raport roczny 2011 - SGB

Komentarze

Transkrypt

raport roczny 2011 - SGB
RAPORT ROCZNY 2011
ANNUAL REPORT 2011
3
RAPORT
ROCZNY
2011
LIST PREZESA ZARZĄDU
LETTER OF THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD
Paweł Pawłowski
Prezes Zarządu
President of the
Management Board
Szanowni Państwo,
Dear Sirs,
Z
I
przyjemnością prezentuję Państwu Raport Roczny
SGB‑Banku S.A. w Poznaniu za rok 2011, stanowią‑
cy syntetyczne podsumowanie działalności SGB‑Ban‑
am more than happy to present you with the Annual
Report of SGB‑Bank S.A. in Poznań for the year 2011,
which presents a synthetic summary of operations of
ku S.A. i Spółdzielczej Grupy Bankowej. Był to dla
SGB‑Bank S.A. and Spółdzielcza Grupa Bankowa. This
nas szczególny rok, w którym sfinalizowane zostało
was a very special year for us, in which a merger of Mazo­
połączenie Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A.
wiecki Bank Regionalny S.A. in Warsaw with Gospodarczy
w Warszawie z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski
Bank Wielkopolski S.A. was finalized. We conducted this
S.A. Przeprowadziliśmy ten proces połączenia odpowie‑
merger process in a responsible and efficient manner,
dzialnie i sprawnie, a co najważniejsze – skutecznie.
and – what is most important – we did this successfully.
Dzięki temu, wzmocnieniu uległa Spółdzielcza Grupa
Thanks to this, Spółdzielcza Grupa Bankowa was rein‑
Bankowa, której skład poszerzył się o Banki Spół‑
forced, and its composition was supplemented with Co-
dzielcze, dotąd zrzeszone z MR Bankiem S.A. Aktual‑
-operative Banks associated before with MR Bank S.A.
nie Spółdzielczą Grupę Bankową tworzy 207 Banków
At present, Spółdzielcza Grupa Bankowa is composed of
Spółdzielczych i Bank Zrzeszający, który zmienił nazwę
207 Co-operative Banks and the Associating Bank, which
na SGB‑Bank S.A. Zmiana nazwy Banku nie była przy‑
changed its name into SGB‑Bank S.A. The change of the
padkowa – wspomaga ona kreowanie wizerunku Gru‑
Bank’s name was not accidental – it supports the pro­
py i akcentuje jej ponadregionalny charakter i zasięg.
cess of developing the Group’s brand image and it em‑
Konsekwentnie bowiem kładziemy nacisk na to, że
phasizes its over-regional nature and area of operation.
SGB‑Bank S.A. to Bank wspierający rozwój i pozycję
We are persistent in putting emphasis on the fact that
na rynku banków spółdzielczych oraz wzmacniający
SGB‑Bank S.A. is Bank supporting the development of
bezpieczeństwo SGB. W wyniku połączenia nastąpiło
co-operative banks and reinforcing the safety of SGB as
zwiększenie potencjału, wyrażającego się w sile finan‑
well as the competitive position of Co-operative Banks.
sowej: sumie bilansowej i funduszach oraz zwiększe‑
As a result of the merger, there was a growth in the po‑
niu dostępu do rynku poprzez wzrost liczby placówek
tential, expressed by the financial strength: balance sheet
i powiększenie terenu działania – razem Grupa dys‑
total and funds, as well as the increased market access
ponuje siecią prawie 1800 placówek na terenie całego
through the increased number of outlets and expanding
LIST PREZESA ZARZĄDU
LETTER FROM THE PRESIDENT
4
ANNUAL
REPORT
2011
kraju. W roku bieżącym będziemy kontynuować inte‑
the area of operation – together, the Group has the ne‑
grację infrastruktury technologicznej Spółki i Grupy,
twork of almost 1800 outlets all over the country. This
co umożliwi zbudowanie i wdrażanie jednolitej oferty
year, we will continue the integration of the technological
produktów i usług dla wszystkich zrzeszonych Banków
infrastructure of the Company and the Group, which will
Spółdzielczych, ich Klientów oraz dla Klientów wła‑
facilitate developing and implementing a uniform range of
snych SGB‑Banku S.A.
products and services for all the associated Co-operative
Rok 2011 to również pierwszy rok obowiązywania no‑
Banks, their Clients and own Clients of SGB‑Bank S.A.
wej Strategii Banku i Grupy, definiującej szczegółowo
2011 is also the first year, when the new bank’s and the
kierunki działań oraz cele, zamierzenia i przedsię‑
Group’s Strategy is in place, defining in detail the areas
wzięcia zarówno dla Spółki, jak i zrzeszonych Banków
of operation and targets, plans and developments both
Spółdzielczych.
for the Company and the associated Co-operative Banks.
Z satysfakcją stwierdzam, że wspólnie jako Grupa sku‑
I am satisfied to say that jointly as the Group we have
tecznie radziliśmy sobie z wyzwaniami i trudnościa‑
su­ccessfully managed to meet challenges and overcome
mi, jakie przed nami stały. Dowodem na to są wyniki
difficulties that we faced. The evidence of that is the re‑
SGB‑Banku S.A. i zrzeszonych Banków Spółdzielczych
sults of SGB‑Bank S.A. and the associated Co-operative
osiągnięte w roku 2011, na zmiennym i niestabilnym
Banks achieved in 2011, at a changeable and unstable
rynku, w warunkach narastającej konkurencji. Bliższe
market, in a situation of growing competition. More infor‑
informacje i opis działalności Banku oraz Spółdzielczej
mation and description of the activities of the Bank and
Grupy Bankowej, które – mam nadzieję – pozwolą na
Spółdzielcza Grupa Bankowa, which – I hope – will fa‑
pozytywną ocenę pracy całego Banku, znajdą Państwo
cilitate a positive assessment of work of the entire Bank,
na kolejnych stronach Raportu.
may be found on the next pages of the Report.
Dotychczasowe, jak i przyszłe (o czym jestem przeko‑
The current and the future (of which I am convinced)
nany), dokonania związane ze stojącymi przed nami
achievements connected with the market and regulations
wyzwaniami rynkowymi i regulacyjnymi stanowią re‑
challenges that we face are the result of work of many
zultat pracy wielu osób zaangażowanych w działal‑
people involved in the Bank’s operation. Therefore, on
ność Banku. Stąd, w imieniu Zarządu Banku, pragnę
behalf of the Bank’s Management Board, I want to thank
podziękować Akcjonariuszom, Radzie Nadzorczej, Ra‑
the Shareholders, the Supervisory Board, the Association
dzie Zrzeszenia i pracownikom SGB‑Banku S.A. oraz
Board and the employees of SGB‑Bank S.A. as well as the
pracownikom zrzeszonych Banków Spółdzielczych za
employees of the associated Co-operative Banks for the
wspólną pracę i wysiłek, a Klientom Spółdzielczej Gru‑
joint work and effort, and Clients of Spółdzielcza Grupa
py Bankowej za zaufanie i lojalność.
Bankowa for their trust and loyalty.
Zachęcając do lektury Raportu za 2011 rok, pragnę za‑
I encourage you to read the Report for 2011 and I want to
pewnić, iż Bank dołoży wszelkich starań, aby, z korzy‑
ensure you that the Bank will make all efforts to utilize
ścią dla Spółdzielczej Grupy Bankowej i jej Klientów,
emerging opportunities for the benefit of Spółdzielcza
wykorzystywać pojawiające się szanse, ograniczając
Grupa Bankowa and its Clients, limiting at the same time
przy tym ryzyka związane z prowadzeniem biznesu.
the risks connected with business operations.
Paweł Pawłowski
Paweł Pawłowski
Prezes Zarządu
SGB‑Banku S.A.
President of the Management Board
SGB‑Bank S.A.
5
RAPORT
ROCZNY
2011
Łączenie elementów w mechanizmy odwiecznie otwiera nowe drogi.
Dopiero dwa żagle dały potencjał pełnego korzystania
z panujących warunków. Dwa filary, na których oparły się mosty,
przybliżyły ludzi do siebie, a dwa skrzydła pozwoliły wzbić się
tam, gdzie sięgały wcześniej tylko marzenia. Chociaż koło jest
wynalazkiem epokowym, to w istocie połączenie kół pozwoliło
ludzkości uzyskać stabilność i sterowność niezbędną
do rozpędzenia cywilizacji.
Skuteczne współdziałanie jest naszym powołaniem,
dlatego połączenie sił dwóch zrzeszeń daje nam nowy potencjał
i dynamikę. Wspólnie tworzymy dzisiaj Banki przynoszące
naszym klientom codzienne rozwiązania.
Linking individual elements into mechanisms has always helped
to open new paths. It is two sails which helped to fully utilize the potential
of existing conditions. Two pillars to link bridges made people come closer
and two wings facilitated reaching up to where only dreams could reach in the past.
The wheel is a unique invention, but only after two wheels were connected,
the humanity could achieve stability and steering power necessary to accelerate
the development of civilization.
Successful co-operation is our mission, therefore, linking the forces of two
associations gives us new potential and dynamics. Today jointly we create Banks
offering our clients with everyday solutions.
6
ANNUAL
REPORT
2011
7
RAPORT
ROCZNY
2011
SPIS TREŚCI
TABLE OF CONTENTS
LIST PREZESA ZARZĄDU
3
LETTER OF THE PRESIDENT
OF THE MANAGEMENT BOARD
3
1. PODSTAWOWE INFORMACJE
NA TEMAT BANKU
9
1. BASIC INFORMATION
ON THE BANK
9
A. Zarząd
B. Rada Nadzorcza
C. Połączenie z MR Bankiem S.A.
D. Centrala
E. Oddziały
F. Zrzeszenie
11
12
14
16
16
16
2. UWARUNKOWANIA RYNKOWE
19
A. Gospodarka światowa
B. Gospodarka Polski
C. Rynek finansowy w Polsce
D. Sektor bankowości
spółdzielczej
21
21
22
3. DZIAŁALNOŚĆ BIZNESOWA
A. Działalność kredytowa
B. Działalność lokacyjna
C. Depozyty Banków
Spółdzielczych
D. Depozyty podmiotów
niefinansowych
i jednostek budżetowych
4. DZIAŁALNOŚĆ APEKSOWA
A. Wsparcie infrastrukturalne
B. Współpraca w zakresie kart,
bankomatów i rozliczeń
C. Promocja i marketing
D. Wsparcie kapitałowe Banków
Spółdzielczych
5. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
A. Ryzyko kredytowe
B. Ryzyko płynności
C. Ryzyko stopy procentowej
D. Ryzyko walutowe
E. Ryzyko operacyjne
F. Komitet Zarządzania
Aktywami i Pasywami ALCO
G. Komitet Kredytowy
SPIS TREŚCI
TABLE OF CONTENTS
24
25
27
31
32
33
35
37
42
46
50
53
55
57
58
58
59
59
60
A. Management Board
B. Supervisory Board
C. Merger with MR Bank S.A.
D. Head Office
E. Branches
F. Association
2. MARKET CONDITIONS
A. World economy
B. Polish economy
C. Financial market in Poland
D. Co-operative banking
sector
3. BUSINESS OPERATIONS
A. Lending activity
B. Deposit business
C. Deposits of
Co-operative Banks
D. Deposits of non-financial
entities and state-owned
units
4. APEX BUSINESS
A. Infrastructural support
B. Co-operation on cards,
ATMs and settlements
C. Promotion and marketing
D. Equity support for
Co-operative Banks
5. RISK MANAGEMENT
A. Credit risk
B. Liquidity risk
C. Interest rate risk
D. FX risk
E. Operational risk
F. Assets and Liabilities Management
Committee ALCO
G. Credit Committee
11
12
14
16
16
16
19
21
21
22
24
25
27
31
32
33
35
37
42
46
50
53
55
57
58
58
59
59
60
8
ANNUAL
REPORT
2011
H. Komitet ds. Ryzyka
Operacyjnego
I. Kapitał wewnętrzny
60
60
6. SYTUACJA FINANSOWA
61
A. Fundusze własne
B. Wybrane dane finansowe
7. PROGNOZY I ZAMIERZENIA
A. Prognozy otoczenia makro
oraz rynku finansowego
B. Zamierzenia i prognozy
finansowe SGB‑Banku S.A.
ZAŁĄCZNIK NR 1
Schemat organizacyjny
SGB‑Banku S.A.
ZAŁĄCZNIK NR 2
Oddziały SGB‑Banku S.A.
63
64
67
69
69
H. Operational
Risk Committee
I. Internal equity
6. FINANCIAL SITUATION
A. Own funds
B. Selected financial data
7. FORECAST AND PLANS
A. Macro environment
and financial market forecast
B. Plans and financial
forecast of SGB‑Bank S.A.
60
60
61
63
64
67
69
69
71
APPENDIX NO. 1
Organisational scheme
of SGB‑Bank S.A.
71
72
APPENDIX NO. 2
Branches of SGB‑Bank S.A.
72
ZAŁĄCZNIK NR 3
Banki Spółdzielcze zrzeszone
z SGB-Bankiem S.A.
74
APPENDIX NO. 3
Co-operative Banks associated
with SGB‑Bank S.A.
74
8. SPRAWOZDANIE FINANSOWE
81
8. FINANCIAL REPORT
81
83
8.1. F
inancial report
of SGB-Bank S.A.
83
8.1. S
prawozdanie finansowe
SGB-Banku S.A.
A. Opinia niezależnego
biegłego rewidenta
B. Bilans Banku
C. Rachunek zysków i strat
D. Zestawienie zmian
w kapitale własnym
E. Pozycje pozabilansowe
F. Rachunek przepływów
pieniężnych
8.2. W
yniki finansowe Banków
Spółdzielczych SGB
A. Sektor BS w 2011 roku
B. Zbiorczy bilans Banków
Spółdzielczych SGB
C. Zbiorczy rachunek
zysków i strat Banków
Spółdzielczych SGB
83
86
90
92
96
97
101
101
102
104
A. Opinion of an independent
chartered auditor
B. Bank’s balance sheet
C. Profit and loss account
D. Specification of changes
in own funds
E. Off-balance sheet items
F. Cash flow analysis
8.2. F
inancial report of Co-operative
Banks of SGB
A. Co-operative banking
sector in 2011
B. Cumulative balance sheet
of Co-operative Banks of SGB
C. Cumulative p&l
of Co-operative Banks of SGB
83
86
90
92
96
97
101
101
102
104
1.
PODSTAWOWE INFORMACJE
NA TEMAT BANKU
BASIC INFORMATION ON THE BANK
PODSTAWOWE INFORMACJE
NA TEMAT BANKU
BASIC INFORMATION ON THE BANK
A. ZARZĄD
11
B. RADA NADZORCZA
12
C. POŁĄCZENIE Z MR BANKIEM S.A. 14
D. CENTRALA
16
E. ODDZIAŁY
16
F. ZRZESZENIE
16
A. MANAGEMENT BOARD
11
B. SUPERVISORY BOARD
12
C. MERGER WITH MR BANK S.A.
14
D. HEAD OFFICE
16
E. BRANCHES
16
F. ASSOCIATION
16
1.
10
ANNUAL
REPORT
2011
To współdziałające
elementy dają
zdolność obierania
bezpiecznego
kursu.
It is the co-operating
elements which facilitate
taking the safe direction.
Statki i łodzie są jednymi z najstarszych środków transportu.
Podczas gdy samochody, pociągi i samoloty są wynalazkami
XIX i XX wieku, najstarsze odnalezione pozostałości statków
sięgają 2900 lat p.n.e. Oznacza to, że ludzkość sięga poza
horyzonty od prawie 5 000 lat.
Ships and boats are one of the oldest means of transport.
Cars, trains and planes are inventions of the 19th and the 20th
century, while the oldest discovered remnants of ships date
back to 2900 B.C. This means that the humanity has been
reaching over to new horizons for almost 5 000 years now.
1.
11
PODSTAWOWE INFORMACJE
NA TEMAT BANKU
RAPORT
ROCZNY
2011
BASIC INFORMATION ON THE BANK
S
GB-Bank Spółka Akcyjna to podmiot działający
w oparciu o Ustawę o funkcjonowaniu banków spół‑
dzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających;
S
GB-Bank Spółka Akcyjna is an entity operating on
the basis of the Act on the operations of co-operative
banks, their associations and associating banks, the
Prawo bankowe oraz Kodeks spółek handlowych. Pod‑
Bank Law and the Commercial Code. The basic role of
stawowym zadaniem banku jest wspieranie rozwoju,
the bank is to support the development, to build up and
budowanie i wzmacnianie pozycji konkurencyjnej zrze‑
reinforce the competitive position of associated Banks of
szonych z nim Banków Spółdzielczych Spółdzielczej
the Spółdzielcza Grupa Bankowa (Co-operative Banking
Grupy Bankowej. Jest to jednocześnie uniwersalny Bank
Group). At the same time, this is a universal Bank with
o zasięgu ogólnokrajowym, działający na terenie dużych
a nation-wide range of operation, operating mainly in
miast, koncentrujący się w ramach prowadzonej działal‑
large cities, focusing within its commercial business on
ności komercyjnej na przedsiębiorcach oraz na rynkach
businessmen as well as markets and clients segments
i segmentach klientów, których nie obsługują banki spół‑
not serviced by co-operative banks. Table no. 1 shows the
dzielcze. W tabeli nr 1 zestawiono podstawowe dane iden‑
basic identification data of SGB‑Bank S.A.
tyfikacyjne SGB‑Banku S.A.
TAB. 1. Dane rejestrowe / Register data
Firma / Company
SGB-Bank Spółka Akcyjna
Siedziba / Head office
Poznań
Adres / Address
ul. Szarych Szeregów nr 23a, miejscowość: Poznań / city of Poznań,
kod /mail code: 60-462 Poznań, Polska / Poland
KRS / KRS
0000058205
REGON / REGON
004848247
NIP / NIP
7770005362
A. ZARZĄD
A. MANAGEMENT BOARD
W
F
okresie od 1 stycznia do 5 września 2011 roku
skład Zarządu był następujący:
rom 1 January until 5 September 2011, the composi‑
tion of the Management Board was as follows:
• Paweł Pawłowski
Prezes Zarządu
• Paweł Pawłowski
President of the MB
• Ryszard Lorek
Wiceprezes Zarządu
• Ryszard Lorek
Vice-President of the MB
• Zygmunt Miętki
Wiceprezes Zarządu
• Zygmunt Miętki
Vice-President of the MB
• Adam Skowroński
Wiceprezes Zarządu
• Adam Skowroński
Vice-President of the MB
W okresie od 6 września do 31 grudnia 2011 roku skład
From 6 September until 31 December 2011, the composi‑
Zarządu był następujący:
tion of the Management Board was as follows:
• Paweł Pawłowski
Prezes Zarządu
• Paweł Pawłowski
President of the MB
• Danuta Kowalczyk
Wiceprezes Zarządu
• Danuta Kowalczyk
Vice-President of the MB
• Ryszard Lorek
Wiceprezes Zarządu
• Ryszard Lorek
Vice-President of the MB
PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT BANKU
BASIC INFORMATION ON THE BANK
1.
12
ANNUAL
REPORT
2011
• Zygmunt Miętki
Wiceprezes Zarządu
• Zygmunt Miętki
Vice-President of the MB
• Adam Skowroński
Wiceprezes Zarządu
• Adam Skowroński
Vice-President of the MB
W 2011 roku Zarząd banku odbył 77 posiedzeń, pod‑
In 2011, the Management Board had 77 meetings, took
jął 489 uchwał oraz przyjął 430 stanowisk. Uchwa‑
489 resolutions and passed 430 opinions. Resolutions
ły Zarządu dotyczyły między innymi: podjęcia decyzji
of the Management Board related to, among others, the
kredytowych, zmian organizacyjnych, wprowadzenia
foll­owing: taking credit decisions, organizational changes,
nowych regulacji wewnętrznych, dostosowania istnie‑
introducing new internal regulations, adjusting the exist‑
jących regulacji do zmian prawa. Zarząd podejmował
ing regulations to changes of law. The Management Board
także decyzje w zakresie: udzielania pomocy finansowej
also took decisions in respect of the following: providing
zrzeszonym Bankom Spółdzielczym, wyrażania zgody
financial support to associated Co-operative Banks, giv‑
na poszerzenie terenu działania Banku Spółdzielcze‑
ing consent to expanding the area of operations of a Co-
go, wykonywania przez Bank Spółdzielczy czynności
-operative Bank, performing by a Co-operative Bank ac‑
wymienionych w art. 6 Prawa bankowego, jeśli wyma‑
tivities referred to in art. 6 of the Bank Law, if this required
gało to zgody Banku zrzeszającego, wydawania opinii
a consent of the associating Bank, issuing opinions on the
o kandydatach na stanowisko Prezesa Zarządu Banku
candidates for the positions of the President of the Mana‑
Spółdzielczego. Członkowie Zarządu w oparciu o posia‑
gement Board of a Co-operative Bank. Members of the
dane kompetencje wydali 244 decyzje ustanawiające lub
Management Board, on the basis of their discretion, took
zmieniające regulacje wewnętrzne.
244 decisions adopting or changing internal regulations.
B. RADA NADZORCZA
B. SUPERVISORY BOARD
O
F
d dnia 1 stycznia do dnia 13 września 2011 roku Rada
Nadzorcza funkcjonowała w składzie zaprezentowa‑
nym w tabeli nr 2.
rom 1 January until 13 September 2011, the Supervi‑
sory Board operated in the composition presented in
table no. 2.
TAB. 2. S
kład Rady Nadzorczej GBW S.A. przed połączeniem z MR Bankiem S.A. / Composition of the Supervisory
Board GBW S.A. before the merger with MR Bank S.A.
Przewodniczący Rady / Chairman of the Board
Władysław Dymek
Zastępcy Przewodniczącego / Deputy Chairmen
Daniela Rycka
Sekretarz Rady / Secretary of the Board
Zbigniew Brzeziński
Członkowie Rady / Members of the Board
Andrzej Szwejkowski
Marek Banaszak
Marek Bieliński
Zdzisław Nosewicz
Roman Dawidowski
Władysław Święs
Tadeusz Drabik
Krystyna Twarogal*
Marian Fita
Jan Tygielski
Józef Kubanek
Jan Wojtczak
* Zmarła / died on 19.08.2011 r.
W dniu 5 września 2011 roku nastąpiło połączenie spółek:
On 5 September 2011, a merger was executed of the fo­
Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. i Mazowieckiego
llowing companies: Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
Banku Regionalnego S.A. W dniu 14 września 2011 roku
and Mazowiecki Bank Regionalny S.A. On 14 September
zarejestrowane zostały w KRS zmiany Statutu Banku do‑
2011, changes in respect of the name of the Bank and the
tyczące nazwy Banku oraz liczebności Rady Nadzorczej.
number of Supervisory Board members were registered
Na mocy tych postanowień, w zgodzie z uchwałą nr 13
in court. On that basis, in line with resolution no. 13 of
13
RAPORT
ROCZNY
2011
Paweł Pawłowski Prezes Zarządu
Danuta Kowalczyk Wiceprezes Zarządu
Zygmunt Miętki Wiceprezes Zarządu
Ryszard Lorek Wiceprezes Zarządu
Adam Skowroński Wiceprezes Zarządu
14
ANNUAL
REPORT
2011
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GBW S.A. z dnia 28
the General Meeting of Shareholders of GBW S.A., dated
czerwca 2011 roku, w skład Rady Nadzorczej SGB‑Ban‑
28 June 2011, the composition of the Supervisory Board
ku S.A. weszli: Marek Byzdra, Zdzisław Inglot, Jan Koło‑
of SGB‑Bank S.A. was set as follows: Marek Byzdra,
dziejski, Zofia Korczak, Zenon Mazur, Janina Śmigielska,
Zdzisław Inglot, Jan Kołodziejski, Zofia Korczak, Zenon
Zbigniew Trzeciak, Zbigniew Wałachowski, Stefan Wanke.
