y
o
ƒs
kie
go
Tr
ze
c
19
5
r da
Tw
a
oko
pow
a Karolkowa
Laskowa
J.
Korczaka
Przy
wiƒ
sk
Wronia
Przyokopowa
a
Rogaliƒsk
E.
Zegad∏owicza
E.
Szymaƒskiego
Brylowska
l iw
ick
a
´Ê
cz
Sz
Piotrkow
ska
E.
Orzesz
ko
we
j
a
ic k
li w
´Ê
cz
Ró˝y
Chiƒ kiej
s
Filipinki
Sz
ba
nis
tó
w
W
M
W
wa
Szlen-w
kieró
St.
a
Staszic
P∏ ocka
o s-
Berestecka
oberestecka
Now
Mik
o∏
Szc
z
esm
yk
Prz
hrobre
go
s∏awa C
Bole
63
nt o
24
Gostyƒska
y
P∏ocka
Syren
y
Klo nowica
Mszczonowska
Mszczonowska
mo
su
Ko
s
j on
ow
a
ze
bn
a
Pl
as
ty
czna
Re
Po
tr
Z
nicdobza
˝o
wa
M
ki
OK
OP
per
a
Radziwie
Syreny
wa
sied l
Soko∏o
wska
J. Bema
e ma
Es
W
aw
ƒs
z
J.Bema
Tylna
Grabowska
OW
A
D∏ugomi∏a
Wielu
95
Garb
R ed u t o w a
M∏ ynarska
jow
Odrz
ska
y k
Pon
oƒs
ie
ka
cka
a
isk
Sp
Przyce
S∏ a
Si
e
J.
J. Sowiƒskiego
Ka
rli
ra
dz
ka
Bodz a nty
4
l
l
l
l
a
igow
D êw
Dêw
igow
a
bn
∏e
ick
Ma
a
e
l ki
a
¸ uk i W i e K o
z io r o ˝ c
¸ uki
Ry
M
m
R
wa
ro
wa
ro
S
ny
J.
cz
w i N i em
a
cz c
a eL
K.
wsruc
kie zko
go -
wi
r∏ o
Ka
A
ks
Po . J.
p ie
∏us AL
EJ
zki
10
0
or
tow
a
ka
rgi
P.
S
Po
lna
Te
li
Now
a
Zadro˝e
Mechanik
ów
Woliƒska
Wysp
owa
P o tu
licka
Diamento
wa
sk
a
Je
gólen
rs ioka
ow
a
a
sk
Sp
91
óln
a
Ok
ZE
JÓ
Z.
sz
a
Ta
d
eu
MA
RS
ka
wn
ew
sk
a
sz
U
hodnia
Wsc
Wilk
ów M
r
k i sch
Potulicka
ety
sto
wa
Wo
lb
Ko rom
sz
sk
Ag aliƒs a
at
ka
Szm owa
ar
ag
do
w
a
Am
wa
Wy
Ba
Janow
ie
Na
By
sk
a
RA
yƒ
cz
Ps
z
¸a
sk siƒa
uc
22
7
j ec
zn
a
bo
rna
Mi
Bo
do
ws
ka
SK
A
RA
yp
sk iƒa
od
zk
aR
Ra
j gr
11
2/1
14
Ps
z
iotr
Dr
ap
DZ
YM
iƒs
ka
I¡
B∏ ´
W∏.
¸
iaƒ
sk
a
i´c
Âw
1
10
Sz
y
m
∏o d en
Kr wie . K
y
ak
ck o
Pr
o
P∏ ows a no Ró
Ge taz Z
o
k
pn ˝an
G
rw eg osi
da ƒ s k a
a
i
az o
a
ƒs
Go cki
Kl
eg
ka
Ol
rz ej
uc
o
sz
zn
Ja
t
sk owiko
ck
a
skyƒKa
Ro M
aS
a
ws
tow
S
ka
op
zc
dz .
ze cka ina
lic
ie
ci
y
Ka
w
sk ƒic
zi
a
z
O
m
K
ró
FA
tk
a
PI¸
ie
SU
go
DS
KI
rg
i
EG
O
o
S . Czarnieckieg
M. Wo∏odyjowskiego
16
DZ
YM 275
I¡
S
31 KA
0
sz
yƒ
sk
j ar
a
sk
a
Kn
y
Ko
le
¸a
sksiƒa
Przewoê
nik ów
es
ƒska
Pszczy
zy
cie
lsk
a
Cha∏upnicza
Co
W
P ie
pieos- niec
ka
sz
na
Fig
ar
Po
ran
na
B∏otna
Soliƒskiego
paSzc
ni ze
ka -
ow
sk
a
zk
KA
¡S
ZY
MI
RA
D
o
ieg
sk
ier
Sk
Izoldy
br
s zc
zen
al
icka H
ta
dz
eloizy
rs
ien
ka
na
Mo
Gi
Saw y
Benedykta
ge
n.
L.
Kingi
ewiczówny
M. Bohusz
Oktawii
Ewy Safony
Ireny Antygony
Agnieszki Kleop
atry
ed ƒ
gu
z sk
m
i gó iano a
ƒs r s k ka a
Seledynowa
ok
iet
ka
at
u
Sz
My
s
ic
s ka
AL 17
EJ
A
∏´
b
G
G∏´b
ocka
o w sk i
ws
ki
eg
o
K . Dr
ew
no
nowa
Karmi
Oraƒ
s
liƒ w ska ka
sk
a
ep
an
ika
cz
Pr
noStoja
ws ka
ƒska
Pra tuli
Wo
Ra
dz
¸o ∏omi
ym
ch
ow ƒska
iƒs
sk
ka
a
Hu
sa
rs
Ostród
zka
Ostródzka
Kana
∏ Br
ód n
als k iego
ow
T. Korzona
Chyrowska
T. Ko
rzon
a
Lusiƒska
a
sk
eb
O. Zag∏oby
Ostródzka
Piasta Ko∏odzieja
A.
85
incen
tego
Dalanowska
Wit
53
.C
St
G∏´bocka
Kamykowa
Kamykowa
P i as
ta Ko∏odz
ieja
20 Dyw.
Piechoty W
P
ƒ sk a
Âw. W
83
74
1R
ejo
AK nu
a
Twórcza
ka
Chodec
centego
52
Go
i dn
Êc
ick
i e ra d
owska
a
Ossowsk
iego
Hand
Âw
W´
gro
skaw-
M.
ce
ro
wa
h u do
by
Ost r ódzka
Zbo˝owa
a
Chode
cka
Âw
C ec .
yli
Kunie cka
Âw. W in
zka
Âwie˝a
11 Li
stopa
da
Ra
tu
sz
o
op
ad
a
st
Li
L . Lisa- Kuli
J
So ana
bi III
es
ki
Ma∏ych
Kana∏ Bródnow
ski
Zbyszka z Bogda
ƒca
¸abiszy
ƒska
Li d
´dz
inow
ska
sk
ow
a
wa
ro
pa
ce
n
Olesi
ka
Ostródz
Brzeziny
Sp
a
P¸OCHOCI¡SKA
391
290
Bia∏o∏´cka
czy
ków
Przydro˝na
Bia∏o∏´cka
140
ck a
Bia
∏ o ∏´
M. K
.
Chodeck
a
Szlachecka
Bia∏o
∏´cka -
eg o
Ogi
ƒ ski
32
Pia
ód
Rus k owy Br
Bia∏o∏´c
ka
Kana∏ ˚e
raƒski (K
rólewski)
115
sk
a
¡S
KA
CI
Pr
ws
ki)
ol
eta
r
ia t
P¸
OC
HO
a
raƒw
Jeziogo
Sk a z aƒc ó
skie
ce
Ol
e
Ostoja
Bobrowa
Olesin
HOCI¡ SKA
P¸ O
C
7
10
Ornecka
Borecka
w
O
11
∏a
Âmia
wa
o
dz
yp
a
liƒ
A . Fe
a
orn
Pok
J.
Lew
art
ow
sk
ieg
o
W.
¸ukasiƒskiego
S. Czarn
ieckiego
onda
J. Ejsm
S z aniaw
s kiego- Jakiela
Âm ia∏a
Âmia∏a
K
an Munka
io
ws
ka
S.
Czarn
ieckie
go
go
s kie
p
237
ka
ig
ór
y
W
al
Ornecka
K an
K oêmiana
ó∏ki
G om
Dziennikars
ka
R
sk y b
ie iƒ
a go -
Bitwy nà
od Rokit
Or-Ota
G ol
a
ulskiego
J. Koziet
Wieniawskiego
K.
Brodziƒskiego
B∏oƒska
I nfla
wa
s ko
Pia
70
Skotnicka
rii Kazimier y
Ma
Szc
p an
zeKr skie owSuzina
Mo
w ech go
Cie ieckaojewsdrz es zk
ki ej
ski ow
ego S za
e
c
r
k
j
a
noc
Fila
hy
Toeplitza
Kà
to
Sarmató
w
-
Êkie
Jaic
za
w
PodstaroÊcich
o
J. K o c h
o
w s ki e g
wie
ck
a
be
ck
ieg
o
S
Tret.
m
a
k
Przyryne
iaêdzista
Rajsze wska
Kla
z ista
go
ki e
P
butoczo
ta -
ego
ks. T. Bogucki
o
Os
Bródnowski
Kana∏
P ionierów
ra
rd
o
˚y
Krzy˝ów ki
a ∏ ˚eraƒ
ski ( Królewski)
Sz
d
Opaliƒskiego
Gawi
skiegƒo
m
a
aƒs
k
Gd
e go
Jan
a
K. M
kówatysia
ny -
a
Elblàsk
36
do
wi
tro ec
U rz n i c z´ad
óln
Og
Elblàska
li
D
Êlàolno
sk a
S
a
s
ra
Klau dyny
J. Pa r a ndows ki ego
a
i ƒs
O
W
EJ
RA
J
AL Lit
EJ erac
A ka
AR
M
Iza
II
be
K
l
Opaliƒska
G∏ogow s
ka
j
e
w
jo
ra
K
rm
A
Sadowskiej
za
ac
ur
ra T. D
cz u
a -
ni
ck
ieg
o
ud
aR
an
cj
Lu
Sa m
ica
o wa
Szkolna
O r n ec k a
I n su
rekc
ji
i
y cj
For
s
L idz
Bohaterów
m
Lemiesz
W
P∏ytow
164
ka
bars
ji
kc
Ins
u re
Wykrot
Wa∏uszewska
R
a
w
Wart
ka
¸
uk
cy
jn
Turos
Zakàtna
Annopol
flo
wa
Ka
Ko
so
w
a
zo
a
F le
tni
ow
Sku
t e ro w a
ze
Pr
Pergaminów
De
K
z´b
skie
go
. M akus
zy
kie
cz a
ni
P∏ a t
go
i∏ow
skie
D an
G.
J ar
A.
An
on
im
a
ll a
Ga
T
Jana Ostrorog
S∏ o
Tw
ew
G. D
an
sk
P∏
skiei∏owat
a
ni
go
cz
A le
a
L ip
ja Z
A. Fon
t a ny
jed
iƒs
no
ka
cz
A. F
en
ont
ia
any
W∏
.P
L is
erz
ow
sk
yƒ
a
Ha
Al
sk i
jot
ej
e go
a
y
Sw
arz
ew
P
sk
dc
sko
a
Ba
ieg zas
o zy
ic
ƒ-
Kl
ec
z
a
l. W
Reym∏.
o nt
Deotymy
Roma
wie
ckie
go
´ po
T. K
r
Antka
Rozpylacza
Znan
a
ma
aƒsk
iej
O. B
ozn
W. Po
la
yw
oƒ
R z´ d
ziƒska
J.
OÊwia
towa
Joyce
'a
Kruszyƒska
Gimnazjalna
42
ó ry
S tr o
Batal
ion
Miot∏a u
Kiermaszowa
Drogomilska
Okoliczna
i e la
G ab r
Rotundy
Zni c
z
dn
ia
ze
Pr
Ry
M
17
8
uƒ
s ka -
Ru m
. P Bo
al ha
es t
te eró
ra w
¸à
J.
M
eh
of
fe 85
ra
m
ia
n
Po
An
m
or
ec
sk
iƒ
a
sk
a
ty
cho L
P ie
6
∏ku
Pu
kó
Kl
as
y
yl
i˝
an
s
D
J.
M
eh
of
fe
ra
P.
P
139
W
ol
um
en
Oc Al. W∏. Rey
za
mo
St. P
nta
po
r z yb
Ska
ysze
lbm
ws
K le
wsk
ieg
czew
ier 2 kie
o
go
sk
ska
a
J. Ch.
Andersena
21A
Ni
ed
zi
˚y elsk
wi ieg
cie o
la
E.
Dahlberga
Ka
J.
Kluczborska
Zi
St. Konarskiego
Budy
Szlifiersk a
D´bicka
Ark
Dalibora
ro
Brze˝ek
WieÊniacza
Ka
Powstaƒców Âlàskich
w
ej
Âwietlików
Re˝ys orytnik
erska ów
t yc
Dr z e
mia
S ie
ka
Tum
s
M
m
ws
eho
ffer
a
J. M
Bo
cz
wa
ko
m
a
ic k
G´
b
i c a ss a
P. P
ica
Do
zy
ty
k
Pr
t e go
D
Zg
˚yr r.
afa
ii
ego
ly
∏awa
Ksi´ cia B oles
de
nBa
n
Rosy Bail
a
r owsk
ieg
o
t u c ia
c∏
aw
sk
t
Przyle
sie
zu
us
s∏
to
yt
m
y
er
o
T.
No
cz
W
ni
rz
ck
ec
ie
io
go
Dantego
Szekspira
W.
um
en
J. Ch.
Andersen
a
W
ol
j
k ie
ow s
D àb
r
. R
EY 59
MO
N
W¸
AL .
K IC
H
ÂL
ÑS
ÓW
ST
A¡
C
W
PO
M. W o lfkego
∏ t a na
A. S o
w
B.
Szar
ó wn yc
h
An
i
w
tó
Po
e
Talaro
wa
W
Âw.
i´
ro
w
Ps
t
W
in
ce
nt
eg
o
L . To∏stoja
R
Asp
ekt
e
pek
t
As
laton a
J.
a
Sz
yn
o
na
ub
hl
e d le
Osi
ks N
i ´ ow
˝y oco
w
a
J.
M
y
ac
ji
oz
s tr
Pr
y
So
A.
Czechowa
kr
H.
at 13
Balzaka
es
∏s
a
S.
to
Petöfiego
Gotyc
ka
nrada
Josepha Co
la
N
ab
wsk
a
ch o
c ie
zo
Mi
st rzowsk
a
ka
K.
Miarki
F.
Wroc∏awska
R
Dyn
ar
ic za
ƒ
Pi
r
W
Zeusa
A rtemidy
Muszlow
a
wa
Kryszta∏o
o
kows k
i eg
K. Irzy
ka
Okr
´to
wa
M
m W
m
67
Re
gu
lsk
R y ˝o
wa
52
I lu
R
sk
a
O
s
m
ki
cji
iza
Impr
ow
o
eg
ki
ic
zn
T.
N
oc
Popiela
aw
sk
i
Wojciecha Bog
us
∏
kiego
Me
cyjnlioraa
ia
∏w
S∏o
˚ó
nik necz
owa -
wa c
G∏ o
Rod
∏a
on
W. Korflante
go ia
Sosnowieck
ig
S∏oƒ
eg
o
H
Za ima
c
dy
la
js
jsk h
ka
a
An
Ap
en
i
Uniejo wska
Or
l
G ni c h d
i az
er
y
Powstaƒ
Ap
ców
ol
l i
Âlà
Secem
iƒs
sk
k
ich
H
ty
dy
Af
o
Karabe
li
R oz∏ogi
Roz∏ogi
Okr
´ to
wa
D rz
ew
o ry
tnik
ów
Lus
trza
na
z u li
U rs
Oby
wat
elsk
a
J. I.
K ra
s ze
wsk
iego
lsk
19 a
Re
gu
W
W
W
M
W
M
SK
lsk
a
m
Wydmowa
E
gu
Wa
we
r
UB
Re
W
T
a
C
Aluz
ja Tràb
Âwiatowida
Pastewn
a
M.
L
Gnieênieƒska
Humanistó
w
Swaro˝
yca
Tytu∏owa
sze
ws
ka
Ma
. Ste
St.
L
Ak
lemensie
Z. K
wicza
era
Lazurowa
Lazurowa
pa
Mo
ln
êdz
ierz
y
Kop
W
m
Pa
s
eg
o
ki
Ka S t
O
p∏
ba . Ta
ot
re rn
to ow ek
wa s
No
ki
eg
kt
o
ur
nu
la
m
bu
r
Ka
O
p∏
ot
ek
dy
wej ¸àk
i
lino
Ka
an
tu
.S
S . Ka
M
ich
li
ge
n
9
185
a
Lazurow
165
a
Wys
ok
d
Jasna
172
Narwik
P rzejazd
Ma∏a
N i sk
a
Prz
ej a
z
¸´g
i
G∏u
bczy
cka
M o ry
owa
Kraƒc
M
aw
sk
ie
go
ni
gi
el
eg
o
W
óy
ci
ck
i
a
m
ie
rz
Ka
zi
ot
ow
sk
Natalii
gen. S. Kaliskiego
Kartezjusza
us
za
zj
Na Wyraju
Podgrodzie
wieck
Wspólna Droga
jna
y
a
ow
¸ àk
BR
U
W KO
A
-
r
Es
t
Miko∏a
Odk
ryta
Bu
ra
ko
w
a
a
cz
na
Bo
wn
a
Ró
ow
a
Br
Ka
zim
i
Es
tra
dy
G.
Leibniza
imo
Bo l
Ok
S.
Top
olow
a
151
Jesion
o
wa
Ak a cjowa
Wojska
Polskieg
o
owa
.D
W 22
r ze
Ên
ia
Ên
a
Le
ok
As
a
 l f a lt o
is
wa
y b ka
oi
st
a
W
dy
Es
tr a
Trenów
76
na
Ak s
ce
nt
Pa
r
wsk
a
S tr a
a rg
i
rze
i
rnik
a
Kop
e
M.
Ko
nicknopiej
P. S
k
M.
H. S
St.
ienk
Mo
iew
icza
niu
szk
i
a
opin
Fr.
Ch
Ki
wcz rchholm
yƒska
ska
g
Pod Obl´ orska
kow
iƒsk
a
Roza
Sk
liƒsk
∏
oby
a
s ka
biaƒ
O.
ag∏oby Fa
ano
ws
kie
J.I.
go
K ra
s ze
wsk
ieg
o
J. K
o ch
B. P
rus
a
ow
Sze
lig
Bu ∏ h
aka
recz
na
Z a bo
ws
ka
ho
yc
Sp
o lna
Prz
eds
zk
M.
St. Z
ajàc
a
Ko
Jer mpa
z nii
R. yków
Ko
be
nd
zy
Ja
s tr
z´
A s k bo
Ja . iego wK.
no
W.
Wó wsk
kie yc
ieg
go ico
S
Szezary
re g ch
ów
ska
Rej
a
wa
so
Iry
lna
Szko
Aluzy
na
or
zi
Je
na
Po
l
hl
wa
ajo
M
zo
or
W
.B
a
ug
D∏
wa
do
Gr
an
icz
na
Pa
rty
za
w
Âw
n t
ko ierwa
2
13
tra
dy
Es
102
wi
er
za
ie
Dz
R´kopis
Estrady
Estrady
KO
RS
KI
EG
O
SI
W¸
.
GE
N.
Ja Ê
min
ow
a
rys
ow
a
nd
ow
a
we
La
kiego
ds
gr
od
ni
cz
a
D
´b
ow
a
a
an
W
W
ry
cz
na
Fa
b
M
.
Bo
Je
Ba K .
∏tu
zio
cia
cz K .
rn
yƒ
a
sk
lu
m
ie
Lw
g
b ia
ow
He
sk
igh
a
ts
D´
bo
w
a
8
Ma
lar
sk
a
ka
W
às
an
icz
na
Gr
Lu
S∏
K
sk u s o
ieg ci
o ƒ-
Sz
ko
ln a
Fe
r ry
to
wa
Pr
ze
sk
ok
wa
Ka
S
ko eza
wa m
-
cz
na
˚y
wi
an
tów
tyz
Pa
r
on
ec
zn
a
Pi
wic
zn
a
W
mo ydwa
m
˚w
i ro
wa
W
Grzy bo
bo
wa
zy
Pi
on
ier
ów
Gr
on
ier
ów
wa
bo
zy
Gr
˚y
bo
ha
te
go
56
i en
ist
a
i en
ist K
a am
43
Gó
na r-
an
a
i Êl
86
zo
wa
zo
Br
a
an
i Êl
er
or
Ko
s
wa
so
k tu
ell
e
P
lesasa
˝
l V N
Frles erm oy
an
e
W
cu io
sk
se
a
n
na
S
R z z p it
em aln
ieÊ a
St lnic
No ara za
Ra wa
jsk
a
Do
br
a
ki
sa
n
Sa
Zie
lon
a
iÊl
an
a
∏o
W
Wi
os
en
m
na
a ty
wn Szp
ita
a
yn
lna
ier Dzia
ów
∏ko
wa
M
R a ac i e
c∏a
jo
wi wic
ck
a
W
Ja
i Êl
Êm
an
ino
a
14
Ba
Ka
ak
Irysa
iÊ l
ipi´
ty
Po
db
J
rz .
ie e tu
go -
sp
Go
t an
ow
on
a
uZ
oÊ
ka
Ag
a wy
sz
Ka
ow
sk
a
àta
ja
Ko
∏∏
H.
er
Si
z∏o
wi
ec
kic
h
Ja
ów
an
W
uk
Po
w
ci
oÊ
dn
Je
od
arc
za
.S
t as
zic
a
a rs
kie
go
ow
sk
a
ak
.K
on
er
Si
St
Sk J .
sk rze
Êc
i tu
iaƒ
W ego sk
j
az
a
B Z.
do
M erli
wa
ng
ie
sz
a
ka
A.
