Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

Komentarze

Transkrypt

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu
..........................., dnia.........................
....................................
....................................
(imię i nazwisko, adres zamieszkania wynajmującego)
Do Pana/ Pani
....................................
....................................
(imię i nazwisko, adres zamieszkania najemcy)
Wypowiedzenie umowy najmu lokalu
Informuję, że niniejszym wypowiadam umowę najmu z dnia .................. lokalu położonego przy
ulicy ...................... nr .................... w ................................ z powodu ..................................... .
Ustawowy okres wypowiedzenia, zgodnie z powyższym wynosi ........... lata/ ........... miesięcy od dnia
otrzymania niniejszego wypowiedzenia.
Podstawą wypowiedzenia umowy najmu jest przepis …......................... ustawy dnia 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz.U. 2005 Nr 31, poz. 266 ze zm.).
.....................................
(własnoręczny podpis wynajmującego)

Podobne dokumenty