Mazur, Janina Śmigielska, Zbigniew Trzeciak, Zbigniew
Skład Rady Nadzorczej SGB‑Banku S.A. przedstawia ta‑
Wałachowski, Stefan Wanke. Composition of the Super‑
bela nr 3.
visory Board of SGB‑Bank S.A. is presented in table no. 3.
TAB. 3. Skład Rady Nadzorczej SGB‑Banku S.A. / Composition of the Supervisory Board of SGB‑Bank S.A.
Przewodniczący Rady
Chairman of the Board
Władysław Dymek
Zastępcy Przewodniczącego
Deputy Chairmen
Daniela Rycka
Sekretarz Rady
Secretary of the Board
Zbigniew Brzeziński
Członkowie Rady
Members of the Board
Marek Byzdra
Andrzej Szwejkowski
Marek Banaszak
Jan Kołodziejski
Władysław Święs
Marek Bieliński
Zofia Korczak
Zbigniew Trzeciak
Roman Dawidowski
Józef Kubanek
Jan Tygielski
Tadeusz Drabik
Zenon Mazur
Zbigniew Wałachowski
Marian Fita
Zdzisław Nosewicz
Stefan Wanke
Zdzisław Inglot
Janina Śmigielska
Jan Wojtczak
C. POŁĄCZENIE Z MR BANKIEM S.A.
C. MERGER WITH MR BANK S.A.
W
I
2011 roku dokonało się połączenie Gospodarczego
Banku Wielkopolski S.A. z siedzibą w Poznaniu
z Mazowieckim Bankiem Regionalnym S.A. z siedzibą
n 2011, a merger was executed between Gospodarczy
Bank Wielkopolski S.A. with the head office in Poznań
with Mazowiecki Bank Regionalny S.A. with the head
w Warszawie. W jego wyniku nastąpiło zwiększenie po‑
office in Warsaw. As a result, the potential of the asso­
tencjału Banku zrzeszającego, mierzonego sumą bilan‑
ciating Bank grew when measured with the balance
sową i funduszami, udziału w rynku wyrażonego liczbą
sheet and funds, market share expressed with the
placówek oraz wielkością terenu działania. Wzrosła li‑
number of outlets as well as the total area of opera‑
czebność Banków Spółdzielczych tworzących Spółdziel‑
tion. Also the number of Co-operative Banks forming
czą Grupę Bankową, bowiem do zrzeszenia przystąpiły
Spółdzielcza Grupa Bankowa grew, as the association
Banki Spółdzielcze, dla których do momentu połączenia
was joined by Banks in case of which MR Bank S.A. was
Bankiem zrzeszającym był MR Bank S.A. Efektem opi‑
the associating Bank before the merger. The result of
sanych zmian było również przyjęcie nowej nazwy Ban‑
the described changes was also adopting a new name
ku zrzeszającego, która brzmi SGB‑Bank S.A. Zmiana
of the associating Bank, which is now SGB‑Bank S.A.
ta wspomaga kreowanie wizerunku grupy i akcentuje
This change supports efforts to promote the image of
jej ponadregionalny charakter i zasięg. Połączenie jest
the group and emphasizes its over-regional nature and
czynnikiem wspierającym realizację Strategii SGB na lata
area of operation. The merger if a factor supporting the
2011-2015 poprzez m.in.: wykorzystanie wiedzy, doświad‑
realization of SGB Strategy for years 2011-2015 through,
czeń i najlepszych praktyk bankowości spółdzielczej oraz
among others: utilizing the expertise, experience and
świadczenia usług zrzeszeniowych i wzmocnienie bez‑
best practices of co-operative banking as well as pro‑
15
RAPORT
ROCZNY
2011
TAB. 4. Kalendarium działań łączeniowych w 2011 roku / Calendar of the merger actions in 2011
5 stycznia
5 January
Spotkanie Banków Spółdzielczych zrzeszenia Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A.
z przedstawicielami Spółdzielczej Grupy Bankowej – efektem spotkania było jednoznaczne,
kierunkowe podtrzymanie przez Banki Spółdzielcze zrzeszenia MR Banku S.A. woli dalszych
prac zmierzających do dokonania połączenia spółek oraz zrzeszeń. / Meeting of Co-operative
Banks associated with Mazowiecki Bank Regionalny S.A. with representatives of Spółdzielcza
Grupa Bankowa – the result of the meeting was a clear, intentional expression of will by
Co-operative Banks associated with MR Bank S.A. to continue work aimed at merging
the companies and the associations.
20 stycznia
20 January
Spotkanie konsultacyjne Rad Nadzorczych oraz Rad Zrzeszeń obu spółek, którego efektem
było dokonanie ustaleń w zakresie planu połączenia.
A consultative meeting of Supervisory Boards and Association Boards of both companies,
the result of which was making arrangements relating to the merger plan.
Pierwszy
tydzień lutego
First week of
February
Grupowe spotkania Zarządu GBW S.A. z Bankami Spółdzielczymi zrzeszenia Mazowieckiego
Banku Regionalnego S.A. / Group meetings of the Management Board of GBW S.A. with
Co-operative Banks associated with Mazowiecki Bank Regionalny S.A.
9 lutego
9 February
• Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MR Banku S.A., którego efektem była
kierunkowa uchwała w sprawie połączenia MR Banku S.A. z GBW S.A. / Extraordinary
General Meeting of Shareholders of MR Bank S.A., the result of which was the intentional
resolution on merging MR Bank S.A. with GBW S.A.
• Opublikowanie planu połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (Nr 27/2011,
poz. 1525). / Publishing the merger plan in Court and Economy Monitor (Monitor Sądowy
i Gospodarczy) (No. 27/2011, it. 1525).
11 maja
11 May
Powołanie Komitetu Sterującego odpowiedzialnego za proces połączenia. / Establishing
a Steering Committee responsible for the merger process.
27 czerwca
27 June Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MR Banku S.A. – akcjonariusze podjęli decyzję
o połączeniu GBW S.A. z MR Bankiem S.A. / General Meeting of Shareholders of MR Bank S.A.
– shareholders took a decision on merging GBW S.A. with MR Bank S.A.
28 czerwca
28 June
Walne Zgromadzenie akcjonariuszy GBW S.A. – akcjonariusze podjęli decyzję o połączeniu
GBW S.A. z MR Bankiem S.A. / General Meeting of Shareholders of GBW S.A. – shareholders
took a decision on merging GBW S.A. with MR Bank S.A.
5 września
5 September
Sąd Rejonowy w Poznaniu dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców o przyłączeniu MR
Banku S.A. do GBW S.A. / Regional Court in Poznań makes an entry in the company register
on the merger of MR Bank S.A. with GBW S.A.
14 września
14 September
Sąd Rejonowy w Poznaniu dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców o zmianie nazwy
połączonego Banku z Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. na SGB‑Bank S.A. / Regional
Court in Poznań makes an entry in the company register on the change of the merged Bank’s
name from Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. into SGB‑Bank S.A.
15-16 września
15-16 September
Podpisanie Umów Zrzeszenia. Do SGB przystąpiło 57 Banków Spółdzielczych, czyli wszystkie,
które były zrzeszone z MR Bankiem S.A. / Signing Association Agreements. SGB gets joined
by 57 Co-operative Banks, i.e. all those which were associated with MR Bank S.A.
PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT BANKU
BASIC INFORMATION ON THE BANK
1.
16
ANNUAL
REPORT
2011
pieczeństwa funkcjonowania SGB. W tabeli nr 4 przed‑
viding association services and reinforcing the safety of
stawiono kalendarium głównych wydarzeń związanych
operation of SGB. Table no. 4 shows the dates of the
z procesem połączenia.
main events connected with the merger.
D. CENTRALA
D. HEAD OFFICE
N
A
a dzień 31 grudnia 2011 roku w strukturze Centrali
Banku funkcjonowało 16 Departamentów oraz sa‑
modzielne stanowisko Pełnomocnika Zarządu ds. In‑
s at 31 December 2011, within the structure of the
Bank’s head office, 16 departments were operating
as well as an independent position of the Proxy of the Ma‑
formatyzacji Zrzeszenia. Schemat organizacyjny Banku
nagement Board responsible for the IT Development in
stanowi załącznik nr 1 do Sprawozdania.
the Association. The Bank’s organizational scheme forms
Appendix no. 1 to the Report.
W 2011 roku w Banku działały ponadto interdyscyplinarne
zespoły zadaniowe i projektowe oraz stałe komitety. Lista
Besides, in 2011 some inter-disciplinary task forces and
komitetów według stanu na 31 grudnia 2011 roku przed‑
project teams were operating in the Bank as well as con‑
stawiała się następująco:
stant committees. The list of the committees as at 31
• Komitet ds. Ryzyka Operacyjnego,
December 2011 is as follows:
• Komitet ds. Wydatków,
• Operational Risk Committee,
• Komitet Kredytowy,
• Expenses Committee,
• Komitet Portfela Projektów,
• Credit Committee,
• Komitet Sterujący ds. rozwoju
• Project Portfolio Committee,
systemu def3000 i jego wdrożeń
w Bankach Spółdzielczych,
• Komitet Zarządzania Aktywami
i Pasywami ALCO.
• Steering Committee for the development
of the def3000 system and its implementation
in Co-operative Banks,
• Assets and Liabilities Management
Committee ALCO.
E. ODDZIAŁY
E. BRANCHES
N
A
a dzień 31 grudnia 2011 roku SGB‑Bank S.A. posia‑
dał 28 oddziałów, w tym 2 oddziały o statusie Finan‑
sowych Centrów Biznesu. Z dniem połączenia GBW S.A.
s at 31 December 2011, SGB‑Bank S.A. had 28 bran‑
ches, of which 2 branches had the status of the Fi‑
nancial Business Centers. As of the date of the merger
i MR Banku S.A. liczba oddziałów wzrosła o 9. W ramach
of GBW S.A. and MR Bank S.A., the number of branches
łódzkiego Oddziału funkcjonowała również Filia w Łodzi,
grew by 9. Within the Łódź Branch, also a sub-branch
a w ramach Oddziału w Warszawie – Filia w Żyrardowie.
in Łódź was operating, and within the Warsaw Branch
W grudniu 2011 roku powołano Finansowe Centrum Biz‑
– a sub-branch in Żyrardów. In December 2011, a Finan‑
nesu w Warszawie, które w okresie sprawozdawczym nie
cial Business Center was set up in Warsaw, which did not
rozpoczęło działalności. Wykaz oddziałów Banku zawiera
start its operations within the reporting period. The list of
załącznik nr 2 do Sprawozdania.
Bank branches is included in Appendix no. 2 to the Report.
F. ZRZESZENIE
F. ASSOCIATION
W
O
dniach 15–16 września 2011 roku umowy zrzesze‑
nia z SGB-Bankiem S.A. podpisało 57 Banków
Spółdzielczych zrzeszonych dotąd z MR Bankiem S.A.
n 15–16 September 2011, association agree­ments
with SGB‑Bank S.A. were signed by 57 Co-operative
Banks associated before with MR Bank S.A. As a re‑
17
RAPORT
ROCZNY
2011
Tym samym liczba Banków Spółdzielczych zrzeszonych
sult, the number of Co-operative Banks associated with
z SGB-Bankiem S.A. na dzień 31 grudnia 2011 roku wzro‑
SGB‑Bank S.A. as at 31 December 2011 grew to 207. The
sła do 207. Zestawienie Banków Spółdzielczych zrzeszo‑
list of Co-operative Banks associated with SGB‑Bank S.A.
nych z SGB-Bankiem S.A. wg stanu na koniec 2011 roku
as at the end of 2011, is included in Appendix no. 3 to
znajduje się w załączniku nr 3 do Sprawozdania.
the Report.
W 2011 roku odbyło się 7 posiedzeń Rady Zrzeszenia
In 2011, 7 meetings of the Association Board were held
oraz 2 posiedzenia wspólne z Radą Nadzorczą SGB‑Ban‑
as well as 2 joint meetings with the Supervisory Board
ku S.A. W roku 2011 Rada Zrzeszenia podjęła 33 uchwały
of SGB‑Bank S.A. In 2011, the Association Board took 33
oraz przyjęła 80 stanowisk.
resolutions and issued 80 opinions.
PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT BANKU
BASIC INFORMATION ON THE BANK
1.
18
ANNUAL
REPORT
2011
2. UWARUNKOWANIA RYNKOWE
MARKET CONDITIONS
UWARUNKOWANIA
RYNKOWE
2.
MARKET CONDITIONS
A. GOSPODARKA ŚWIATOWA
21
B. GOSPODARKA POLSKI
21
C. RYNEK FINANSOWY W POLSCE
22
D. SEKTOR BANKOWOŚCI
SPÓŁDZIELCZEJ
24
A. WORLD ECONOMY
21
B. POLISH ECONOMY
21
C. FINANCIAL MARKET IN POLAND 22
D. CO-OPERATIVE
BANKING SECTOR
24
20
ANNUAL
REPORT
2011
Zrzeszenie oznacza
dla nas wzajemne
wsparcie.
Association means mutual
support to us.
Wymiana doświadczeń i idei towarzysząca spotkaniom
kultur od zawsze napędzała innowacje. Synkretyzm w sztuce wielokrotnie owocował rodzeniem się nowych
nurtów. Synkretyzm idei prowadził do epokowych przemian historycznych.
Exchange of experiences and ideas connected with meetings of different cultures has always driven
innovations. Syncretism in art has frequently helped to
create new trends. Syncretism of ideas has led to unique
historic developments.
2.
21
RAPORT
ROCZNY
2011
UWARUNKOWANIA RYNKOWE
MARKET CONDITIONS
A. GOSPODARKA ŚWIATOWA
A. WORLD ECONOMY
R
2
ok 2011 był okresem słabego tempa wzrostu gospo‑
darczego w większości krajów OECD. W związku
z tym, banki centralne prowadziły łagodną politykę pie‑
011 was a year of slow economic growth in most of
the OECD countries. As a result, central banks con‑
ducted a mild monetary policy. The European Central
niężną. Europejski Bank Centralny dwukrotnie obniżył
Bank reduced interest rates twice: in November by 25
stopy procentowe: w listopadzie o 25 punktów bazowych
basis points and in December by 50 basis points. On the
oraz w grudniu o 50 punktów bazowych. Z kolei Federalny
other hand, the Federal Open Market Committee in the
Komitet Otwartego Rynku w USA przez cały rok utrzy‑
USA kept the federal funds rate in the band between 0
mywał stopę funduszy federalnych w przedziale między
and 0.25 basis points all throughout the year. At the end
0 a 0,25 p.p. Pod koniec roku zaczęły napływać bardziej
of the year, more optimistic data on the USA economy
optymistyczne dane dotyczące gospodarki USA.
started to come up.
RYS. 1. Podstawowe stopy procentowe dla wybranych walut, stan na 31.12.2011 r.
FIG. 1. Basic interest rates for selected currencies, as at 31.12.2011
5,00%
4,50%
4,00%
3,50%
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
FED
EBC
Bank Anglii
Bank of England
Narodowy Bank Szwajcarii
National Bank of Switzerland
B. GOSPODARKA POLSKI
B. POLISH ECONOMY
S
S
ytuacja polskiej gospodarki w 2011 roku na tle zarów‑
no krajów strefy euro, jak i krajów Europy Środkowej
prezentowała się stosunkowo korzystnie. Według wstęp‑
NBP
ituation of the Polish economy in 2011, both as com‑
pared to the Euro zone countries and Central European
countries was relatively favorable. According to the initial data
nych szacunków GUS, w 2011 roku realny wzrost PKB
of the Chief Statistical Office, in 2011 the real GDP growth
wyniósł 4,3%. Był on m.in. efektem realnego wzrostu
was 4.3%. This was the result of, among others, the real
spożycia indywidualnego o 3,1%. Ożywieniu uległ także
growth of personal consumption by 3.1%. Also the invest‑
wskaźnik inwestycji. Nakłady brutto na środki trwałe
ment ratio grew up. Gross expenditure on fixed assets grew
wzrosły w ujęciu realnym o 8,7% wobec spadku w ostat‑
in real terms by 8.7%, while it had been reducing in the pre‑
nich latach (o 1,2% w 2009 roku i 0,2% w 2010 roku).
vious years (by 1.2% in 2009 and by 0.2% in 2010).
UWARUNKOWANIA RYNKOWE
MARKET CONDITIONS
2.
22
ANNUAL
REPORT
2011
W 2011 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze
In 2011, the average employment in the company sector
przedsiębiorstw wzrosło o 3,2% w stosunku do roku
grew by 3.2% as compared to the previous year. At the
poprzedniego. Na koniec grudnia liczba zarejestrowa‑
end of December, the number of the registered unem‑
nych bezrobotnych wyniosła 1,983 mln osób, a stopa
ployed was 1,983 million people and the unemployment
bezrobocia osiągnęła 12,5% wobec 12,4% w grudniu
rate reached the level of 12.5% as compared to 12.4%
roku poprzedniego.
in December of 2010.
RYS. 2. Dynamika wybranych wskaźników makroekonomicznych [p.p.]
FIG. 2. Dynamics of the selected macroeconomic ratios [b.p.]
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
-2,00%
2008
2009
2010
2011
PKB / GDP
5,1
1,6
3,9
4,3
Spożycie indywidualne
Personal consumption
5,7
2,1
3,2
3,1
Nakłady inwestycyjne
Capital expenditure
9,6
-1,2
-0,2
8,7
C. RYNEK FINANSOWY W POLSCE
C. FINANCIAL MARKET IN POLAND
Polityka Pieniężna RPP
Monetary policy of the Monetary
Policy Council
W
2011 roku Rada Polityki Pieniężnej czterokrotnie
podwyższała stopy procentowe. Uczyniła tak
w styczniu, kwietniu, maju oraz w czerwcu. W skali całego
2011 roku poziom stopy referencyjnej wzrósł o 100 punk‑
I
n 2011, the Monetary Policy Council increased interest
rates four times. It did so in January, April, May and
June. All over 2011, the level of the reference rate grew
tów bazowych, z 3,50 do 4,50 p.p. Zaostrzanie polskiej po‑
by 100 basis points, from 3.50 to 4.50 b.p. Hardening the
lityki pieniężnej wynikało między innymi z przekroczenia
Polish monetary policy was driven, among others, by
przez wskaźnik inflacji konsumpcyjnej (CPI) górnej gra‑
exceeding the upper limit of the top band of the inflation
nicy odchyleń od celu inflacyjnego.
target by the consumer inflation ratio (CIR).
23
RAPORT
ROCZNY
2011
Instrumenty rynku pieniężnego
Instruments of the monetary market
W
I
2011 roku doszło do wzrostu poziomu stawek ryn‑
ku międzybankowego. W przypadku poszczegól‑
nych stawek WIBOR wzrosły one, w zależności od termi‑
n 2011, levels of the interbank interest rates grew up.
In case of individual WIBOR rates, they grew, depend­
ing on the term, by 60 to 115 basis points. The highest
nu, od 60 do 115 punktów bazowych. Największe zmiany
changes occurred on the short path – under 3 months
zanotowano na krótkim – do 3 miesięcy – odcinku krzywej
– of the profitability curve (table no. 5).
rentowności (tabela nr 5).
TAB. 5. D
ochodowość instrumentów rynku pieniężnego w latach 2010-2011 [p.p.]
Profitability of the monetary market instruments in the years 2010-2011 [b.p.]
Termin / Term
31.12.2010
31.12.2011
Zmiana / Change
O/N
3,63
4,24
0,61
1W
3,48
4,61
1,13
2W
3,51
4,66
1,15
1M
3,66
4,77
1,11
3M
3,95
4,99
1,04
6M
4,16
5,00
0,84
9M
4,33
5,00
0,67
12M
4,37
5,00
0,63
Rynki: walutowy i giełdowy
Markets: foreign currency
and stock exchange
W
I
2011 roku mieliśmy do czynienia z osłabieniem zło‑
tego, będącym pochodną spadku zaufania do euro
i powiązanych z nim walut krajów UE, wywodzących się
n 2011, we witnessed weakening of the Polish zloty, re‑
sulting from the loss of confidence in Euro and associa‑
ted currencies of the EU countries originating from the
z byłego bloku wschodniego. Było to wynikiem nasilające‑
former eastern block. This was the result of growing cri‑
go się kryzysu finansów publicznych w krajach strefy euro
sis of public finance in the Euro zone countries and co­
i w konsekwencji pogorszenia sytuacji na światowych ryn‑
nnected deterioration of the situation on the world stock
kach akcji w II połowie roku. Na Giełdzie Papierów Warto‑
markets in the second half of the year. On the Warsaw
ściowych w Warszawie w trakcie roku 2011 odnotowano
Stock Exchange, all over 2011, a reduction of the War‑
spadek indeksu WIG o 20,8% oraz indeksu małych spółek
saw Stock Index (WIG) reached 20.8% and the SME index
sWIG80 o 30,5%. Spadki cen polskich akcji były skutkiem
sWIG80 dropped by 30.5%. Reduction of prices of Polish
globalnego pogorszenia się sytuacji na rynkach kapita‑
shares resulted from the global deterioration of the si‑
łowych. Inwestorzy giełdowi niepokoili się między innymi
tuation on the equity markets. Stock exchange investors
obniżkami ocen ratingowych dla krajów strefy euro i USA,
worried, among others, about the reduction of rating for
będącymi wynikiem złego stanu finansów publicznych
the Euro zone countries and the USA, driven by the bad
tych krajów.
condition of the public finance in those countries.
UWARUNKOWANIA RYNKOWE
MARKET CONDITIONS
2.
24
ANNUAL
REPORT
2011
D. SEKTOR BANKOWOŚCI
SPÓŁDZIELCZEJ
D. CO-OPERATIVE
BANKING SECTOR
N
A
a dzień 31 grudnia 2011 roku sektor bankowości
spółdzielczej liczył 574 banki spółdzielcze. Udział
banków spółdzielczych – liczony wielkością sumy bilan‑
s at 31 December 2011, the co-operative banking
sector covered 574 co-operative banks. The share of
co-operative banks – measured with the balance sheet
sowej – w całym sektorze bankowym w Polsce wynosił
volume – across the entire banking sector in Poland was
6,05%. Fundusze własne na koniec czwartego kwartału
6.05%. Own funds at the end of the fourth quarter totaled
wynosiły 7 753 743,2 tys. zł, co stanowiło 6,99% całego
PLN 7 753 743.2 thousand, which accounted for 6.99%
sektora bankowego. W roku 2011 banki spółdzielcze wy‑
of the entire banking sector. In 2011, co-operative banks
pracowały zysk brutto w wysokości 1 166 878,2 tys. zł.
earned gross profit totaling PLN 1 166 878.2 thousand.