Fr
ed
ów I
ry
W H.
ki
W
ie
i ej
ni
sk
aw
a
sk
ie
St
go
.M
on
ius
zk
i
K.
Sz
ym
an
ow
sk
ieg
o
mi
Ar
na
St
wn
Ró
S i er
akow
s ka
U∏
tyn
ia
Ka
a
lo n
Es tr a dy
Ro
dz
inn
a
nk
a
u la
Po
h
Br
zoz
y
∏ ej
B ia
a
nk
ula
rbe
Be
H.
A. Paj
daka
Po
zn
aƒ
ii
Ar
m
iP
oz
na
ƒ
sta
ƒc
ów
W
ar
Ro
sz
bo
aw
tn
y
icz
ej
cz
a
chOrze
ow zy a
wa
leÊ
Po
d
Kr
zy
wa
os
ta
ole
g∏a
Pr
iar
Z ie
Sz
do
wa
ro
Og
do
wa
ro
Og
wi
r to
kra
Mo
Of
GO
¸. SI KORSKIE
G EN . W
pury
J. Kie
ere
ws
J.
St
kie
rau
go
ss
a
I. P
ad
M.
R.
Wa
gn
er
Ka
r∏o a
wic
Eb
za
ro
K. Szymanowskieg
o
BaG.
ce
wic
z
Izabeliƒska
K ró
tka
Po
h
za
wi c
S i e n k ie
Wo M.
∏od
yjo
ws
kie
go
P.
Sz
bekeam-
ka
Sezamk
l
o wa
l
park
l
Przy
l
w
Bru
sze
w
Ar
m
n io
wa
WiÊ
Po
rz
Tr
ec
us
zk
ka
ow
r ys
wk
a
ow
ow
a
a
co
wa
∏o w
owa
Cy
p
Ja
iewicz
a
W i k li n
BaÊnio
wa
H. Sien
k
E
A . . Lo
K ka
J. ocj jskie
K
a
go
˚o rzyc na
∏ ni
er zkow
zy
sk
J.
N
arw ieg
Ni
eg
i
ku o
od
z is
za
pn i
c
owa kiej
Cis
Torfo
w
Przed
szkol-na
skiego
now
ma
K . Szy
S∏o
wa
cki
ego
J.
Anusi
go
me
Szkolna
ii P
oz
na
ƒ
Szkolna
K s
noludra
ków
e ch
Do b
M. K wy
owna
rej W Z∏ote
ck
j Ry
r ó ˝k
Cze iej
bki
i
∏ka-O rwonego
pa∏ka
Kapt
ur k a
Kota
w Bu
t ac h
K ac z k
i Dziw
aczk
Bolka
i Lolka i
Walig
ór y
Kopciu
szka
Kosz
a
J. B
rz
K
Miod raszewsk
iego
H. Saw owa
ickiej
Wierz
bowa
C.K. N
orwid
a
J. S∏ow
ackieg
o
A. Mic
kiewic
za
F. Akin
sa
j
c k ie
W
W
a
ws
k
a
iewicz
ienk
H. S
W.
Th
om
O
a
Z
K
toww ia a
na
m
Kana
∏
m
DAKÓW
W
211
c za
50
W
DZ
13WIL
Âw
ie̋
o
O
ym
as
o
T.
Ku
trz
eb
y
wa
Pr
O˝a
row
ska
Wie
ruc
ho
ws
y
W
MACIERÓWKA
m
271
ów
Mr
y
W
m
AK
214
25
34
aw
m
a
sz
14WES
ob Stara M osna Pd
Mazowiecki
cz
Mrów
ar
ZESK
TR
313
cza
Mrów
W
250
W
ki
els
ub
70
tL
taƒ
có
w
1
k
Tra
Po
ws
TRAKT BR
i
W
184
124
m
34
m
103
m
sk
a
W
83
22
m
290
cz
ów
W
M
m
Mr
m
M
49
Cm.
w
W
W
skiego
7WES
ob Weso a - Stara M osna Pn cz
M
ZESK
m
W
W
Wojska
Pol
W
a
M
2
m
M
czn
do
a
ia
M
m
M
Wi
∏Z
Kana
150
clec
M
erta
Brata Alb
Kr´ta
a
Albert
ka
m
M
W
o
Brata
ƒs
lo
el
gi
Ja
nicka
wuszko
KoÊci
tora
Dok ego
St a r
M∏ o d
Rekrucka
Piasto
wska
ka
dnic
W
115
Tys
ià
M ∏o
6
Al.
owa
owa
jazd
La k
37
30
wa
odo
Prze
na
Rów
m
J ag
Loto
a
ka
nic
ok
KI
Syta
W
Dr
e
3
ó
as
ow
sk
a
W
W
M
ym
M
Pr
W
M
Ol
e ƒ k irs
i ki
eg
o
W
M
ow
ska
635
W
M
to
eb
I zd
er
196
Y ¡S
a
m
ob Ko on
Borków - Zagóêdê
W
A¸
Vog a
Rosy
Rucza
S∏o
i e ku
M
La
su
ƒska
∏m˝y
Che
wa
wa
iko
Ga j o
ajn
wa
Z ag
rzbo
Wie
na
Pi´k
wa
d ko
 ro
wa
a
cero
now
S pa
S os
e
bi
Ba
na
wi´t
PoÊ
Sz
Z
ZES
o
58
k
o ∏a
X XI W
W
126
M IED
in
A
ICZ
TN 91
ER
WI
9WIL
30WIL
23WIL
W
Uroc
za
G
w
tó
re
Be
ka
e rs
113
¸
WA
z
Tu
a
os
yB
NATOLIN
a∏
43
h
yc
ch
Sufl
Che∏m˝yƒska
ka
lic
a
iet
olsk
Âw
cp
nie
Ko
M
WIS¸A
ka
ws
nie
to
An
tr
4
12
s
GO
KIE
ES
BI
J. R
Bursztynowa
a
W
ka
462
ws
∏o
SO
P
ni
tar
˝an
zi
TRAKT BR
14WAW
RADOÂå
os RadoÊç po
zach str
u Patr otów
is
III
W
Pr z
pl. Ba
Keresztes
Fischera
rzy
D
1
h
lskic
ci Po 78
D z ie
os RadoÊç po wsch
s r u Pa r o ów
17WAW
W
W
NA
4WIL
os Pows nek
28WIL
rni
nta
a˝a
Wen
us
Diamentowa T
ur
a
534
W
nie
A
SK
I¡
WS
PO
JA
DO
Jantarowa
Jaspis
Cyrkonii
sk
2
61
An t o
63
Staw
¸asice
Na o
RO
NA
g
ow
ak
M
W
c
rniakowskie
A
C
Frezji
eo
O
a
w
do
ro
Koprzywiaƒska
m
M
ie
ci n
GoÊ
Jez. Cze
4
K
DU
G
P i a s e c z n o
wa
iro
zik
K ów
N ana
.
ia
g dy
A l ów
M
on ary jsk Bz
a
tre
al
sk
a
˚w
Go
êd
Liwiecka
Sa
10
SK
I¡
WS
∏a
so
W
a
li
a
a
Sask
PO
m
zn
M
m
W
mpzp
wa
a
w
∏o
ec
RATAJEWO
60
W
M
R
a
ka
ws
no
il a
IE
BARTYKI
da
zia
¸a b
ów
det
ow
Cm.
16WAW
16
1
ig
Ge o
wa
edlo
Osi
od
3WES
8WES
6WES
11 WAW
M
za Za
ic
kr
w
´t
∏o
gr
SULEJÓWEK
W
POWSINEK
mpzp
cia
100-le
du
o m.
Al. p krycia raonu
od
i pol
G m i n a
rz
Za
∏ u ck
M
50
W
m
GO
KIE
M
KO
Ba˝
an
ci a
O
Po
p
ok
a
z
Ro
a
M
WS K A
CZERNIAKO
S
BIE
SO
R
ka
ac
Kuropatwy
er
G a ri b
ów
ier
ad
M
sk
44
III
wa
lo
ed
si
O
STARA
MI¸OSNA
mpzp
MIEDZESZYN
Jez.
Powsinkowskie
17WIL
ka
iels
Papuzia
Ba˝ancia
Sz
akole
en
o
eModrz di e g
wiowa
Gr
M
Sa
92
NA
82
JA
i ch
Staw
Krzewiny
9WES
13WAW
Al .
WAW
W
W
im. S. Starzyƒskiego
J ag
mpzp
WESO¸A
53
ƒski
Rydzowa
ki
W
ÂWIERCZYNA
atoli
a
Turkaw
a
160
a
isk
KA
NIEC
KI
¡S
ZY
Wis∏ostrada
101
sk
ls k
bn
¸ az i e
a
ka
ls
be
Lu
I ELE
AL Z
S
ZE
ED
MI
139
31 WIL
b
Ka
nki
tary
Ka
Raszyƒska
ska
Chodakow
ka
¸
WA
CZERNIAKOWSKA
161
ƒ
yj e
Jaskó∏cza
g ie
M
W
W
ZAWADY
N
Rów
Wo ca
Str
Karmazynow
Rów Jeziorki
5
Cymbalistów
Ja
Stawy
Glinianki
Pod Lasem
h
I. Krasickiego
W
ich
ƒsk
DÑBRÓWKA
l ii
Klonowa
ows
a
EJ
W
DO
RO
NA
Jagielska
Staw
Lipkowski
yc
o
C
m
Solis t ów
no
kieg
IEG
SK
BIE
SO
Drumli
Kaba cki
sów
WÓLKA
ZERZE¡SKA
Wsch
Zawady
ZaÊc ankowa
Z. Vogla
mpzp
2URS
dn
Ra
rasic
Zimowa
Kwiatowa
A
AK
M
mpzp
m
ag
M
Mys ad o
I. K
III
Kapeli
SZKOPÓWKA
W
W
W Ên owa Góra cz
KAROLEW
W
9URS
W
GROSZÓWKA
Krajobrazowy
re Borkowa
Wilanówka
Tukana
kuso
Orna
SOLE
NA
y je
Kobzy
W
Cm.
iej
ick
ow
sk
mpzp
S
Porankowa
iegów
PrzebiÊn
go
P
M
Mazowiecki
26WAW
Stara
Wis∏a
Ogród
Ró˝any
18WIL
PYRY
owa
ck i e
MORYSIN
Las
ów
a si
∏a
12WES
W
Park
BORKÓW
ob Ku gów
W anów Zachodn ( )
W
t
de
wa
sto
Kr
m p z pR
MC
m p z p 11 WIL
10URS
MOCZYD¸O
Las Pyrski
Drzemlika
ej
ki
zi y
D ó˝
R
re
Staw
Macha
Graniczna
Mark
sk
KIE
I¡S
EC
CZ
SZ
a
JA
a
Wierzbowa
Lesznowola
mpzp
ka
ót
Kwiatowa
Polna
Ag
JednoÊci
Porzecz
kowa
Park
10 WIL
K
WIÂNIOWA
GÓRA
W
SZELÑGOWIZNA
m
Zawad K´py Zawadowsk e
P
F.
ska
m
1 WIL
24WIL
mpzp
ZaÊc
ankowa
2WIL
Morysin
W M
Gmina
Aronii
NO
WS
KA
i
WY˚YNY
11URS
Kr
Mi∏a
ILA
60
34
w
WOLA
GRZYBOWSKA
m
W Ên owa Góra cz
1
Dzie
ob UM 4 oraz
dci Poplsknich s r
Al. p
2
48
u Zwo eƒsk e na odc
u Mrówcza Pa r o ów
KULIGÓW
A¸
Morysin
6WIL
Agaty
KARCZUNEK
.W
k
olic
wW
Ró
m
m
Staw
Wàsal
˚mijewska
Agaty
I.
a
sk
loƒ
E
E˚
RZ
YB
W
l
M
o
w ic
j
k ie
M
Borków
20 WAW
NADWIÂLANKA
Rezerwat
m
Cm.
21 WIL
WOLICA
St r
ow
Kolbaczewska
65
Borówki
Z
Lesznowo a
Po e
l
gie
Ja
oÊ
Wi
m
eMi
JI
let
Chóralna
Karczunkowska
i
ob
Pelikanów
50
100
AL
M
a
G∏´boki
Staw
ba
nd
y
29WIL
W
3URS
Rez er w at
ki
Kataryn
Zgo za a
a
sk
s iƒ
go
C
KA
a
ze
Wr
.
Âw
U
ED
ra
Staw
Pozytywka
s ka
EC
we j
t
Rozbra
Du
m k
W
goliƒ
ki
o
JI
Staw
Czyste
M
M
w
Weso a-Z e ona Weso a-Grzybowa
Weso a-Groszówka -cz
L a s y
Cm.
Staw
Zawidowski
Park
WILANÓW
M
IS
Czysta
Sa
ydy
ki
Orfe
usza - Hekto
ra
Orf
Ach eusza
illes
a
ka
ws
do
wi
sk
Eu r
Da
Karcz
unk
ows
ka
JEZIORKI
NOWE
ZGORZA¸A
NAD JEZIOREM
Go
on
Magda enka
Top
ol
j Rad
y Na
rod
o
M
ka
Al. Zgody
in n e
ze
le
114
KO
Jezioro
Zgorza∏a
Gmina
Nowa Wo a
Gm
M.
a
wicz
W
y
ws
DAWIDY
PODUCHOWNE
u
´p
st
Po
zy
ƒ
G∏´boka
y
bit
om
Tr
ka
JednoÊci
szyƒska
Ra
eb ua y 2008
m
nd
ba
ra
do
170
Ra
s
Ba
¸ugi
Sa
a
Zam en e
yƒ
sk
a
wi
o rn
∏S
na
Ka
14WIL
M
Staw
Nowe ¸ugi
ki
w
dr
uy
Sp
m
do
Dawid
ow
s
Podo szyn
Pop
rzec
zna
F. P ∏a sk
URSYNÓW
M
Lipowa
n
KA
RS
w
a
.W
ILA 48
39 NO
WS
KA
60
w
113
W
ki
ZERZE¡
S y ta
mpzp
W anów
Wys N s Zach
mpzp
Pyry LeÊne
Cm.
Du
uz
sz
Da
13URS
19WIL
N m
M
Las Olszyƒski
25WIL
Jez. Sielanka
Wilanowski
J.
Ro
ƒs
m
3WIL
R o ndo
D e r e nio wa
Nato n Zach
-cz ˚o ny
M
b it y
Trom
JednoÊci
Br
Zak∏adowa
e
L eÊ
DE
Daw dy
Bankowe
Ra
sz
yƒ
sk
a
Lesznowola
a
na amów en e M
Wa awy B u a Ob ug nwe o ów
o C y o Wa aw nve o Se v e Depa men
E
LW
¸ady
Janczew ce
A
cka
liwie
yÊ
W
i
mk
Du
ka
W
N
at
zbr
Ro
W
M
Ra
©DAUNPO p o o Wydawn wo Ka og a ne
01 355 Wa awa u
Kona
go 3
a 022 664 37 20
www daunpo p o om p b u [email protected] p o om p
Or∏o
W
ka
IE
zia
w
M
1 URS
8URS
OS.
ACCORD
yn
SK
êd
Zw 44
19
Jez.
Za Wa∏em
mpzp
w
U
28
(Wilanowski)
W
43
ów
Bork
mpzp
mpzp
m
Staw
Wingerta
sz
Boryn
y
M e scowe p any zagospoda owan a p zes zennego Loca spa a deve opmen p ans
S¸ON
a
br
Do
a
Ba
le
to
P pa d b
W
w
Godebszczyzna
Op a owan
IMIELIN
mpzp
LUDWINÓW
JEZIORKI
POLSKIE
Bi
O
to
Ra
Obwodn ca  ódm e ka
Down own A ea R ng
¸A
le
m
P anowane obwodn ce Wa szawy P anned Wa saw ngs
O
W
DAWIDY
m
Jana III Sobieskiego
mpzp1
m
mpzp
W
a
Jank
Ma e
w p zygo owan u w oku p ocedowan a
unde p epa a on
IS
ug
Fa en y
Du˝e
ac e benzynowe
ng a on
G
12URS
GRABÓWEK
Ba
Nowy
Podo szyn
M
D∏
D ol n
A
O¸
Fa en y
ƒs
IE
Ursynów Zach
cz wsch
M
s zy
SK
EW
18WAW
m
ZIELONA
pl. UNICEF
˚egaƒ
W
w
131
12WAW
W
OKUN EW
SKA
W
119
Szeroka
Weso a-Z e ona Weso a-Grzybowa
Weso a-Groszówka -cz
obszaru M ´dzy es e w re
u Ha c arsk e
W
go
re u Zwo eƒsk e
re u S ed skowe
w
GO
NA SKRAJU
M
Zach Pasmo Pyrsk e
re u Krasnowo sk e
Daw dy
ze
Br
a
a
sk
ieƒ
m
Staw
Szyja
11 WES
W
m p z p 1 WES
M
M
m
GRZYBOWA
W
W
m
10 WES
os An n
J u ha
NADWILANÓWKA
mpzp
mpzp
w
4URS
Staw
Kàdzio∏eczka
Nowe
Fa en y
W
10 WAW
m
OKUN EW
SKA
M
¸acha
Zbytki
Oczyszcza n a
Âc eków PD
mpzp
6URS
m
Staw
Zab∏ockiego
M
u˝ewiecki
Potok S ∏
ie g o
m
.
J. F
.
mpzp
Fa
len
ck
a
Ra
I
SZ
EW
k
ilec
aP
ld
ito
M
m
W
W
m
Nowe
Fa en y
BE
Jez.
Imieliƒskie
C
F.
W
Jank
o
ieg
sk
ow
rak
S ie
n
Pa
22
rtm
Ursynów
Zach
cz zach A
M
W
Krajobrazowy
ANIN
WAWER
W
¸acha
Kuligowska
row
a
ob M asto
Ogród
Sadyba
AL
14URS
SZ
CI
ANIN
STARY
ka
ƒs
ole
Zbiornik
Augustówka
26MOK
Stegny
re Nowoursynowsk e
.
AL
J.
5URS
W
AUGUSTÓWKA
m
pl.
A. Rembowskiego
o
U
W
7URS
PIL
EC
KIE
GO
6REM
2WAW
13 WES
W
Grzybowa Dz a yƒczyków
2WES
82
a
en n
Korz
kiego
mpzp
4WES
mpzp
mpzp
KOL. BORKÓW
5WIL
Park im.
Jana
Paw∏a II
IMIELIN
STARY
1 REM
mpzp
Park
Cm.
go
ce
fa
ni
o
.B
Âw
W
mpzp
KRASNOWOLA
wska
a
wk
R . S tat
k o ws
SADYBA
Cm.
zki
GRABÓW
n if
Âw. Bo
R
W
m
mpzp
68
on
K.
Admiralska
WESO¸A
ob Weso a-Centrum Weso a-Wo a Grzybowska
zm mpzp M Weso a w cz dot terenu pod przepompown ´ Êc eków
ob Weso a Szkopówka
terenu ko ektora kan san t (wzd u˝ u D ug e do u K ƒsk ego)
mpzp para rzymsko-kato ck e w Stare M osne przy u ana Pawa
M.
Okurza∏ego
MI¢DZYLESIE
Jez.
Sporne
w
w
Frontowa
27 WAW
m
11
er
Fi
Górna
a
el
ci
Haubicy
uÊ
hr
Eskulapów
C
.
W a w e r s k i e
W
UjÊcie
W
E.erczak
Gi
ter Starego
Cz
" 1
ra z
yk ó
w
Re z .
im. Króla
Jana III
Sobieskiego
SADUL
ZBYTKI
MA¸E SIEKIERKI
ez
Czern akowsk e
Fosa
Dàbrowskiego
A
M
R TM
. W.
25MOK
Sadyba Pó nocna
re Âw
Katarzyny
Park Do na
S u˝ewska
ki
wiec
17URS
m
21 MOK
re Augustówk
Czerniakowskie
Go∏ko
11 MOK
g
ace
owe
Kan. N
28
zy
os
on
w
kó
za
a
ys
ow
Sz
dr
Ka
a
ln
rs
WES
2WES
3WES
4WES
5WES
10REM
NOWY
Jez.
˚abie
9MOK
ZAKOPANE
JARY
W
Bernardyƒska
Woda
15URS
m p z p 5MOK
M
Cm.
pl.
Bernardyƒski
Staw
IE C K
ob Las
SIEKIERKI
Jezioro
Czern aków
Pd
OS.
Ksi´˝y ARBUZOWA
Zach cz STOK¸OSY
Ursynowa Pó nocnego
i
wsk
7
owa
Park
Pole
c
W
OS
Wy
m p z p 1 MOK W
W
STEGNY
Cm.
W
Wyczó∏ki
19URS
7
E7
W
Park im.