Zysk netto wyniósł 919 924,5 tys. zł i stanowił 5,9% wyniku
Net profit was PLN 919 924.5 thousand and accounted
całego sektora bankowego. Był to wynik lepszy o 25,1%
for 5.9% of profits of the entire banking sector. This was
od uzyskanego rok wcześniej. Współczynnik wypłacalno‑
up 25.1% on the previous year. The solvency ratio was
ści wyniósł 13,44. Wybrane zagregowane dane liczbowe,
13.44. The selected aggregated numeric data on the both
charakteryzujące oba zrzeszenia i Krakowski Bank Spół‑
associations and Krakowski Bank Spółdzielczy is shown
dzielczy, przedstawia tabela nr 6.
in table no. 6.
TAB. 6. Podstawowe dane finansowe sektora bankowości spółdzielczej – stan na 31.12.2011 r.
The basic financial data of the co-operative banking sector – as at 31.12.2011
Sektor BS
Co-operative sector
SGB
BPS
KBS
78 368 048
28 439 505
47 899 267
2 029 276
Fundusze własne / Own funds
7 753 743
2 834 243
4 771 474
148 026
Zysk brutto / Pre-tax profit
1 166 878
454 544
695 046
17 288
919 924
356 983
547 406
15 535
574
207
366
1
36,29%
61,12%
2,59%
Suma bilansowa / Balance sheet
Zysk netto / Net profit
Liczba BS / Number of co-operative banks
Udział w sektorze mierzony sumą bilansową
Market share by balance sheet total
Najistotniejszym wydarzeniem roku 2011 w sektorze
The most important event of 2011 in the co-operative
bankowości spółdzielczej było połączenie GBW S.A. i MR
banking sector was the merger of GBW S.A. and MR
Banku S.A. oraz poszerzenie Spółdzielczej Grupy Banko‑
Bank S.A. as well as the expansion of Spółdzielcza Grupa
wej, która posiadała na koniec roku mierzony wartością
Bankowa, which reached 36.3% market share at the end
sumy bilansowej 36,3% udział w sektorze. W 2011 roku
of the year, measured with the balance sheet volume. In
SGB odnotowała wzrost sumy pozyskanych depozytów
2011, SGB recorded a growth of the total deposit portfolio
o 10,3% oraz wzrost kwoty udzielonych kredytów o 12,0%.
by 10.3% and the growth of the lending activity by 12.0%.
Na koniec 2011 roku Banki Spółdzielcze SGB dysponowały
At the end of 2011, Co-operative Banks of the SGB had
1 733 placówkami, siecią 1 115 bankomatów i zatrudniały
1 733 outlets in total, a network of 1 115 ATMs and they
12 390 pracowników. Efektywność zatrudnienia mierzona
employed 12 390 staff. Employment effectiveness measu­
sumą aktywów na 1 zatrudnionego wzrosła w tym okresie
red with the total assets base per 1 employee grew in this
o 9,2%. Osiągnięcia te pozostawały w zgodzie z nakreśloną
period by 9.2%. These achievements were in line with the
w 2010 roku Strategią SGB na lata 2011-2015.
SGB Strategy for the years 2011-2015 drafted in 2010.
3. DZIAŁALNOŚĆ BIZNESOWA
BUSINESS OPERATIONS
DZIAŁALNOŚĆ
BIZNESOWA
3.
BUSINESS OPERATIONS
A. DZIAŁALNOŚĆ KREDYTOWA
27
B. DZIAŁALNOŚĆ LOKACYJNA
31
C. DEPOZYTY BANKÓW
SPÓŁDZIELCZYCH
32
D. DEPOZYTY PODMIOTÓW
NIEFINANSOWYCH
I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
33
A. LENDING ACTIVITY
27
B. DEPOSIT BUSINESS
31
C. DEPOSITS OF
CO-OPERATIVE BANKS
32
D. DEPOSITS OF NON-FINANCIAL
ENTITIES AND STATE-OWNED
UNITS
33
26
ANNUAL
REPORT
2011
Solidnie oparte
podstawy otwierają
nowe drogi.
Solid basis open
new roads.
Sydney Harbour Bridge został otwarty w 1932 roku, po raz pierwszy uniezależniając mieszkańców od przeprawy
promowej. Ten najszerszy most świata ma 49 metrów
szerokości, na których rozpina się osiem pasów ruchu
samochodowego, podwójne tory kolejowe, ścieżka dla
pieszych i ścieżka dla rowerzystów.
Sydney Harbour Bridge was open in 1932, and for the first
time ever it made city residents independent of the ferry
crossing. This widest bridge in the world is 49 meters wide,
fitting eight lanes of car passages, double railway, a pedestrian crossing and a bicycle path.
3.
27
RAPORT
ROCZNY
2011
DZIAŁALNOŚĆ BIZNESOWA
BUSINESS OPERATIONS
A. DZIAŁALNOŚĆ KREDYTOWA
A. LENDING ACTIVITY
Portfel kredytowy
Credit portfolio
N
A
a koniec 2011 roku bilansowy portfel kredytów udzie‑
lonych przez Bank wykazał saldo 4 833 930 tys. zł,
notując wzrost o 52,4% wobec salda kredytów w bilansie
t the end of 2011, the balance sheet credit portfolio
totaled PLN 4 833 930 thousand, recording a growth
by 52.4%, as compared to the credit portfolio volume at
banku na koniec poprzedniego roku. Uzyskane w 2011
the end of the previous year. The growth recorded in 2011,
roku przyrosty zarówno globalnej wartości portfela kredy‑
both in terms of the global credit portfolio volume and
towego, jak i jego składowych, w przeważającym stopniu
its components was mainly the result of the merger with
były efektem połączenia z MR Bankiem S.A. – wartość
MR Bank S.A. – the volume of credit portfolio transferred
kredytów wniesionych przez MR Bank S.A. do połączo‑
by MR Bank S.A. to the merged Bank, as at 31.12.2011,
nego Banku wynosiła, na dzień 31.12.2011 r., ponad 1 mi‑
exceeded 1 billion Polish zloty, including PLN 998 812
liard złotych, w tym 998 812 tys. zł w segmencie klientów
thousand in the non-financial client segment and
niefinansowych i 48 041 tys. zł w segmencie jednostek sa‑
PLN 48 041 thousand in the segment of self-government
morządowych, które to segmenty stanowiły przeważającą
units, and those two segments accounted for the major
TAB. 7. Portfel kredytów SGB‑Banku S.A. na dzień 31.12.2011 r. / Credit portfolio of SGB‑Bank S.A. as at 31.12.2011
Wyszczególnienie / Specification
Sektor niefinansowy, w tym: / Non-financial sector, including:
osoby fizyczne / personal clients
przedsiębiorstwa i spółki / enterprises and business entities
Portfel Kredytowy
Credit portfolio
Struktura [%]
Structure [%]
3 584 444
74,1
327 519
6,8
1 953 285
40,4
przedsiębiorcy indywidualni / self-employed professionals
301 256
6,2
rolnicy / farmers
991 891
20,5
10 493
0,2
870 405
18,0
inne / other
Sektor budżetowy / State owned sector
Całkowita wielkość portfela kredytowego
Total volume of the credit portfolio
4 833 930
Portfel na koniec 2010 roku / Credit volume at the end of 2010
3 171 857
Dynamika 2011/2010 / Dynamics 2011/2010
152,4%
część (97,9%) portfela kredytów MR Banku. Wartość port‑
part (97.9%) of the MR Bank credit portfolio. The portfo‑
fela SGB‑Banku S.A. kredytów udzielonych podmiotom
lio volume of SGB‑Bank S.A. loans sanctioned to non-
niefinansowym i budżetowym na koniec 2011 roku wy‑
financial and state owned units as at the end of 2011 was
niosła 4 454 849 tys. zł, przewyższając o 58,71% wartość
PLN 4 454 849 thousand, up 58.71% on the volume from
DZIAŁALNOŚĆ BIZNESOWA
BUSINESS OPERATIONS
3.
28
ANNUAL
REPORT
2011
z końca 2010 roku. W portfelu klientów niefinansowych
the end of 2010. In the non-financial clients portfolio, the
dominowały kredyty udzielone podmiotom gospodarczym,
dominant part was formed by loans to business entities,
ich udział w portfelu wyniósł 67,3%. Portfel uzupełniały
and their share in the portfolio was 67.3%. The portfolio
kredyty dla osób fizycznych – 6,8% oraz kredyty dla jed‑
was supplemented with loans to personal clients (6.8%)
nostek samorządu terytorialnego – 18%. Pozostałe dane
and loans to self-government units (18%). The remaining
liczbowe zawiera tabela nr 7.
numeric data is included in table no. 7.
Współpraca z instytucjami zewnętrznymi
Co-operation with external institutions
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa
Agricultural Restructuring and Modernization
Agency (ARMA)
W
roku 2011Banki Spółdzielczej Grupy Bankowej
udzieliły 5 657 kredytów inwestycyjnych z dopłata‑
mi ARiMR do oprocentowania na łączną kwotę 735 378,9
I
n 2011, Banks of the Spółdzielcza Grupa Bankowa
sanctioned 5 657 investment loans with ARMA interest
subsidies for the total amount of PLN 735 378.9
tys. zł. W tej liczbie znalazło się 292 umów zawartych
thousand. This number included 292 loans granted by
przez SGB‑Bank S.A. na łączną kwotę 129 287,7 tys. zł.
SGB‑Bank S.A. for the total amount of PLN 129 287.7
W roku 2011 Banki grupy SGB udzieliły 11 087 kredytów
thousand. In 2011, Banks of the SGB group sanctioned
klęskowych na łączną kwotę 334 957,3 tys. zł, z czego 22
11 087 calamity loans for the total amount of PLN 334
kredyty klęskowe na kwotę 1 617 tys. zł stanowiły kredyty
957.3 thousand, of which 22 calamity loans totaling
udzielone przez SGB‑Bank S.A. Największym zaintere‑
PLN 1 617 thousand were sanctioned by SGB‑Bank S.A.
sowaniem klientów grupy SGB w 2011 roku cieszyły się
The biggest interest of clients of SGB group in 2011 was
kredyty z linii nKZ na zakup użytków rolnych (34%) oraz
raised by loans from the nKZ line for the purchase of
z linii nMR na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa
farming land (34%) and the nMR line for creating or fur‑
rolnego przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia
nishing of a farming business by people under 40 years
(37%). Udział poszczególnych linii kredytów preferencyj‑
of age (37%). The share of individual lines of preferential
nych w portfelu kredytów inwestycyjnych z dopłatami do
loans in the subsidized investment credit portfolio is
oprocentowania przedstawia rysunek nr 3.
shown in figure 3.
RYS. 3. Struktura portfela kredytów z dopłatami ARiMR na koniec roku 2011
FIG. 3. Structure of ARMA subsidized loans as at the end of 2011
Młody Rolnik / Young Farmer
37%
34%
Kupno ziemi / Purchase of land
Nowe technologie / New technologies
Gospodarstwa rodzinne / Family farms
5%
10%
2%
12%
Inwestycyjne podstawowe / Basic investment
Pozostałe linie / Other lines
29
RAPORT
ROCZNY
2011
Z uruchomionej we wrześniu 2010 roku nowej formy po‑
The new form of public support from ARMA, launched
mocy publicznej z ARiMR, polegającej na dopłatach do
in September 2010 and consisting in subsidies to partial
częściowej spłaty kapitału kredytów inwestycyjnych (CSK),
repayment of investment loans capital (CSK), was used in
w 2011 roku skorzystały 192 podmioty – łączna wartość
2011 by 192 entities – the total value of agreements was
umów wyniosła 18 805,9 tys. zł.
PLN 18 805.9 thousand.
Globalna kwota dopłat uzyskanych przez banki SGB
The total amount of subsidies acquired from the Agency
z Agencji w roku 2011 wyniosła 285 595 tys. zł, na co zło‑
by SGB banks in 2011 was PLN 285 595 thousand, and
żyły się:
consisted of the following:
• 232 677 tys. zł w formie kredytów inwestycyjnych
• PLN 232 677 thousand in form of interest subsidized
z dopłatami do oprocentowania (wzrost o 26,14%),
investment loans (growth by 26.14%),
• 48 846 tys. zł w formie kredytów klęskowych (spadek
• PLN 48 846 thousand in form of calamity loans
o 17,45%),
(reduction by 17.45%),
• 4 073 tys. zł w formie kredytów z częściową spłatą
• PLN 4 073 thousand in form of partial capital
kapitału (wzrost o 1522%).
repayment loans (growth by 1522%).
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
W
2011 roku SGB‑Bank S.A. kontynuował współpracę
z EFRWP polegającą na finansowaniu ze środków
EFRWP budowy i modernizacji dróg publicznych, gmin‑
nych i powiatowych, leżących na terenach wiejskich oraz
The European Fund for the Development of Polish
Villages (EFDPV)
I
n 2011, SGB‑Bank S.A. continued co-operation with
EFDPV based on financing the development and mo‑
dernization of public, municipal and district roads located
pozarolniczej działalności gospodarczej na terenach wiej‑
in rural areas as well as non-farming business activity
skich w ramach linii Wiarygodny Partner. Stan portfela
conducted in rural areas from the EFDPV funds, within
kredytów udzielonych ze środków EFRWP na koniec 2011
the Reliable Partner line. The volume of credit portfo‑
roku przedstawia tabela nr 8.
lio granted from EFDPV funds, as at the end of 2011, is
shown in table no. 8.
TAB. 8. Struktura kredytów ze środków EFRWP na 31.12.2011 r. / Structure of loans from EFDPV funds as at 31.12.2011
Liczba kredytów
Number of loans
Saldo zadłużenia
Credit balance
427
30 940 755
77
585 644
Drogi / Roads
117
13 403 887
Woda / Water
38
3 603 140
Oświata / Education
23
4 624 372
Wiarygodny Partner / Reliable Partner
Agroturystyka / Agro-tourism
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
W
The National Fund of Environmental Protection
and Water Management (NFEP&WM)
roku 2011 kontynuowano rozpoczętą w czerwcu
2010 roku współpracę z NFOŚiGW w zakresie czę‑
ściowej spłaty kapitału kredytów udzielanych przez Banki
I
n 2011, a co-operation with NFEP&WM started in June
2010 was continued in the area of partial repayment of
capital of loans granted by Banks of SGB for the purchase
SGB na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób
and installation of solar collectors by personal clients and
fizycznych i wspólnot mieszkaniowych. W 2011 roku Banki
housing communities. In 2011, Banks of SGB sanctioned
DZIAŁALNOŚĆ BIZNESOWA
BUSINESS OPERATIONS
3.
30
ANNUAL
REPORT
2011
SGB udzieliły 2 565 kredytów na łączną kwotę 40 208,5
2 565 loans for the total value of PLN 40 208.5 thousand.
tys. zł. W roku 2010 liczby te wynosiły analogicznie: 328
In 2010, these numbers were correspondingly at the fo­
oraz 4 440 tys. zł.
llowing levels: 328 and PLN 4 440 thousand.
Bank Gospodarstwa Krajowego
Bank Gospodarstwa Krajowego
(National Economy Bank)
W
trakcie roku SGB‑Bank S.A. współpracował z BGK
w zakresie:
• kredytów mieszkaniowych Rodzina na swoim,
• kredytów studenckich,
• kredytów z premią ze środków Funduszu Termomo‑
dernizacji i Remontów,
O
ver the year, SGB‑Bank S.A. co-operated with BGK
in the following areas:
• housing loans Rodzina na swoim (Family owned),
• student loans,
• loans with the premium from the funds of the
• kredytów z premią technologiczną.
Thermomodernization and Repair Fund,
• loans with the technology premium.
Banki SGB udzieliły 152 kredyty Rodzina na swoim na
kwotę 23 403,7 tys. zł oraz 242 kredyty studenckie na
Banks of SGB granted 152 loans Family owned for the
kwotę 3 713,4 tys. zł. W grudniowym naborze wniosków
total amount of PLN 23 403.7 thousand and 242 student
na kredyt technologiczny zrzeszenie SGB złożyło 44 wnio‑
loans for the total amount of PLN 3 713.4 thousand. In
ski na kwotę 123 844,3 tys. zł, co stanowi 7,65% wartości
the December draft of applications for the technology
wszystkich wniosków złożonych przez banki (18 banków
loans, the SGB Association submitted 44 applications
złożyło łącznie 627 wniosków na 1 619 573 tys. zł).
for the total amount of PLN 123 844.3 thousand, which
accounted for 7.65% of the value of all applications sub‑
Instytucje zagraniczne
W
zakresie współpracy z instytucjami zagranicznymi
mitted by banks (18 banks submitted in total 627 appli‑
cations for the total amount of PLN 1 619 573 thousand).
w roku 2011 w okresie spłaty znajdowały się linie:
• Linia Banku Rady Europy (CEB) i Banku Kreditanstalt
für Wiederaufbau Bankengruppe (KfW) na finanso‑
wanie mikro- i małych przedsiębiorstw na łączną
kwotę 5 000 tys. EUR,
• Linia Banku Rady Europy (CEB) i Banku Kreditanstalt
Foreign institutions
I
n the area of co-operation with foreign institutions, in
2011 the following lines were being repaid:
• Line of the Council of Europe Bank (CEB) and Kre‑
ditanstalt für Wiederaufbau Bankengruppe (KfW) for
für Wiederaufbau Bankengruppe (KfW) na finanso‑
financing micro and small enterprises for the total
wanie projektów infrastruktury komunalnej w Polsce
amount of EUR 5 000 thousand,
na łączną kwotę 10 000 tys. EUR,
• Linia Banku Credit Cooperatif na finansowanie mikroi małych przedsiębiorstw o wartości 30 000 tys. zł.
• Line of the Council of Europe Bank (CEB) and Kre‑
ditanstalt für Wiederaufbau Bankengruppe (KfW) for
financing municipal infrastructure projects in Poland
for the total amount of EUR 10 000 thousand,
W 2011 roku SGB‑Bank S.A. podjął starania o uzyska‑
• Line of the Credit Cooperatif Bank for financing
nie w Credit Cooperatif linii kredytowej w wysokości
micro and small enterprises for the total amount of
5 000 tys. EUR z przeznaczeniem na udzielanie kre‑
PLN 30 000 thousand.
dytów na finansowanie i/lub refinansowanie rozwoju
prowadzonej działalności gospodarczej oraz kre‑
In 2011, SGB‑Bank S.A. started efforts to acquire a credit
dytów obrotowych dla MiŚP, prowadzących rachun‑
line from Credit Cooperatif in the amount of EUR 5 000
ki w SGB‑Banku S.A. Bank zainicjował też rozmowy
thousand to be appropriated for sanctioning loans for fi‑
z Council of Europe Development Bank (CEB) na temat
nancing and/or refinancing the development of conducted
uruchomienia linii kredytowych na tworzenie i ochronę
business activity and working capital loans for SME busi‑
31
RAPORT
ROCZNY
2011
miejsc pracy oraz na poprawę warunków życia na ob‑
nesses operating their accounts in SGB‑Bank S.A. The
szarach miejskich i wiejskich, w tym – na finansowanie
Bank also initiated negotiations with the Council of Eu‑
sektora publicznego.
rope Development Bank (CEB) on launching credit lines
W zakresie dotacyjnych środków unijnych prowadzono
for creating and protecting jobs as well as for improving
bieżącą pomoc i doradztwo dla klientów SGB‑Banku S.A.
living standards in urban and rural areas, including loans
oraz zrzeszonych Banków Spółdzielczych, chcących sko‑
for financing the public sector.
rzystać z funduszy unijnych oraz sprawowano meryto‑
In the area of the subsidized EU funds, current support
ryczny nadzór nad Punktami Doradztwa Unijnego.
and advisory was provided to clients of SGB‑Bank S.A. as
well as to associated Co-operative Banks which wanted to
take advantage of the EU funds and business supervision
was exercised over the EU Advisory Outlets.
B. DZIAŁALNOŚĆ LOKACYJNA
B. DEPOSIT BUSINESS
W
I
2011 roku aktywność Banku na rynku finansowym
polegała głównie na lokowaniu wolnych środków
w dłużne papiery wartościowe oraz, w ograniczonym za‑
n 2011, the activity of the Bank on the financial market
was mainly based on depositing free funds by way of
purchasing debt securities and, in a limited scope, short-
kresie, w krótkoterminowe lokaty międzybankowe. Udział
term interbank deposits. The share of funds deposited in
w sumie bilansowej środków ulokowanych na rynku fi‑
the financial market in the balance sheet total, as at 31
nansowym wyniósł na dzień 31 grudnia 2011 roku 44%
December 2011, was 44%, which was up 4.1 b.p. on the
i wzrósł w porównaniu z rokiem poprzednim o 4,1 p.p.
previous year. The balance of interbank deposits at the
Stan lokat międzybankowych na koniec 2011 roku wynosił
end of 2011 was PLN 212 065.2 thousand and it was up
212 065,2 tys. zł i był wyższy od stanu na koniec poprzed‑
136.6% on the balance as at the end of the previous year.
RYS. 4. Struktura aktywów uplasowanych na rynku finansowym na dzień 31.12.2011 r.
FIG. 4. Structure of assets deposited in the financial market as at 31.12.2011
3%
3%
Obligacje Skarbu Państwa / State Tresury bonds
2%
Bony pieniężne / Cash bills
50%
13%
Papiery komercyjne / Commercial securities
Bony skarbowe / T-bills
8%
J. u. w funduszach inwestycyjnych
Participation units in investment funds
21%
Obligacje komunalne / Municipal bonds
Lokaty międzybankowe / Interbank deposits
niego roku o 136,6%. Na portfel papierów wartościowych
The securities portfolio was mainly composed of securi‑
składały się przede wszystkim papiery emitowane przez
ties issued by the State Treasury and the National Bank of
Skarb Państwa oraz bony pieniężne NBP – łącznie sta‑
Poland T-bills – in total, they accounted for 81% of the se‑
nowiły one 81% portfela papierów wartościowych. Na
curities portfolio. As at 31.12.2011, the balance of T-bills
31.12.2011 roku stan bonów skarbowych wynosił 372 449,9
was PLN 372 449.9, the balance of Treasury bonds was
tys. zł, stan obligacji skarbowych wynosił 2 166 510,3 tys.
PLN 2 166 510.3 thousand, and the balance of cash bonds
zł, a stan bonów pieniężnych wynosił 899 550,1 tys. zł.
was PLN 899 550.1 thousand.
DZIAŁALNOŚĆ BIZNESOWA
BUSINESS OPERATIONS
3.
32
ANNUAL
REPORT
2011
W 2011 roku SGB‑Bank S.A. dynamicznie rozwijał działal‑
In 2011, SGB‑Bank S.A. was dynamically developing
ność na rynku emisji nieskarbowych papierów dłużnych.
its activity on the market of non-Treasury securities.
Przeprowadzono 12 emisji obligacji komunalnych o łącz‑
12 issues of municipal bonds were organized with the
nej wartości 53 700 tys. zł oraz 7 emisji obligacji komercyj‑
total value of PLN 53 700 thousand as well as 7 issu‑
nych, których łączna wartość wyniosła 124 800 tys. zł. Na
es of commercial bonds, the total value of which was
koniec grudnia 2011 roku wartość papierów komercyjnych
PLN 124 800 thousand. At the end of December 2011,
w portfelu banku wynosiła 521 590,6 tys. zł, a obligacji ko‑
the value of commercial securities in the bank’s portfo‑
munalnych 146 931,9 tys. zł. Ponadto Bank lokował wolne
lio totaled PLN 521 590.6 thousand and municipal bonds
środki w jednostki uczestnictwa w funduszach inwesty‑
– PLN 146 931.9 thousand. Besides, the Bank deposited
cyjnych. Wartość tych lokat w bilansie Banku na dzień
free funds in participation units of investment funds. The
31 grudnia 2011 roku wynosiła 112 724,3 tys. zł.
value of such deposits in the Bank’s balance sheet as at
31 December 2011 was PLN 112 724.3 thousand.
C. DEPOZYTY BANKÓW
SPÓŁDZIELCZYCH
C. DEPOSITS OF CO-OPERATIVE
BANKS
U
T
zyskane w 2011 roku przyrosty wartości portfela depo‑
zytów Banków Spółdzielczych w przeważającym stop‑
niu były efektem połączenia z MR Bankiem S.A. i, będącej
he growth of value in the deposit portfolio of Co-ope‑
rative Banks achieved in 2011 was mainly the result
of a merger with MR Bank S.A. and arising from that
konsekwencją tego połączenia, zwiększonej liczebności
merger higher number of Banks associated with SGB.
Banków zrzeszonych w SGB. Średni stan lokat przyjętych
The average balance of deposits made by Co-operative
od Banków Spółdzielczych był równy 5 960 659,1 tys. zł,
Banks equaled PLN 5 960 659.1 thousand, which means
co oznacza przyrost o 31,2% w stosunku do roku 2010. Na
a growth by 31.2% as compared to 2010. As at 31.12.2011,
dzień 31.12.2011 roku stan lokat pozyskanych od Banków
the balance of deposits acquired from Co-operative Banks
Spółdzielczych wynosił 7 409 769,8 tys. zł, oznacza to przy‑
was PLN 7 409 769.8 thousand, which meant a growth by
rost o 38% w porównaniu do końca roku 2010. Średnie saldo
38% as compared to the end of 2010. The average ba‑
na rachunkach bieżących Banków Spółdzielczych w 2011
lance in current accounts of Co-operative Banks in 2011
roku kształtowało się na poziomie 233 311,5 tys. zł, co
was at the level of PLN 233 311.5 thousand, which meant
oznacza wzrost o 10,4% w stosunku do roku 2010. Na dzień
a growth by 10.4% as compared to 2010. As at 31.12.2011,
31.12.2011 roku stan na rachunkach bieżących Banków
the balance in current accounts of Co-operative Banks
Spółdzielczych wynosił 273 465,2 tys. zł, co oznacza wzrost
totaled PLN 273 465.2 thousand and it was up 27.4% on
o 27,4% w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2010 roku.
the situation as at 31.12.2010.
RYS. 5. Struktura terminowa depozytów przyjętych od Banków Spółdzielczych na dzień 31.12.2011 r.
FIG. 5. Structure of term deposits acquired from Co-operative Banks as at 31.12.2011
do 1 m-ca / up to 1 month
17%
1–3 m-cy / 1–3 months
7%
66%
10%
0%
3–6 m-cy / 3–6 months
6–12 m-cy / 6–12 months
powyżej roku / over 1 year
33
RAPORT
ROCZNY
2011
W 2011 roku jednorazowo wprowadzono zmiany w ofer‑
In 2011, there was one change in the deposit offering
cie depozytowej dla Banków Spółdzielczych. Z dniem
for Co-operative Banks. As of 19 December 2011, pre‑
19 grudnia 2011 roku zmieniono dotychczas stosowane
viously applied margins were changed, which made the
marże, uatrakcyjniając w ten sposób ofertę dla Banków
offer for Co-operative Banks more attractive for depo‑
Spółdzielczych na lokatach o terminach do 3 miesięcy
sits with maturity of under 3 months inclusive, and in‑
włącznie oraz obniżając oprocentowanie dla depozytów
terest rates for deposits with maturity of over 3 months
o terminach powyżej 3 miesięcy.
were reduced.
Stan ogółem środków pozyskanych od Banków Spół‑
The total balance of funds acquired from Co-operative
dzielczych w bilansie na dzień 31.12.2011 r. ukształto‑
Banks in the balance sheet as at 31.12.2011 was at the
wał się na poziomie 7 683 324,9 tys. zł, co stanowiło
level of PLN 7 683 324.9 thousand, which accounted
76% sumy bilansowej (w 2010 roku udział ten wyno‑
for 76% of the balance sheet total (in 2010, this share
sił 77%).
was 77%).
D. DEPOZYTY PODMIOTÓW
NIEFINANSOWYCH
I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
D. DEPOSITS OF NON-FINANCIAL
ENTITIES AND STATE-OWNED
UNITS
W
I
2011 roku wartość portfela wzrosła o 289 234 tys.
zł, wykazując dynamikę 194,8%. Istotny wpływ na
przyrost portfela depozytowego miało połączenie Banków
n 2011, the portfolio volume grew by PLN 289 234
thousand, showing a dynamics of 194.8%. The major
impact on the growth of the deposit portfolio was exerci‑
zrzeszających. Portfel depozytowy przejęty z MR Banku
sed by the merger of the associating Banks. In December
S.A. w procesie połączenia stanowił na koniec grudnia
2011, the deposit portfolio acquired from MR Bank S.A.
2011 roku 41,4% ogólnej wartości portfela depozytowe‑
in the merger process accounted for 41.4% of the total
go podmiotów niefinansowych i jednostek budżetowych.
value of deposit portfolio of non-financial entities and
Szczegółowa struktura portfela przedstawiona jest w ta‑
state-owned units. The detailed portfolio structure is
beli nr 9.
shown in table no. 9.
TAB. 9. Depozyty w SGB‑Banku S.A. w latach 2010 i 2011 – sektor niefinansowy i sektor budżetowy (depozyty, bez linii
kredytowych, zabezpieczeń pieniężnych, innych zobowiązań, korekt wartości i odsetek)
Deposits in SGB‑Bank S.A. in the years 2010 and 2011 – non-financial and state-owned sector (deposits, less
credit lines, cash collateral, other liabilities, value adjustments and interest)
31.12.2010
31.12.2011
Dynamika
Change
Depozyty – sektor niefinansowy / Deposits – non-financial sector
271 075
524 692
193,6%
Depozyty złotowe / Deposits in PLN
254 186
495 634
195%
A'vista złotowe / PLN demand
107 675
216 192
200,8%
Terminowe złotowe / PLN term
146 511
279 442
190,7%
16 889
29 058
172,1%
A'vista walutowe / FX demand
8 706
14 711
169%
Terminowe walutowe / FX term
8 183
14 347
175,3%
Depozyty walutowe / Deposits in foreign currencies
DZIAŁALNOŚĆ BIZNESOWA
BUSINESS OPERATIONS
3.
34
ANNUAL
REPORT
2011
TAB. 9. Depozyty w SGB‑Banku S.A. w latach 2010 i 2011 – sektor niefinansowy i sektor budżetowy (depozyty, bez linii
kredytowych, zabezpieczeń pieniężnych, innych zobowiązań, korekt wartości i odsetek)
Deposits in SGB‑Bank S.A. in the years 2010 and 2011 – non-financial and state-owned sector (deposits, less
credit lines, cash collateral, other liabilities, value adjustments and interest)
31.12.2010
31.12.2011
Dynamika
Change
33 993
69 610
204,8%
A'vista / Demand
16 123
8 797
54,6%
Terminowe / Term
17 870
60 813
340,3%
305 068
594 302
194,8%
A'vista / Demand
132 504
239 700
180,9%
Terminowe / Term
172 565
354 602
205,5%
Depozyty – sektor budżetowy / Deposits – state-owned sector
Depozyty – sektor niefinansowy, sektor budżetowy
Deposits – non-financial and state-owned sector
4. DZIAŁALNOŚĆ APEKSOWA
APEX BUSINESS
4.
DZIAŁALNOŚĆ APEKSOWA
APEX BUSINESS
A. WSPARCIE
INFRASTRUKTURALNE
37
B. WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE
KART, BANKOMATÓW
I ROZLICZEŃ
C. PROMOCJA I MARKETING
42
46
D. WSPARCIE KAPITAŁOWE
BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH
50
A. INFRASTRUCTURAL SUPPORT
37
B. CO-OPERATION ON CARDS,
ATMS AND SETTLEMENTS
42
C. PROMOTION AND MARKETING
46
D. EQUITY SUPPORT
FOR CO-OPERATIVE BANKS
50
36
ANNUAL
REPORT
2011
Postęp rodzi się
tam, gdzie łączy się
pasja z wiedzą.
Progress is born where
passion connects with
expertise.
Otto Lilienthal był pierwszym człowiekiem, który wzbił się
w powietrze, poleciał i bezpiecznie wylądował. Precyzyjnie
opisał lot bociana, przeprowadził liczne eksperymenty
aerodynamiczne, a także usypał 15-metrowe stożkowe
wzgórze, aby móc wpędzać w ruch swoje konstrukcje. Udało mu się wzbić na wysokość 350 metrów. Wykonał
ponad 2000 lotów szybowcem.
Otto Lilienthal was the first man to fly in the air and land
safely. He described in detail the flight of a stork, he made a number of aerodynamic experiments and he built a 15-meter high cone hill to be able to put his machines in motion. He managed to fly 350 meters high. He made over 2000 glider flights.
4.
37
DZIAŁALNOŚĆ APEKSOWA
APEX BUSINESS
A. WSPARCIE INFRASTRUKTURALNE
A. INFRASTRUCTURAL SUPPORT
Wdrożenie def3000 w pilotażowych
Bankach Spółdzielczych
Implementation of def3000 in pilot
Co-operative Banks
W
I
2011 roku podpisano umowy na wdrożenia syste‑
mu def3000 z migracją danych z systemu podsta‑
wowego oraz systemu bankowości elektronicznej z sze‑
n 2011, agreements were signed for the implementation
of def3000 system with a migration of data from the
core system and the electronic banking system with six
ścioma Bankami Spółdzielczymi. W listopadzie 2011 roku
Co-operative Banks. In November 2011, implementation
zakończono wdrożenie def3000 w pierwszym z nich.
of def3000 system was finished in the first one. In the
W pozostałych pięciu Bankach prace realizowane były
remaining five, the work was conducted in line with the
zgodnie z harmonogramem, a ich zakończenie przewi‑
schedule, and its completion is envisaged in 2012. The
dziane jest w roku 2012. Komitet Sterujący ds. rozwoju
Steering Committee for the development of def3000 sys‑
systemu def3000 i jego wdrożeń w Bankach Spółdziel‑
tem and its implementation in Co-operative Banks had
czych odbył w roku 2011 siedem spotkań, na których
seven meetings in 2011, at which information was co­
przyjmowano informacje i podejmowano ustalenia w za‑
mmunicated and arrangements were made in respect of
kresie realizowanych wdrożeń. Komitet Sterujący przyj‑
the conducted implementation. The Steering Committee
mował i analizował także informacje oraz uwagi doty‑
also received and analyzed information and comments
czące eksploatacji def3000, użytkowanego w pierwszym
on operation of def3000 system used in the first pilot
pilotażowym Banku Spółdzielczym, którego wdrożenie
Co-operative Bank, the implementation of which was fi‑
zakończono w roku 2010.
nished in 2010.
W roku 2011 zakończył się realizowany przez Bank, we
In 2011, a training project for Co-operative Banks was
współpracy z BODiE Sp. z o.o., projekt szkoleniowy dla
finished, which was operated by the Bank in co-opera‑
Banków Spółdzielczych pt. Nowe kompetencje infor‑
tion with BODiE Sp. z o.o., under the name of New IT
matyczne wsparciem konkurencyjności Banków Spół‑
competence as a support for the competitive position of
dzielczych. Projekt był dofinansowany z Europejskiego
Co-operative Banks. The project was subsidized from
Funduszu Społecznego na podstawie umowy z Polską
the European Social Fund on the basis of an agreement
Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Całkowita wartość
signed with Polish Agency of Enterprise Development.
projektu zgodnie z umową o dofinansowanie wynosiła
The total value of the project in line with the financing
2 692,3 tys. zł, w tym, w formie dotacji: 2 144,3 tys. zł.
agreement was PLN 2 692.3 thousand, of which PLN
W dwuletnim okresie trwania projektu, do września 2011
2 144.3 thousand was subsidized. Within the project, in
roku przeszkolono 940 pracowników 35 Banków Spół‑
a period from autumn 2009 until September 2011, the
dzielczych. Firma audytorska prowadząca audyt projektu
training was attended by 940 participants from 35 Co-ope­
z ramienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
rative Banks. An auditor company conducting the audit of
przyznała jego realizacji w roku 2011 najwyższą z możli‑
the project on behalf of the Polish Agency for Enterprise
wych do uzyskania ocen.
Development allocated the highest possible grade to the
project realization in 2011.
DZIAŁALNOŚĆ APEKSOWA
APEX BUSINESS
4.
RAPORT
ROCZNY
2011
38
ANNUAL
REPORT
2011
Hosting
Hosting
W
I
roku 2011 SGB‑Bank S.A. zaoferował Bankom
Spółdzielczym usługę polegającą na korzystaniu
z infrastruktury podstawowego i zapasowego Centrum
n 2011, SGB‑Bank S.A. offered to Co-operative Banks
a service consisting in using the infrastructure of the
basic and the back-up Data Processing Center (DPC)
Przetwarzania Danych (CPD) oraz mocy obliczeniowej
and computing powers of servers and matrix resources.
serwerów i zasobów macierzowych. Każde z centrów wy‑
Each of the centers is equipped with an air-conditioning
posażone jest w system klimatyzacji i zasilania z zespołem
system and power supply with a UPS unit and a back-
UPS i zapasowym generatorem prądotwórczym, system
up power generating machine, access control system,
kontroli dostępu, system całodobowego dozoru, system
round-the-clock supervision system, early fire risk de‑
wczesnego wykrywania zagrożenia pożarowego i automa‑
tection system and automatic fire extinguishing system.
tycznego gaszenia ognia. Udostępnianie mocy obliczenio‑
Computing powers of servers and matrix resources are
wej serwerów i zasobów macierzowych realizowane jest
made available on separate virtual servers accessible
na wydzielonych i dostępnych tylko pracownikom Banków
only to employees of Co-operative Banks and matrix
Spółdzielczych serwerach wirtualnych i zasobach ma‑
resources connected to the SAN network. The hosting
cierzowych podłączonych do sieci SAN. Oferta hostingu
offer also includes a service of creating backup copies.
zawiera również usługę tworzenia kopii backup. Służby
IT units of a Co-operative Bank fully administer the ser­
informatyczne Banku Spółdzielczego w pełni administrują
ver and applications running on the server – the main‑
serwerem i uruchomionymi na nim aplikacjami – serwis
tenance and provision of the computer equipment and
i utrzymanie sprzętu komputerowego oraz infrastruktury
DPC infrastructure is the responsibility of SGB‑Bank S.A.
CPD leży po stronie SGB‑Banku S.A. Pracownicy SGB-
Employees of SGB-Bank S.A. servicing DPC do not have
-Banku obsługujący CPD nie mają dostępu do danych
access to the data and systems utilized on a hosted ser­
i systemów eksploatowanych na hostowanym serwerze.
ver. A Co-operative Bank is responsible for ensuring
Bank Spółdzielczy odpowiada za zapewnienie licencji na
a license for software for the operating system, data
oprogramowanie systemu operacyjnego, baz danych,
bases, tool and application software. As of 01.10.2011,
oprogramowania narzędziowego i aplikacyjnego. Od
the service is used by one Co-operative Bank in a full
01.10.2011 roku z usługi w pełnym wymiarze korzysta je‑
scope. The bank uses the main and the back-up center
den Bank Spółdzielczy. Bank użytkuje udostępnione przez
provided by SGB‑Bank S.A., where most of its services
SGB‑Bank S.A. centrum główne i zapasowe, do których
were transferred, including electronic banking, operation
przeniósł większość usług, w tym bankowość elektro‑
of the main banking system and electronic settlements,
niczną, obsługę głównego systemu bankowego i rozliczeń
authorization and reporting system together with data
elektronicznych, system autoryzacji i sprawozdawczości
archiving for those systems. At the end of the year, work
wraz z archiwizowaniem danych tych systemów. W końcu
was in progress to provide a back-up server for the main
roku trwały prace nad udostępnieniem serwera zapaso‑
banking system of the second client.
wego głównego systemu bankowego dla drugiego klienta.
Zarządzanie Siecią WAN
WAN network management
I
A
nnym rozwiązaniem przygotowanym w 2011 roku
przez SGB‑Bank S.A. była skierowana do Banków
Spółdzielczych oferta zarządzania siecią WAN.
nother solution prepared in 2011 by SGB‑Bank S.A.
was an offer of WAN network management addres‑
sed to Co-operative Banks. Within the above service,
W ramach powyższej usługi Bank Spółdzielczy powie‑
a Co-operative Bank requests SGB‑Bank S.A. to prepare
rza SGB-Bankowi S.A. przygotowanie koncepcji sieci
a concept of the WAN network and to complete optimized
WAN oraz skompletowanie łączy zoptymalizowanych
links from the point of view of data transfer and the size
pod kątem transferu danych i wielkości placówki.
of an outlet. On the basis of an agreement signed with
39
RAPORT
ROCZNY
2011
Na podstawie podpisanej z Bankiem Spółdzielczym
a Co-operative Bank (SLA) SGB‑Bank S.A.:
umowy (SLA) SGB‑Bank S.A.:
• purchases adequate equipment for the development
• kupuje odpowiedni sprzęt do budowy sieci WAN,
of the WAN network,
• zamawia łącza podstawowe i zapasowe,
• orders basic and back-up links,
• wykonuje instalację oraz konfiguruje sieć w placów‑
• performs installation and configures the network
kach Banku Spółdzielczego,
in Co-operative Bank’s outlets,
• serwisuje zainstalowany sprzęt,
• provides maintenance service of the installed
• monitoruje stan działania sieci w trybie całodobo‑
equipment,
wym,
• monitors operation status of the network in
• gwarantuje działanie sieci zgodne z umową SLA.
a round-the-clock mode,
• guarantees network operation in line with SLA.
W roku 2011 powyższa usługa została uruchomiona
w 21 placówkach pilotażowego Banku Spółdzielczego.
In 2011, the above service was launched in 21 outlets of
Rozpoczęto także realizację dwóch umów SLA z kolej‑
a pilot Co-operative Bank. Besides, the implementation of
nymi Bankami.
two other SLA agreements was started with next banks.
W związku z procesem łączenia zrzeszeń GBW S.A.
In connection with the process of merging the associa‑
i MR Banku S.A., specjalnie dla Banków Spółdzielczych
tions of GBW S.A. and MR Bank S.A., especially for co-
ze zrzeszenia MR Banku S.A. została przygotowana
-operative banks from the association of MR Bank S.A.,
usługa jednopunktowego zarządzania siecią WAN.
a service of one-point WAN network management was
Zainteresowanie tą usługą zgłosiło około 40 Banków
prepared. Interest in this service was reported by appro‑
Spółdzielczych. Według stanu na koniec 2011 roku wy‑
ximately 40 Co-operative Banks. As at the end of 2011,
konanych zostało 10 podłączeń, pozostałe były w trak‑
ten connections were made, the remaining ones were
cie realizacji.
in progress.
Poczta elektroniczna
Electronic mail
W
I
roku 2011 dokonano w SGB‑Banku S.A. zamiany
dotychczas użytkowanego systemu poczty elektro‑
nicznej – Lotus Notes – na nowoczesne rozwiązanie Mi‑
n 2011, in SGB‑Bank S.A. a change was introduced in
the area of the previously used electronic mail system
– Lotus Notes – and it was replaced with a more modern
crosoft Exchange 2010. Jego wdrożenie rozpoczęto pod
solution Microsoft Exchange 2010. Its implementation
koniec 2010 roku i zakończono w pierwszym półroczu
was started at the end of 2010 and it was finished in the
2011. Obecnie wszyscy pracownicy Banku posiadają do‑
first half of 2011. At present, all Bank’s employees have
stęp do nowoczesnego systemu pocztowego. Microsoft
access to a modern mail system. Microsoft Exchan‑
Exchange 2010 jest rozwiązaniem oferującym funkcjonal‑
ge 2010 is a solution offering functionality exceeding
ność wykraczającą poza wymianę poczty elektronicznej,
the exchange of e-mails, this is a system offering also
to system posiadający funkcje kalendarzy, organizowania
a function of calendars, meeting organizers, room booking
spotkań, rezerwacji pomieszczeń czy mechanizm zarzą‑
or the task management mechanism. The mail system
dzania zadaniami. System pocztowy uruchomiony został
was launched on a high-capacity equipment platform,
na wydajnej platformie sprzętowej, ma zapewnioną cało‑
it ensures full redundancy and it is characterized with
ściową redundancję i charakteryzuje się bardzo wysoką
very high efficiency and low failure frequency. This rela‑
wydajnością oraz niską awaryjnością. Dotyczy to zarówno
tes both to mail access servers (the so called CAS) and
serwerów dostępowych do poczty (tzw. CAS), jak i serwe‑
mail base servers.
rów bazy pocztowej.
DZIAŁALNOŚĆ APEKSOWA
APEX BUSINESS
4.
40
ANNUAL
REPORT
2011
W drugiej połowie 2011 roku SGB‑Bank S.A. zaoferował
In the second half of 2011, SGB‑Bank S.A. offered to the
zrzeszonym Bankom Spółdzielczym, korzystającym do‑
associated Co-operative Banks using to date other elec‑
tychczas z innych rozwiązań poczty elektronicznej, zamia‑
tronic mail solutions a change of the current solution to
nę używanego rozwiązania na Microsoft Exchange 2010
Microsoft Exchange 2010 on the basis of individual client
w oparciu o indywidualne licencje klientowskie i przy
licenses and with the use of equipment and software in‑
wykorzystaniu infrastruktury sprzętowej i programowej
frastructure of the mail servers of the associating Bank.
serwerów pocztowych Banku zrzeszającego. Bank zaofe‑
The Bank offered comprehensive support in adjusting
rował wszechstronne wsparcie w dostosowaniu systemu
the electronic mail system to individual requirements of
poczty elektronicznej do indywidualnych wymogów zain‑
Co-operative Banks interested in this offer. At the end of
teresowanym tą ofertą Bankom Spółdzielczym. Na koniec
2011, the offer of Microsoft Exchange 2010 mail service
2011 roku z oferty usługi poczty Microsoft Exchange 2010
was used by two Co-operative Banks.
korzystały dwa Banki Spółdzielcze.
CasePro
CasePro
W
I
2011 roku nastąpiło uruchomienie wersji produk‑
cyjnej systemu wspomagającego proces udzielania
kredytów CasePro. System wsparcia obsługi kredytów
n 2011, a production version of the system supporting
the process of loan sanctioning CasePro was launched.