Koz∏owskiego
W
i
R
W
st
ria
rów
die
bar
Bom
nt
"
STARY
Rembertowa
REMBERTÓW
02
W
Li
na
al
o
ce
Li
eg
rz
Je
ta
No
wka
Po
w
ró
ie
on
la
mpzp
NOWY
WAWER
25WAW
ska
erkow
S ieki
Tras a
m
m
o
w
eg akó
z
ys
Sz
ka
gen Montera
ChruÊc e a
MARYSIN
BLUSZCZE
osady S ek erk
W
O
2MOK
180
W
e w ieck
G
2
zy
rz
to
g
mpzp
WAWERSKI
m p z p 4MOK
23MOK
J. R
∏ u˝
POD
KOPCEM
36
os
Je
na
rdia 7
Ko
9
cie
Las
2PPD
ZASTÓW
M
on
na
al
ce
REMBERTÓW
ów
te
zym
on
lgr
Pie
"M
uk a
Szt
ƒców
Zes∏a ch
Polski
o
na
zy
rdia zaków
us
Ko
is
Zaw
S tra˝acka
a
ru Ê
Ch
Mazowiecki
ob w´ze Marsa P ow ecka
LAS
9
ni
ap s
Cz pel i
Ka kaw
R´
a
jn
ry
te
ka
al
ƒs
ch
ta
pi
Bu
Ka
st
Li
wa
do
.
l. A
Nowego
Rembertowa
os Goc aw Lotn sko
K¢PA
GOC¸AWSKA
R
w
a
icz
dn
u cz
a
c z z n i cz
a
nic
za
ca
l´
Gmina
1WAW
kó
sz
stu
Pa
Bu
Li
Z
o
aw
9PPD
21WAW
rkow
ski
99
W
Ogródki
ki
eg
o
204
S u˝ew
DOLINA S¸U˚E W
re u K obudzk e
cka
´c
s
kS
17MOK
mpzp
W
Po t o k S∏u˝e
WYCZÓ¸KI
WYGODA
GOC¸AWEK
WITOLIN
W
l
ów
ist
Wilsona
ty
Ro
STEFANÓWKA
WAWER
ob UM-4 oraz p d p n str u Zwo eƒsk e na odc
u Mrówcza-Patr otów
2WAW zm mpzp W-wy - pow ekszen e cmentarza u Korkowa
3WAW terenu przy u Przewodowe
4WAW ob Centrum Fa en cy -Zachód cz
Bagno
5WAW os Fa en ca Wschód cz
6WAW os Fa en ca Wschód cz
7WAW os Fa en ca Wschód cz
8WAW os Fa en ca Wschód cz V
9WAW ob Centrum Fa en cy -Zachód cz
10WAW os An n
11WAW odc nka pasa u Wa M edzeszyƒsk wraz z terenam
przy eg ym w Dz e n cy Wawer
12WAW os W Ên owa Góra cz
13WAW os W Ên owa Góra cz
14WAW os W Ên owa Góra cz
15WAW ob Centrum RadoÊc
16WAW ob Ko on Borków Zagóêdê
17WAW os RadoÊç po zach str u Patr otów
18WAW re u Zwo eƒsk e K´pa
Olbrychtowska u
19WAW os RadoÊç po wsch str
Patr otów
20WAW ob Ku gów
21WAW ob W´z a Marsa P ow ecka (-9PPD)
22WAW os A eksandrów
23WAW ob Zbó na Góra w re u Fromborsk e
24WAW ob Zbó na Góra w re u Sztygarów
25WAW ob Las
26WAW re Borkowa
27WAW obszaru M ´dzy es a w re u Ha c arsk e
kiego
Wojska Pols
Wrzosowa
kiego
a
T.W. Wilson
ka
a
rsk
cha
kie
ws
ity
O rb
na
rdia
Ko
94
ty
er e
ad
I. P
ob 2 Kord ana
Stra˝acka
3REM
KU WIÂLE
CZERNIAKÓW
14MOK
W
G r ab o
Wspólna
W
O
Staw
S∏u˝ewiecki
m
ro
m
S¸U˚EW
ANO
WS
KA
W
S¸U˚EW
NAD
DOLINKÑ
159
.
a
m p z p 3PPD
W
m
m
5PPD
re u Zam en eck e
K¢PA
BEE HOVENA
SZOPY
POLSKIE
220
m
a
st
Jazdów
8MOK
O
m
22MOK
155
nk
O
w
ko
WI L
W
Gmina Raszyn
dzia∏kowe
cz
G
SASKA
M
l
ka
KOLONIA
OFICERSKA
2008
URSYNÓW
os ed a Wo ca
Ws Kabaty
terenu pom u Ghand Roso a P askow ck e Szo c Rogoz ƒsk ego
terenu pom u Ghand Roso a P askow ck e Grzegorzewsk e
Szo c Rogoz ƒsk ego - cz B
5URS Ursynów Zachodn - cz zach A
6URS Ursynów Zachodn - cz wsch
7URS Ursynów Zachodn - cz zach B
8URS Nato n Zachodn - cz - ˚o ny
9URS Nato n Zachodn cz - Moczyd owska Wschód
10URS Nato n Zachodn cz - Moczyd owska Zachód
11URS Nato n Zachodn cz V - Park Wy˝yny cz A
12URS Nato n Zachodn cz V - Park Wy˝yny cz B
13URS Pyry LeÊne
14URS re u Nowoursynowsk e
15URS re Âw Katarzyny
16URS re u K obuck e
17URS zach cz´Êc Ursynowa Pó nocnego
18URS ob Ursynów Po udn e-Kabaty
19URS Zach Pasmo Pyrsk e w re u Krasnowo sk e
erska
Sprint
Ol
I. Paderews
ów
rol
Ka
y
Str
w
aró
dzi
4REM
a
rsk
za
ic
zn
as
Grabicz
m
m
1URS
2URS
3URS
4URS
nc
a
ck
era
Lit
skiego
Wojska Pol
kiego
I. Paderews
Ma
y
m
Ka
só
Ja
nie
Ro
mpzp
R ot
no
a
sk
ew
W
m
W
MAGENTA
rzy
a
r sk
Sz
m
W
URSUS
a
zic
tas
.S
Ma
afa
Sz
ce
Ka
ków
nta
ge
p ezen u e
W
Wo∏omin
1USS ob Czechow ce
2USS terenów poprzemys owych w re u Or ów P astowsk ch
re Zygmuntówka
y
arz
Ze
mpzp
Wygoda Kaw´czyn
4PPD
dzia∏kowe
634
W
634
ka
ót
Kr
a
jow
a
ow
dr
za
nic
zy
f ar
Ma
rta
64
Ogródki
Rezerwat
MOKRY
¸UG
9REM
nta
ge
Pil
Sza
Ka
let
wa
31
MA A
WO¸OMINLAS
l
s
ow
34
2
Urzàd M st Warszawy - B uro Obs ug nvestorów
W
Re
y
A. edr
Fr
le
Ko
rtows
be
Strycharska
Ka
2REM
8PPD
PRAGA
PO¸UDNIE
M
luty / February
St
Czwartaków
m
Re
y
rz
zm
ka
lers
cka
7REM
szta
KAW¢CZYN
re Goc awek P n
10
w
8
W
ka
ów
ska
now
KAROLÓWKA
5REM
REMBERTÓW
ska
iar
dz
Du
na
cz
ecia
iàcl
Tys
.K
k
uc
yƒ
sk
a
Dr
og
aH
ra
bs
ka
K ru
AL .
195
KAMIONEK
Rezerwat
re Dw PD
209
S¸U˚EWIEC
FORT
W
SK
IE
re u Grochowsk e
GROCHÓW
17
A
NADARZYN
wa
s∏o
my
o
o
eg
a
zic
as
ki
a
ƒs
ac
si
ka
St
ina
Fr. Chop
8REM
sz
Pu
Dz
wa
mpzp
ska
iar
iew
S t r a ˝ a c ka
KOZIA GÓRKA
Górki
Wo∏omiƒskie
11
L
W
W
ze
Pr
Oss
OSIEDLE
LIPI¡SKA
W
miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego
¸u
.
ej
Armii Ludow
sie
Pr z y l e
go
kie
ws
re
de
a
.P
Cz
ie
Dz
Ma
˝a
36
GRABICZ
re Mokry
¸ug
ZYGMUNTÓW
go
k ie
ws
ere
ów
ad
iar
I. P
dz
Ma
Str
a
ia
tra
rtak
ka
˝ yc
St´
Gwarkó
w
M
SOSNÓWKA
BANKÓWKA
a
m
tów
gis
ich
olsk
wP
a
m
10
Rolna
ka
ars
w
akó
art
ƒ có
ck
36
Cmentarz
a
Kresow
ow
dr
Ka
K ra
D ro
˝a
wa
Brzozo
Powstaƒców
∏a
Zes
ra
Gwarków
Cisowa
I
o
kieg
ews
G w ar k ó w
p esen s
4
33
M
m
do
go
a Ja wa
Tenisow
mPo zio
kowa
i m pijska
1 Maja
BaÊniowa
r
ade
I. P
St
ka
ina
op
e r s e na
˚O¸NIERSKA
Zabranie
c
w
Gwarkó
4 ka
21 ƒs
˝y
∏´
cz
pl.
Maratoƒczyków
11 Listopada
IEGO
d
J. Ch. An
Cz w a
a
r
te
St
Ch
142
a
kow
Ban
m p zCzwp
UTRATA
ow
ka
Fr.
ki
T. KoÊciusz
w
Kosynieró
ZÑBK
ƒców
Powsta
Szwole˝erów
EFA PI¸SUDSK
AL. MARSZ. JÓZ
Kr
wsk a
berto
Jagielloƒska
sena
J. Ch. Ander
Mi∏a
Gajowa
79
e ∏m
ka
ƒs ska
ew
sz
t u Na
ta
tr a
a
ka
js
ie
wi
ka
ec
ej
Armii Kraj ow
Klonowa
Akacjowa
y
in
ez
z
r
-B
O. Brzozy
Leszczy
a
now
Bankowa
´ ta
W∏. Sikorskiego
Gajowa
m
W
ska
Ossow
M. Buczka
S. Okrzei
˝yƒskiego
W. Ma∏cu
ki
a
18
lnoÊ ci
ka
za
w
ko
W
M
a zo
In˝
yn
ier
s
Wo
ów
ek
u∏ a
Za r u s
P
B.
a
jow
ko
R em
M
S.
. Reja
M
M
local spatial development plans
W
KOBY¸KA
m
a
go
kie
ka
ac
ƒs
llo pl.
∏ow
Dzien ni
.S
gie Jana
J
a
karsk
J
Paw∏a II
a
a
o
sk
J.
ieg
Po
tow iƒsk
W
s
nia
a .
na
Pia Kras
z
.
Ê
s
t
L
J
ow
o i
Le
Z.
∏ug
sk
i D
ieg
ika
rn
arg
za
k
pe
Sk
wic
Ko
P.
sy
kie
a∏a
a
n
c
M.
Koerów
e
cz
S ie
Ni
wi
ki
ni
.
z
ie
H
s
.
ick
a
k
M
St oniu
a
ny
A.
M
taj
As
go
∏∏à
go
A.
. a
kie
Ko
kie
L.ows ego
im
H.
iƒs
i
sk
nik
Kil
Ja kow
J.
iej
k
j
ls
ki
Ba
po
up A.
a
Za
or
icz
G.
Sk
iew
. I.
ck
ks
o
Mi
g
4
.
3
A
ie
taja
sk
∏∏à
liƒ ows o
Ki
Ko
J. chankieg
62
H.
Ko lna
J.
o
k
Sz
i
irk y
˚w igur
W
i
88
J
Polna
go ali
kie
m
ws
ro
no
.G
43
Nadrzeczna
∏a
66
Gr
an
js
ic z
a ka
na
nn
ie
go
Po
W
Powstaƒc
ar
a P
zn
ec . pRz Mono ej
K cki
ni
97
Dre
ka
w n ic
D∏uga
J. Be m
Powstaƒców
K rz y w
so
We
Kujawska
D∏u
ga
wa
z´Êli
a
ck
lni
te
Mazurska
S zc
Warmiƒska
Mazurska
awy
w Warsz
Bu
Br o
M
120
60
46
l
Ceglana
us
o
lej
Ko
aja
3M
30
m
M
M
nia
Wschod
a
Zachodni
WiÊniowa
Strzelecka
∏u
Obroƒcó
F. Focha
a
ow
erz
od wa
Mwio wa
W
The current state of advancement of work on
M
eÊ n a
dl
Ceglana
zb
a
M
W
C ty o Warsaw
nvestor Serv ce Department
7
9
W
M
a
Weso∏
za
Wilc
(D
ski
k
ies
Êw
ie
PIOTRÓWEK
m
SKA
Srebrna
L . So
P
3
50
45
m
m
R
˚O¸NIE
˝a
Miedzi an a
ow
Ch
ka
lic
su
wa
a
ask
Al.
a
sak
Kor
wko
ar a
M sk
a
nick
Woj
a
nn
se
l
Pod
Wio
a
iƒsk
h om
Tarc
ka
or´c
Niep
zdo
Obja
wa
A
W
a
Ce gl a na
Wczasowa
ws
wi
a
Wronia
no
U
M
Du
e
Ni
dw ecz wa
B
Krucza
ska
∏m˝yƒ
Che
na
Lu
na
Lotnicza
ród
67
W
29
W
Skorpiona
∏B
ec
e
˝n
i´
a
Ks ick ko-
TARGÓWEK
FABRYCZNY
uli
a
R
eb
Z gr z
a
y
nn
jA
-K
Skorpion
a
zn
ec
z
nn
owski
Rów Zàbk
m p z p 6TAR
a
icz
aln
g ie
wa
Meblo
g ∏a
Rz
aw
Gliniecka
Letnisko wa
w
nó
gio
Le
ego
ski
ow
iat
˚urawia
ob Targówka Przemys owego ( )
W i dz
iczna
eÂnina
˝
j
kie
ws
No
zo
es ej
Rz s k i
H . t ar
ws
o
sm
Ko
ro
ska
jew
ska
Gra
ow
h a∏
Mic iasza
har
Z ac a
a
sk
o ck
dow
Ot w
Ja
a
ow
dk
wa
szo
Czyn
 ro
ƒsk
ka
s ie
ors
ka
Ro
´b
e ws
a
z
Ws
za
tnic
Hu
na
kla
Sz
a
N
Chem
ka
dz
we
owj an
Tro ska
cka
O ∏y
zefkoa
Jów
s
Sz
lwe
Ko ska
Sp
N
Ba
Po
dl
eÊ
na
k ie
L
go . Li
sa
S¸
61
45
W
6
66
71
55
m
M
Sowia
ls
10
m
WO¸OMINEK
6
´t
a
Ka
na
1
22
30
Krucza
ka
às
W
la
Or
a
sk
aw
r ot
le
Od
p
Kr
Platynowa
66
Cm.
99
a
ick
tow
en
ka
em
ƒs
Kl
rdy
S te
zka
ud
˚m
H
Sz
Du˝a
ra
Do b
czka
. Zajà
gen. J
Cis
Po
a
a
sk akow
zym M
o tr
Du˝a
o
o
d
wo
a
óln a
10
J. Rom
mla
Rybna
ka
kowron
ieg
sk
ow
cka
wie
.
l
aI
zk
es
Mi
Sm o
a
ki
a wiaCi˝em cz
r
i
Na skas∏aiew
ƒ dy ka
czk
a s
W∏wow iewRa
Dz anny
´
sk
ty
a
L n i an
a
sk rzyƒ
ieg o
80
n
Po
go
ki e
uds
Pi∏s
ólna
. J.
rsz
m a 140
Sw
ka
ojs
rs
Ceglana
J.
˚abia
ob Targówka Przemys owego ( )
Kl
uk
ta
ow
wi
sk
mo
a
Zie
ir
ia
lm
k
ws
ja
àta
Szwole˝er
ów
a rd
ko
W∏
W
ia ƒ
c
go
kie
K r zy w a
B
P.
Bu
ka
ƒs
zm
ka
as
a
rsk
ola rska
St
bo
L´
Bo
iec
ka
a
ern
ka
ec
wi
u
e˝
Go ∏
owska
Os
ru
Pr
Bi
i´
Ks
∏∏
Ko
Staszica
Westerplatte
Wspólna
Skrajna
Wi
ko
Bu
ka
n ic
i
a
P
A
Ñ˚
OW
a
ck
wa
o
pa
op
no
ok
Ko
Za
a
sk
er
ni
ka
˝y
ws
In
i
s ∏o
as
rn
my
Ha
Na
o
ie
w
as
ieg
ó
lna
rn
sk
ak
ra
Ha
ow
cz
me
zk
sz
Ka
os
ow
a
Gr
br
go
∏ot
J.
kie
Dà
No
Za raniewoza
bra cka bn
w
c∏a
r ze
Ws
p
Lip
ow
a
l
l i ƒs
kie go
Szkolna
Wsp
ka
i gi
C.K. Norwida
ls
Po
so
We
∏a
ci
oÊ
a
ow
na
cz nna
sz
zty
ie
els
zM
tka
aÊ
Jan
R
DR
M
J.
wa
ws
ka
go
re
to
¸S
W∏. Sik or sSkt.iego
saka
Kos
Zimna
Ceglana
a
Brukow
Jeziorna
k
nna
Kamie
a
¸agodn
Zielona
ws
PI
WAR AWSKA
Z
a S
a
ko∏
So
S ∏owicza
S
om
y
Sp
Kr
a
O
J.
Kl
uk
o
Moni uszki
js
Wo
Ko
n
ia
¸ab´dz
z ew
na
R yb
n
Tu J. a
wim
a S.
St
W
12
Cic
ha
kó
St.
w
Mo ek
niu
s zk
i
dy
Sz
ko
ln
a
J. Rych
Górno o
egÊlà
ska
m p z p 9TAR
Kr
L . Tel
ur
w siek ie
j
azu
rsk
a
g∏
odle
ep
Ni
wa
a
ck
o wa
ny
Stokrotki Ha
s rc
Sz ka erc
po ze
wa -
22
9
S¸AWEK
3
iko
wa
ob
I. Paderewskiego
Piaskow
a
ema
J. B
No
a
Mokr
a
owsk
Piast
a
iaƒsk
S∏ow owa
WiÊni owa
Brzoz
dowa
Og r o
a
Poln
rowa
87
B∏ota
wa
op
32
nic
6 kie
- . i
j
A ck
wa
dr szy
25
Wy
lejo
Le go
zwo
Ko
iego
k
len
s
ia
D´bowa
owiƒ kiego
S
.
J
na
∏opic ckiego
pi
c
h
a
a
j
To
C
p
o
olowa
w
J.
y so
Ma
wa
P. W iewicza
o
3
k
ar k
ic
T
ra
ug
utt
P
a
a
M
Lipowa
ow
A.
¸àk skiego
brow
J.Dà
Tar gowa
77
owa
II
Torf
na
aw∏a
P
n
a
Ma
se
Jan
tej
ki
80
11
Z ac
w
ORUPKI
wa
a
iszn
KS. I . S K
cero
go
a
Sp a
skie
ei
K
14
niew
Okrz
a
rsz
Wa
wió
rki
¸à
le
Ko
iƒo
ajera
y- Tetm
Przerw
iego
zyƒsk
G a ∏c
Êci
Wolno
ra
J. Halle
opada
11 List
¸ODYGOW
A
74
S tepo
II
o
ka
aw∏a
ƒskieg
Wysrzd. S- . Jana P
. Sowi
gen. J
skiegy ƒ
o
ge
n.
Kr
J.
Lisia
Za
Jadó lo w
jà
wigi
cz
ka
St.
W
ys
Dzika
Ko
∏
Wie
Bia∏e
M
mn
lla
rze
sk
Sz
a
ko
lna
M
M
W
a∏
às
a
ka
sieMar
ƒk yi
nta
rn
a
43
Po
s z t an
Ba
-
k
Za s
p iaƒ
Cm
e
NOWA
WIEÂ
50
a
.C o
M ∏od
Sk
a
y
Kulesz
ks. W.
y
Wigur
i
45
ow
sk
ieg
o
Spo- a
kojn
F.
S t.
a
piaƒsk
rgi
P. Ska
Wilcz
Êc
Wolno
a
owsk
Lewin
a
a
ÓW
M
59
Ka
ie∏∏y
W∏. Jag
piaƒ s
Ja
br
a∏
ic zn
MIRONOWE
GÓRKI
KOLONIA
MALINOWO
60
a
ymont
W∏. Re
kiego
rpiiƒs
iej
kowsk
Z. Na∏
K. Ku
a
ka
iec
ow
uk
De
j na
ko
ELSNERÓW
na
J a w or
ówka
cz
as
ow
a
80
M
Gra
n
No
zo
wa
so
wa Zio
∏ow
Ry
nk
a
ow Po
p
a
cz rzena
Gra
nic
zna
ks
.I
.S
Ba
ko
t.
r
up
Ch
ki
∏o
ps
kic
h
a
Szpitaln
zki
pie∏us
ks. J. Po
˚wirki
Zako
a
icz
iew
na
owa
¸àk
a
a
browTorfowa
ow aw∏a II
amk
S e z J a na P
C ha
WARSZAWA
Jaworówka
LeÊna
St efana Batorego
LEWINÓW
ska
P∏oƒ
Pr
zy
nos
iejs
Fant a zy
K a rk o
o
ka
P
d
Ni e
wa
Cicha
GórnoÊlàska
a
wicz
ickie
Dà
lon
a
Wr
S.