The system for supporting loan servicing facilitates au‑
umożliwia automatyzację czynności związanych z obsługą
tomation of activities connected with processing of loan
wniosków kredytowych, w szczególności zapytań do baz
applications, in particular questions sent to external data
zewnętrznych, scoringu, wydruku dokumentów. W 2011
bases, scoring, document print-outs. In 2011, a pilot im‑
roku prowadzono pilotażowe wdrożenia w 3 Bankach Spół‑
plementation was conducted in 3 Co-operative Banks.
dzielczych. W systemie wdrożono obsługę kredytu gotów‑
The systems allows for processing cash loans, and work
kowego, przygotowywane jest wdrożenie kredytu inwesty‑
is also in progress to prepare the implementation of
cyjnego i kolejnych produktów kredytowych. Od II kwartału
inves­tment loans and other credit products. As of the
2012 roku planowane są wdrożenia systemu w kolejnych
second quarter of 2012, it is planned to implement the
Bankach Spółdzielczych. W trakcie roku prowadzono pra‑
system in other Co-operative Banks. During the year,
ce analityczne związane z integracją CasePro z systemami
analytical work was conducted in relation to integration of
bankowymi eksploatowanymi w Bankach SGB.
CasePro with banking systems operated in Banks of SGB.
CRM
CRM
W
2011 roku zakończono prace związane ze stworze‑
niem przez SGB‑Bank S.A. systemu klasy CRM,
oferującego Bankom Spółdzielczym standard dostęp‑
I
n 2011, work was completed in connection with the deve‑
lopment by SGB‑Bank S.A. of a CRM-class system offe‑
ring to Co-operative Banks a standard of service compar­
nych na rynku systemów innych producentów. Wykonano
able with other manufacturers’ systems available in the
również projekt integracji z innymi systemami informa‑
market. Also a project of integration with other IT systems
tycznymi będącymi źródłem danych dla systemu CRM.
acting as sources of data for the CRM system was prepa‑
Wdrożenie systemu CRM to korzyści w postaci zmniej‑
red. Implementation of the CRM system means benefits in
szania kosztów pozyskania nowych klientów i utrzyma‑
form of reducing costs of acquisition of new clients and kee­
nia dotychczasowych, a także zwiększenia efektywności
ping the existing ones, and also increasing the operational
operacyjnej. Opracowany dla Banków Spółdzielczej Grupy
eff­ectiveness. The system for managing relationship with
Bankowej system do zarządzania relacjami z klientami,
customers developed for the Banks of Spółdzielcza Grupa
posiada m.in. takie funkcjonalności, jak:
Bankowa has, among others, the following functionality:
• zbieranie kompleksowych informacji o klientach,
• collecting comprehensive information on clients,
41
RAPORT
ROCZNY
2011
• delegowanie zadań w zakresie zarządzania
• delegating tasks in the area of sales management,
sprzedażą,
• providing information on product saturation and
• dostarczanie informacji o nasyceniu produktami
customer segmentation,
i segmentacji klientów,
• delivering data on sales opportunities,
• dostarczanie danych o okazjach sprzedażowych,
• developing target groups of clients for marketing
• tworzenie grupy docelowej klientów do akcji
and information campaigns,
marketingowych i informacyjnych,
• analyzing sales generated in Banks.
• analizę sprzedaży realizowanej w Bankach.
System Dłużnicy
System Debtors
W
I
2011 roku uruchomiono wersję produkcyjną syste‑
mu wspomagającego wymianę danych z Banko‑
wym Rejestrem Związku Banków Polskich. System
n 2011, a production version was launched of a sys‑
tem supporting exchange of data with the Bank Reg‑
ister of the Polish Banks Association. The system Debtors
Dłużnicy umożliwia pracownikom SGB‑Banku S.A. oraz
allows employees of SGB‑Bank S.A. and Co-operative
Banków Spółdzielczych zrzeszenia SGB korzystanie za
Banks of the SGB association to use with the help of an
pomocą przeglądarki internetowej z Centralnej Bazy Da‑
Internet browser the Central Data Base of clients failing
nych klientów nie wywiązujących się ze swoich zobowią‑
to meet their financial obligations towards banks. Using
zań finansowych wobec banków. Korzystanie z systemu
the system Debtors substantially increases the safety of
Dłużnicy znacząco zwiększa bezpieczeństwo operacji
banking operations. By the end of 2011, access to the
bankowych. Do końca 2011 roku dostęp do systemu uzy‑
system was acquired by 28 Co-operative Banks of SGB.
skało 28 Banków Spółdzielczych SGB.
Wsparcie regulacyjne i narzędziowe
w obszarze kredytów
Regulation and tool support
in the credit area
W
I
ramach prac regulacyjnych związanych z działal‑
nością kredytową dokonano modyfikacji pod ką‑
tem znowelizowanej ustawy o kredycie konsumenckim
n the course of regulation work connected with lending
activity, a modification was made in the view of an
updated act on consumer loans to consumer loan
umów udzielania kredytów konsumenckich, polegające
agreements, consisting in, among others, erasing the
między innymi na usunięciu tzw. klauzul abuzywnych.
so called abusive clauses. Besides, model loan agree­
Ponadto dokonano uaktualnienia wzorów umów kre‑
ments were updated as well as regulations in respect
dytowych oraz regulacji dotyczących kredytów spe‑
of specialist loans in connection with a change of re‑
cjalistycznych w związku ze zmianą regulacji instytu‑
gulations of co-operating institutions and external re‑
cji współpracujących oraz przepisów zewnętrznych.
gulations. During the year, also Rules of granting loans
W trakcie roku zmodyfikowano również Zasady udzie‑
to institutional clients – Lending manual was changed
lania kredytów klientom instytucjonalnym – Podręcz‑
with a view to including changes connected with S Re‑
nik kredytowy, w celu uwzględnienia w nim zmian zwią‑
commendation, covering the need to supplement credit
zanych z Rekomendacją S, w tym uzupełnienia oceny
capacity assessment by FX risk and Interest rate risk
zdolności kredytowej o ryzyko walutowe i ryzyko stopy
assessment. Also, the procedure of granting loans for
procentowej. Modyfikacji podlegała również procedura
farming business was modified.
udzielania kredytów na działalność rolniczą.
Tools supporting sales were also enhanced, including
Rozbudowano narzędzia wspierające sprzedaż, w tym
loan calculators to cover, among others, the changed
kalkulatory kredytowe m.in. pod kątem zmienionych re‑
regulations, including the act on consumer loans.
gulacji, w tym, ustawy o kredycie konsumenckim. Kal‑
Calculators facilitate conducting an analysis of credit
DZIAŁALNOŚĆ APEKSOWA
APEX BUSINESS
4.
42
ANNUAL
REPORT
2011
kulatory umożliwiają przeprowadzenie analizy zdolności
capacity taking account of provisions of T Recommen‑
kredytowej, uwzględniając postanowienia Rekomendacji T
dation and they meet the requirements of the act on
oraz spełniają wymogi ustawy o kredycie konsumenckim.
consumer loans.
Komitet Portfela Projektów
Project Portfolio Committee
K
P
omitet Portfela Projektów, jako jednostka opiniotwór‑
czo-decyzyjna, ma na celu optymalizację zasobów
wykorzystywanych przy projektach realizowanych w Ban‑
roject Portfolio Committee, as an opinion-issuing and
decision-making unit, is meant to optimize resources
used during projects conducted across the Bank. The
ku. Komitet rekomenduje oraz wydaje decyzje w formie
Committee recommends and makes decisions in form of
stanowisk w sprawach dotyczących uruchomienia pro‑
statements in respect of issues connected with launching
jektów, akceptacji celu, parametrów projektów, zmian
new projects, accepting their targets, project parameters,
w projektach, otwarcia kolejnych etapów oraz zakoń‑
changes in projects, opening subsequent stages and fin­
czenia projektu. W trakcie roku 2011 Komitet zebrał się
ishing projects. During 2011, the Committee had 20 mee­
na 20 posiedzeniach. W trakcie roku otwarto 17 nowych
tings. During the year, 17 new projects were started, 13
projektów, 13 projektów zostało zakończonych, natomiast
projects were finished, while 21 projects (as at 31.12.2011)
21 projektów (wg stanu na 31.12.2011 r.) posiadało status
had the status „in progress”.
„w trakcie realizacji”.
B. WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE KART,
BANKOMATÓW I ROZLICZEŃ
B. CO-OPERATION ON CARDS, ATMS
AND SETTLEMENTS
Karty płatnicze
Payment cards
N
A
a koniec grudnia 2011 roku liczba kart Visa i Ma‑
sterCard wydanych przez Banki zrzeszone w Spół‑
dzielczej Grupie Bankowej wynosiła ponad 470 tysięcy.
s at the end of December 2011, the number of Visa
and MasterCard cards issued by Banks associated
with Spółdzielcza Grupa Bankowa was over 470
W 2011 roku kontynuowano proces migracji kart płat‑
thousand. In 2011, a process of migrating payment
niczych systemu Visa i MasterCard na technologię EMV.
cards of the Visa and MasterCard systems to EMV tech‑
Na koniec grudnia 2011 roku karty z mikroprocesorem
nology was continued. At the end of December 2011,
EMV stanowiły 95% wszystkich kart płatniczych funk‑
cards with EMV microprocessor accounted for 95% of
cjonujących w SGB, co było wynikiem lepszym o 20 p.p.
all payment cards operating in SGB, which was a result
RYS. 6. Liczba kart MasterCard i VISA wydanych przez SGB
FIG. 6. Number of MasterCard and VISA cards issued by SGB
ilość kart na dzień 31.12.2010
number of cards as at 31.12.2010
SYSTEM MASTERCARD
ilość kart na dzień 31.12.2011
number of cards as at 31.12.2011
SYSTEM VISA
43
RAPORT
ROCZNY
2011
od średniej notowanej w polskim sektorze bankowym.
better by 20 b.p. than the average recorded in the Polish
W ramach wdrożonej Strategii dla młodych, do końca
banking sector. Within the implemented Strategy for the
grudnia 2011 roku wydanych zostało ponad 5 tys. kart
young, by the end of December 2011, over 5 thousand
Visa Electron dla młodzieży. W pierwszym półroczu
Visa Electron cards for youth were issued. In the first
2011 roku zakończono wdrożenie multiaplikacyjnej
half of 2011, the implementation of a multi-application
karty przedpłaconej KKS Lech. Wydano i przekaza‑
pre-paid card KKS Lech was finished. Over 34 thousand
no klubowi KKS Lech ponad 34 tysiące kart. Ponadto
cards were issued and handed over to the sports club
w 2011 roku zaoferowano klientom Banku debetową
KKS Lech. Besides, in 2011 a payment debit card in
kartę płatniczą w technologii bezstykowej PayPass
a proximity technology PayPass was offered to the Ban‑
oraz nową funkcjonalność cashback dla debetowych
k’s clients as well as new functionality „cashback” for
kart płatniczych.
payment debit cards.
Liczba oraz wartość sumaryczna transakcji dokonanych
The number and summary volume of transactions made
w latach 2010 i 2011 kartami płatniczymi wydanymi przez
in the years 2010 and 2011 with payment cards issued by
SGB została przedstawiona w tabeli nr 10.
SGB is presented in table no. 10.
TAB. 10. Liczba i wartość transakcji wykonanych kartami MasterCard i VISA wydanymi przez SGB
Number and volume of transactions made with MasterCard and VISA cards issued by SGB
2010
2011
Dynamika 2011/2010
Change 2011/2010
Ilość
transakcji
No. of
transactions
Kwota
transakcji
Transaction
volume
Ilość
transakcji
No. of
transactions
Kwota
transakcji
Transaction
volume
Ilość
transakcji
No. of
transactions
Kwota
transakcji
Transaction
volume
5 756 059
1 391 593
7 039 485
1 664 118
122,30%
119,58%
VISA
10 845 260
3 783 913
15 550 400
5 428 628
143,38%
143,47%
Razem, w tym:
Total, of which:
16 601 319
5 175 507
22 589 885
7 092 747
136,07%
137,04%
5 146 237
591 216
7 689 287
891 749
149,42%
150,83%
11 455 082
4 584 290
14 900 598
6 200 998
130,08%
135,27%
MASTERCARD
bezgotówkowe
non-cash
gotówkowe
cash
W 2011 roku kontynuowano wdrażanie w Bankach Spół‑
In 2011, implementation of a system for servicing pay‑
dzielczych systemu służącego do obsługi kart płatniczych
ment cards was continued in Co-operative Banks, at
(na koniec grudnia 2011 roku usługa ta funkcjonowała
the end of December 2011, this service was operational
w 193 bankach), a także włączanie Banków Spółdzielczych
in 193 banks, as well as the inclusion of Co-operative
do systemu autoryzacji on-line. Według stanu na koniec
Banks in the on-line authorization system. As at the end
grudnia 2011 roku, autoryzację on-line posiadało 170 Ban‑
of December 2011, on-line authorization was available
ków Spółdzielczych, tj. ponad 80% członków zrzeszenia.
in 170 Co-operative Banks, i.e. over 80% of the associa‑
W związku z pojawiającym się ze strony Banków Spół‑
tion members.
dzielczych zapotrzebowaniem, Bank zrzeszający rozpo‑
In connection with the emerging need of Co-operative
czął prace nad wdrożeniem karty kredytowej MasterCard
Banks, the associating Bank started work on the imple‑
dla przedsiębiorstw i jednostek samorządowych. Rozpo‑
mentation of a credit card by MasterCard for business
DZIAŁALNOŚĆ APEKSOWA
APEX BUSINESS
4.
44
ANNUAL
REPORT
2011
częto również prace projektowe mające na celu wdro‑
clients and self-government units. Also design work was
żenie systemu 3D Secure, służącego do zabezpieczania
started with a view to implementing 3D Secure system,
transakcji internetowych.
meant for securing Internet transactions.
Bankomaty i terminale POS
ATMs and POS terminals
W
I
roku 2011 uruchomiono 64 nowe bankomaty w no‑
wych lokalizacjach (w tym 7 bankomatów wykorzy‑
stujących nowoczesną technologię biometryczną),
n 2011, 64 new ATMs were installed in new locations
(including 7 ATMs using modern biometric technology),
11 ATMs in old locations were replaced with new ones
11 bankomatów w starych lokalizacjach wymieniono na
and 14 used ATMs were moved to new locations. The
nowe, a 14 używanym bankomatom zmieniono lokaliza‑
network of SGB ATMs as at the end of December 2011
cje. Sieć bankomatów SGB na koniec grudnia 2011 roku
included 1 115 machines. Most ATMs were located in
osiągnęła liczbę 1 115 urządzeń. Większość bankomatów
bank outlets, while outside Banks 235 ATMs were in‑
zlokalizowano w placówkach bankowych, poza placówka‑
stalled (21%). As at the end of 2011, Spółdzielcza Sieć
mi Banków zainstalowanych było 235 bankomatów (21%).
Bankomatów (Co-operative ATM Network), covering
Na koniec roku 2011 Spółdzielcza Sieć Bankomatów,
also the ATMs of BPS S.A. association, included 3 396
w skład której wchodziły również bankomaty zrzeszenia
machines which allowed clients of both associations
BPS S.A., obejmowała 3 396 urządzeń umożliwiających
to withdraw cash without paying commission all over
klientom obu zrzeszeń bezprowizyjną wypłatę gotówki na
the country.
terenie całego kraju.
In 2011, after acquiring a certification of payment or‑
W 2011 roku, po uzyskaniu certyfikacji organizacji
ganizations, new options were initiated in ATMs of
płatniczych, uruchomiono w bankomatach oddziałów
SGB‑Bank S.A. branches: balance information request
SGB‑Banku S.A. funkcje: zapytanie o saldo i zmia‑
and change of PIN number for external cards, not issued
na PIN dla kart tzw. obcych, których wydawcą nie był
by SGB‑Bank S.A. Besides, work was performed to facili‑
SGB‑Bank S.A. Wykonano również prace umożliwiające
tate launching these options as of 1 January 2012 in ATMs
uruchomienie tych funkcji od 1 stycznia 2012 roku w ban‑
of Co-operative Banks.
komatach Banków Spółdzielczych.
As at the end of December 2011, 81 POS terminals were
Według stanu na koniec grudnia 2011 roku w placówkach
installed in SGB branches with the function of cash with‑
SGB zainstalowanych było 81 terminali POS służących do
drawal.
wypłaty gotówki.
Kanały Elektroniczne def3000
Electronic Channels def3000
W
I
II kwartale 2011 roku w Kanałach Elektronicznych
def3000 udostępniono następujące funkcjonalności:
• wyciągi dla klientów detalicznych (REB)
i korporacyjnych (CEB),
n the second quarter 2011, the following functionality
was introduced in the Electronic Channels def3000:
• account statements for personal (REB) and
corporate (CEB) clients,
• karty płatnicze dla klientów korporacyjnych,
• payment cards for corporate clients,
• komunikaty dla klientów korporacyjnych,
• messages for corporate clients,
• paczkowanie zleceń dla klientów korporacyjnych.
• grouping orders for corporate clients.
Na dzień 31.12.2011 roku z bankowości elektronicznej
As at 31.12.2011, electronic banking def3000 was used,
def3000 korzystało, w trzech Bankach posiadających już
in three Banks with the already installed def3000 sys‑
45
RAPORT
ROCZNY
2011
system def3000, 7 616 klientów, w tym 7 022 klientów
tem, by 7 616 clients, including 7 022 personal clients
detalicznych i 594 klientów korporacyjnych. Strukturę
and 594 corporate clients. Structure of electronic ban‑
klientów bankowości elektronicznej def3000 przedsta‑
king def3000 clients is shown in figure 7.
wia rysunek 7.
RYS. 7. Struktura klientów bankowości elektronicznej def3000
FIG. 7. Structure of clients of electronic banking def3000
SGB-Bank S.A.
3345
3677
396
Banki Spółdzielcze
Co-operative Banks
198
Klienci detaliczni
Personal clients
Klienci korporacyjni
Corporate clients
MR Bank online
MR Bank online
P
A
omimo połączenia struktur GBW S.A. i MR Banku
S.A., w połączonym Banku działała nadal infrastruk‑
tura bankowości elektronicznej dawnego zrzeszenia MR
s a result of merging the structures of GBW S.A. and
MR Bank S.A., the merged Bank continued to use
electronic banking infrastructure of the former MR Bank
Banku S.A. Według stanu na koniec roku SGB‑Bank S.A.
S.A. association. As at the end of the year, SGB‑Bank S.A.
oraz 7 Banków Spółdzielczych prowadziło obsługę ra‑
and 7 Co-operative Banks continued account mainte­
chunków w ramach bankowości internetowej MR Bank
n­ance through the Internet banking of MR Bank online.
online. Z usługi MR Bank online korzystało 5 876 klien‑
MR Bank online service was used by 5 876 clients. De‑
tów. Szczegółowe dane zestawiono w tabeli 11.
tailed figures are shown in table no. 11.
TAB. 11. Klienci bankowości elektronicznej MR Bank online / Clients of electronic banking MR Bank online
Nazwa Banku
Bank’s name
Klienci detaliczni
Personal clients
Klienci korporacyjni
Corporate clients
SGB‑Bank S.A.
1 441
640
Banki Spółdzielcze / Co-operative Banks
2 435
1 351
OGÓŁEM / TOTAL
3 876
1 991
SGB24
SGB24
W
A
edług stanu na 31.12.2011 roku obsługę kont SGB24
prowadziło 8 Banków Spółdzielczych. Dostęp do
usługi SGB24 posiadało łącznie 2 432 klientów, w tym
s at 31.12.2011, SGB24 accounts were operated by
8 Co-operative Banks. Access to SGB24 service was
used by 2 432 clients, including 931 personal clients,
931 klientów prywatnych, 155 prywatnych wspólnych, 329
155 joint personal clients, 329 personal „Żak” clients, 699
prywatnych „Żak”, 699 klientów firmowych, 52 firmowych
business clients, 52 business AGRO clients as well as 266
AGRO oraz 266 klientów korporacyjnych.
corporate clients.
DZIAŁALNOŚĆ APEKSOWA
APEX BUSINESS
4.
46
ANNUAL
REPORT
2011
Obsługa rachunków
Banków Spółdzielczych
Keeping accounts of
Co-operative Banks
N
A
a koniec grudnia 2011 roku SGB‑Bank S.A. obsługi‑
wał blisko 5 000 rachunków Banków Spółdzielczych,
z czego 594 stanowiły rachunki rozliczeniowe. W liczbie tej
s at the end of December 2011, SGB‑Bank S.A. ope‑
rated ca. 5 thousand accounts of Co-operative Banks,
of which 594 were settlement accounts. This number
mieściły się 232 rachunki walutowe. Pozostałe ponad 4 000
included 232 FX accounts. The remaining over 4 000
rachunków stanowiły depozyty Banków Spółdzielczych,
a­ccounts were deposits of Co-operative Banks, including
w tym 241 depozyty w walucie obcej. Z usługi pasywnego
241 deposits in foreign currencies. The service of passive
dostępu poprzez kanał internetowy (www) do rachunku
access through Internet channel (www) to the account in
w SGB‑Banku S.A. korzystało 160 Banków Spółdzielczych.
SGB‑Bank S.A. was used by 160 Co-operative Banks.
Rozliczenia transakcji
Transaction clearing
O
A
d września 2011 roku obsługa rozliczeń prowadzona
była poprzez dwa Centra Rozliczeń i obejmowała
rozliczanie zleceń płatniczych oraz transakcji dokonanych
s of September 2011, clearing and settlement was
conducted by two Clearing Centers and it covered
settlement of payment orders and transactions made
kartami płatniczymi. W ciągu roku dokonano rozliczeń
with payment cards. During the year, almost 106 mill­
blisko 106 mln elektronicznych zleceń płatniczych oraz
ion electronic payment orders were cleared and over 44
przetworzono ponad 44 mln dokumentów rozliczenio‑
million settlement documents were processed due to
wych z tytułu transakcji dokonanych kartami oraz trans‑
transactions made with cards and transactions made
akcji wykonanych w bankomatach i POS Spółdzielczej
through ATMs and POS terminals of Spółdzielcza Gru‑
Grupy Bankowej.
pa Bankowa.
W dniu 21 listopada 2011 roku SGB‑Bank S.A. dołączył
On 21 November 2011, SGB‑Bank S.A. joined the
do grona uczestników bezpośrednich systemu TARGET2
group of direct participants of the TARGET2 system
i stał się jednym z 22 banków, korzystających z dostępu
and became one of 22 banks using access to the sys‑
do systemu z polskiego obszaru płatniczego. TARGET2
tem from the Polish payment territory. TARGET2 is
to paneuropejski system międzybankowych rozliczeń
all-European system of interbank clearings in Euro,
w euro, w czasie rzeczywistym, umożliwiający szybsze
in real time, which facilitates faster and more secure
i bardziej bezpieczne rozliczenia między bankami z róż‑
settlements between banks from different countries,
nych krajów, optymalizujący płynność europejskiego sys‑
optimizing liquidity of the European financial system.
temu finansowego. Pozwala bankom redukować koszty
It allows banks to reduce costs of settlements and cre‑
rozliczeń i stwarza im możliwość scentralizowanego za‑
ates a possibility to centralize payment management.
rządzania płatnościami. Dostęp do systemu TARGET2 dla
Access to TARGET2 system for Co-operative Banks of
Banków Spółdzielczych Grupy SGB został zrealizowany
SGB Group was created on the basis of an IT solution
w oparciu o rozwiązanie informatyczne wypracowane
developed in SGB‑Bank S.A.
w SGB‑Banku S.A.