Fr.
P i Ok
Ch
ot r z
op
r ó ei
in
wk
Kw
a
a
iat
ow
J
.P
a
on
ia t
R.
ow
Dm
sk H. Sawickiej
K.
ieg
ow
Pu
o
sk
∏a
ie
sk
ieg go
J.P
o
.O
Kw
dr
iat
ow
ow
à˝
a
a
Ju
t
rze
nk
i
J.P J.
W∏
. O Ha
.A
dr ller
Ju
nd
a
ow
trz
ers
Kasz
en
a
à˝
tano
ki
a
wa
o
kieg
a
ud k
d
Pogo
ska
inow
Lew
ersta
M. F
wa
z
na
w ic
ta
wi
mo
Z ie
mCiea
n
ska
bieƒ zana
rc
Ry
Sia
rowa
¸ODYGOW
A
Topa a
zow
na
ska
n ie
a
sk
liƒ
po
ft o
A. M
Nowo sàd
ecka
Mosi´˝n
a
za
towic
Naru
Klam
ier
Êc
Ko ska
Cza r
reÊ
lon
a
oli
ny
ka
ms
U
aW
ro st
zn o
nn - R ó liƒ
a W ˝ y w sk
Ko
iat r ó
a
ko
s
kó z- Ko o
Z
RzemieÊl
w
r s ar s
ników
skiem
ka
a ia
ƒKona
a
iczna
OS.
ks.
ƒskiego
Starzy
o
wskieg
Bortno
antów
Kombat
iego
Sosnkowsk
St. S∏awojaSk∏adkowskiego
A
CZ
Ok
Bl
ok
yn
Gran
nicka
G.
PRYMASA
St. Wys
topada
ƒ sk
na
iego
owsk
chan
J. Ko
H. B
OÂ
CI
zn
Drew
WARSAW
89
siƒs
Kra
zy
Kr
a
sk
ki
a
ên
Âm
a
zoW i ec a
row
jni
S pó
ldy
Maty
Gilar
tna
Ñ˚A
OW
DR
S ta
a
ka
yƒs
´cz
Zie
a
w
Z.
a
ewicza
ry
ba
o
go
etuskie
ro
lska
icpo
na
Kr
sk
ie
go
TYSIÑCLECIA
tra
nn a
sz k
ki
A. Mic
r
Ba
unt
gm
Zy
y
ag∏ o b
.Z
J. Skrz
Lew
¡
IE towa
a
ka
eg
ws
Mroên
na
ad
Bi
ia
i´ c
Ks
ka
icza
nkiew
wa
Kreso
o
cka
m
DZ
ka
¸O Rotnaiazdo
M
m Gn
ita
pol
Sa
a
Pos
eck
owi
ow˚arn
Brodego
ski
pco w a
rzy
Sk
B r at
e
ich towa
le
B ∏o
ha∏a a∏a
MicwizdrzRafaela y
in
gà
So
go
m
e
Ir
w az
iki
Ge r
min S
Do N a d
Gu a
w
staw n d
js chogo
u
W o Ciskie
Rajm
Re
ela
rnh
Ste
ra
Fio
wicka
Gli
wora
Litatazego
o
Pr
G.
H.
ka
rs
la
i
¸
Kr
y
lin noy
W
wióierki
os Zac sze - E snerów
Gr
ob
els
k
y
a
ka
las
Pod
Sz
pi
ta
ln
a
ierów
Kosyn
sta
sie
ck
a
m p z p 11 TAR
ska
tow
No
dn
a
W
H.
O kó l n a
eg
ndursk i
. W∏. Ba
ks. bp
O kn i
G
M
a
rn
mu
Ch
Lw a
ny
Pan a
rzelc
Gi
J. O
S´
m p z p 1 PPD
W
W
W
Jawo owa
m
6MOK
m
re S u˝ewca Wsch
W
re Dworca
Wschodn ego
A
W
I
WM
AL .
a
Jank
Du˝e
J. Lennona
marsz.
J. Pi∏su
dskieg
23
2
lna
O kó
ewska
ocz
G
o wa
Blok
St
Nadkiem
i
Poto
j
dnowsk
nne
a∏ Bró
Pora zy Kan
B ry
a
ska
na
Se n
z na
Ru
c ha
Su
st´
Zaowa
p
a
stn
ow
iana
s
Tymowa
k
gu Dro
a yn
ga
nosk D
cKarko
Pomao
nicz
Mo
s
Nacze
aƒ
lni Bir˝
ko
ws
Bo
ka
r ut
H. Sie
owa
Park
Kroczewska
y
ob
ud
Ch
St.
ty
ƒ s ka
ieliƒ
ka
wic
es∏a
ska
Bol
wiƒ
y
Krz
ska
ociƒ
¸ àk
go
skie
Ogiƒ
.
M. K
6
s ka
i
go
wskie
asze
I. Kr
taffa
L. S
wa
Parko
Okólna
y
hudob
St. C
Kà
r
z Gó
rbka
bis
¸a z
b
Rem
r zy
Ko
SZMULKI
6PPD
2PPN
Stawy
Pod Królikarnià
szy
Wyp´dy
O
ER
AC
SPW
SKA
OW OS.
LA N
Jez.
Grabowskie
Fal
en
a
r sk
a
∏owsk
sz
Bel w ed e
W
a
ka
in
Oles
ód
Br
S ka
ka
liƒs
b ie
icka
s∏aw
Bole
ska
row
wo
me
Nie ƒska
g r o d ni - Blok
ow
c za
mu n
s
a
icz
i ew
a
Rozwa dows¸k
ad
RoÊli nna
Tr
wic ocka
z
leck
K aw
na
ra
Byst
TARGÓWEK
a
sk
yƒ
m˝
a
¸o
wsk
ho
¸ oc
d
Sie
l wa
r cz
O
k o tr u
wa
MICHA¸ÓW
Fo
ka
no
wa
R
i
rotk
Sza
W
y
ow
(
zyƒs ka
Rem
Go
O l iw
ka
oc
ka
ƒs
zie
ƒ
ka
ƒs
zie
m
ko
w
a
jsk
a
Pro
LN
Po
Le
Ê
a
e
eÊn
aL
Ech
l
opo
.
Âw a
im
r on
GO
CKIE
YSO
os t
B i a∏
od
skahel
iej -
I. ¸u
ZACISZE
Z yg
na
en
arg
mi
Za
a
ick
WO
M
rd.
ks. ka
ego
zyƒski
GOC¸AW
owskie
S¸U˚EWIEC
8WLO
Ra
W
372
16
ni
Cm.
wa
JaÊmino
SBN 978 83 7475 284 8
Gr
a
ka
liƒs
po
S´
od
By s
ob Sask e K´py
ob tzw
Parku pod Skoczn à
mpzp
W
364
S u˝ewca Przem
w re u Cybernetyk
re u K netyczne
˚ yt
tany
W
w
Ró
zynk
Raszyƒskie
ob S e ce
12MOK
Staw
Arkadia
Arkadia
W
Ras
Pucha y
Ce kw e ynagog mecze y
O hodox chu che ynagogue mo que
Obwodn ca Ek p e owa
Exp e R ng
a
sk
7PPD
A l . U j a zd
Sm e
30
19MOK
20
PO¸UDNIOWY
PALUCH
bra
skie
Al. Ujazdow
KA
PU¸AWS
ska
NA
RS
KA
Fosa
Zbarska
W
Do
ka
ejs
Wi
A
m
Choci
RY
W
GORZKIEWKI
R as
zyƒs
ka
ciaBaceg
o
rell
a
ow
ska
er
23
OS. S¸U˚EWIEC
Ryb e
m
sy
ryA. K ∏ta
wu
ac
MA
m
Ko c o y kap ce k a z o y
Chu che chape mona e e
Obwodn ca M e ka
C y R ng
Sk
Wo
∏o
Gr
∏owa
Kana Kr H.
o
ko rzy
ws ka
Ho
la do
. J
u n k ie w P
.
wa
alo
St
I
ÂC
Rów
wa
y no
W
W
18MOK
24MOK
Ra
Dzia∏ko
CZ
wa
SZ c pub czne
eczno
M E67
.
8
AL
uchwa one obow àzu àce
a ed and e ec ve
ƒ
ile
W
PRAGA
KRÓLIKARNIA
22
W
Sp
or
to
wa
Ogr.
dzia∏k.
Te eny zabudowane nume y domów e eny p zemy owo magazynowe
pl.
A
Szwedzki
Bu d ng a ea hou e numbe ndu a a ea good ya d
SK
Lo n ka pa k ng
A po ca pa k
C
K
m
Po
to
a
S ok o
¸àk nne e eny
Meadow o he a ea
a
nda
Rola
B∏a˝ja
e
a
n w
Ba a r ko
ciƒ
sk
z
a
re Stad onu
Dz es ´c o ec a
nik
Sp
W
m
W
Staw
Zbarski
W
W
Nowe
a ocho ce
Central nG
Ok ól
a
W
W
Cmen a ze pozo a e e eny z e one
Cemen e e o he g een a ea
ska
l on
a
1 1 Lis
ady
I Bryg
Zacisze
D w
D w
re Ksawerowa
KSAWERÓW
m
NK
I
el
pi
To
w
rynó
ow-
ierska
Sandom
SA
W
W
Stawy Raszyƒskie
otowa
Ha
nd
lo
w
Wie
m p z p 10 TAR
Blokow
a
W
Ga
j
k ra
Z ie
a
orsk
Malb
Penelopy
ha
L ec
Wo
jsko
w
Mo
Osowsk
W iego
Ty
ko
ci ƒ
ska
w s ka
in
us
a
TORU¡SKA
ijowC zerwgo
s k ie
∏
S em p o
skiej
E
W
Parkowa
U tr
ata
row
Ko e e ze ac am
Ra way w h a on
La y pa k og ody og ódk dz a kowe
Fo e
pa k ga den a o men
∏o
ng
W
oj
2TAR
ka
Czer wiƒs
kra
nó
w ka
Re
mi
Ku Handlo
sz
wa
ew
fle
a w ick a
sk
ws
a
ka
G
r a ∏at
a
wn
Ró
ska
Wileƒ
NO
AR
LID
SO
SIELCE
16MOK
i
∏k
en
Gmina Raszyn
Przel
a
ow
al
ysa
Od
12TAR
Or
w
Park LeÊny Bródno
re u Bartyck e
Staw
Promenada
Oko
O
W
CI
¸OÂ
DLEG
IEPO
AL. N
SA
W
W
16URS
Stawy
Wa˝n e ze ob ek y zaby kowe wyb ane ob ek y u˝y
mpo an monumen a bu d ng ome mpo an pub c bu d ng
St
W
W
WW
HENRYKÓW
ó
cz
C
tra
ln e
c bounda
a
˚ wi
O
ON
S
.
AL
ka
ƒs
4PPN
MOKOTÓW
M
46
us
zk
i
na
Dy
Calinescu
ln
Po
KI
Âw.na
pa
Szcze
m
m
67
on
i
Rezewat
15
sk a
Al
W
a
arn
ow
Br
za
Kruc
o ws k
za∏k
Mars
a
Y¡ S
AR
L .W
m
74
M
M cha ow ce
W eÊ Raszyn
U ce g ówne p ze o owe u ce g ówne u ce d ugo z´dne
Ma n ho ough a e ma n ee
econda y ee
P anowane n e me a ze ac am
Unde g ound w h a on p anned
eƒ
To r u ƒ s k a
a
Tu
Torfow
acisza
˝y
Staroz
ck
Lo
a
t ni
monto
∏owa
omReG
ka
Per
Wolbr ska
dy
kaKo
ic
ƒ
w
Êc
ie
Ma
ieli ska
roÊ n
la
Ko
sk
SKa
t owac hi
na ni
a
z
m
a
y
k
cz
ar ˚
rytan
yn
yt
o
Sama
a
C a n ka
Mr
a
wa
ow
Ur
oz hojn
sk
Tarn
yt
an
ow
ow
iƒ
ogó
ow
N efr
s ka
sk
el
rska
Jó
a
a
r
o
sk
Am
Sz. Aske
Le
an Lis
ieg
Ên
b
a
i
Gil
a w
o
He
ars
Rz
o
skiewa
us
ka
ew B
eg
kt
a
iƒ
iw
Ka
sk
¸an
es
a
T.
ow
rz
Pi
K
a
Zam
ec
yk
Tro
a
ck
ka
a
m p z p 3MOK
m p z p 7MOK
111
IA
ZBAR˚
2000 m
Wira˝owa
L n a me a ze ac am
Unde g ound w h a on
g ro
Trasa
UJAZDÓW
W
S u˝ewca Przem
w re u Konstruktorsk e
11
azdowa
W
W
W
.
1 : 27 000
a
G an ce Wa zawy g an ce m a gm n g an ce dz e n c Wa zawy
Wa aw c y bounda e own and commune bounda e Wa aw d
U ce nne d og po ne e ne a e k c e˝k
ko∏owpa h
O he ee D and o e ack ane and Sooo
ska
A nn
Hie
P. W
KIE
bra
y
N ow t
Âwia
i
rupk
a
ln
Po
I
¸OÂC
DLEG
17
ST
YC
ZN
20 MOK
m
IA
11 ÂR
9ÂR
M
W
WIERZBNO
W
m
Staw
Sadurka
P´c ce
P´c ce
Ma e
pl.
Wileƒski
Pastelowa
ob Nowa Praga
ow a
Stal
∏a
Ma
il e
Sk
arg
Sm
i
ole
ƒs
Po
ka
l es
a
ka
sk
teb
i
W
a
Guliwera
Fausta
Króla Artura
Don Kichota
Wallenroda
Tristana
ob Targówka
M eszkan owego
W
rowejhe
We ska
jhe
ro w
sk a
1 PPN
a
ck
ele
t rz
NO
IO
z na
e
J.
Be
G∏ B .
L.
m
ow
Lis
ki
a
ac
eg
a-K
H.
kie
o
uli
Ko
go
M.
∏∏à
S t.
Ko
taj
S ta
pe
a na
J.
G
rn
ag
sz
Cz T.
ika
ica ów
ar
L.
ina
ac
R
L is
ki
a-K
eg
Bra
o T. KoÊciuszki
uli
ci B
ri g
wa
gs
Pa I.
d
J. k
ów
So
a
sk e r e
ieg wƒs . Sk
nieZiele
ga sno Kili
o
PB
wa
ck tlin wa
sk ara
a
Ke
o a
J
k
S .
ier icic
ck ∏ow
Do
ieg a w Km
j az
o
do
A.
wa
Zie
len
91
o
iec
g
S
kie
ka
z
s
P ∏o
ko
m
co
k
S
l
r
n
a
e
a
ck ∏upe
.˚
a
ob Brama B a ostocka
da
Rolan
Ko∏o
wa
ciƒ
sk a
P.
ka
a
Krucz
A
WSK
¸KO
10 MOK
ZA¸USKI
ka
Cm.
W
. i
Âwryla go
Cy tode
Me
zm ana
MPOZP
- S ko
b ow
Graiego
sk
S ZA
IEPO
17
ST
YC
ZN
W¸OCHY
szk
owa
Opacz
Ma a
1500
ow
owa
LS
wia t
zyƒGa∏c
o
skieg
Nowy Â
Pr
MAR
wska
ierzo
Kazim
132
AL . N
1000
K
m
a
s
au
sb
yla
¡S
Nu
cz
ko
LO
∏. S
EL
iƒ- W
GI
rdz
60
Bu go
JA
W. skie
HE
e
Sew
sia
Kara
sia
Kubuatka
a
Tuwim
Puch
yƒBacz o
skieg
ln a
˝
Pasacha
Wie
re P ac
Un Lube sk e
owa
W iÊni
162
I
DLEG¸OÂC
500
wa
zo
t us
O
gielda r-
Pla
nto
w
a
tni
na
Le
en
mi
Ka
a
sk
w
no
ód
Br
ka
ƒs
wie
Ko
a
w
hta
idÂw ka
nic
ka
Olkus
M
m
0
ec
Pow Ê e P n
Park
NK
A
Glinianki
Za∏uskie
ow
tan
sz
Kasztan
W
cha∏owice
Parkowa
O ed e
P´c ce
Ma à ek
500
6
Motycka
lska
Z ∏o t o po
lowa
Ty
ko
˚ydowski
ka
cie
ta
Szpi
na
Jas
a
aƒsk
Pozn
iego
Metro
Po techn ka
AL. NIEPO
towa
Asfal
yƒska
Opocz
ka
Kielec
M cha ow ce
Os ed e
St
Cm.
Ra
Park
Do
aƒ s
mieÊ
rzed
kie P
ows
kiego
T. Czac
olna
a
Jasn
S zk
ick
go
kie
ws
zb
o
S . ak
No
W i er
3ÂR
M
M
M
H
NOWY
S¸U˚EWIEC
k
do
Gmina
Micha∏owice
SKA
LO¡
IEL
˚E
Fu r m
K rak
w
bo
rz
later
E. P
IEGO
I¡SK
¸UB
a
ow
nk
Gmina
Ob aÊn en a znaków • Key to symbo s
Br
B.
re u W e sk e
27MOK
W.
WYGL¢DÓW
O
Utrata
a
ynk
a
P
a
ow
sz
go
kie
ws
no
12ÂR
re
mpzp
54
M
W
YM
Rasz
i
pl.
J. Hallera
a
ym
P
Ho
iƒs
ro
ka
og delsk
a
ow
sk
a
Cmentarz
re Portu Prask ego
POWIÂLE
re Starego Mokotowa
Fosa
Mokotowska
W. R Z
op
ad
a
o
eg
ki
ac
a
ow
∏
n
S
os
J.
ad
R
W
Ma j
G
JA
ZE
BR
zia
Ko
ie
A
WSK
¸KO
C HA
OS.
MARINA
MOKOTÓW
W
Ry
tu
15TAR
ÂRÓDMIEÂCIE
4ÂR
W
11
a
sk
yƒ
sz
Ra
Regu y
Kuchy
Borzymowska
3PPN
mpzp
W
15
W
Sz
zm ana
MPOZP
Lo
Oleƒ
zm ana MPOZP
Go∏´ bia
Mlecz na
a
czn
Mle arsa
Kolista
W
4TAR
Bródnowski
aj
a
ni
no
a
Ka aƒsk
oj
i´t na
w
ra
olie
dM
W
S ZA
later
E. P
m
zko
wa
ów
M AR
owa
Sosn
W
ki
ws
Szy
a
ln
ko
Sz
1 ÂR
W
WO¸OSKA
1 WLO
uto
wa
lna
Zie
a
aƒsk
M a ri
ka
¸owic
∏ata
J. Fa
jowa
Akac
w
W
W
A
afera
W∏. Sz
Amaran
to wa
obna
Pod
a
eszo wsk Obw
od
Rz
Cm
ow
a
en
tar
Piƒ
na
sk
Dawny
a
G
OS.
BRZEZINY
Pr z y zie
Wo d
OSIEDLE
TARGÓWEK
Cmentarz
sza
neu
Lin
K.
jcy
na
a
Sz
J.
Zoologiczny
W
mpzp
ze
ac
Op
w
Ró Szys
14
R
W
OK¢CIE
W
OPACZ WIELKA
Micha∏owice
st
B ud
an a
owl
O
zm ana MPOZP
W
i F. Groëra
ki
S
K
a
3TAR
W
na
wla
ud o
ina
5PPN
Ra
15MOK
10 ÂR
M
M
Ârodk
owa
LI
W
E.
er
Plat
Po e Mokotowsk e
OBO
ÂW. A. B
W
229
Opacz
Ko on a
W
SALOMEA
o wa
W
Li
K
Âw
P
na
Z im
W.
leya
Lind
¡SK
A
19
J
W
Ca
erG am
go
skie
la
Or
¸A II
NA PAW
AL. JA
Ciep∏a
szka
Ondra
o
¸OP 22
USZ
A
KIE
IMS
ZOL
E RO
4OCH
ob Rakowca
RAKÓW
W
6ÂR
13MOK
6OCH
7ÂR
˚o∏nierzy
Radzieckich
W
d
ka
1 OCH
1 WOL
a
ck
te
sy
er
RAKOWIEC
zm ana
MPOZP
Otoczen e
PK N
zna
˚ela
w
z
w
OCHOTA
Po
tta
Ge
elic
ów
Walic
ni
Pr
ysó
haterów
Al. Bo
WrzeÊnia
re u Opaczewsk e
2ÂR
13 ÂR
ziana
U
Le
nia
Al. Bohaterów Wrze Ê
iej
Cesarsk
Korony
u
ego Sad
Kurhan
Kwitnàc
W
11
now
lko
ter Prag Centrum
mpzp
Mied
CI A
na
Ordo
W
5ÂR
re Twarde
M
W
Min
a
za
ic
ew
ki
om
˚u r
50
a
Promie
T. Rejta
LEWANDÓW
w
ewando
ów z L
m p z p R17BIA
L . KONDRATOWICZA
livara
k
oc
ec
zn
a
ks
.b
p.