C. PROMOCJA I MARKETING
C. PROMOTION AND MARKETING
P
T
roces połączenia Banków zrzeszających doprowadził
do powstania jednego podmiotu, który z dniem 15
września 2011 roku otrzymał nową nazwę SGB‑Bank S.A.
he process of merging the associating Banks led to
the creation of one entity, which as of 15 September
2011 was given a new name SGB‑Bank S.A. The new
47
RAPORT
ROCZNY
2011
Nowa nazwa Banku zrzeszającego wiązała się z restyli‑
name of the associating Bank was connected with re‑
zacją znaku graficznego Gospodarczego Banku Wielko‑
styling of the signage of Gospodarczy Bank Wielkopolski
polski S.A. Zachowano kolorystykę i wykorzystano skrót
S.A. The color features and the short name SGB were re­
SGB, jako utrwalony w świadomości klientów i partnerów
tained, as the distinguishing identification mark fixed in
biznesowych wyróżnikBanku. W efekcie uzyskano przed‑
the minds of clients and business partners. As a result,
stawiony na rysunku nr 8 znak graficzny.
the graphical sign presented below was developed.
RYS. 8. / FIG. 8. Nowy znak graficzny SGB‑Banku S.A. / New graphical sign of SGB‑Bank S.A.
Standaryzacja komunikacji
Standardization of communication
W
I
2011 roku rozpoczęto proces standaryzacji komu‑
nikacji w zrzeszeniu SGB. Opracowana została
Księga znaku dla SGB‑Banku S.A., stanowiąca zbiór re‑
n 2011, a process of communication standardization
was started in SGB association. A signage book for
SGB‑Bank S.A. was developed, which compiled a set
guł identyfikacji wizualnej, systematyzująca sposób wi‑
of visual identification rules, systemizing the method
zualnego prezentowania firmy zarówno wewnętrznie, jak
of visual presentation of the company both internally
i na zewnątrz.
and externally.
Promocja wizerunku marki
(Fundusz Promocyjny SGB)
Promotion of brand image
(SGB Promotional Fund)
R
T
ok 2011 był rokiem, w którym ukonstytuował się Fun‑
dusz Promocyjny SGB powołany w celu prowadzenia
przez Banki zrzeszone w SGB wspólnej działalności mar‑
he year 2011 was a year when SGB Promotional Fund
was set up, established for the Banks associated
within SGB to conduct joint marketing activities. It was
ketingowej. Przystąpiły do niego 143 Banki Spółdzielcze.
joi­ned by 143 Co-operative Banks. In 2011, the Promo‑
Fundusz Promocyjny w 2011 roku dysponował kwotą
tional Fund collected the amount of PLN 3 859 thousand.
3 859 tys. zł. Ze środków tych jesienią 2011 roku przepro‑
These funds helped to organize in autumn 2011 a na­
wadzono ogólnopolską kampanię wizerunkową, budującą
tional brand promotion campaign, reinforcing a strong
silną markę SGB poprzez promowanie hasła: Banki Spół‑
SGB brand through promotion of a slogan Co-operative
dzielcze rosną na zaufaniu.
Banks grow on trust.
Promocje produktowe
Product promotion
P
J
odobnie jak w latach ubiegłych, w 2011 roku zorgani‑
zowane zostały akcje promocyjne aktywizujące
sprzedaż lokat terminowych SGB, w szczególności lokat
ust like in previous years, in 2011 promotional cam‑
paigns were organized to activate sales of SGB term
deposits, in particular 6-month deposits. New promotions
6-miesięcznych. Zapoczątkowano także, prowadzone we‑
were also started, conducted in line with a new formula,
dług nowej formuły, promocje, w których poza lokatami
by which – apart from 6-month deposits – also 3-month
DZIAŁALNOŚĆ APEKSOWA
APEX BUSINESS
4.
48
ANNUAL
REPORT
2011
6-miesięcznymi promocją objęto również lokaty 3-mie‑
deposits were promoted. At the same time, a marketing
sięczne. Równolegle kontynuowana była współpraca
co-operation was continued with VISA and MasterCard
marketingowa z VISA oraz MasterCard Europe, promu‑
Europe, promoting non-cash transactions made with
jąca transakcje bezgotówkowe dokonywane kartami
payment cards. Participation of Co-operative Banks as‑
płatniczymi. Udział Banków Spółdzielczych zrzeszonych
sociated with SGB in MasterCard promotions was free
w SGB w promocjach MasterCard był bezpłatny. Wszyst‑
of charge. All conducted campaigns had media support,
kie realizowane kampanie miały wsparcie medialne, pro‑
they were organized with the use of the television, the ra‑
wadzone były z wykorzystaniem telewizji, radia, Internetu
dio, the Internet and the press.
oraz prasy.
TAB. 12. Promocje Lokaty SGB w 2011 roku / Promotions of SGB deposits in 2011
Wartość depozytów
[mln zł]
Deposit volume
[PLNm]
Liczba BS
Number of
Co-operative
Banks
Wartość puli
nagród [tys. zł]
Prize pool value
[PLNk]
1 013
129
734
Lokata z nagrodami Tego jeszcze nie było
Deposit with prizes Tego jeszcze nie było (Never before)
936
122
902
Lokata z nagrodami Ruszaj po zysk
Deposit with prizes Ruszaj po zysk (Go for profit)
907
122
466
1 001
159
968
Nawa promocji / Name of promotion
Lokata z nagrodami Ruszaj po wygraną
Deposit with prizes Ruszaj po wygraną (Go to win)
Lokata z nagrodami Postaw na zysk i wygraną
Deposit with prizes Postaw na zysk i wygraną (Focus on
profit and prize)
Realizując strategiczny cel pozyskania klientów należą‑
Following a strategic objective to acquire customers from
cych do najmłodszej grupy wiekowej, w 2011 roku zapro‑
the youngest age sector, in 2011 Co-operative Banks were
ponowano Bankom Spółdzielczym kampanie reklamowe
offered a marketing campaign of Account with a card
Konta z kartą Start. SGB‑Bank S.A. opracował, przygoto‑
“Start”. SGB‑Bank S.A. prepared, developed and provided
wał i przekazał Bankom Spółdzielczym zestaw materia‑
to Co-operative Banks a set of marketing materials dedi‑
łów reklamowych dedykowanych tej akcji.
cated to this campaign.
Działalność sponsoringowa
Sponsoring activity
D
S
ziałalność sponsoringowa realizowana przez
SGB‑Bank S.A. na przestrzeni 2011 roku miała
dwojaki charakter:
ponsoring activity conducted by SGB‑Bank S.A. over
2011 had two directions:
• sponsoring conducted on behalf
• sponsoring prowadzony w imieniu SGB‑Banku S.A.,
mający na celu budowanie wizerunku SGB,
• sponsoring realizowany indywidualnie przez poszcze‑
of SGB‑Bank S.A. with a view to
developing SGB brand image,
• sponsoring conducted locally by individual
gólne Banki Spółdzielcze, przy wsparciu ze strony
Co-operative Banks with the support
SGB‑Banku S.A.
of SGB‑Bank S.A.
49
RAPORT
ROCZNY
2011
Banki Spółdzielcze, które podpisały umowę Funduszu
Co-operative Banks which signed the agreement in re‑
Promocyjnego SGB mogły w 2011 roku liczyć na wspar‑
spect of the SGB Promotional Fund could get support in
cie przy realizacji zgłoszonych przedsięwzięć zarówno
2011 in respect of organizing the activities they reported
poprzez pomoc w organizacji, jak i dofinansowaniu wyda‑
for action, both in form of organization and co-financing
rzeń, wypożyczenie materiałów ekspozycyjnych, a także
of events, borrowing display materials and also a indi‑
indywidualne konsultacje oraz uczestnictwo przedstawi‑
vidual consultation of SGB‑Bank S.A. representatives on
cieli SGB‑Banku S.A. w sponsorowanych wydarzeniach.
the sponsored events.
Działania w obszarze Public Relations
Activities in the area of Public Relations
D
I
ziałania w obszarze Public Relations w 2011 roku
były skupione na zmianie wizerunku Banków Spół‑
dzielczych zrzeszonych w ramach SGB poprzez komuni‑
n 2011, activities in the area of Public Relations were
focused on changing the brand image of Co-operative
Banks associated in SGB through external communica‑
kację zewnętrzną: kontakty z prasą, odświeżenie strony
tion: contacts with the press, revitalization of the Internet
internetowej, udziały w konkursach promujących produk‑
site, participation in competitions promoting SGB pro‑
ty SGB. Pracowano także nad poprawą komunikacji we‑
ducts. Work was also conducted on improving internal
wnętrznej: poczty elektronicznej oraz Intranetu. Efektem
communication: electronic mail and the Intranet. The
działań PR było uzyskanie przez SGB‑Bank S.A. następu‑
result of PR actions was acquiring by SGB‑Bank S.A. the
jących nagród i wyróżnień:
following awards and prizes:
• Tytuł Jakość Roku dla lokaty SGB,
• The title of Quality of the Year for SGB deposit,
• Tytuł Lider Informatyki Instytucji
• The title of IT Leader among Financial Institutions
Finansowych 2010,
of 2010,
• Certyfikat DOBRA MARKA 2011,
• Certificate of GOOD BRAND 2011,
• Wyróżnienie dla Karty Kibica KKS Lech w konkursie
• Award for KKS Lech Fan Card in a competition
HIT roku dla Instytucji Finansowych.
HIT of the year for Financial Institutions.
W drugim półroczu 2011 roku działania PR skon‑
In the second half of 2011, PR activities were focused on
centrowane były na procesie łączeniowym GBW S.A.
the merger process between GBW S.A. and MR Bank S.A.
i MR Banku S.A.
Pozostałe obszary działań
Remaining areas of operation
• Zorganizowanie wraz z klubem KKS Lech Poznań
• Organizing together with KKS Lech Poznań sports
promocji Karty Kibica KKS Lech, produktu opartego
club a promotion of KKS Lech Fan Card, a product
na wielofunkcyjnej, płatniczej karcie zbliżeniowej.
based on multi-functional, payment proximity card,
• Uruchomienie nowego serwisu internetowego
• Launching a new Internet site www.sgbbank.com.pl
www.sgbbank.com.pl oraz zmiana szaty graficznej
and changing the graphical design of the sites:
serwisów: www.sgb.pl oraz www.sgb24.pl.
www.sgb.pl and www.sgb24.pl,
• Banki Spółdzielcze SGB tak, jak w latach poprzed‑
• Just like in previous years, Co-operative Banks of SGB
nich, uczestniczyły w akcji skierowanej do uczniów
participated in a campaign targeted at primary school
szkół podstawowych i gimnazjów: Dziś oszczę‑
and junior high school students Today I save money
dzam w SKO, jutro w Banku Spółdzielczym.
in the School Deposit Account (SKO), tomorrow – in
W akcji wzięło udział blisko 300 szkół i kilka tysię‑
a Co-operative Bank. The campaign was joined by 300
cy uczniów.
schools and several thousand students.
DZIAŁALNOŚĆ APEKSOWA
APEX BUSINESS
4.
50
ANNUAL
REPORT
2011
• Zrzeszenie uczestniczyło w organizowanym przez
• The association participated in a pilot program On
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej pilotażo‑
my account organized by the European Fund for the
wym programie Na własne konto, dedykowanym
Development of Polish Villages dedicated to junior
młodzieży gimnazjalnej.
high school students.
D. WSPARCIE KAPITAŁOWE
BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH
D. EQUITY SUPPORT FOR
CO-OPERATIVE BANKS
S
S
GB‑Bank S.A. dysponuje następującymi formami fi‑
nansowego wsparcia Banków Spółdzielczych:
• pożyczki długoterminowe na warunkach zobowiązań
GB‑Bank S.A. offers the following forms of financial
support for Co-operative Banks:
• long-term loans treated as subordinated debt and
podporządkowanych zaliczanych, za zgodą KNF, do
accounted for, with the permission of the Polish Fi‑
funduszy uzupełniających Banków Spółdzielczych,
nancial Supervision Authority, as the supplementary
• pożyczki ze środków Fundacji Fundusz Kapitałowy,
• gwarancje bankowe na zabezpieczenie pożyczek
otrzymanych z funduszu restrukturyzacji banków
spółdzielczych zarządzanego przez BFG,
• wnoszenie udziałów członkowskich do Banków
Spółdzielczych.
funds of Co-operative Banks,
• loans from the resources of the Equity Fund,
• bank guarantees for securing loans received from
the co-operative banks’ restructuring fund
managed by BFG,
• buying participation units in Co-operative Banks.
W 2011 roku SGB-Bank udzielił 4 Bankom Spółdziel‑
In 2011, SGB-Bank granted to 4 Co-operative Banks
czym 5 pożyczek długoterminowych na warunkach zo‑
5 long-term loans treated as subordinated debt for
bowiązań podporządkowanych na łączną kwotę 8 500
the total amount of PLN 8 500 thousand. At the end of
tys. zł. Na koniec 2011 roku z pożyczek na warunkach
2011, loans treated as subordinated debt were used by
zobowiązań podporządkowanych korzystały 44 Banki
44 Co-operative Banks, and the total liability value was
Spółdzielcze, a wartość obliga z tego tytułu wyniosła
PLN 91 390 thousand.
łącznie 91 390 tys. zł.
Z pożyczek ze środków Fundacji Fundusz Kapitało‑
Loans from the resources of the Equity Fund were
wy skorzystało w 2011 roku 9 Banków Spółdzielczych,
used in 2011 by 9 Co-operative Banks receiving in total
otrzymując łącznie 2 881 tys. zł. Na koniec grudnia 2011
PLN 2 881 thousand. At the end of December 2011, bene­
roku beneficjentami tej formy pomocy było 27 Banków
ficiaries of this form of support were 27 Co-operative
Spółdzielczych, a łączna kwota pozostających do spła‑
Banks, and the total outstanding value of these loans was
ty pożyczek wynosiła 6 799 tys. zł. Ponadto, 13 Banków
PLN 6 799 thousand. Besides, 13 Co-operative Banks
Spółdzielczych zawarło z Fundacją Fundusz Kapitałowy
signed with the Equity Fund long-term loan agreements
umowy długoterminowych pożyczek na warunkach zobo‑
on the same conditions as in case of subordinated debt
wiązań podporządkowanych na łączną kwotę 6 100 tys. zł.
for the total amount of PLN 6 100 thousand.
SGB‑Bank S.A. w 2011 roku udzielił 2 Bankom gwaran‑
In 2011, SGB‑Bank S.A. provided 2 Banks with bank
cji bankowych na łączną kwotę 5 940 tys. zł. Gwaran‑
gua­rantees for the total amount of PLN 5 940 thou‑
cje stanowiły zabezpieczenie 2 pożyczek, otrzymanych
sand. Gua­rantees backed up 2 loans received by Banks
przez Banki z BFG ze środków funduszu restruktury‑
from BFG from the resources of the co-operative banks’
zacji banków spółdzielczych. Łączna kwota zobowiązań
restructuring fund. The total amount of liabilities of
SGB‑Banku S.A. wobec BFG z tego tytułu wynosiła na
SGB‑Bank S.A. towards BFG due to the above, at the end
51
RAPORT
ROCZNY
2011
koniec 2011 roku 22 269 tys. zł, na co składało się 15
of 2011, equaled PLN 22 269 thousand, which included
gwarancji udzielonych 11 Bankom Spółdzielczym.
15 guarantees provided to 11 Co-operative Banks.
Na koniec 2011 roku SGB‑Bank S.A. posiadał udziały
At the end of 2011, SGB‑Bank S.A. held participation units
członkowskie w 4 Bankach Spółdzielczych o łącznej war‑
in 4 Co-operative Banks with the total value of PLN 517.1
tości 517,1 tys. zł, z czego 500 tys. zł stanowiły udziały
thousand, of which PLN 500 thousand was arising from
wniesione do 1 Banku Spółdzielczego w 2011 roku.
shares purchased in 1 Co-operative Bank in 2011.
DZIAŁALNOŚĆ APEKSOWA
APEX BUSINESS
4.
52
ANNUAL
REPORT
2011
5. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
RISK MANAGEMENT
5.
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
RISK MANAGEMENT
A. RYZYKO KREDYTOWE
55
B. RYZYKO PŁYNNOŚCI
57
C. RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ
58
D. RYZYKO WALUTOWE
58
E. RYZYKO OPERACYJNE
59
F. KOMITET ZARZĄDZANIA
AKTYWAMI I PASYWAMI ALCO
G. KOMITET KREDYTOWY
59
60
H. KOMITET DS. RYZYKA
OPERACYJNEGO
60
I. KAPITAŁ WEWNĘTRZNY
60
A. CREDIT RISK
55
B. LIQUIDITY RISK
57
C. INTEREST RATE RISK
58
D. FX RISK
58
E. OPERATIONAL RISK
59
F. ASSETS AND LIABILITIES
MANAGEMENT
COMMITTEE ALCO
G. CREDIT COMMITTEE
59
60
H. OPERATIONAL
RISK COMMITTEE
I. INTERNAL EQUITY
60
60
54
ANNUAL
REPORT
2011
Równowaga jest
podstawą zaufania,
które pozwala
nabierać rozpędu.
Balance is the basis of
trust, which facilitates
accelerating.
Już w XIX wieku konstruowano dynamiczne i dobrze
wyważone bicykle, ale dopiero sto lat później sformułowana
została pełna teoria fizyki roweru, poprawnie interpretująca
siły odpowiedzialne za stabilność wehikułu. Zatem już w XIX wieku metodą prób i błędów nauczono się dobierać
optymalne parametry, które dopiero znacznie później
zostały wskazane i potwierdzone przez naukę.
Even back in the 19th century, dynamic and well balanced
bicycles were constructed. But only one hundred years
later, a full theory of bicycle physics was developed, which
correctly interpreted forces responsible for the vehicle
stability. This means, that back in the 19th century, using
the method of attempts and mistakes, people learned how
to select optimum parameters, which were indicated and
confirmed by science many years later.
5.
55
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
RISK MANAGEMENT
C
elem zarządzania ryzykiem w SGB‑Banku S.A. oraz
szerzej – w Spółdzielczej Grupie Bankowej – jest
utrzymywanie bezpieczeństwa funkcjonowania Banków
T
he purpose of risk management in SGB‑Bank S.A.
and wider in the whole Spółdzielcza Grupa Bankowa
is to maintain security of operation of Banks associated in
zrzeszonych w SGB na poziomie wymaganym przepisami
SGB at the level required by rules regulating the banking
regulującymi działalność w sektorze bankowym. Służył
sector operation. Just like in previous years, this purpose
temu, przeprowadzany wzorem lat ubiegłych, proces
was realized with the support of constant verification of
ciągłej weryfikacji regulacji dotyczących wszystkich ob‑
regulations in all risk areas monitored in SGB‑Bank S.A.
szarów ryzyka monitorowanego w SGB‑Banku S.A. oraz
and the associated Co-operative Banks. In 2011, these
zrzeszonych Bankach Spółdzielczych. W roku 2011 regu‑
regulations were tailor-fit also to the new organizational
lacje te w sposób szczegółowy zostały dostosowane rów‑
structure of the Bank, changed as a result of the merger
nież do zmienionej w wyniku połączenia GBW S.A. i MR
of GBW S.A. and MR Bank S.A.
Banku S.A. struktury organizacyjnej Banku.
A. RYZYKO KREDYTOWE
A. CREDIT RISK
N
A
a koniec roku 2011 portfel kredytowy ogółem wyno‑
sił 4 833 930 tys. zł i w stosunku do roku poprzed‑
niego jakość całego portfela kredytowego uległa po‑
t the end of 2011, the total credit portfolio equaled
PLN 4 833 930 thousand and as compared to the
previous year, the quality of the total credit portfolio im‑
prawie z 8,5% na 7,7%. Udział kredytów zagrożonych
proved from 8.5% to 7.7%. The share of bad loans in
w portfelu kredytowym podmiotów niefinansowych wy‑
the credit portfolio of non-financial entities was 7.7%.
niósł 7,7%. Poziom ryzyka kredytowego można uznać za
The level of credit risk may be considered moderate and
umiarkowany, mieszczący się w dopuszczalnych limitach.
fitting the acceptable limits. The structure of credit risk
Strukturę ryzyka kredytowego oraz jego pokrycia rezer‑
and its provision coverage in the portfolio of non-finan‑
wami w portfelu podmiotów niefinansowych i sektora
cial entities and state-owned sector is shown in table
budżetowego zaprezentowano w tabeli nr 13.
no. 13.
W trakcie roku nastąpiło polepszenie jakości kredytów
During the year, there was an improvement in the quality
udzielonych podmiotom gospodarczym, wynikające z dy‑
of business loans resulting from a dynamic growth in the
namicznego przyrostu kredytów obrotowych i kredytów
volume of working capital loans and current account loans
w rachunku bieżącym oraz nieznaczne pogorszenie się
as well as a slight deterioration in the quality of perso‑
jakości kredytów udzielonych osobom fizycznym, wyni‑
nal loans caused, among others, by the growth of the bad
kające m.in. ze wzrostu portfela zagrożonych kredytów
hou­sing loans portfolio. The value of the bad loans port‑
mieszkaniowych. Wartość portfela kredytów zagrożonych
folio grew by 42.3% while the value of the total portfolio
wzrosła o 42,3%, podczas gdy wartość portfela ogółem
grew by 58.6%. Loans by risk category: below standard
odnotowała przyrost o 58,6%. Kredyty w kategorii ryzyka:
and doubtful accounted for 49.4% of all bad loans as at the
poniżej standardu i wątpliwej – stanowiły na koniec roku
end of the year. The year 2011 witnessed the growth of the
49,4% kredytów zagrożonych. Rok 2011 cechował wzrost
value of lost and doubtful business loans. The quality of
wartości kredytów straconych i wątpliwych udzielonych
non-syndicated loans was slightly higher than syndicated
podmiotom gospodarczym. Jakość kredytów niekonsor‑
ones, but the portfolio of non-syndicated loans at risk had
cjalnych była nieznacznie wyższa niż kredytów udzielonych
higher dynamics.
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
RISK MANAGEMENT
5.
RAPORT
ROCZNY
2011
56
ANNUAL
REPORT
2011
TAB. 13. Struktura ryzyka kredytowego w portfelu podmiotów niefinansowych i sektora budżetowego
Structure of credit risk in the portfolio of non-financial entities and state-owned sector
Portfel
kredytowy
Credit portfolio
wartość
value
Kredyty zagrożone
Bad loans
wartość
value
Stan pokrycia kredytów
zagrożonych rezerwami
Bad loans’ provision coverage
udział
w portfelu [%]
share
in portfolio [%]
wartość
value
poziom
pokrycia [%]
coverage
ratio [%]
2010
Osoby fizyczne
Personal clients
Podmioty gospodarcze
Business entities
Sektor budżetowy
State-owned sector
250 003
12 651
5,1
9 571
75,7
1 954 040
226 236
11,6
85 763
37,9
602 904
146
0,0
33
22,5
2 806 947
239 033
8,5
95 367
39,9
2011
Osoby fizyczne
Personal clients
Podmioty gospodarcze
Business entities
Sektor budżetowy
State-owned sector
327 519
17 190
5,2
12 326
71,7
3 256 925
325 343
9,9
111 919
34,4
870 405
243
0,0
30
12,3
4 454 849
342 776
7,7
124 275
36,6
w konsorcjum, jednak portfel zagrożonych kredytów nie‑
In order to improve the system for monitoring the credit
konsorcjalnych cechowała wyższa dynamika.
risk level and for reducing it, the following actions were
W celu doskonalenia systemu monitorowania poziomu
taken in 2011:
ryzyka kredytowego i jego ograniczania, podjęto nastę‑
pujące działania:
• risk management policies were modified: personal
credit exposures, credit exposures backed up
• zmodyfikowano politykę zarządzania ryzykiem: deta‑
with mortgages and credit exposures financing
licznych ekspozycji kredytowych, ekspozycji kredy‑
properties as well as principles relating to
towych zabezpieczonych hipotecznie oraz ekspozycji
management of credit risk, concentration risk
kredytowych finansujących nieruchomości oraz
and residual risk from the point of view of S
zasady zarządzania ryzykiem kredytowym, koncen‑
tracji i rezydualnym pod kątem Rekomendacji S
i Rekomendacji T,
• zmodyfikowano raporty dotyczące oceny ryzyka kre‑
Recommendation and T Recommendation,
• reports regarding assessment of credit risk
from the point of view of provisions of S
Recommendation and T Recommendation were
dytowego pod kątem zapisów Rekomendacji S
modified, as well as the scope of limits relating to
i Rekomendacji T, w tym rozszerzono zakres limitów
EKZH, EKFN and DEK was extended,
dotyczących EKZH, EKFN oraz DEK,
57
RAPORT
ROCZNY
2011
• dokonano zmian w kierunku ograniczenia ryzyka
• changes were made with a view to limiting credit risk
kredytowego w regulacjach dotyczących ryzyka kre‑
in regulations relating to credit risk, concentration
dytowego, koncentracji i rezydualnego,
risk and residual risk,
• wdrożono aplikację Baza zabezpieczeń, która stano‑
• an application Security Base was implemented,
wi podstawowe źródło informacji o zabezpieczeniach
which forms the basic source of information on
ekspozycji kredytowych.
collateral on credit exposures.
Limity koncentracji wierzytelności oraz sumy wierzytelno‑
Limits of debt concentration and volumes of Bank receiv‑
ści Banku wyznaczone ustawą Prawo bankowe nie zosta‑
ables set by the act Bank Law were not exceeded. As at 31
ły przekroczone. Według stanu na 31 grudnia 2011 roku
December 2011, the total amount of exposures exceeding
suma zaangażowań powyżej 10% funduszy własnych nie
10% of own funds did not exceed the indicated limit.
przekraczała ustalonego progu.
B. RYZYKO PŁYNNOŚCI
B. LIQUIDITY RISK
N
S
adzorcze miary płynności Banku (tabela nr 14) utrzy‑
mane były w całym 2011 roku powyżej wyznaczo‑
nych minimalnych wskaźników. W Banku funkcjonował
upervision liquidity measures of the Bank (table no.
14) were kept all over 2011 above the set minimum
levels. In the Bank, a Liquidity Management Team was in
Zespół ds. zarządzania płynnością, który zbierał się
place, which had 52 meetings with a view to analyzing the
52 razy, analizując wartość pozycji płynności finansowej
value of the Bank’s financial liquidity against the forecast
Banku na tle pozycji prognozowanej, ustalając warunki
and creating conditions necessary for adequate, uniform
niezbędne do dokładnego, spójnego i efektywnego za‑
and effective liquidity management, coordinating tasks
rządzania płynnością, koordynując zadania w zakresie
in the area of liquidity risk management performed by
zarządzania ryzykiem płynności realizowane przez inne
other organizational units and recommending the Bank’s
jednostki organizacyjne, rekomendując działania Banku
actions relating to the planned capital expenditure.
w zakresie planowanych inwestycji kapitałowych.
TAB. 14. Nadzorcze miary płynności na dzień 31.12.2011 r. / Supervision liquidity measures as at 31.12.2011
Symbol miary
Measure symbol
Nazwa / Name
Wartość / Value
M1
luka płynności krótkoterminowej [tys. zł]
short-term liquidity gap [PLNk]
M2
współczynnik płynności krótkoterminowej
short-term liquidity ratio
1,49
M3
współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych funduszami własnymi
ratio of non-liquid assets coverage with own funds
3,52
M4
współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych i aktywów
o ograniczonej płynności funduszami własnymi i środkami
obcymi stabilnymi
ratio of non-liquid assets and limited liquidity assets coverage with
own funds and stable external funds
1,54
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
RISK MANAGEMENT
5.
1 216 914
58
ANNUAL
REPORT
2011
C. RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ
C. INTEREST RATE RISK
Z
I
arządzanie ryzykiem stopy procentowej obejmowało
ryzyko niedopasowania terminów przeszacowania,
ryzyko bazowe, ryzyko krzywej dochodowości oraz ryzyko
nterest rate risk management covered the risk of unmatching re-pricing dates, base risk, yield curve risk
and client option risk. Exposure of the Bank to the inte‑
opcji klienta. Narażenie Banku na ryzyko stopy procen‑
rest rate risk was kept within the acceptable limits not
towej mieściło się w dopuszczalnych limitach, nie sta‑
creating any danger in the economic-financial situation
nowiąc zagrożenia dla sytuacji ekonomiczno-finansowej
of SGB‑Bank S.A. Changes in the structure of interest-
SGB‑Banku S.A. Zmiany struktury aktywów i pasywów
bearing assets and liabilities as well as off-balance sheet
oprocentowanych oraz zobowiązań pozabilansowych
items which occurred in 2011 contributed to reducing the
mające miejsce w 2011 roku, spowodowały zmniejszenie
impact of interest rate changes on the interest income.
wpływu zmian stóp procentowych na wynik odsetkowy.
The described situation is shown in figure no. 9.
Opisane zjawiska obrazuje rysunek 9.
RYS. 9. / FIG. 9. N
iedopasowanie terminów przeszacowania aktywów i pasywów oprocentowanych – stan na koniec 2011 r.
Un-matching dates of re-pricing interest-bearing assets and liabilities – as at the end of 2011
900 000
700 000
500 000
300 000
100 000
-100 000
-300 000
-500 000
-700 000
-900 000
-1 100 000
1D
2–3D
Luka / Gap
1–3M
3 – 6 M
6 – 12 M
1–2Y
2–5Y
>5 Y
Luka narastająco / Gap cumulative
D. RYZYKO WALUTOWE
D. FX RISK
W
D
trakcie 2011 roku obserwowany był wzrost działal‑
ności walutowej. Wzrastała liczba udzielanych kre‑
dytów w walutach obcych oraz obserwowano wzrost
uring 2011, a growth in FX activities was recorded.
The number of loans sanctioned in foreign currencies
grew up and the number of newly opened current
poziomu otwartych rachunków bieżących i depozytów
a­ccounts and term deposits increased. The main reason
terminowych. Główną przyczyną zaistniałych zmian było
for the recorded changes was the merger from September
połączenie we wrześniu 2011 roku GBW S.A. oraz MR
2011 of GBW S.A. and MR Bank S.A. Since then, a capital
Banku S.A. Od tego momentu w Banku występował wy‑
requirement came up in the Bank regarding the FX risk,
móg kapitałowy z tytułu ryzyka walutowego, który na ko‑
which as at the end of 2011 was PLN 1 533.1 thousand.
59
RAPORT
ROCZNY
2011
niec 2011 roku wynosił 1 533,1 tys. zł. Wymóg ten stanowił
This requirement was a consequence of the loans nomi‑
konsekwencję udzielonych przez MR Bank S.A. kredytów
nated in Swiss Frank sanctioned by MR Bank S.A., and
nominowanych we franku szwajcarskim, a tym samym
following from that – building up a long individual position
ukształtowania się długiej pozycji indywidualnej w CHF.
in CHF. The bank conducted the policy of striving for curr­
Bank prowadził politykę dążenia do bieżącego domykania
ent closing of FX positions.
pozycji walutowych.
E. RYZYKO OPERACYJNE
E. OPERATIONAL RISK
W
T
artość zarejestrowanych w 2011 roku strat opera‑
cyjnych wynosiła 97,9 tys. zł. Z kwoty tej odzyskano
51,8 tys. zł, stąd suma strat netto zamknęła się kwotą
he value of operational losses recorded in 2011 to­
taled PLN 97.9 thousand. Of this amount, PLN 51.8
thousand was recovered, so the net loss figure totaled
46,1 tys. zł. Na wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka opera‑
PLN 46.1 thousand. In 2011, there was a limit for the ca‑
cyjnego obowiązywał w roku 2011 limit na poziomie 8%
pital requirement due to operational risk at the level of
kapitału dostępnego. Rzeczywisty wymóg kapitałowy na
8% of the available capital. The real capital requirement
to ryzyko oscylował w ciągu roku od 4,6 do 6,1% kapita‑
for this risk varied during the year from 4.6 to 6.1% of the
łu dostępnego.
available capital.
Zdarzenia operacyjne w Banku ewidencjonowane były
Operational events in the Bank were recorded in line with
zgodnie z klasyfikacją zawartą w Rekomendacji M, czyli
the classification included in M Recommendation, i.e. by
według 7 kategorii, wśród których istotną ilość zdarzeń
7 categories, among which, a significant number of
odnotowano w odniesieniu do 2 kategorii, tj.:
events was recorded under 2 categories, i.e.:
• zakłócenia działalności i błędy systemów (kat. 6),
• disruptions in operations and system errors (cat. 6),
• wykonywanie transakcji, dostawa i zarządzanie pro‑
• performing transactions, delivery and operational
cesami operacyjnymi (kat. 7).
process management (cat. 7).
Na ogólną liczbę 419 zarejestrowanych w trakcie roku
Of the total number of 419 events recorded during the
zdarzeń, 90,9% przypadało na wymienione powyżej
year, 90.9% related to the two above categories.
dwie kategorie.
F. K
OMITET ZARZĄDZANIA
AKTYWAMI I PASYWAMI ALCO
F. A
SSETS AND LIABILITIES
MANAGEMENT COMMITTEE ALCO
W
I
2011 roku Komitet ALCO zebrał się 16 razy. Pod‑
czas posiedzeń wydawał rekomendacje w spra‑
wach wybranych pozycji aktywów i pasywów, rachunku
n 2011, the ALCO Committee had 16 meetings. During
these meetings, it made recommendations relating to
the selected assets and liabilities items, profit and loss
zysków i strat, wskaźników ekonomicznych Banku i zrze‑
account, the Bank’s and association’s economic ratios,
szenia, wprowadzenia nowych produktów bankowych,
introducing new bank products, deposit-credit strategy,
strategii depozytowo-kredytowej, wysoko kwotowych
high-amount customer orders as well as petty cash li‑
zleceń klientów oraz limitów pogotowia kasowego, we‑
mits, internal capital requirement, credit risk, liquidity
wnętrznego wymogu kapitałowego, ryzyka kredytowe‑
risk, interest rate risk, FX risk, operational events and
go, ryzyka płynności, ryzyka stopy procentowej, ryzyka
loss­es, outsourcing and other.
walutowego, zdarzeń i strat operacyjnych, outsourcingu
i innych.
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
RISK MANAGEMENT
5.
60
ANNUAL
REPORT
2011
G. KOMITET KREDYTOWY
G. CREDIT COMMITTEE
W
I
trakcie 2011 roku Komitet Kredytowy zebrał się 83
razy, rozpatrując 439 wniosków kredytowych na
łączną kwotę 3 887 324,7 tys. zł. Podjęto 97 pozytywnych
n 2011, the Credit Committee had 83 meetings, consi‑
dering 439 loan applications for the total amount of PLN
3 887 324.7 thousand. 97 positive credit decisions were
decyzji kredytowych na łączną kwotę 511 072,4 tys. zł
taken for the total amount of PLN 511 072.4 thousand and
oraz rekomendowano Zarządowi Banku 58 wniosków
58 loan applications for the total amount of PLN 656 552.6
kredytowych na kwotę 656 552,6 tys. zł. W przypadku 184
thousand were recommended to the Management Bo‑
wniosków na kwotę 2 024 212,6 tys. zł Komitet Kredyto‑
ard. In case of 184 applications totaling PLN 2 024 212.6
wy zmodyfikował proponowane warunki kredytowania
thousand, the Credit Committee modified the proposed
takie, jak: marża, prowizja, forma zabezpieczenia kredy‑
lending conditions such as margin, commission, form of
tu, czy przesunięcie terminu spłaty kredytu. Jednocze‑
loan security or changing the repayment period. At the
śnie Komitet Kredytowy pozytywnie rozpatrzył 45 spraw
same time, the Credit Committee took a positive decision
związanych z nabyciem obligacji, przyznaniem gwarancji
on 45 applications relating to purchase of bonds, provi‑
czy też innych niestandardowych produktów na kwotę
sion of guarantees or other non-standard products for
408 618,9 tys. zł.
the total amount of PLN 408 618.9 thousand.
H. KOMITET DS. RYZYKA
OPERACYJNEGO
H. OPERATIONAL
RISK COMMITTEE
Z
D
arząd Banku dwukrotnie w trakcie roku zmieniał
skład, kompetencje oraz zasady funkcjonowania Ko‑
mitetu. W 2011 roku KRO odbył 12 posiedzeń, oceniając
uring the year, the Bank’s Management Board changed
twice the composition, discretion and operational
principles of the Committee. In 2011, the Operational
raporty zdarzeń i strat operacyjnych oraz wydając reko‑
Risk Committee had 12 meetings to assess reports on
mendacje w odniesieniu do tych punktów raportów, któ‑
operational events and losses and to make recommen‑
re wskazywały na obszary działalności o podwyższonym
dations with regard to such items included in the reports,
poziomie ryzyka.
which indicated the areas of operation with the increased
risk level.
I. KAPITAŁ WEWNĘTRZNY
I. INTERNAL EQUITY
K
I
apitał wewnętrzny SGB-Banku wyliczany był zgodnie
z opracowaną w Banku procedurą dotyczącą szaco‑
wania i utrzymywania kapitału wewnętrznego. Na koniec
nternal equity of SGB-Bank was calculated in line with
the procedure developed in the Bank in relation to esti‑
mating and maintaining internal capital. At the end of Q1,
I, II oraz IV kwartału 2011 roku kapitał wewnętrzny był
Q2, Q3 and Q4 2011, the internal equity was equal to regu‑
równy kapitałowi regulacyjnemu z Filaru I. Na koniec III
lation equity from Pillar I. At the end of Q3, the Bank kept
kwartału Bank utrzymywał dodatkowo kapitał wewnętrz‑
additional internal equity to cover the geographic concen‑
ny na ryzyko koncentracji geograficznej w łącznej kwocie
tration risk in the total amount of PLN 5 515 thousand
5 515 tys. zł. i o tę kwotę kapitał wewnętrzny był wyższy
and by this amount, the internal equity was higher than
w stosunku do wyznaczonego kapitału regulacyjnego.
the required regulation equity.
6. SYTUACJA FINANSOWA
FINANCIAL SITUATION
6.
SYTUACJA FINANSOWA
FINANCIAL SITUATION
A. FUNDUSZE WŁASNE
63
B. WYBRANE DANE FINANSOWE
64
A. OWN FUNDS
63
B. SELECTED FINANCIAL DATA
64
62
ANNUAL
REPORT
2011
Partnerstwo
tworzy się tam,
gdzie codzienne
wysiłki prowadzą
do wspólnie
widzianego celu.
Partnership is where
everyday efforts lead
to a jointly chosen target.
Migrujące nad Himalajami żurawie pospolite wznoszą się na wysokość ponad 10 000 m n.p.m. Te majestatyczne ptaki, po dobraniu się w pary pozostają sobie wierne do końca
życia i wspólnie dbają o swoje potomstwo.
Common cranes migrating over the Himalayas fly up over 10 000 meters high. When these august birds join in couples,
they stay faithful to each other throughout their entire lives
and they jointly look after their offspring.
6.
63
RAPORT
ROCZNY
2011
SYTUACJA FINANSOWA
FINANCIAL SITUATION
A
nalizując sytuację finansową SGB‑Banku S.A. na
koniec 2011 roku, należy mieć na uwadze wpływ,
jaki miał na nią oraz na uzyskane w tym okresie wyniki
A
nalyzing the financial situation of SGB‑Bank S.A. at the
end of 2011, one should take account of the impact of
the merger with MR Bank S.A. on that situation as well as
(dynamika i/lub przyrosty poszczególnych wartości w bi‑
on the results achieved in this period (dynamics and/‌or
lansie i rachunku zysków i strat) proces połączenia z MR
growth of individual values in the balance sheet and the
Bankiem S.A., a także, będąca konsekwencją tego połą‑
profit and loss account) as well as the increased number
czenia, zwiększona liczba Banków zrzeszonych w SGB.
of Banks associated with SGB as a result of that merger.
A. FUNDUSZE WŁASNE
A. OWN FUNDS
N
A
a dzień 31 grudnia 2011 roku fundusze własne
SGB-Banku wyniosły 563 458 tys. zł i były wyższe od
stanu na koniec roku 2010 o 163 164 tys. zł. Szczegóły do‑
s at 31 December 2011, own funds of SGB-Bank to‑
taled PLN 563 458 thousand and were up PLN 163
164 thousand on the balance as at the end of 2010. De­
tyczące zmian, mających wpływ na wysokość funduszy
tails relating to changes which had impact on the volume
własnych, zawiera tabela nr 15.
of own funds are included in table no. 15.
TAB. 15. Fundusze własne SGB‑Banku S.A. w latach 2010-2011 / Own funds of SGB‑Bank S.A. in the years 2010-2011
31.12.2010
31.12.2011
Zmiana stanu / Change
1
2
2–1
270 004
395 952
125 948
109 789
156 431
46 642
Kapitał zapasowy / Supplementary capital
85 594
160 085
74 491
Kapitał rezerwowy / Reserve capital
74 621
79 436
4 815
96 644
106 274
9 630
Fundusz ogólnego ryzyka bankowego
General banking risk fund
54 644
64 274
9 630
Obligacje długoterminowe / Long-term bonds
42 000
42 000
0
12 171
18 171
6 000
11 777
17 536
5 759
394
635
241
Fundusze zasadnicze / Main funds
Kapitał zakładowy / Equity
Pozycje dodatkowe funduszy podstawowych
Additional items of basic funds
Pomniejszenia funduszy podstawowych
Reduction in basic funds
Wartości niematerialne i prawne
Intangible assets
Strata z tytułu aktualizacji wyceny instrumentów
kapitałowych zaklasyfikowanych jako dostępne do
sprzedaży
Loss on revaluation of equity instruments classified as
available for sales
SYTUACJA FINANSOWA
FINANCIAL SITUATION
6.
64
ANNUAL
REPORT
2011
TAB. 15. Fundusze własne SGB‑Banku S.A. w latach 2010-2011 / Own funds of SGB‑Bank S.A. in the years 2010-2011
31.12.2010
31.12.2011
Zmiana stanu / Change
1
2
2–1
354 477
484 055
129 578
72 639
99 847
27 208
3 139
6 867
3 728
69 500
92 980
23 480
427 116
583 902
156 786
26 822
20 444
(-6 378)
26 822
20 444
(-6 378)
400 294
563 458
163 164
Fundusze podstawowe / Basic funds
Fundusze uzupełniające / Supplementary funds
Fundusz z aktualizacji / Revaluation fund
Zobowiązania podporządkowane
Subordinated debts
Suma funduszy podstawowych i uzupełniających
Total basic and supplementary funds
Pozycje pomniejszające fundusze własne
Items reducing own funds
Inwestycje kapitałowe w podmiotach finansowych
Equity investments in financial entities
Fundusze własne / Own funds
B. WYBRANE DANE FINANSOWE
B. SELECTED FINANCIAL DATA
W
T
tabeli nr 16 zaprezentowano w układzie porów‑
nawczym wybrane dane finansowe SGB‑Ban‑
ku S.A. za lata 2010 i 2011.
able no. 16 shows in comparative terms the selected
financial data of SGB‑Bank S.A. for the years 2010
and 2011.
TAB. 16. Podstawowe dane sprawozdawcze oraz wskaźniki ekonomiczno-finansowe
Basic reporting data and economic-financial ratios
31.12.2010
31.12.2011
Dynamika [%]
Change [%]
7 210 234,30
10 154 738,60
140,8
530 451,50
740 758,10
139,6
Należności od podmiotów niefinansowych i budżetu
Receivables from non-financial and state-owned units
2 839 134,30
4 473 653,90
157,6
Dłużne papiery wartościowe / Debt securities
2 816 454,80
4 155 962,80
147,6
242 532,90
345 844,20
142,6
6 146 282,40
8 537 777,90
138,9
Zobowiązania wobec podmiotów niefinansowych i budżetu
Amounts due to non-financial and state-owned units
324 221,10
630 591,60
194,5
Suma funduszy podstawowych i uzupełniających
Total basic and supplementary funds
427 116,10
583 901,20
136,7
Suma bilansowa / Balance sheet total
Należności od podmiotów finansowych
Receivables from financial entities
Należności zagrożone / Bad loans
Zobowiązania wobec podmiotów finansowych
Amounts due to financial entities
65
RAPORT
ROCZNY
2011
31.12.2010
31.12.2011
Dynamika [%]
Change [%]
Fundusze własne / Own funds
400 294,00
563 457,70
140,8
Całkowity wymóg kapitałowy / Total capital requirement
277 598,70
416 208,10
149,9
11,54%
10,83%
93,8
Przychody ogółem / Total income
645 190,00
774 765,60
120,1
Koszty ogółem / Total costs
610 901,00
733 194,40
120
Wynik finansowy brutto / Pre-tax profit
34 289,00
41 571,20
121,2
Wynik finansowy netto / After-tax profit
27 646,60
35 441,00
128,2
Rentowność brutto / Gross profitability
5,60%
5,70%
101,8
Rentowność netto / Net profitability
4,50%
4,80%
106,7
ROA
0,50%
0,50%
100
ROE
8,70%
8,60%
98,9
Współczynnik wypłacalności / Solvency ratio
Suma bilansowa na koniec roku 2011 w stosunku do końca
The balance sheet total as at the end of 2011 grew up
roku 2010 zwiększyła się o 2 944 504,3 tys. zł, na co wpływ
against 2010 by PLN 2 944 504.3 thousand, which was
miał przede wszystkim proces łączeniowy. Dodatkowym
mainly impacted by the merger process. The additional
czynnikiem był wzrost środków zdeponowanych przez
factor was the increase in the volume of funds deposited
Banki Spółdzielcze, które stanowiły ponad 80% sumy bi‑
by Co-operative Banks, which accounted for over 80% of
lansowej. Wzrost średniego stanu pasywów odsetkowych
the balance sheet total. The average balance of interest
wyniósł 27%, natomiast aktywów odsetkowych ponad 24%.
liabilities grew by 27%, while interest assets by over 24%.