W∏
. B
an
du
11
rsk
L is
ieg
top
o
ad
a
MARK
ka
ors
Zaciszaƒs k
rodzk
a
NOWE
BRÓDNO
EGO
SKI
ZY¡
R
A
T
S. S
PRAGA II
rw
. Da
Mie
on
I
o na
ob O-5 X - 7
(Lewandów)
re u
Ma borsk e
K
S. Bo
Gór
rska
Malbo
lb
Ma
Suwals
ka
14TAR
Bródnowski
B e ren s
T. K 40
oÊci
u sz
5TAR
W. T
ok arza
ob Bródno
Park
na
dzib
L.
L. Ber e ns ona
mpzp
Ostródzka
ka
NDRA
TOWI
CZA
Ba
ie
a
13TAR
Krasi
c
Suwal
ska
Rondo
˚aba
Pi
h.
Bo
rm
aƒbrz
Do iego
∏a
sk
Bia
zna
˚ela
re Proste
2OCH
2WOL
a
SA
Ka
II
¸A
PAW
zna
˚ela
J. K .
Â
W
mpzp
4WOL
7OCH
mu Gockie
li go
za
3WOL
re Ochota Centrum
8OCH
W
81
W
ic
ska
laƒ
wiÊ
N ad
li
m
ko
Syro
ska
W∏.
ow
ian
Jul
isk
GRODZISK
STARE
BRÓDNO
y
Rzepich
Tur
¸ojew
s
Reniferowa
ka
ƒs
ru
To
a
as
Krasnobrodzk
a
OSIEDLE
WYSOCKIEGO
a
nicz
No
ka
ofa
enh
Zam
elic
NA
S m oc
30
ów
5OCH
ob Szcz´Ê w c P n
. JA
ia
wicka
owKrzy˝ an
skieg o
CL E
ASA TYSIÑ
AL. PRYM
83
.
J.Kona
d
Or
Gi z
CZYSTE
re Czyste
MIRÓW
WA
ARO
T OW
Karolkowa
Skiernie
P∏ocka
WOLA
a nc
Fr
PN str P Teatra nego
na
Wro n
lberga
Wawe
Syreny
8WOL
re u Wo ska - P ocka
3OCH
5WOL
˚ e l az
rd.
Skw.ka yƒS.Wysz
o
skieg
23
ska
lkowa
K a ro
M∏ynar
rda
Leona
skiego
go
lottie
Bel
s ka
l
E . G ib a
M∏ynar
wicza
E . Tyszkie
dowska
D z i a∏
a
wska
Soko∏o
E l e k cy j n a
o
kieg
re Parku
Moczyd o
AL
a
og
n
lio
M
9WOL
MURANÓW
ska
kaƒ
isz
r
Sta
rm
a
ocz
r or
cka
Koszy
za
a n us
M¸YNÓW
Sm
O st
Âw. a a
Stanis∏aw ow
Jana
43
7WOL
re u Towarowa
- Okopowa
ob M ynowa
Glinianki
Fajansowe
M
B
.M
Oliw
82
WY
na
ciel
KoÊ za
Rynek
ies
Nowego P
Miasta
ka
ƒs
˝y
pie
Sa
Tr
UGORY moncka
Wyszo
g
55
d a IE
ra
SK
st
A¡
∏o
is
GD
aki
˚E
Ryb
iƒam
nd o
Fo kieg
s
ik
nw
ska
tor
a
Fre t
êla
Ko
na
as
Ci
ska
iar
a
win
sk
er
No
rat
nif
Bo
Ka
k o ws
aszel
F. R
ka
Ma gistr a c
Ri n
∏k a
cia J
¸OP
USZ 84
A¡
109
SKA
2
AL .
 rodk
m
OSIEDLE
TORU¡SKA
ob Nowa Praga
ZE
ka
Ko
Ogród
W
gu
s i
zk
a
owsk
Wójt
2
3 1
Traugutta
1. Samborska
2. Rajców
3. Burmistrzowska
BR
n
Sa
i´
raZa gzna
nic
a
i ck
iew
an
St
I
NOWE
MIASTO
WY
im.
¡ SK
O
ów
ned
We
s
czym
M
Mura
sk a
GEN. W¸. A NDER
ki
Park
rk
EG
Z a kro
a
Staw
ki
K rajews k
i eg o
DA
TG
OS
ików
Kopijn riów
o
Bog
re Wysock egoOdrowà˝a
W
nna
Promie
tektów
Archi
atorów
Instal
ów
st
ni
Urba
m p z p 13BIA
Starejzy
y
Grus Brzoz
Wsp ó∏czesn
∏ ej
Ma
Maçka z Bogdaƒc
OS.
VIKING II
KA
U¡S
TARKI
TOR
STEFANÓWEK
Sie
S∏
ików
Chem
tów
Geode
w
37BIA
Eskimoska
Lapoƒska
Paavo Nurmiego
25BIA
dlow
Osie
L . KO
dz
mpzp
OS.
VIKING III
9BIA
mpzp
et
a
16TAR
Rondo
S. Starzyƒskiego
M
Z. S¸OMI¡ S KI
W
laƒ
Do kiego
s
ka
anc
taw
61
a
sk
iƒ
R.
W
w
ikó
alska
Krakusa
wa
aro
Po ˝
owska
K.
ux
Levitto
Â
c iegP.
ienne
go
Cytadeli
y
or
m
Dy
a
i f r aters k
Bon
I nfl
GOL¢DZINÓW
E
SKI
DY¡
EG
Stoki
W
re Dworca
Gdaƒsk
ego
OS.
Cudn
Bitna
ot
a
nck
Gwardii
pl.
Gwardii
i
Zajàczka
rda
ka
Ko
˚OLIBORZ
Fosa
w
Fa
L. LisaKuli
a
ujn
E˚
BRZ
WY
∏aw
sk
iego
A
ICZ
IEW
Polskiego pl.
Inwalidów
S
PREZYDENCKIE
Niska
Kolska
11 WOL
lla
rce
Wo
SZKÓW
ka
ws
os∏a
ka
bic
w
a
wicz
itkie
a
rson
e
W. G
a
sk
w
CK
go
kie
ws
MI
go
skie
5˚OL
Bart
W
ka
Troja
˚o borza
H storycznego
Dzik
St. W
o
ni
A.
no
Cz
S uw
KA
¡S
LIA
B
PÓ¸NOC
a
ic
nikó
cka
mon
Tur
ka
wals
ska
styƒ
Pale
a
arow
Po˝
M
ra
st
∏ o
W is
piƒ
Karego
s ki
o
Pog
eliƒ
A. F
LECIA SIÑC W∏. Mkieajago
ob Lasek na Ko e
o
E. Ci
ka
L´dz
K si´
wG ole szoa
sk
KI
J ar
Li
SKA
LO¡
EL
GI
JA
ta
is
dz
D
s
d
Park
11 ˚OL
13 WOLSKIEGO
MI¡
8S¸OÂR
Z.
Rados∏aw
(Babka)
50
67
iaê
i´
Âw k
hol
Tuc
ra
dygie
iƒoc Rondo
M∏
Zgr. AK
a
sk
POWÑZKI
Spoko
jna
S∏u
Co
YSOO sockieg
P. W
G y
K IE W
6
Gw
ick
ow
M y s∏
ska
om
By t
J. Lechonia
28
D zi k a
Cmentarz
a
ck
ne
We
a
k ow
san Marii leny
Pi
g da
Ma
A
SK
D roicka
hn
16
IE
Y¡SK
E GD
RZE˚
WYB
aor a
M sk
w
j us
Hoz
SK
A
ska
ow
a
rsk
rak
KO
W
ZY
BA
Kiej stu t a
W
mpzp
Mi
ero
s
za
rc
ka
wils
18
S
a
zist
iaêd ska
Gwmoszew
za
∏aros o
Mieskieg
w
J. Zajàczka
W
Gmina
W
z
y
Mar
I¡
DL
MO
t
za
Aleja Wojska
L. Ry
Bu
ta
Muzu∏m. Ta
Cm. Tatarski
a
a
ick
chn
asPrz yska
n
TY
ASA
YM
PR
i elsk
Du
W
ÑZ
ra
b
zm any
MPOZP
isa
Kots
Hauke-Bo
saka
Park im.
˚eromskiego
W
PO
Potocka
Forteczn
a
pl.
T.W. Wilsona
i
Go∏´beo wski g o
ra
gie
dy
Ry
L.
10 ˚OL
K∏op
ter ˚o borza
Powàzk
Ko z
is
ka
E lblàs
9˚OL
10WOL
amocka
Sz
go
skie
piaƒ
Wojskowy
ys
St. W
go
skie
tow
8˚OL
MARYMONT
W
W∏.
Niegolew
skiego
˚o borza P d
SK
A
sk a
ny
as
Prz
KO
W
ska
ow
o
ka
Z
r as
Koska
sa
pl.
Henkla
pl.
Grunwaldzki
rak
dw
W
ÑZ
.K
SK
8
IEG
O
o
Bu
G ogowska Zatras eiƒskieg
PO
ls
So rzyƒw
Wsakiej
e
J a sno
za
sn
ys
ka
ika
chn
P ró
iewSarb
go
skie
g
nt e
Ka
Wy
1 TAR
7ÂLIWICE
TAR
8 TAR
era
Szern
W∏.
Pas
Nadw Ê aƒsk
lca ie ci K
mo
g o c- . P
ho
r o m yka
Bo
yg
a
si ƒ s
ki ego
Su
∏k o
wski e go
w a ê ni n
GO
ia k
KI E
Kn
a
I¡S
RAS pl. Ka
K
.
Z
S∏oneczny
∏ko
˚óskich
w
Siem
iradzkie
go
n
Tre
I
SZK
E¸U
OPI
J. P
e
1
ON 8
IE W
Su
a
ƒsk
˚ytormieka
s
jƒskie
j
udzy
J. B Tylickie
˚OLIBORZ
pl.
Lelewela
33 Si
r
Ha r p e c k
a
cer
ska
KS .
S
r s ka
P
mpzp
od
Sady
W¸ ˚o borsk e
.
To
wska
s ka
sza
Nie
usa
Krak ka
wpio
c
Kur ska
nie
w
s zy
My ryczkó
Ba
ska
s ka
w
ƒ
io
za
Kurp iczna Pobor
r an
Z ag
4˚OL
K´pa
- Ma
∏og
cis
osk
MÊwska
a
∏a
sk a
J. Pa
a kaDru˝backie j
Bieniewickotoc
˚oliborski
a dy
a
rajn
PRAGA
mpzp
Park
˚o borz
Dz enn karsk
w ic
kie
Mic kiego
K∏
h
k ic
2˚OL
˚OLIBORSKIE
BR
ƒsJ elin ka
bi
POTOK
DOLNY
T
wze a
zc sk ka
rs
c
to
Ba
Po
otocz u S owack ego
i ƒ skiego
28
Pr
e
3˚OL
8˚OL m p z p
Rudawka 7˚OL
BURAKÓW
ybill i
82
H. D
ej
yƒski
jawicz
P. Go
iƒs k i
w
∏
o
T
.
t
S
a∏ u s
St.
To ∏ w
Sapers
ka
os Grossów
¸O
WA
M
CK
IEG
O
a w ska
Braci Z
Glinianka
W∏oÊciaƒska
o
W.
Lutos ∏awsk
i ego
T. Rym k i e wic za
1 ˚OL
A.
J.
S
ska
iaƒ
Êc
∏o
dz
iaê
Gw
a
w
do
ka
Tyl˝y c k
POTOK
GÓRNY
mpzp
Tw a r d
s ka
s
Ka
mpzp
SADY
mpzp
Cmentarz
ta
w
ra
T
GR
ST
a
k
s
EJ ƒ
Woru
O
AJ
KR s a
a
sk
R
II
M
AR
A
EJ
AL ego
Z.
ƒskiego
Trósz y
Park
Kaskada
M
W
y
ki
ws
a
Gw
ka
Rudz
ÊKoiaƒc ka
s
Alej a ska
ƒ
owia
k
a
ck
a
lek
Ko rska
to
s
bi ƒ
K ie ∏ p
RUDA
Ko
S∏
d
aê
Bo
hd
wic
z
zaie- ´cicka
P
ka
ƒs
W
ZA
wi
G
MO
GO
KIE
EC
OW
AR
T
O
ij
Kop
cka
So∏e
w
ikó
szn
Ku
jska
lery
Arty
RU
TO ruƒska
re Brzez n
Staropolska
Êne
l
29
W
Sk
An
ALEKSANDRÓWw
Centrum Annopo
KA
¡S
16TAR
USTRONIE
a
ow
on
ktr
z is
Br
Le Ê
Chlewi
37
s
Pionie r k a
Sob
o
sk
a
ka
Gà
Park
ka
- cz
K¢PA POTOCKA
Raduƒ
ska
KA
NC
O
MO
PR
RY szyƒ s kie
AS
MA
ac
r
a
Za Opatowska
Olszyna
J. K
oc
ha
no
ws
kie
go
mpzp
S∏od
ow
iec
L. Sta
ffa
9BIE
gie
ra
50
i
sk
ska
a
∏a ka
Pelpliƒ Berent
. H aƒs
a
M
d
iaƒsk
G
¸om
ska
tkow
Czàs
sy
ka
Ok a
kars
ka
Lekty
sk
ws
or
a ƒ ho
kt
le
Gd oc
ka
ƒs
zy
os
ot
Kr
ga
ka
Zu
tels
B.
O
ska
ciƒ
b∏o
go
K
˚erom
skieg W I
o C
T
dyny
Klau
Ry
KIE
G
Ma
Gombza
rowic
lza
Schu
B. uga
Z
J.
6BIE
wia
c ho
Gro
hury
St a c
15BIE
ia
na
mpzp
A.
m p z¸acha
p 7BIE
u
rska
Kiwe ka
o po
wa
B
G w i a êd
ska
ow
r
Ka
g∏
Ce zno-ka
s
L e wo ls
a
sk
j
a
An n
to
RÓ˚OPOL
O
jc
a
m p z p 2BIA
cka
a ∏ty
nie
Ustro
14BIA
44BIA
BRZEZINY
Echa Le
a
sz
In
Ele
Godowska
Wielk
ijn
Kop
a
dzk
ow∏o
ska
hociƒ
Suc
mpzp
G
Derby
ka z
Skarb
mpzp
w
ykó
orcz
Top
tów
Gryfi
ka
s
r
a
St´b
ieki
Z as
28BIA
a
a
wsk
´bu
iego D
ANNOPOL
Cm.
os Augustów
Lewa
ndów
Hajduczka
os B a o ´ka W eÊ
rag ob TP - 4
cz p d
ro
a
3BIA
Cm.
m p z p 36BIA
m p z p 22BIA
mpzp
38BIA
mpzp
p y c ho wa
e Ê ne
k
wils
48
Ma
ka
ze
ps
zec
∏ da
Zar
S
E cha L
ry
Ma
zna
Huc
ka
Go
˚ERA¡
a
mpzp
24BIA
szka
Zby da z
ƒ
Bog c a
KOLONIA
BIA¸O¸¢KA
˚ERA¡ WSCHODNI
a
ow
ali
sk
34BIA
4BIA
mpzp
Zbo˝owa
Danu si
ka
ews
za
nic
w
z ko
Wys
ga
)
re Brzez n
Przyjazna
a
M. raday
Fa
lew
∏u
GRODZISKIE
44BIA
Twó
Paw∏a W∏odkowica
Od
BIELÓWEK
Kr
sk i
a
rsk
spia
ina
55
na
Miko∏ajau
olas
z D∏ug
a
ilsk
Wy
stw
Me
wa
rto
Po
ka
ors
l fi
ka
oc
arko w
ry w
ka
wsta
Na cza
ni
S
Êlib
De
a
ck
w
b∏
AUGUSTÓW
Suchociƒska
m p z p 29BIA
c
pa
˚w
ir o
Gr
un
wa
ld
zk
K a n a∏ M
Ma
J e ˝y
ga
min
Fle
140
My
BR
∏o
n
Ko
Za
Jesienna
Wyszkowska
D
L . Bere
ns
on
Juranda e
Danusi
ska
ew
isz
D´bów
Warzelnicza
KONSTANTYNÓW
isz
K
KÑTY
Przykoszarowa
D an
n
sk
43BIA
Warzelnicza
A
ów
tczyk
ria
leta
Da
walczyka
Ko
A.
sk
Ru
wa
A.
cz
Li
a
dn
ro
Do
acza
up
cz
H
SK
I¡
OC
n a∏
aƒ
dzka
Grunwal
Zdziarska
ie
zisk
od
ry
ino
a
ing
lem
a
ck
rzy
a
ow
ian
op
Ka
˚er
óle
Kr
i(
MAKÓWKA
G
r
re Kàty Grodz sk e
Dobka z OleÊnicy
y
S
ka
ródz
Ost
Ma
a
rsk
ka
spia
wils
ikl
ka
a
relow
Mo
z
zc
a
zn
ec
Wy
ia
W
a
iow
a∏w
ws
b ie
Ko
w
nó
ra
na
cz
wi
˚y
ze
˚
h
skic
pn
Sz
e te
W
Ro
a
C
P¸O
Pro
cka
wie
u bo
27BIA
33
KA
I¡S
15
OC
CH
O
P¸
W
lew
w
nó
ra
ier
ska
eliƒ
S
15
wa
te
We
A. F
mpzp
MA¡KI-WOJDY
Brzeziny
mpzp
26BIA
za
Oleƒki
Ketlinga
Smugowa
m p z p 27BIA
W
Babinicza
Ê
Cie
no
Marc
k li
Lemiesz
Wi
a
iow
a ∏w
na
cz
wi
103
row
O
ia
Sz
˚y
a
row
o wa
ka
ors
ciƒs
iro
G
B
Orneck a
Ornecka
∏ o wa
Czo
a
ow
Smugowa
Woj
dy
ƒs
ka
Zdziarska
m
TOMASZEW
BIA¸O¸¢KA
Smugow
a
a˝
Gr
Jarz´binowa
Kà
ty
BRZEZINY
34BIA
Kl o
34
Granicz
na
ƒs
K
AUGUSTÓWEK
Zdziarska
Ma∏ego Rycerza
Szklarniowa
M
dy
Maƒkowska
Zdziarska
Nowiny
Borecka
oj
MA¡KI-WOJDY
Oleƒki
M∏yƒska
LEG
58
Majora Bil
la
¸à c
B A¸O¸¢KA
1BIA os Kob a ka Mochtyƒska
ADELIN
Jawo ówka
Nadma
OCHOTA
Gmina
2BIA re Annopo -Centrum
PEKIN
1OCH
ob
wzd
u˝
n
Êredn
cowe
PKP
Dw
Centra ny-Dw G ówny - cz (- WOL)
3BIA os Skarbka z Gór cz
2OCH ob wzd u˝ n Êredn cowe PKP Dw Centra ny-Dw G ówny - cz (2WOL)
KOLONIA
4BIA os Berensona
ZENKÓW
3OCH re Czyste (-5WOL)
S
5BIA os Lem esz
S´koc n
Staw
ZACHOINA
Wenecja
4OCH ob Rakowca
6BIA os Nowodwory Wsch cz
5OCH ob Szcz´Ê w c Pó nocnychRadzymin
ZALASEK
7BIA os Nowodwory Wsch cz
Cm.
6OCH Po e Mokotwsk e ( 3MOK-7ÂR)
8BIA re u Meho era
7OCH re Ochota Centrum
9BIA os Brzez ny cz
8OCH re u Opaczewsk e
10BIA os Henryków W Ên ewo (zm ana)
KOLONIA
9OCH re Szcz´Ê w c Po udn owych
11BIA os P ek e ko
ZENKÓW
12BIA ob X-7STRUGA
cz
PRAGA-PO¸UDN E
13BIA ob O-5 X-7 (Lewandów)
14BIA os Skarbka z Gór cz
1PPD re u Grochowsk e
15BIA re u Krokw
2PPD os Goc aw Lotn sko
16BIA re u F etn owe
3PPD ob Sask e KOBY¸KA
K´py
MARK
17BIA os Brzez ny cz a
4PPD p n p d str u Grochowsk e na
18BIA os Henryków W Ên ewo (re u ˚yw czna Sàs edn a) - zm ana
odc Garwo ƒska-Kan Kaw´czyƒsk
19BIA obszaru X-7 cz O-50
5PPD re u Zam en eck e
20BIA W nn ca Po udn owa
6PPD re Dworca Wschodn ego (-2PPN)MARETA
21BIA W nn ca Pó nocna
7PPD re Stad onu Dz es ´c o ec a
PUSTELNIK
22BIA rag ob TP-4 cz P d
8PPD re Goc awek Pó nocny
PUSTELNIK
ZACHODNI
23BIA os Marce n
9PPD ob w´z a Marsa-P ow ecka (2 WAW)
24B A rag os Brzez ny-u uranda ze Spychowa
25BIA os Brzez ny cz
PRAGA-PÓ¸NOC
26BIA r ob TP-4 cz PN-Wsch re u Bruszewsk e
1PPN ob Nowa Praga
27BIA rag ob TP-4 cz P n-Zach re u Smugowe
HOROWA GÓRA
KOLONIA
2PPN re Dworca Wschodn ego
(-6PPD)
CHÓR
28BIA Annopo -Centrum (zm ana)
3PPN re Portu Prask ego
29BIA ob X-7 cz (re Grodz sk)
4PPN ter Prag Centrum
30BIA os Dàbrówka Sz achecka- cz PN
5PPN ob Nowa Praga
31BIA os Dàbrówka Sz achecka
owa
32BIA os B a o ´ka Dworska
cz
Zach
Dàbrówka
Grzybowska
k
Sta
or
Dw
REMBERTÓW
M
ow
w
a
33BIA Trasa Mostu PN na wodc
Marymoncka (NS) - Mod ƒska (- B E)
1REM
Nowego
Rembertowa
34BIA Trasa Mostu PN na odc u Mod ƒska -Trasa O szynkG∏ówGrochowsk
e
na
2REM re u ChruÊc e a
35BIA os Tarchom n
J¢DRZEJEK
G∏ówna
3REM ob Wygoda-Kaw´czyn O szynka Grochowska
36BIA os B a o eka W eÊ
4REM
ob
Kord
ana
37BIA w´z a Trasy Toruƒsk e pro Trasy O szynk Grochowsk e
MACIO¸KI
5REM zm ob Nr 2"Kord ana" (na ter dz ew 6 5 7 7 8 25 2 obr 3-09-20)
38BIA os Augustów
6REM re Grzybowa-Dz a yƒczyków
Jez. Czarne
39BIA re Anec na Pó nocnego
(Kruczek)
7REM ob u Strycharsk e
40BIA re Nowodworów Po udn owych ZIELENIEC
8REM re Mokry ¸ug
41BIA re Nowodworów Pó nocnych
W
9REM re Zygmuntówka
42BIA W nn ca w re u Âw atow da
10REM ter Starego Rembertowa
43BIA re Kàty Grodz sk e
44BIAFabre
Brzez
n
ryc
zn
ÂRÓDM EÂC E
Ka
a
KOLONIA
Glinianki
∏M
NOWA ZIELONKA
1ÂR
zm
rag P anu og z p Dz e n cy Âródm w re u So ec
B ELANY
ar
kow
Cm.
2ÂR zm rag P anu og z p Dz e n cy Âródm w re p P sudsk ego
1BIE os M oc ny
3ÂR re stac metra Po techn ka
ga)
2BIE teren "W´z a PóFabnocnego"
cz
ry
GÓRA
ci
cz
4ÂR kwarta Ho˝aWolnMokotowska
W cza Krucza
oÊ
na
Gmina
3BIE os M oc ny-cz (a)
HOROWA
5ÂR
Pó
nocne
p
erze
P Teatra nego
4BIE os M oc ny-cz b
i
c
6ÂR otoczen
a PK N
Ê
lno
5BIEMARKI
P acówka Po udn owa
Koby ak
Wo a
7ÂR Po
owe Mokotwsk e (- 3MOK-6OCH)
Ma
6BIE re Marymont -cz
Li p
re c
ka
8ÂR re Dworca Gdaƒsk ego (- 3WOL- ˚OL) Wo∏omin
7BIE re Marymont -cz
M a re
cka
9ÂR re azdowa
8BIE re Marymont -cz
Marecka
10ÂR re P Un Lube sk e (- 5MOK)
9BIE re Marymont -cz
SIWKI
11ÂR re u W e sk e
10BIE os M oc ny VCm.
12ÂR Pow Ê e PóZOSINEK
nocne
11BIE Trasa Mostu PN na odc Marymoncka (NS) - Mod ƒska (-33B A)
3ÂR re PK N
12BIE Trasa Mostu PN na odc od w´z a z trasy NS do Marymonck e
Cm.
13BIE re P acówk
O
TARGÓWEK
EG
14BIE ob Starych B e an
1TAR zm P anu Szczeg Z P re u Wysock ego
15BIE
ob Marymont - cz
DREWNICA
IA
Z2TAR
ELONKA
zm M PO Z PPW-wy-Tar
- dopuszczen e us ug w ob O-52
ON
3TAR zm M PO ZJ. PW-wy-Tar - korekta gran cy MU- 5 O-52
MOKOTÓW
4TAR zm M PO Z PW-wy-Tar - zmn e szen e procentu z e en
1MOK Trasy S ek erkowsk e w ob ¸uku S k erkowsk ego
5TAR re u Ma borsk e
2MOK os S e ce-Beethovena
GO
WITO¡
6TAR
ob Targówka
Przemys owego ( )
KIE
3MOK
re
u
Bartyck
e
¡S
Y7TAR
Z
RycJ.
zm
PSz
Z
P
re
u Wysock ego zm stawk procentowe B 8 ZP U
S
Y
4MOK
osada
S
ek
erk
skie hl
W
g
NA
8TAR
zm
PSz
Z
P
re
u Wysock ego (Pa estyƒska O wska Budow ana)
A
F
5MOK Park Do na S u˝ewska
TE
9TAR ob Targówka Przemys owego AS
CI
6MOK re tzw Dworca Po udn owego
E
CL
10TAR ob Brama B a ostocka
SIÑ
7MOK re skrzy˝owan a u Pu awsk e z c àg em
TY
SA
11TAR os Zac sze-E snerów
A
St. B
u Rac aw cka-Do na cz
a
YM
PR
12TAR ob Targówka M eszkan owego
8MOK re S u˝ewca Wsch
13TAR re u Ostródzk
e
OS.
9MOK re Augustówk
I
WITUÂ
ZIELONKA
PK
14TAR
ob
Bródno
U
0MOK re Starego Mokotowa
R
BANKOWA
KO
15TAR re u Âw W ncentego
O S
11MOK Stegny
CEG
IGNA
KS.
16TAR re u Wysock ego-Odrowà˝a
W
RUSKOWY
BRÓD
Ma ƒk owska
¸azy
23BIA
TARCHOMIN
FABRYCZNY
a
ow
yn
s
Le
wa
ro
u
La
M
cka
cho
ne
Cud owce
M an
owska
rd
ra
˚y
wa
ko
w
wa
d˝
Êlib
owa
ztan
h
a
D∏ug
83
Cm.
a
sk
tyƒ
cji
rsy
Fo
a
ow
∏ó
∏a do
wi
ok
o˝
S am
My
PIEKIE¸KO
I g rz
a
l i jn
nic
na
tka cia
War Dru
owa
y sk
K as
a
w
zt
O
k
Pod
wa
no
Sz y
a∏u
e rs
iw
Un
tu
re
ze
Oc
Kr
Dr
a
sk
i ow
191
w
có
ów
wit
ka
d
W
c
Po
w
tó
wi
zn
a
rsk
ibo
n ia
lla
rs
tr
a
ny
ko
ia
ok
Uc
a
cho∏t
M ar
ska
ociƒ
Czarn
ca
e rb
wa
Do∏o
Szcz
Ce
 re
Êl
My
nta
ide
Âw
Ka u
d
s
Ar
Kw
wa
ko
w
∏ó
h
wa
foro
Kr
7
24
by
Z r´
a
ow
a
ha
og
kow
taw
on
a
rsk
zba
Lid
O
a
Sem
a
na
iew
ja
àg
zie
St
od
ar
Cz
ik
ol
aj
rs
c
K. r j
K
ka
G
o c z ew
k ic
Ornecka
Masz
k o wic
W
Nas
S∏
a
yc
ln
Po
a
górn
Pod
a
M
n
a
nick
P ∏ u˝
PrzaÊna
mpzp
up
ag
i
Sygna∏owa
Mi´towa
a
sow
p re
a
czn
r ze
rsk
tów
Kwia
iowa
Fletn
Biesza
czadzk
ow
ów
uch
a la
l
Ek s
go
zba
ych
a
jn
cy
ch
44
i
w
n
Be
J.
w
va
∏o
GRZYBOWSKA
ców
raƒ
y
a- d∏
Tarwa o
so
a
zliw
˚ yc
ws
os Marce n
TARCHOMIN
¸A
is
Ci
Êle
CieÊ
lew
skic
h
MARCELIN
34BIA
a
kow
braz
O
Ci e
A¡S
KA
a
Misia Uszatk
oc
h
Sarenki
DÑBRÓWKA
34BIA
o
i eg
D ∏u
Lid
wa
eto
Tap
ka
ors
cib
Poln
la
em
∏o
yÊ
M
tsk
Kà
M.
∏ów
wa
Po
af
Sz
Te W∏
tm .
Ze
aj
er
ga
a
r yn
ki
W
o
i eg
ƒsk
ole
Sm
rzyƒ
W.
Wiekiego
s
WIKTORYN
m
IE
SK
Ra
a
ck
ni
yb
ce
er
yd
s
ciƒ
IS
W
Zi
o∏
ow
a
z
Zynd r a m a
W
IE
Ze
ga
ry
nk
i
M
aj
or
ki
a
a
Sp Szczy
g∏a
Tymotki
Sielska
Calineczki
ob X-7
cz
M
DWORSKA
Mazurska
Dyn
ami
c zn a
êd
zi
ec
ka
ow
sk
a
5BIA
o
ieg
sk
u∏a
.P
a
Brzozow
Lipowa
owa
Platyn Sosnowa
Limby Modrzewiowa
Cisowa
ska
a
niow
Piwo
ska
iÊlaƒ
Zaw
rz
St
r
Pa
Cz
Sz
mia
i
SK
ze
19BIA
SZAMOCIN
OLESIN
ob tzw Parku pod Skoczn à
Po e Mokotwsk e (-60CH-7ÂR)
S u˝ew
re P Un Lube sk e ( 0ÂR)
re Ksawerowa
7MOK re P n str u Bartyck e
18MOK ob S e ce
19MOK S u˝ewca Przem w re u Cybernetyk
20MOK S u˝ewca Przem w re u Konstruktorsk e
21MOK Sadyba Pó nocna
22MOK re skrzy˝owan a u S korsk ego-Sob esk ego
23MOK Czern aków Po udn owy
Stara
24MOK terenów
przyskarpowych w re u Mer n ego
25MOK re ez orka Czern akowsk ego
26MOK ob M asto-Ogród-Sadyba
27MOK re skrzy˝owan a u Pu awsk e z c àg em u Rac aw cka-Do na cz
P o godna
D∏uga
os Kob a ka
Mochtyƒska
a
∏k
bia
obszaru X-7
cz
O-50
Uzdowska
BIA¸O¸¢KA
Ambara s
B a o ´ka Dworska
cz zach
Dàbrówka Grzybowska
ele
cz
Ko
a
Wilkowie c k
b aras
D´bow
1 BIA
a
ia∏k
Kob
12BIA
Dylewska
Cytadeli
32BIA
dk
MICHA¸ÓWEK
KA
a ∏kows kie
te
sk
G
DY
¡
a Âlepa
sk
i ew
ka
an
wic
Br
a no
¸ az
ska
kow
ziƒ
i
2
A
SK
I¡
DL eglana
C
ka
MO
ec
a
ow
∏a
Ko
K
w
inó
b
Za
˚E
Âlepa
n ry
e
jk
ar
n
Du
w
rajó
Po
STARE
ÂWIDRY
id
er
sk
a
a
dn
Wi
B rz
za
ki
l
Ta
ak
O
wa
eto
Tap
a
niow
P iwo
ska
iÊlaƒ
Zaw
cza
¸awni
wa
a
bo
wsk
le
l i s ze
Ch
Wie
a
le b o
Ch
a
z yk
Lu b c
He
wa
Chlebo
ów
Kibic
C
lan
Po
ej
Ên
a
´ck
F.
ków
Pa∏u w
itó
iaw
ren
r
Am
m p z p W Celtów
10 BIA
mi
Fa
Pru
mpzp
Li
w
owrych ka
s
wa
uto
r odkow
m
M
W
a
Ên
Le
w
i
nk
s∏
Pa
owa
myk
Stru
la
af
Sz
Z. N
a
Ma
gie
ra
12WOL
Stare W ochy
20
236
W
W
MALICHY
a
ka
ws
sze
Henryków W Ên ewo
(zm ana)
Pi e
Lasek na Kole
Park
Ksi´cia
d
Re
AL . J
Z
E RO
33BIA
11 BIE
m p z p 8BIE
m
9OCH
5WLO
wa
˝o
Ry
Regu y
M
OLI
id
ow
iat
a
dzk
àsie
NOWY
TARCHOMIN
z
god i
Na
Sa
n
si
Kobia∏ka
Aroniowa
w
Si
er
pn
ka
rs
gó
no
ska
zew
∏us
Wa
W
mpzp
ka
iƒs
∏ac
Ko
a
sk
w
no
cy
Lu .
a
s
K a∏a
w
Sz
zó
ies
Êc
Ko
∏u
Wa
Pr
WIÂNIEWO ka
∏ H en
rykowski
ów
wit
Leli
Âw
n
dleÊ
Po
Cm.
pl.
S∏oneczny
a
rkow
Âw i e
D
342
o
jP
Êne
Le
a
zd
Go
wa
yko
um
tów
mali
NC
MO
RY
MA
ka
iƒs
ub
a
i
M
W
PIASTÓW PD.
ciƒ-ka
s
P ASTÓW
Â
OS.
REJA
A.
m
m
W
Âw
od
ze w
us
m
CZECHOWICE
OS.
HARCERSKA
k
ws
do
re Szcz´Ê w c P d
OS.
SADY
JEROZOLIMSKIE
SKOROSZE
m
m
ima
uw
J. T
w
Po
à
o
zk
14WOL
C.K.
a za r a
Norwida Balt
pl.
1905
Roku
M. Spisaka
47
Pr
a
eb
a
leÊn
Pod
Cm.
M
W
S
Mi
l en
St.
ij
J agm na
ina
cz n
a
Sr
yny
SZCZ¢ÂLIWICE
Cm.
M. Spisaka
W
34
ów
raj
iga
Po
itt
W
w
E. iwitó
l
Le
ka
L e Ê n y Ko ∏ o
118
25
1 USS
L. S
taff
Pa r k
a
Góralsk
skiego
Szczeciƒ
kiego
a
stw
ter
9
W
ar
rs
ku
kie
´Êliwic
cz
Sz
iego
wsk
M
W
ob Czechow ce
J. A
za
ic
˝n Ka
na
ró
l
r te
15
i
dzbu ka
Uzd
ow
ska
mpzp
W
Potocka
re Marymont
M
Ja .
rzesno- ƒs- o
w
g
kiej s-
75
i
dk
Bu
7WLO
Kraƒcowa
W
B ra
pl.
Zgody
wa
ko
∏en
Cz ó
na
c za
6WLO
W
M
OS.
WARSZASKA
u
br
To
PRZYCE
Gry
W
M
Bo
Wo hat. 2
lno 2
Êci
d
Po
Â
Szcz´Êliw
18BIA
e
Tcz
iec
T. Kr´pow
na
zien
W
Faraona
WW
w
có
WOLA
skiego
J. Sowiƒ
Stud
2WLO
m
SKIEGO
na
Mrocz
go
owskie
Przan
a
Szaƒcow
iejska
Bia∏ow
ku
u∏
wa
a
ojo
sk
ew
sz
Ci
wka
W
d
S¸ODOWIEC
ON 66
IEW
S
ia B
ole
s∏a
wa
Fort
Wola
∏ku
ODOLANY
a
st
ni
i
Ja
gie
∏∏y
˚bikó
W
s tr
a
ow
us
ie
Li
wa
ƒ
ro
Na
ob
24
W∏a
dys
∏a
AC
ZK
A
Li n
kiego
˚ mija
Fort Bema
n
Sy
tów
Gl
Cm.
NIEDèWIADEK
C
URSUS
opa
W
mpzp
3WLO
Âw erszcza
m
GO¸ÑBKI
PIASKI
mpzp
a
m
W
ela
mu
14BIE
roms
BR
39
ws
kie
go
G
W
terenów poprzemys owych
w re u Or ów P astowsk ch
k
cze
¸u
ob Po a
Karo ƒsk e
2USS
Jawczyce
NOWE W¸OCHY
4WLO
Cm.
B on sze
d z is
a
ow
ki
ty
us
ak lob
Ogr.
dzia∏k.
czy
Jawczyce
O˝a ówek
Mory Karo n G n ank Szna dra
M or y
W
e onk
m p z p 3BEM
MORY
¸.
ob U rychowa w
re Ks anusza
KAROLIN
M
W
a
rsk
cza
S a d ow
Ow
Mo y
T ka
Mory
jska
Mie
10 BEM
go
ickie
Wyb
Fort Chrzanów
owa
tusz
Kon
6BEM
ka
ws
go
eli
Sz
POZNA¡SKA
mi
aSem wa
foro
w
za
Fo
rsy
cj
Guƒki
Lasek
AL
.
re u O brachta
13BEM
mpzp
5BEM
czy
Tka
ki
ws
ro
˝a
POZNA¡SKA
JELONKI
mpzp
So
ch
ac
ze
ws
ka
11 BEM
mpzp
7BEM
i
∏O
na
wa
mpzp
ga
Bry
ska
Ka
zo
ia
KO¸O
6WOL
BEMOWO
ow
a
Ma
S. M
no
sk
laƒ
Bie
ok
Pot
A nd
GÓRCE
NOWE
a
sk
oj a
m k
St r
na
8BEM
m p z p 4BEM
g
eli
rod
zie
po
d
Andriol l
narSt. Koiego
sk
mpzp
Sz
wsk
a
Z g ru
za
Ko∏c
mpzp
ÂLÑSKICH
POWSTA¡CÓW
CHRZANÓW
ha
12BEM
Fosa
Czarny Dwór
i´ c
ra
ƒska
zu
Ka
Sianokosów
KOBIA¸KA
Szamocin
Bielaƒski
B
56 arc
ietow
ska
L . Ryd
la
Ks
i´ g
arzy
ar
ej
Ba
Ên
i
W
Ob
Ks
d
e go
a
 wiato w id
o
eg
ka
aws
ailly
Rosy B
Wroc∏awska
03
nu 3
wizjo
Park Górczewska
owska
St
T
wa
n
GE
N.
a
GE Lib
N.
S.
MA
CZ
KA
s ka
daw
Wi
go
skie
ow
B o∏
RA
DI
o
O
k WA
ch
o˝k
w
S. ˚e
81
J.
Ko
c
Zgr.
˚ubr
czk
a
69
S ze l i g
nó
NA WYRAJU
Ogrodo
M
Ma
ska
Widaw
a dk
2
es
z i ci a
m
ls eka
tis
aj
w
Kultur y
66
Fuki
erów
72
SKA
a
ego
olfk
W
∏u
Secemiƒska
GÓRCE
STARE
a
ginis
Klonowa
Pod
g
m
w
Sz
W.
1 BEM
Prometeusza
a
W∏. R
alio
B at
Mac e zysz
OS.
gen
. S.
M.
Park
mpzp
S ze p
aC
o nra da
ka
Fo
mpzp
a
sk
w
nia
∏o
ze
ic
ba
ka
oc
r´
ka
dn
G
Ku
e
j
ws
lc
61
ka z
Z
yc
o
n
52
ra
G
ka
ZDOBYCZ
E.
b
Ba
Sc
hro
rc
el ska
eg
ic
A.
ROBOTNICZA
e
k
ra
a
m
Wilk
pl.
o
skie
bo
Konfederacji
goƒLu
or
mpzp
G
M.
a
j
ro d ona
B
a
sk
ew
a
Fosa
Groty
w
Cyprysowa
Sochacze
DÑBROW-
se
ph
2BEM
aw
. L e nc
us
a
El
ek
try
llera
Po
se
ow
a
sk
∏ aw
C ze r w o
K´dzie M a k
t
a
Gmina
ich
sk
∏op
Ch
O˝arów Mazowiecki
Wysoc
kiego
o
Bràz
M
Ze
Chrzanów
cz
Sze g
P o ówek
Wek
OS.
PIASTÓW
Jo
iA
là
sk
wa
Grabo n
Klo
ra
ffe
ho
ka
ws
zo
c
ni
ó˝
dr
Po
mpzp
a
low
˚u˝
j
kie
iƒs
az 1. Pasa˝ B. Vargi
or
2. Skwer Przyjació∏
lib J. P
W´gierskich
o
e
3. Pasa˝ H.S∏awika
3
z
ZE
Sa
mpzp
a
icz
e
ki
ieg
ar eck o
M
ws
rte
9BEM
PIASTÓW
PN.
St
ska
Doln
B zne
¸aszczyƒsk ego
Ku
l
a
sk
a
Bo g
Lub czów
W e chów
sa
a
i
eg
zona
owa
Drog
˝ka
Âcie
Pi
Bukowa
12MOK
13MOK
14MOK
15MOK
16MOK
Ziemskie
Staw
Dziewos
go "W
a
Praski
o
.A
a
∏´by
Ma
ck
Liry czna
pickieg
Kozia Górka
Kozia G
ska
al
ko
J. Ch∏o
sto
nowskiego"
L is
órka
Konwisa
ws
kow
ç
a∏ o
Dziaieckie
rska
ka
Zàb
leÊ
Bi
W
W
W
g
o
d
o
k
B
a
a
St. D
Rasz towska
St. Fisze
Fortowa
a
isk
Ko
pl.
c za
a
ubo
i
wki
nw
a
n
ra
NOWA
w
N
p
isa
a
u
Powàzkowski
w
n
t
W
W
W
i∏
rska
˚
is
hó
to
a
S
M
Powroênic
Janusza
Weteranów Flo
Stelmac
J.
TA
od
os
Konwisar
Przy
za
rsk
riaƒs
∏Dobrognie wa
WYGODA
99
WB STARE
w
sk a
a
w M
1863 r.
Dywizjonu 303
k
o je
Lasku Sza
KA
Dywizjo
CYRULI
Dy
Stelmachó
Du
go
ug
ka
Go
i´t
ka
a om Rynek
W W
nu 303
i RG
Bolecha
KÓW
kie
WS
Bolecha
or
Nis
n tarska
dz
Prze
127
Ma
MIASTO
Bellony
Âw
a
ug skiej- Starego
rze
Kuglarska
ws
w
cz
JO
cza
O
i ar s
ch o
Gontarsk
a Miasta
ale
ryn
wiƒ
ska
D∏
wa
Ok
iecza KI
o
owroêni
war to
L
a
s
y
60
o
P
a
80
iƒ
118
o
.
k
sk
k
dnia
e
g
N
ra
s
W
a
a
r
w
L
in
S
e
K
elle
sz
Z KI
. Wwi
kie
W. Chrzanowskiego
za
J.
No
Âwi´toj
Steink
zubów
sk ili ƒ s
bozowa
O
Obozowa
A
B
s
Cmentarz
e
M.
Bellony
i eg
u
ki
s iƒ
W OW S
na
Ba
Jeêdzie
CYRULIK
za
zj
A. Kacpu
pl.
o
Ja
- cka
rzyszewska
cz
Anielewic
ry
go
bi
Ogród
ÓW
a
rte
s ka
Mi∏a
za
te
Krasiƒskich
Szkutników
BR
˚ydowski
O˝arowska
Fr. Ilskiego
kie
O˝arowska
M
a
Miƒ
ià
e- rKa
E.
wic
jska
a
ws
a s -DÑ
Blis
ia
pn
M
Ko∏odzie
w
Âw
ick oƒ
BocheƒsBa
Muzu∏m.
na
kie
za
oto
ka
OKUNIE
k
A
Gra
io
Fr. Ilskieg
s
ale a
T r ÑSKO
´b
A.
Paw lna
Al E.
yƒ
ro
K´
ac
Staw
szy
O
op
pnic
Sz
kiego
k
wels
iego
d
a
nic
S
∏
o
e
u
wsk
WSKA
o
M
P
isze
˚
y
N
.
o
K
bo
kla
sk
Dob
wa
zn
a
Ko Bocheƒskiego "Du
R
Tracz
J.
zie
˚eligow
wa
Jeziorzec
ÂL
y- ka
Krasiƒskich
n
D
OSIEDLE
r
a
S
a
t
a
a
Cm.
Kaukaski
y
k
n
s
T
A
a
z
i
s
k
s
s
∏
iB
b
¸
w
i
g
a
ego
J. Dwernicki
aƒca"
ch
Zabor o
wowska
m
J. Zamoy
S
ka
e l b l u ma
ys S.
za Bl
i
Skzew
ka
ego
M
Do
skieg
an
K
G r a nicz
Klec
zk
Zieln
Arsenalsk
s
lipk
B. elewic
MO
mó
Gr o
Ma
pl.
na
o
ie w ∏ u s
Szaserów
do
a
Do
s
wo
a
a
D
Narwik
o
a
w
o
k
z
z
D∏ug
B
J
k
M
MARYNIN
zy
o
N
z
c
s
yƒ
T. Pelcz
Zamkowy
icz
só
ors t y
and
ke
ary
za
Ora
ws
ic
P∏
a
K. tyka
J. S
Mi ƒ
yƒskieg
sk
Rom
wic
Ka∏uszyƒska
n in
a
ró
ka
w
er ii
Rynek Marienat
∏
ow
Nizinna
i t n ika
C
ƒska
o
Park
J. Bro˝ka
ka
ea M¸ODYCH
w
niele
Sk "Pec iej
Agrarna
a∏
ne
M. Pa
¸ag Baborows
So
W
W
sztacki
D∏uga
ztat
iJ
m a"
a
¸a
rze
M. A
h
Drewnic
ca
rs
N
ka
ow
Mariens
uli
eln
Czorsztyƒska
ska
Gi
. A tar
G
ka
W
sz owc
ka
Zawiszy
Bo
Bro˝
J. Z
Kamion
i
sk
r zeo wy
D zi
M. Paca J. Poliƒskiego
Miƒ
er
GroszoDw
ew
Górczewska ko roda
J.
re m
o
ko wska
a
F.M "Ta
jaz
A
wia
ws
B ie
g
M
a
sk "
ka
ó
ic
P
K
m
w
O
low
obielska
ch kie
ka
a
Y S K IE
l
ieg
kó
ULRYCHÓW
a
ys
Procho
W
lipie
o aƒsk D wi
ska
pl.
Ob
Rembertowskie
ƒsk
s
pl.
GO
w
240
o
wa
Bednar sk
K ap r
M
Z∏oci
wo
ieg
ala
a
a ro
W W
e n ia
Teatralny
ew iec
Kobielsk
No
Bankowy oraz z
W
Cm. Ewang.
dh
Do
a
Traktorzyst
ów
D´
WW
ws
zy
C
a
W 228
Po
Karla
W
W B ol k
. a rz
Dzieln
no m
ki
k
ke
b
o
k
MARIENSZTAT
r
p
t
a
s
y
B
a
a
li
Glinianki
A
k
b
K
o
ró
262
ws
257
Kobiels
wo
ow
GÓRCZEWS A
ec
rska
Park na Moczydle
Bata
m
w
r
o
I
b
o
GÓRC
W
ka
t
a
Ma∏egoka
w
124
a
N
e
Rezerwat
Augsburski
w
a
A
a
k
Cm.
ga
K
n
ga
Jez. Kamionkowskie
ZEWS
G K si
Jed nicka
oliFran
ÂC
bac
na
Gi
196
lipie
e
Osowska
Wi e r zynka
D ∏u
Se
Z
icza
´c
GROCH
Wo Nowpki
KA
erm
r ecki go
wo
Tr´
le
a
u Pi ´ Ê
Bo
NO
ia
Gr
S ∏ow
J. Mi
lno
K ip
tta
OWSKA
No
224
ç M ocz y d ∏o
owa
rem
ƒ sk
ka
kó
Êç
zy
Staw
r ów
AR
W. Doro
M.
a
Wi
J.
a
225
w
hala
Toporows
low
Buk Boroszewskieg
bo
96
Baron
Stanis∏aw
osza
209
told
a
Bielski
o
LID
ta
Pod
Na Kosku
a
o
ska
L. Kos sutha
D∏ u g
wa
Gr e nady
a Augusta
wa
Lub o O
ieg
´s
ego
wik
ow Wiadukt
Oso
141
k
Ossokliicƒh
acza
A
s
r
a
o
G
S
215
K
Cm.
r
ƒ
.
a
GÓRC
S
a
a
ma
Kord
80
.
s
W
wsk
zas
ick
Bo
K
J. Szy
lan
Kacza
Markiewicza
Z. Kleme
W.
Dobrow oja
ZEWS
eck
a
AL
eró
a
o∏om
Ewang.
WiÊ
Rondo
˚ytnia
o
i eg
Czumy
w
Niep
siewicznKA
a
raln
M
GR
owa
W
W
N
arskieg
Olszynka
o
a
Wiatraczna
ow
KI
Okocimska
kto
S t. S
ólna
a
Reform.
St. Kon
a
Malin
ka
micka
91
OC
63
Ogród
Bitw
˚ytnia
Lip
YS
Wsp
zo b
Zbaras
Ele
D∏ug
W. Czum
Niepo∏o
rtow
166
pod Ley
D y no w k a
Park
pl.
HO
˚ytnia
ST K R Z
y
S po
Park Skaryszewski
dna
s
P∏
ia
nino
O
a
n
˚
t
y
l
Ulry c howska
a
J.
R
Pi∏suda
9
i
WS
k
atn
P ta s
KazimieM ¢ TO
Rondo
14
J. U. Niemc
rów
pl. ˚elaznej
Batalionu
33
Mirs
e
j
skiego
I
e
A. Â
pl.
K
e
S
s
ƒ
J.
wicza
Szaser
Szczepaƒ- GÓR
rs
rzowski
y
Parasol
A
a
Bramy
zo
Stawy
ra
ÂW
ów
ka
JELONKI ZACH.
Saski
CZEW
El
Mirowski
ow
zcz ska
56
skiego
so
38
Ki
i ´ to c
22
ek
es
OSIEDLE
ska pl. St.
SKA
rod
Kawcze
Rondo
Osow
48
hows k i e g
wa
NA
"Ziutka"
try
ta
lew Ma∏acho
Og
Grochowska
Oboê n a L
ws k
na
ska Wi a ru
pl.
Kercelak
wCI
gutta
LESZNO
cz
Kró
rys
i ego
a
NGTO
nia
sów
OS.
o n t e Ca s
a
Park 143
skiego R. Trau
na
OS. PRZYJAè¡
Opolski
Szerok
ew
ZA ˚ELAZNÑ
aK
sino
dn
Rabsz t yƒsk
3
pl.
OÂ
A S ZY
87
Park
pl.
W
Dr
8
W
Y
ii zkowski
an
a
.
h ∏o
f
N
J
E. Szwa
Zajdla
KINOWA
pl.
a
J
C
W
Szembeka
wa
R cius
a
1831
i ƒs
ta
nkowsk
AL .
Âw.
za
BRAMÑ
Dàbrow- Kredyto
J. B
AR
iego
Wspóln
jc
ch
CO
oÊ
j´c
arto s
Roku
rachta
Górczewska
50
Sztabowa
Wo iech
ra
skiego
∏K
Za
NI
zewicz
LID
O lb
W W
pl.
ska
ka
Wa
O lb
J a na
30
icka
a
malna
d na
GR
ip
bow
OS.
SO
W
ED
m
Grzybowski
J a na
Dowc
oln
Kroch
zy
C h ∏o
Baonu ZoÊ k a
Warszawska
Rondo
OC
AL .
Ta
ÂR
56
àw
Gr
a
. o psia
Batalionó
n
E
MI¢DZYy
T
˝
W
J.
Waszyngka
s
R
ó
HO
Wol
Nowa
wC
m
Pr
Rembertowska
Ko n s
Dobra
W
Park im.
OS
Dobra
h∏opskic
WS
NARODOWA
cz y ƒ
ka
ka
M
h
L. ONIA- tona
Pustola
mk a
2
yska
A
a
pl.
W- Z
no
otlars
K
bows
Wilanows
T
rz
6
K
Karabeli
g
ka
k
zy
a
a
r
Piask
A
to pl.
G
owa
B
T
Kasztelaƒski
E. Szymaƒskiego
ras
GO
Piaskowa
Strà kowa
J. P
Âwi´
JELONKI
W. Pstrowski
ska
Cm.
Strà kowa
nacka
Powst.
Pustola
oKS. WSKIE
ego
KA T
Legendy
Jaktorow
Ordy
W
pl.
o wa
rw
ki
Karaimski
WOLS
a
ki W-wy arecka
GO TO
PN.
Kork
M´czenników
eg Czeego ˝a
Park
owsk
rda
iusz
SKIE
W
Urocza
Wschodnia
88
Wolski
o n rz y
Woli
ska
Grzyb
Mo n
Twa
gla
TOW
y
St. ki
y
4
a
z
k
IA
s
z
ca
3
r
ƒ
K
e
c
N
a
k
Staw
OS.
O
Cm.
Per
to
Sz
K. Wyki
icz
W
Smol
wska
Zachod
. J. P
im.
k i ew
W W
Âwi´
Oczko
149
Grzybo
rska
Maja
ni
T KS
146
M
ow
Urocza
Sien
ena
Szulbo
Al. 3
Polna a
MOS
W
W. B or e g o
Cz∏uchowsk a
Cmentarz
o
Bodu
16
92
ska
Bat.
OSTROBRAMSKA
sal
kieg
W
Rondo
J. Sowiƒka
a
¸ucka
Rondo ONZ Paƒ
W
Fok
136
Nakielska
Gó r s o k
Ch∏opskich
21
Siedmiogrodz
Podle
Cz∏uchowsk
R
A
B
M
Z. Lubomirskiego
s ta
O
Zg
k
a
R
S
t
s
ro
a
T
a
o
Êna
e
∏
pl.
P
K
S
k
ln
Z
od z
O
91
ka
A
IE
Âlis
Smo
a
K
a
a
w
Defilad
S
Cz∏uchows
o
ln
a
ie
k
121
skiego
P¸
a
34
PodleÊ
Kork
LIM M
W
W
na
ChmBr
Paƒs
a
Ludwiki
Rondo
Gie∏dow
Cz∏uchowska
na
90
ar
Sien
W
W
ac
Âlisk
OZO
OW
70
Daszyƒskiego
m
ka
sk
Centralny
ska
M
W
. J ER
Prawos∏awny
Pusz c z
Hrubieszow 40
117
W
IE
Rondo AL
ok
J.
y
H. Such
a
So
Cm.
A
Park
Z∏ota
W id
5
ar
Ch.de Gaulle'a
Paƒsk
C
A. K r z
Szymcza k a
lsk i
K
sk i
Powstaƒców
W-wy
52
80
S
85
na
e go
2 KA
PROS TA
M
ia
Sien
90
Kultury
Rynek
OL 108
ys
M. KASPRZAKA
Cm.
pl.
Z ∏ o ta
Rondo
M
Solecki
W
5
zka Bra
W
W
Pobudki
Przymierza
R. Dmowskiego 27
Wolski
ASPRZAKA
23
grod
c
Park
a
na
C o k o ∏ o wa
o
d
d
a
w
M. K
W
W
u
L
n
o
r
K
z
a
S ry
W W
W
n
sià ˝´ c a
N
a
Cz
ch
Sie
OST
óry
Tw
na
S zeregów
Sy
er
R O BR A
wia
nó
ej G
im.
mia
nia
˚ura
Cm. Ofiar
MSKA
S∏o
row
w
S∏o
IE
Jez.
ko
rna
Cm.
K
BoBoro j G
na
b
l
a
m
P
J.
a
e
e
S
k
i
r
Wojny 1939-45 r.
a
w
s
S
u
we
sk ów
ow
Stanka
Mariawicki
Chm
LIM
Goc∏awskie
e rz
how
175
an
P
a
l ej
mi
ia
a
ólna
Wsc
pl.
a
J. Stanka
O ZO
Ko
azi
Wsp
no w
R
uraw
H
Matki
y
K
˚
a
E
s
t
Trzech
u
C
r
a
J
a
20
cz
.
Y
B. P
26
Pla
L
Park
N
go
Jan
K
Sterni
a
an.
A
e
Krzy˝y
.
i
Now
F
w
k
o˝
a
O
Â
U
r
lga
H
Nu .
ary
190
ƒs
dzka
CZ
Zwro
llo
Barb
ogro
tnicza
69
W W
W
A
Now
Mojej
E. RydzaDN O
aln
JELONKI
PD.czotkarska
I. Pr
ka
àdzy
ia n
LS K 227
Z JE
za
Falkows
a
ƒskie
Sz
o wa
B
a
nic
WO
52
pl. Artura
ÓW 16
o l ej
ter
spóln
go
Âmig∏ego
a
zka
K
N
d
W
S
z
rnic
/5
a
za
o
y
z
ƒ
s
A
Ste
r
c
˝
a
a
a
k
Zawiszy
T
M iego
og
4
Ho
Wil
K a n a∏ G
St r z e
S
ian
s
.
k
w
Now
s
o
o
l ców
L
R
c
∏awski
sk
ch o
A
a
w
. A BRAHAM A
J.
czki
B og
Jana Kazimierz
Dmoskieg
10
o
a
W
W W
W. O
Matejki
Glinianki
KI
Ko
W¸
OWS
làska
rk
W
W
KA
Jelonek
Koszyk
. UM
13
IENK
za
GórnoÊ
e
owa
ORLIK
Y¡S
W il c
w s k a O S T ¸ AZ
I
i
Z
Da
i´kna
M Pro- ska
¡
ska
o
P
E
ow
C
s
n
k
A
l
.
T
S
.
M
B
g
o
za
r
W
ka
a-Komorow
lek
ips
k
K IE
R ad
Zau∏ek
fesor
lowa
Koszyko
Pi´kna
ien
P O¸
m
skiego
ka
a
Pi´kna
Tune
Nie
GO
wa
A rm
wa
Braci
az
mce
ie
i on o
atnia
33
W
W
Pakulskich pl.
W 776
wicz
a ¸
Leg
s ka
WILGA
S
Park
Fr. Chopina
kow
a
iska
as
KIE
A¸
Gnie w
Konstytucji Kos
Grodz
Tr
Cypel
JANTAR
MS S´kociƒska
Glinianki
78
I
zyk
a
m
L
M
ow
108
CzerniaM
Sznajdra
O
s
155
S∏upec
a
IE
kowski
ka
a
PO¸CZY¡SKA
OZ M.
Al. Ró˝
Joteyki
ich
DZ
No
m
r
Al.
J. ck
ka
ER GRZ
ió∏
M
Rondo
we
J. de
T
ES
Przyjac
Nowowiejska
Fortuny
Su
89
a
YM Barska
. J
EJ S.Sedlaczka
jH
Ujazdowski
piƒ Filtrowa
ni
Z
W
Nowowiejska
L
W
ska
w
B. CZECH
pl.
Y
ko
75
Â
i
k
O
u
A
J. M
A¸
0
Barska
¡SK
ie sD
4
Gniew
ty
W
A
Trybunal¸´g
Politechniki
go
Y
Filtrowa
W
pl.
E IS
II LkUiego
I
ska
M
W´gierska
pl. G.
50
Al.
Zbawiciela
Kopiƒs
S
Wyz
R
R
s
wole
Fil
a
N ER
w
trowa
nia
A
ka
KO
Narutoe
ISKRA
kie p a c- Dantyszka
AL .Szp. Ujazdo
A
go
wicza A k a d
W
Langiewicza
PI¡D
ka
Za
JaworzyWA¸ M
Rondo
F i l t r o wa
W
W W W
m
al.
B∏. ¸adysws
646
ƒska
M s k i epol- M. Reja
I
Zes∏aƒców
lechowska R
E
S
Gniew k o
∏awa
W
J
B. CZECHA
Sz
z
j
D
UG
KA
ad
ZE S
Syberyjskich
Gielniowa
ujs
Ni
AplikaCm.
Kana∏ Piasec
144
o
O S¸O WI A ¡ SK A
eb
62
kie
ncka
zyƒski
J
Z Y¡
W W
W
or
ms
BI
go
j
Cz´sto
ow
AL. ARMI
ka
OW E
TW
S
chows
Sz ug
A
P o t r z e b na
D
WAWELSK
K
U
a
I
e
a
w
i
o
R
k
c
L
I
k
˚wirow
Parow
a
sk
M
ok
YW
wa
a
Na
Lite
os
15
Na B
nTr a s a ¸a z i e n k o wska
Parowco
Ogró d
Rondo
ow
ws
Olea
a teryjce
W
m
Bateryjce
AR
Notecka
na
P.
sk
G
ka
Jazdy Polskiej drów
al Zodiakalwa
a
owska
∏owMic
SZ
Trzcinowa
M
W∏och
so R
Ba
sk haedakA
Atla to
Ê
ieg
Bo
taniczny
w
Osadnik
wodociàgowy
a
W
WS
a niorska
o
Fiƒsk
Sie
Âwie
Miecznikowa
Pa r k im . m a r sz a ∏ ka
Zoli
tlan
wie
KI
Nike
Staw
yloƒska
W
.
h
a
C
E
r
e
Prom
sk
in
EJ
W
¸azienkowski
ni
Nik
a
ieni
owa
em
ck
s ta
19
Lesz
Wa∏owic
W. Pogorze
y
a
Opac
wa
ys
J
.
Pi∏
sudskiego
o
W
l
rz
l
ka
a
tro
s
g
k ie
20
ze
k
Pa
ka
Sy
ws
Staw
Dr u
pl. Unii
iƒska
Op
W
mp
IE
ka
R.
Flag
Poron
M.
St. hliƒsk
ac
Kozioro˝ca
a
Lubely
D
a
aty
ow
K
o
er
B
b
ze
un
ieg
Hu
R yc
a
m
skiegoskiej
m
cz
S
Màtwicka
ws
aje
o
Pa r k
˚eleƒ
na
Dobosza
ck
ka
na
I
M
St a
a
´s
m
G
Opaczewska a
i c ka
SK
Pokoju
sk
LI
d
R ok it n
a
ka
ka
O
ƒców
aj
W
no iom
Po
n ow
O H. M
o Sm o
iejs
Obro
wa
O
Ce
Klo
zio
S
.
Z∏oteg
Z
B
za
K
ow
Staw
A
N
r
g
A
a
i
ic
k
C
s
m
H
a
w
y
i
e
e
Kukie
e
Park im. marsza∏ka
A
O p a cz
O
ko
rz
go
St
W
W
SkolimowER
∏ki
a Ên
tycka
Belwederski
and
re
r
a
P ∏u lniana
I
z.
wa
ej
B
p
P
to
ka
a
s
C
R
a
m
Z
sia O ˝aƒ
S. B
EK
a
J.
Pi∏sudskiego
ig ews
E
Budr
I
k
K∏o
ska
h
s
Kopiec
O
wa
∏
pl.
R
S
w
S
ow kie
W
lna
GOWjaw- K
.J
H .
Dra
ca go
GO
WolnoÊci
ST
Parkowa
Powstania
wi ankie
Ku
T O RE
O
(Pole Mokotowskie)
c
AL
Bartycka
ska
Ar
Warsz.
1
M
c h za S. BA
J.J
¸azienkowski
una
K.
Sulkiewicza
.R
13
iw
W W
WPo
J. Br
Dic
Park
osta
aln
49
Lucerny
pula
ke
W
a
fiƒ
W W
W
ns
rna
skic
91
a
Lucerny
Glinianki
a
ewwieck
sk a
W W
W
h
Olsz a
owa
Rako
Szcz´Êliwickie
d
à
sk
Lucerny
L
66
Ar
cza
M
W
uma
z
H
s
c
128
k
h it
ier
aƒ s
a
e
W
n
w
a
k
Â
m
tów
M
R ej t
iecka
pl.
1. Przecznica
yd
a
Rakow
¸acha
l ar
Szcz´Êliwicki
Czerwca 1976 r.
illow
y
d
W
e
sk
Siekierkowska
Kom
W
W
utta
a
b
ar
Staw
W
L. N
Morskie
STARE
A O K W
yƒska
Pop
A
zkow
Oko
Melszt
Zajàc ska
M
u la
a
J
.
Glinianka
G
A
w
G
A
A
R
N
I
o
r
n
rk
w
a
W¸OCHY W
D wo
Cietrzewia
A.
stó
butta
G rottgera
rzy
Staw
L. Nar
iego
Cmentarz
iƒska
k to
Park
aliƒsk
Rakowiecki
W
Oles
Tra
A . Mad
Mauzoleum
yny
Dzidka
Glinianka
W
Gra˝
Morskie
ana∏ Siekie
Ka
B zne Fortowa
Jas ƒsk ego
M ic
kiew
icza
a
M. O
W
ro
c∏
d l ar
Sio
A.
ow
ink
orc
sk
ej
en
o
WA
RSZ
AW
SKA
Êciu
szki
nieg
oK
ocj
an
a
Ra
di
ry
7
8
E.Orzeszkowej
S t. ˚
e r om
skie
go
T. K
o
Anto
jowi ieck
Otr´b a
uska
6
La cho zew
ickie
wic
za
Nowe Bab ce
cha
cze
ws
ka
cz
Âlàs
kich
. Mi
o
ieg
z ew
ska
dyjsk
a
zà c
od
He
uga
Str
KoÊciu
szki-
Arka
S py
cho 5
kry
4 R wska
ad z
s Ory-
¸ aszczyƒskiego
A. M
mskie
go
isko
tów
G.
a
sk
ca
y
SZ
AW
SK
A
la-Dob rzaƒskiego
St. ˚
ero
Hu c
os
a
pn
t´
H er
WA
R
So
ni
c
Po∏à
W
Y
G
ki rod
eg e
o c-
J. Baj
For
ana
tow
a
˚
wiabiko
nk
a
A
R. P
op i o ∏
n. St.
ge ostw
R
owski
eg
Kaw
o
r sk
H. H
ub a
GROTYIs
Cieplarnia
na
Koc
jana
D
a
CZY¡
a
bala-Dobrzaƒ
skiego
Laserowa yjn
a
ro
Eb
Pias
1
twy
Dzia
K
da ale
rz now
a
ej
ki
ic
em
syk
ó
HENRYKÓW
ko
o
w
ro
Pa
W
La u
KA
W W
W
SP
Lasek im.
RO
W
IC
S. Lindego
ZA
y
Olimpijska
Or∏a Bia∏
ego
WA
u
J. Pi∏ s
RSZ
AW
SKA
StyPcowsta skiego
znio ƒców
wyc
Pad Z.
h
lew
skie
go
O
Waddz
rsz . Dz
aw iec
Arm
y i
ii P
ozn
aƒ
js k
mie
Pod
Henryka Hu
Cm.
eco
w
a
rg
be
ee
Kl
F.
Rynek
Armii
Krajowe
j
J. D
1. Komorowska
2. Ràblowska
3. Wielbarska
4. Koz∏owicka
5. Krajeƒska
6. Osowiecka
7. O∏tarzewska
8. Borz´ciƒska
Anto
nieg
o
1
Doro
J.
husk
a Brand
ta
2
3
Sp y c h
owska
Iskry
n.
o
ge
Cm.
T. KoÊciuszki
kieg
W. Thommeg o
A. Dob rowolsk ie
go
P Itago
kiego
r a sa W. Gàsiorows
Mendel
e j ewa
I. New
to
na
K . Arciszewskiego
a
K.
Archimedes
Siem i eza
nowi c skiego
w
Cio ∏ k o
a
nstein
A . Ei
Rez. ¸osiowe
B∏ota
a
ro
Eb
a
lna
cow
s
trzeby
n. T. Ku
Bemowo
Kw ynów
J. D
e
na
Po
Ra ge
di
ow
a
P
ow
di
Ra
icz
Fosa
Babicka
llera
W ÓL
enesa
STARY
WAWRZYSZEW
Pias
tów
Âlàs
kich
a
an
ni
r
G we∏ zna go go
ic kie kie
Ba
n
s
c
a
fo
ni
a
ak
le
Ku bcz zyjn
Te
i
So ew
t.
l
a
Te
a∏
LeÊny
a
àc
itn
rudy
w
lo
a
sk
w
2BIE
Sz
O
a
iz
ew
iow
a
pl. ynwir i
Gr K wsk
an o
P acówka PD
P
wa
J.
an
Stawy
Brustmana
5BIE
BOERNEROWO
And
ersa
liu
sz
a
mpzp
zow
nic
za
si
ko
wa
S i e Kl u c
Fr
y
76 gijs
ka
NOWY
Horacego
WAWRZYSZEW
Cm.
Wawrzyszewski Kw
Br
am
ka
en
gra
o
fe
of
eh
15BIA
a
zn
fic
Me
J.
CHOSZCZÓWKA
ra
mpzp
Kl a
Y
CN
NO
go
ie
E. ck
Ba R
o
ion
zec
Wr
k
dyƒ s
Szege
Brà
h.
5
15
a
àc
itn
Kw
gi
a
zn
C.
Goldoniego
S. Petö fiego
1
SK 28
A
o
eg
Ks
i´˝
yco
Galileus za
S a e Bab ce
m
a
àc
i tn
ja
W
er
yc
no
cio
rze
W
CHOMICZÓWKA
i´˝
yco
wa
B a b i c e
Te l e w
d rz
159
Ks
R
Po odzin
∏an y
iec
kic
h
sa
3
rze
go
yA
rz
WRZECIONO
t
An
ns
Bemowo
tte
la
rp
te
es
W
ow
a
P
M
zó
w
ka
L . To
107
Esej
y
oz
Pr
a
Mo
go
P.
Y¡
om e
Fosa
Wawrzyszewska
a
sk
A. rola
Pa
Park LeÊny
or
a
w
te
Bo
Cm.
˚o∏nierzy
W∏oskich
o
ka
osk
a
ieç
A ndr
CZ
a
li n
eg
r za
ce
WÓ
L
ow
Ka
Odysei
edyc
OWA
Rokokowa
133
Ks
i
Janów
Kr
´ta
pr
ow
ic
za
li s
ki
Dàbrówka
33BIA
11 BIE
rycka
Trasa Mostu PN na
odc od w´ze a
z tr NS
do u Marymonck e
Park
W∏ .
op
kl
cy
En
ARKUSZ
J.
C
a
sk
i
sk
J
Bal .
Ga T.
jce
go
12BIE
a
sk
yƒ
cz
44
99
sk
no
pi
S t a r e
a
as
O
i
1 BIE
84
wi
er
za
r zy
˝an
ow
skie
go
W
A
M
T
OS
¸
PÓ
M
J.
icka
Karn
2BIE
no
J.
K
16BIA
os P ek e ko
Fa
ry
Sa
iejki
mos
go
skie
now
11 BIA
mpzp
re P acówk
di
li ƒ
lo n
w
dó
ol
er
¸K
O
13BIE
is
ad
ow
a
Ra
e
ab
Iz
BIELANY
Kw
Z ie
pi
no
sk
a
33
Pa
l
uga
m
ow
iz
ac
ji
Ka
m
Ka
Pr
o k
Str
ad
ow
a
45
Ekologiczna
K audyn
P e wszy
Bu
rle
sk
a
149
G mi n a
ew
a
is
168
A RK
USZO
WA
W. Lutos∏awskie
go
S.
of i
rb
ow
202
Kam
pi n
A. K
Pa
l
23 ka
6
K audyn D ug
y˝a
now
skie
go
NARODOWY
WÓLKA W¢GLOWA
cowa
´˝y
PA R K
K rz
o
d∏ at
Me ry
fo
3
za
A.
wie
rza
o
Bi
He
29
ól
W
J. Cieç
sa
ku
ta
yp
ow
a
PLACÓWKA
MoÊc ska
60
nt
s
Jow i
OWY
na
Woda
cz
ce
a
nczon
K. Kle
wska
Lipko
pr
H
PU
zn
a
wa
Chabro
em
iego
O. g
Za
J. zetua
Skrkiego
So
mier z
i
z
a
s
ro
aK
ki
Jan
Char∏ampa
ar
Ak
z na
2
Wó
lcz
yƒ
sk
a
ie
Kiers
mpzp
on
a
yg
ln
ea F W
uz
ar
M
ys
a
48
29
1
Li
no
t
fi c
cz a
s
3 MAJA
er
Sp
31
gr
a
3BIE
Im
yƒ
cz
y
∏ob
55
Groteski
Ak
ce
nt
Loteryjki
O
k
ca
ici
Km
y
i´t
L . bip
od
A.KorP
deck i e g o
zabe n B
A.
Wo
M.
ó wki
ws
ka
mpzp
dy
Pó∏nocny
Lote
ryjki
J
s.
hy
go
kie
ws
yjo
∏od
Le
p ie
A.
Ên
ic z
ze
4
¸àkowa
a∏
Ka
Warszawa
wa
Pom
idoro
wa
Klaudyƒska
lo
Nowa
Hi
Farysa
Ge
OS.
PORAJE
Stawy
M∏ociƒskie
f
gli
ca
Abe
ecka
ad
pe
Cm.
ac
ho
a
w
sk wicz
ie
mp
k i e go
i
n
.
Rz´ A i oscu
dz M
ia
hy k n a
pie Jer s
Sa
B oh
ate
rów
om
.M
go
o
kie
c
ieg
.
nie
m
e
ar
Cz
S.
go
kie
es
bi
So
III
o
na
ieg
Ja
sk
o
ol
ieg
cp
k
.
St onie . oys
J am
K
Z
go
kie
ub
.L
St
St
tas
Ency k
Michaliny
30
MoÊciska
Cichowszcz yzna
Prze
b
low e
j nJa
ny iello dwigi
An
Jag
Cmentarz
ado
ól
W
.K
o∏
∏à
ta
ja
3 MAJA
k
sko
H
aP
ola
na
Str
zji
le
Ên
a
row
r mu
347
T∏
ii
log a
Try sow
ra
Ar
Pa
lis
ru
pi
Pa
w
só
Ka
iƒ
sk
a
ie
m
å
At
J. uto
An
ta
Ta
rc
87
Kr ó
a l in y
m
ssa
os M oc ny - cz
M i ch
m
Cz
er
em
ch
ow
tu
ole
b ri
8BIA
a
sk
w
lo
C
a
sk
∏o
og
am
Dzier˝oniow
ska
Wazó
w
Po
os Tarchom n
i
4BIE
cka
za
å
ƒsk
Park
a
Le
35BIA
Ró
w
82
ow
sk
a
yÊ
rsk
a
˝k
i
ANECIN
P an
ce
ra
Âw
ide
˚i
a
ow
Ma
l
ho
i
zag
on
.G
ch
J.
mpzp
Cm.
mi
g
on
Da
lat
Ba
h
a
y
yc
ow
g∏
im
br
le
m
˚u a
Po nto
sk
Pa
er
st
Pa mki
Ja
ka ki
rs
a
te Jam ick
ow
∏
Tu
a
iow
jÊc
Wy
oga
Dr
er
a
l ow
su
no
w
sk
a
TARCHOMIN
KOÂCIELNY
id
a
NOWE
s
Pa
ka
ska
o wa
Jez.
Opaleƒ
eg
o
Gr z y
i
A
OW
¸K
a
ƒs
anow
D zi e k
S
w
H O
O
ia
C
h´
c
Ka
ra
lib A. m i ƒskiego
zma
or
s
z
Z wa ka
Âw
ro roc
ia
la
to
zy
Ta
w
krajobraz.
mpzp
ó
DankowW
i
Anec na Pn
Po
m
Le
MAJSNERÓWEK E
ƒ
a∏ M∏ oci sk
Kan
M¸OCINY
wa
j
skie
row
a
sk a
dwor
PU
w
io
Êc
yj
M oc ny Vycic
39BIA
itó la
w
W
ka
ws
no
yga
i
b∏on
P¸UDY
20BIA
M
cka
o w ie
mpzp
mpzp
38
id
P ∏u
e
do
ws rsk
ka a
Orch
lna
ytu
na
iecz
Ja
e ∏ aj
prz
Na
¸APIGROSZ
P¸UDY
VILLAGE
Henryków
7BIA
Pa
nc
er
a
LeÊny
P rz
mo
Szalska
tu
o
zyw
s
Dwu
a
sk
aƒ
Po
∏on
iny
SZLACHECKA
PrzàÊniczek
je
ga
y
Za
ar
K s ià
cz
˝kow
O
a
M∏ociƒski
10 BIE
DÑBRÓWKA
mpzp
f
of
eh F.
roZag cka
de
¸ uc
a
bow
Stawy Czajki
a
40BIA
M.R.
Stefanika
Âw
mpzp
us
m p z p 31 BIA
o
Top
Ksià˝kowa
Park
M∏ociƒski
H
J.
6BIA
w
W
ka
Wàs
C
za
jk
i
WINNICA
N o wo
i
iuszk
i
J.
skie
a t ow
y
o˝on
go
D ziw
owa
Park
M¸OCINY
PARK
ws
ka
sk
M
Park
i
ƒsk
a
˚ó∏t
w
ow
a
W
a
sow
K∏o
Park
mpzp
a
er
ci
Kana ∏ M∏o
a
Pstr
os Dàbrówka
S achecka
sza
A. Cio∏ko
ePrz dnia
ie-o
choI Sobie
g
J . I I sk
c
KoÊ
L is
top
ad
a
J. Prz
y∏ u
ski
ego
crnie
Czkaiego
n
Po
A
OW
e
se
ni
W
Chle
A n i l ino wa
w
M.R. Stefan
ika
Sp
or
to
wa
Cm.
B rz o zo
s io
11
a
sk
aw
C
S ta r e j
y
ad
BUKÓW
a
a wn
pl.
Âwiatowida
ów
alit
ym
w
alitó
ym
W
ido
k
PA R K
Lask
g oƒ
z
Lis
to
Prze- pada Zau∏ek
lotowa
a
a Âlep
Prze∏ajowiejska
Starom ka
yƒs
Wólcz
j
E. zeszkowe
Or
by
KoÊ
De
42BIA
ho
41BIA
Komunalny
N A R O D O W Y
Gà
ic
ow
G rz
EJ
PANCERZ
erz
Panc
Las
W
Opaleƒ
a
czn
rcina z
G rz
Odkryta
11
a
bn
Deseniowa
ÂWIDRY
oci
M∏
K A M P I N O S K I
¸à
ka
homiƒska
Tarc
ki
ian
G m i n a
I z a b e l i n
a
wsk
e ls
aw
Sz
a
K´p
¸A
Glin
L
KO
ciƒ
sk
a
Weso
∏a
¸OM ANK
uc
Dzier
a
now
rsz
Wa
l in
ow
a
Kw
iat
ow
a
Ak
ac
jow
a
Sp r awna
M
szy
Ol
50
M
Ra .
taj
a
l na
S pr
NOWODWORY
a
ia
rs
ka
∏o
do
WIS
ip
4
Do
im
H O
Ma∏a
lu
Ch
W nn ca Pó nocna
oc
icka
dow
Wa
Chlubna
sk
m p z p 21 BIA
BURAKÓW
27
k
ws
80 sza
r
Wa
M
wa
ko
sk
a
rc
iar
sk
a
¸à
Na
˝w
58
m
PROCHOWNIA
r
To
ary
St
no
¸y
a
wejo
d rz o
J´
H . sk i e g
Mie
a
tow
S or
ka
lnic
K¢PA
TARCHOMI¡SKA
Bu aków
F.
A . rü
B
23
Ka
m
pi
wa
Ka
rc
jo
nr ˝
ac
3M
aja
9
M
aja
ow
iko
a
wa
ug
a
wa
lio
wa
aja
45
˝e
D∏
1M
ow
a
wn
G∏ó
ioli
Glad erowa
Gerb
¸omianki
KA
.L
P
naopr
ze
cz
Kr
ót
ka
rd
a
yjn
o
S
AW
Ko
n
DÑBROWA
OW
A
43
Pia
sk
ow
Os
Al
low
a
a
wsk
aro
KALENICA
Wr
¸OMIANKI
FABRYCZNE
d∏
ga
EJ
Doln
a
ied
Co
˝
sa
Pa
ie
30BIA
e
e cz
Ma
124
7
Pi 1
as
ko
So
wa
sn
ow
a
Jo
D∏
u
gn
oli
i
Ak
yrz
Chlubna
GÓRYa
SKIERDOWSKIE
ska
n ow
Gmina
-
SZ
KO
L
85
R
WA
Ok
r´
˝na
ze
wio
wa
Ma
P
skaw∏
a ow
Os
¸OMIANKI
CENTRALNE
N
o∏
dr
H.
Raabego
9
wa
dnia
Mo
za
ow
a
Fi
Zach
o
ow
10
PoHe
b
K. A o y ka
n eg
o
is
kie zew
go sJ.
Ki
ep
ur
y
a
ac
Go
er
ow
Êc
iƒc
a
ow
a
P
Sa rzeb
sa iÊ n
n k ie
aw k
ga
i
ilc a
a
. M Kr
ich oku
a s
Iry
sa ∏ow a
icz
a
J
Zachodnia
¸u
Sp
ka
5
Z
Dàb owa
yt
cz
Sz
AW
SK
A
ic
Pa
lm
10
na
ln
za
¸OMIANKI
GÓRNE
cha
P rz
Ro
t
Lu
J.
Za
tna lo
P
dnrzyg
R a otycoma
zn na
Mi
∏os
na
Cie
Dr
og
a
a
in
op
Ch
r.
.F
Al
A
OW
EJ
¸OM ANK
P
leÊodna
Ru
dw
L an
sp
ól
na
nó
w
dii
Ch
Par
kingowa
Ar
M.
∏.
m
L
R
ud
Po
M
ii
. W.
w s e ja
Kr
aj.
ta ƒ
o∏
o
c
M. d y j o
Zb 1 A r ó w
ws
K
ow
mi
Ka
A
i
ido
mp K . O aspr kieg
m
l
ws W.P
i
o
no icic eƒk zak
.
ka
a
su a
i
Za
g ∏o
by
Go S ks k
Êc
iƒc
ow
br
a
Sz
Dà
WA
cz
´Ê
RS
liw
a
Z
Kepn
Pos any
ne
k
ka
ƒs
c ia
W
W
Ba
et
¸OMIANKI
er
ta
li o
a
Gw nów
STARE
ar
eb e
Kr
Pr
os
ta
NARODOWY
na
si
M∏a
zó
sk
o
Mo
kr
a
KA M P I N O S K I
Ko
Êc
ie
l
¸om ank Do ne
Sk
bna
Chlu
BEMOWO
1BEM Powstaƒców  -P astów  -T Pe czyƒsk ego (Tobruk)
Gmina
2BEM obszar Fort Bema - etap
3BEM Mory Karo n G n ank Szna dra
4BEM Park Górczewska
5BEM Powstaƒców  àsk ch odc O brachta-PoRadzymin
czyƒska
6BEM Chrzanów 3 - Fort Chrzanów
7BEMCz Os ed e Przy aêƒ 8BEMarnob
Centrum Bo kowska
a
9BEM Chrzanów cz
Czarna
10BEM Mory
11BEM re u Po czyƒsk e 27
CZARNA
12BEM Fort Bema
STRUGA
13BEM e Sonk
PA¸KOWIZNA
TRU
WA
˚
Niepor´t
bna
Chlu
Ob
r´b
ow
a
N.
Br
J. C
L
KO
Dz ekanów LeÊny
C
Jab∏onna
Âwierkowa
˚A
¡S
KA
Gmina
Ma
ta
wa
no
¸a
is
a
ck
˝y
¸u
a
ie
n
Cm.
ko
wa
Wi
àz
ow
a
ow
S.
J. Lu
tza
PA R K
KA
I¡S
C
BUCHNIK
S
ta
l
pó
Ws
a
Br z o z o w a
a
gow
ze
Br
ow
a
cz
yn
ow
a
Bu
a
in
op
Ch
r.
.F
on
sz
b in
M. K
o no
M. opn i
Kon
Gmina
O b r ´b
owa
Staw Niwka
Kepn
Poduchowny
Al
an
ic
zn
a
Le
Kl
rz´
Kepn
Say
a
cz
Lotn
ików
Alianc
kich
Ci
en
ist
a
Ja
dna
Mi∏a
Jab∏onna
S an s awów
D´bowa
i
ln
Ro
Pog
o
DL
Gmina
Jez. Kie∏piƒskie
Ro
ln
ic
za
Gr
MO
Brze
gow
a
RU
˚y
Jab onna
Ba
Gmina ¸omianki
gr
ST
l l
lna
zko
wa
Rezerwat

Podobne dokumenty