Średnie oprocentowanie pasywów odsetkowych w 2011
The average interest rate on interest-bearing liabilities
roku wyniosło 4,51% i było wyższe o 0,44 p.p. niż w roku
in 2011 was 4.51% and it was up 0.44 b.p. on 2010. The
2010. Analogiczne wielkości dla aktywów odsetkowych
corresponding values for interest-bearing assets were
wyniosły 5,85% i 0,53 p.p. Wzrost średniego stanu pa‑
5.85% and 0.53 b.p. The growth of the average balance
sywów odsetkowych przy wyższym ich oprocentowaniu
of interest liabilities, matched with higher interest rates,
spowodował, iż koszty odsetkowe w roku 2011 były wyż‑
contributed to the fact that the cost of interest in 2011
sze o 42% od poniesionych w roku poprzednim i wynio‑
was higher by 42% than in the previous year and totaled
sły 311 631,3 tys. zł. Przychody odsetkowe ukształtowały
PLN 311 631.3 thousand. Interest income reached the
się na poziomie 423 895,2 tys. zł i były wyższe o 36,6%
level of PLN 423 895,2 thousand and it was up 36.6% on
od osiągniętych w roku 2010, co było efektem wyższego
2010, which was the result of a higher average balance
średniego stanu środków oraz ich oprocentowania. Wy‑
and higher interest rates. Net interest income was higher
nik z tytułu odsetek był wyższy o blisko 24% od osiągnię‑
by almost 24% than the one achieved in the previous year
tego w roku poprzednim i ukształtował się na poziomie
and it totaled PLN 112 263.9 thousand. Higher income
112 263,9 tys. zł. Wyższe przychody z tytułu opłat i pro‑
on fees and commissions matched with lower costs in
wizji przy niższych kosztach z tego tytułu, w szczegól‑
this respect, in particular due to product administration
ności z tytułu administrowania produktami przez Banki
by Co-operative Banks, facilitated achieving net commi­
Spółdzielcze, pozwoliły na osiągnięcie wyższego o ponad
ssion income which was higher by 23%, i.e. PLN 5 679,2
23%, tj. o 5 679,2 tys. zł, wyniku z prowizji. Mniej korzyst‑
thousand. Less favorable, on the other hand, was the net
ny był natomiast wynik z tytułu wymiany. Korzystniejszy
profit on foreign exchange. Net profit on financial opera‑
SYTUACJA FINANSOWA
FINANCIAL SITUATION
6.
66
ANNUAL
REPORT
2011
niż w roku poprzednim był również wynik na operacjach
tions was better than in the previous year. As a result
finansowych. W efekcie wymienionych wyżej uwarunko‑
of the above mentioned developments, the net profit
wań, wynik działalności bankowej w roku 2011 wyniósł
on banking operations in 2011 totaled PLN 161 763.1
161 763,1 tys. zł, tj. 125% poziomu wypracowanego
thousand, i.e. it was 125% of the level achieved in the
rok wcześniej.
previous year.
W 2011 roku obniżyła się relacja dochodowości aktywów
In 2011, the relation of asset profitability against the
w odniesieniu do rynkowej stawki WIBOR 3M. W roku
market rate WIBOR 3M decreased. In 2010, the sur‑
2010 nadwyżka średniego oprocentowania aktywów nad
plus of the average interest rate on assets over WIBOR
stawką WIBOR 3M wynosiła 1,38 p.p., a w 2011 roku 1,31
3M rate was 1.38 b.p., and in 2011 it was 1.31 b.p. On
p.p. Poprawiła się natomiast różnica oprocentowania
the other hand, the relation of interest rate on liabili‑
pasywów w relacji do stawki WIBID 3M. W roku 2010
ties against WIBID 3M rate improved. In 2010, liabilities
kosztowość pasywów była o 0,33 p.p. wyższa od stawek
costs were higher than market rates by 0.33 b.p., while
rynkowych, natomiast w roku 2011 o 0,17 p.p.
in 2011 – by 0.17 b.p.
W roku 2011 odnotowano wzrost kosztów działania o 12%.
In 2011, costs of operation grew by 12%. This growth
Wzrost ten wynika w głównej mierze z procesu łącze‑
was driven mainly by the merger process. The costs of
niowego. Koszty wynagrodzeń wraz z ubezpieczeniami
remuneration including insurance and other staff bene­
i innymi świadczeniami były wyższe o 12% przy wzroście
fits were higher by 12%, while staff numbers grew by
zatrudnienia o 35%. Pozostałe koszty wraz z amortyzacją
35%. The remaining costs, including depreciation, grew
wzrosły o 14%.
by 14%.
W stosunku do roku poprzedniego wzrosła wydajność
As compared to the previous year, the effectiveness of
pracy mierzona sumą bilansową, obligiem kredytowym
work grew up when measured with the balance sheet
oraz depozytami przypadającymi na zatrudnionego. War‑
total, credit portfolio and deposit portfolio per one staff
tości te, w tysiącach złotych na zatrudnionego, wzrosły
member. These values, shown in thousand Polish Zlo‑
w ciągu 12 miesięcy 2011 roku odpowiednio z kwoty
ty per staff member, grew up correspondingly during
10 329,8 do 10 780, z 4 021,2 do 4 725,9 oraz z 433,1 do
12 months of 2011 from the amount of PLN 10 329.8 to
633,3 zł. Odnotowano także poprawę wskaźników ren‑
PLN 10 780, from PLN 4 021.2 to PLN 4 725.9 and from
towności. Bez zmian pozostał wskaźnik zwrotu z akty‑
PLN 433.1 to PLN 633.3. Also the improvement of profita‑
wów. Niewielkiemu obniżeniu uległ natomiast wskaźnik
bility ratios was recorded. Return on assets ratio remained
zwrotu z kapitału. Współczynnik wypłacalności wyniósł
unchanged. A slight decrease was recorded on the return
na koniec roku 10,83% i w stosunku do roku poprzednie‑
on equity ratio. The solvency ratio as at the end of the year
go obniżył się o 0,71 p.p.
was 10.83% and it was down 0.71 b.p. on the previous year.
7. PROGNOZY I ZAMIERZENIA
FORECAST AND PLANS
7.
PROGNOZY I ZAMIERZENIA
FORECAST AND PLANS
A. PROGNOZY OTOCZENIA MAKRO
ORAZ RYNKU FINANSOWEGO
69
B. ZAMIERZENIA I PROGNOZY
FINANSOWE SGB-BANKU S.A.
69
A. MACRO ENVIRONMENT
AND FINANCIAL MARKET
FORECAST
69
B. PLANS AND FINANCIAL
FORECAST OF SGB-BANK S.A.
69
68
ANNUAL
REPORT
2011
Wzajemność
w relacjach pozwala
na spokojne
oczekiwanie jutra.
Mutuality in relationship
facilitates peaceful looking
forward.
Tak biznesowe, jak i prywatne relacje są trwałe wtedy, gdy
buduje się je na partnerstwie. Jego podstawą jest zaufanie.
Dzięki niemu budujemy dialog, na nim opieramy przyszłość.
Both business and personal relationship can last when it is
based on partnership. Its basis is trust. Thanks to this, we
develop dialogue, on which we base our future.
7.
69
PROGNOZY I ZAMIERZENIA
FORECAST AND PLANS
A. PROGNOZY OTOCZENIA MAKRO
ORAZ RYNKU FINANSOWEGO
A. MACRO ENVIRONMENT AND
FINANCIAL MARKET FORECAST
P
I
rognozuje się, że wzrost gospodarczy w Polsce za‑
cznie spowalniać, a na tempo wzrostu PKB będzie
negatywnie wpływać niedostatecznie wysokie tempo
t is envisaged that the economic growth in Poland will
start to slow down, and the GDP growth pace will be
negatively influenced by insufficiently high level of invest‑
wzrostu inwestycji, spadek konsumpcji i pogarszająca
ment growth, decrease in consumption and deteriorating
się sytuacja makroekonomiczna u głównych partne‑
macro-economic situation of the main trading partners.
rów handlowych. Oczekujemy utrzymania się deficytu
We expect that the public finance deficit will be kept at
finansów publicznych powyżej 3% oraz wzrostu stopy
the level of above 3% and that the unemployment rate
bezrobocia.
will grow.
W ustawie budżetowej na 2012 r. założono, że średnio‑
The budget act for 2012 envisages that the average
roczny wskaźnik cen dóbr i usług konsumpcyjnych (CPI)
annual consumer price index (CPI) will be at 2.8%. In
wyniesie 2,8%. W warunkach słabego kursu złotego
the environment of a weak exchange rate of Polish Zloty
i neutralnego podejścia RPP do polityki pieniężnej szacu‑
and a neutral approach of the Monetary Policy Council
jemy, iż na koniec 2012 r. stopa inflacji wyniesie ok. 3,5%,
to the monetary policy, we expect that at the end of 2012,
a jej poziom średnioroczny sięgnie ok. 4%. Prognozujemy,
the inflation rate will be at ca. 3.5%, and its mid-annual
że stopy procentowe rynku pieniężnego WIBID 1W, 1M,
level shall reach ca. 4%. We forecast that interest rates
3M i 6M wyniosą na koniec bieżącego roku odpowiednio
of the money market WIBID 1W, 1M, 3M and 6M will be
4,02%, 4,20%, 4,37% i 4,50%, a stopy WIBOR 1M, 3M i 6M:
at the end of the current year at the following levels, co­
4,22%, 4,40%, 4,57% i 4,70%.
rrespondingly 4.02%, 4.20%, 4.37% and 4.50%, and rates
WIBOR 1M, 3M and 6M: 4.22%, 4.40%, 4.57% and 4.70%.
B. ZAMIERZENIA I PROGNOZY
FINANSOWE SGB‑BANKU S.A.
B. PLANS AND FINANCIAL
FORECAST OF SGB‑BANK S.A.
W
I
roku 2012 zamierzamy kontynuować integrację
infrastruktury technologicznej Spółdzielczej Grupy
Bankowej, co umożliwi zrealizowanie jednolitej oferty
n 2012, we intend to continue integration of the tech‑
nological infrastructure of Spółdzielcza Grupa Banko‑
wa, which will facilitate reaching a uniform products and
produktów i usług dla zrzeszonych Banków Spółdziel‑
ser­vices offer for the associated Co-operative Banks,
czych, ich klientów oraz dla klientów SGB‑Banku S.A.
their clients and clients of SGB‑Bank S.A. The main
Głównymi etapami prac będą ujednolicenie systemów
stages of work will be bringing to uniform standard
kartowych, systemów rozliczeń oraz scalenie systemów
card systems, settlement systems and integration of
księgowych. SGB‑Bank S.A. zamierza kontynuować dzia‑
accounting systems. SGB‑Bank S.A. intends to continue
łania w zakresie opracowywania, wdrażania standaryzacji
activities related to developing and implementing stan‑
procesów biznesowych w Bankach Spółdzielczych i ich
dardization of business processes in Co-operative Banks
automatyzacji przy wykorzystaniu dostępnych na rynku,
and their automation with the use of modern tools and
nowoczesnych narzędzi i technologii. Będziemy, jako
technology available in the market. As the associating
PROGNOZY I ZAMIERZENIA
FORECAST AND PLANS
7.
RAPORT
ROCZNY
2011
70
ANNUAL
REPORT
2011
Bank zrzeszający, wprowadzać takie udogodnienia, które
Bank, we will introduce such conveniences which will
ułatwiają i przyspieszają obsługę klientów Banków Spół‑
facilitate and accelerate customer service in Co-opera‑
dzielczych.
tive Banks.
W 2012 roku kontynuować będziemy również proces bu‑
In 2012, we will also continue the process of developing
dowy własnego narzędzia informatycznego (nazwanego
our own IT tool (called for our own purposes an Analyti‑
roboczo Modułem Analitycznym), wspierającego pomiar
cal Module) supporting the measurement and manage‑
i zarządzenie ryzykiem oraz rentownością. Narzędzie
ment of risk and profitability. This tool is designed and
to jest zaprojektowane i realizowane w taki sposób, aby
prepared in such a way so that to deliver to the associ‑
dostarczyć zrzeszonym Bankom Spółdzielczym zestaw
ated Co-operative Banks a set of standard analyses and
standardowych analiz i raportów, zgodnych z wymogami
reports, compliant with the requirements of the regulator,
regulatora, z wypracowanym standardem zrzeszeniowym
with a developed association standard as well as regula‑
i regulacjami oraz z dobrymi praktykami rynkowymi. Mo‑
tions and good market practices. The Analytical Module
duł Analityczny będzie umożliwiał Bankom Spółdzielczym
will allow the Co-operative Banks to manage risk individ‑
indywidualne zarządzanie ryzykiem poprzez samodzielne
ually, through independent defining of analyses’ param‑
kształtowanie parametrów analiz oraz poziomu limitów.
eters and limit levels. The target system functionality will
Docelowa funkcjonalność systemu obejmie ryzyko stopy
cover interest rate risk, liquidity risk, supervision liquidity
procentowej, płynności, nadzorcze miary płynności, ry‑
measures, credit risk, calculation of capital requirements
zyko kredytowe, kalkulacje wymogów kapitałowych oraz
and the measurement of profitability of products, clients
pomiar rentowności produktów, klientów i jednostek biz‑
and business units.
nesowych.
The Bank will pay special attention to the assessment of
Bank będzie poświęcał wiele uwagi ocenie wpływu, jaki
the impact of the package of new legal regulations re‑
na sposób i zakres działalności Spółdzielczej Grupy
ferred to as the CRD IV on the method and scope of oper‑
Bankowej może mieć pakiet nowych regulacji prawnych
ation of Spółdzielcza Grupa Bankowa. As a result of their
określanych roboczo mianem CRD IV. W wyniku ich wdro‑
implementation, the method of operation of Co-ope­rative
żenia, istotnej przebudowie ulec będzie musiał sposób
Banks and associations will need to be substantially
funkcjonowania Banków Spółdzielczych oraz zrzeszeń,
redeveloped, which will then translate into a need to take
co z kolei będzie się wiązać się z koniecznością podejmo‑
appropriate preparatory actions.
wania stosownych działań przygotowawczych.
In line with the assumptions adopted for the needs of the
Zgodnie z założeniami przyjętymi do planu finansowego
financial plan for 2012, a growth of the balance sheet total
banku na rok 2012, oczekiwany jest wzrost sumy bilan‑
by 16% is expected as compared to the end of 2011. The
sowej o 16% w stosunku do stanu na koniec 2011 roku.
main source of financing the active operation will remain
Głównym źródłem finansowania aktywnej działalności
the resources of Co-operative Banks, the growth of which
pozostaną nadal środki Banków Spółdzielczych, których
is envisaged at the level of over 19%. Combined with the
wzrost założono na ponad 19%. Wraz ze wzrostem pozo‑
growth of other financing sources, this will facilitate
stałych źródeł finansowania, pozwoli to na przyrost śred‑
growing the average balance of interest-bearing assets
niego stanu aktywów odsetkowych o blisko 38%. Rozwój
by almost 38%. Expanding the scope of operations will
skali działalności pozwoli na 32% wzrost wyniku działal‑
facilitate 32% growth of the net income on banking opera‑
ności bankowej i w efekcie wypracowanie wyniku finan‑
tions and, as a result, generating pre-tax financial profit
sowego brutto na koniec 2012 roku na poziomie o 11%
at the end of 2012 at the level by 11% higher than the one
wyższym od wypracowanego w roku poprzednim.
generated in the previous year.
71
ZAŁĄCZNIK 1
SCHEMAT ORGANIZACYJNY
SGB‑BANKU S.A.
APPENDIX NO. 1
ORGANIZATIONAL SCHEME OF SGB‑BANK S.A.
Wiceprezes Zarządu
Vice-President of the
Management Board
Wiceprezes Zarządu
Vice-President of the
Management Board
Departament
Ekonomiczny
Economic
Department
Departament
Marketingu
Marketing
Department
Departament
Ryzyka
Bankowego
Bank Risk
Department
Departament
Ryzyka
Kredytowego
Credit Risk
Department
Departament
Wierzytelności
Trudnych
Endangered Debt
Department
Departament
Produktów
Bankowych
Banking Products
Department
Prezes Zarządu
President of the
Management Board
Koordynator
Kontroli
Wewnętrznej
Internal Control
Coordinator
Departament
Programów
Specjalnych
Special Programs
Department
Departament
Audytu
Audit Department
Departament
Wsparcia Obrotu
Gospodarczego
Economic
Turnover Support
Department
Departament
Organizacji
i Kadr
Organization and
HR Department
Departament
Skarbu
Treasury
Department
Departament
Sieci
i Sprzedaży
Network
and Sales
Department
Wiceprezes Zarządu
Vice-President of the
Management Board
Departament
Strategii
i Rozwoju
Strategy
& Development
Department
RAPORT
ROCZNY
2011
Wiceprezes Zarządu
Vice-President of the
Management Board
Pełnomocnik
Zarządu
ds. Informatyzacji
Zrzeszenia
Management
Board Proxy for IT
Development
in the Association
Departament
Administracji
i Zabezpieczeń
Administration
and Security
Department
Departament
Elektronicznych
Kanałów Dostępu
Electronic Access
Channels
Department
Departament
Informatyki
IT Department
Oddziały
Branches
Departament
Rachunkowo-Finansowy
Accounting
& Finance
Department
Centrum
Rozliczeń
Elektronicznych
Electronic
Settlement
Center
ZAŁĄCZNIKI
APPENDICES
72
ANNUAL
REPORT
2011
ZAŁĄCZNIK 2
ODDZIAŁY SGB‑BANKU S.A.
APPENDIX NO. 2
BRANCHES OF SGB‑BANK S.A.
Nazwa / Name
Adres / Adress
O/Brodnica / Branch in Brodnica
ul. Przykop 53
87-300 Brodnica
I O/Bydgoszcz / Branch 1 in Bydgoszcz
ul. Chodkiewicza 89/91
85-950 Bydgoszcz
II O/Bydgoszcz / Branch 2 in Bydgoszcz
ul. Stary Port 9
85-068 Bydgoszcz
O/Ciechanów / Branch in Ciechanów
ul. Kopernika 2
06-400 Ciechanów
O/Gdynia / Branch in Gdynia
ul. Bytomska 24
81-509 Gdynia
O/Grodzisk Wlkp. / Branch in Grodzisk Wlkp.
ul. Chopina 1
62-065 Grodzisk Wlkp.
O/Finansowe Centrum Biznesu w Katowicach
Financial Business Center in Katowice
ul. Staromiejska 8
40-013 Katowice
O/Konin / Branch in Konin
ul. Bankowa 1
62-500 Konin
I O/Koszalin / Branch 1 in Koszalin
al. Armii Krajowej 8
75-200 Koszalin
O/Leszno / Branch in Leszno
ul. Zamenhofa 107
64-100 Leszno
O/Lublin / Branch in Lublin
ul. Narutowicza 38-42
20-016 Lublin
O/Łowicz / Branch in Łowicz
ul. Stanisławskiego 25
99-400 Łowicz
O/Łódź / Branch in Łódź
ul. Północna 27/29
91-420 Łódź
Filia w Łodzi O/Łódź
Sub-branch in Łodz (Łódź Branch)
ul. Łączna 28
93-166 Łódź
O/Malbork / Branch in Malbork
al. Wojska Polskiego 499
82-200 Malbork
O/Ostrów Wlkp. / Branch in Ostrów Wlkp.
ul. Raszkowska 60/62
63-400 Ostrów Wlkp.
O/Oświęcim / Branch in Oświęcim
ul. Powstańców Śląskich 1
32-600 Oświęcim
O/Piła / Branch in Piła
al. Wojska Polskiego 6
64-920 Piła
O/Piotrków Trybunalski
Branch in Piotrków Trybunalski
ul. Słowackiego 81
97-300 Piotrków Trybunalski
O/Płock / Branch in Płock
ul. Nowy Rynek 6
09-400 Płock
I O/Poznań / Branch 1 in Poznań
ul. Mielżyńskiego 22
61-725 Poznań
II O/Poznań / Branch 2 in Poznań
ul. Szarych Szeregów 23a
60-462 Poznań
73
RAPORT
ROCZNY
2011
Nazwa / Name
Adres / Adress
III O/Poznań / Branch 3 in Poznań
ul. Zwierzyniecka 14/16
60-813 Poznań
O/Finansowe Centrum Biznesu w Poznaniu
Financial Business Center in Poznań
ul. Zwierzyniecka 14/16
60-813 Poznań
O/Radom / Branch in Radom
ul. Piłsudskiego 3
26-600 Radom
O/Sieradz / Branch in Sieradz
ul. Spółdzielcza 4a
98-200 Sieradz
O/Warszawa / Branch in Warszawa
ul. Wrocławska 20
01-493 Warszawa
O/Włocławek / Branch in Włocławek
ul. Polna 102
87-800 Włocławek
O/Wrocław / Branch in Wrocław
ul. Zwycięska 14e/2/A
55-033 Wrocław
Filia w Żyrardowie O/Warszawa
Sub-branch in Żyrardow (Warsaw Branch)
ul. Karola Hiellego 2
96-300 Żyrardów
ZAŁĄCZNIKI
APPENDICES
74
ANNUAL
REPORT
2011
ZAŁĄCZNIK 3
APPENDIX NO. 3
BANKI SPÓŁDZIELCZE
ZRZESZONE Z SGB-BANKIEM S.A.
CO-OPERATIVE BANKS ASSOCIATED
WITH SGB‑BANK S.A.
Nazwa Banku Spółdzielczego / Name of a Co-operative Bank
Siedziba / Head office
Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim
Aleksandrów Kujawski
Bank Spółdzielczy im. Stefczyka w Belsku Dużym
Belsk Duży
Bank Spółdzielczy w Bełchatowie
Bełchatów
Bank Spółdzielczy Ziemi Wieluńskiej
Biała
Bank Spółdzielczy w Białobrzegach
Białobrzegi
Bank Spółdzielczy w Białogardzie
Białogard
Nadnotecki Bank Spółdzielczy
Białośliwie
Bank Spółdzielczy w Białymstoku
Białystok
Bank Spółdzielczy w Bieżuniu
Bieżuń
Bank Spółdzielczy w Błaszkach
Błaszki
Bank Spółdzielczy w Bytowie
Bytów
Bank Spółdzielczy w Chełmnie
Chełmno
Bank Spółdzielczy w Chodzieży
Chodzież
Bank Spółdzielczy w Chojnie
Chojna
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie
Choszczno
Bank Spółdzielczy w Chynowie
Chynów
Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie
Ciechanów
Bank Spółdzielczy w Czarnkowie
Czarnków
Bank Spółdzielczy w Czersku
Czersk
Bank Spółdzielczy w Człuchowie
Człuchów
Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie
Darłowo
Bank Spółdzielczy w Dobrzycy
Dobrzyca
Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy z/s w Drezdenku
Drezdenko
Bank Spółdzielczy Duszniki
Duszniki
Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie
Działoszyn
Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu
Dzierzgoń
Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie
Dzierżoniów
Spółdzielczy Bank Ludowy w Elblągu
Elbląg
Bank Spółdzielczy w Gąbinie
Gąbin
Bank Spółdzielczy w Gąsocinie
Gąsocin
Bank Spółdzielczy w Glinojecku
Glinojeck
Bank Spółdzielczy w Głowaczowie
Głowaczów
75
RAPORT
ROCZNY
2011
Nazwa Banku Spółdzielczego / Name of a Co-operative Bank
Siedziba / Head office
Bank Spółdzielczy w Głownie
Głowno
Bank Spółdzielczy w Gniewie
Gniew
Bank Spółdzielczy w Gnieźnie
Gniezno
Bank Spółdzielczy w Goleniowie
Goleniów
Bank Spółdzielczy w Golubiu-Dobrzyniu
Golub-Dobrzyń
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wlkp.
Gorzów Wlkp.
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu
Gostyń
Bank Spółdzielczy w Górze
Góra
Bank Spółdzielczy w Grabowie
Grabów
Bank Spółdzielczy w Grębocinie
Grębocin
Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wielkopolskim
Grodzisk Wlkp.
Bank Spółdzielczy w Grójcu
Grójec
Bank Spółdzielczy w Grudusku
Grudusk
Bank Spółdzielczy w Gryficach
Gryfice
Bank Spółdzielczy w Gryfinie
Gryfino
Bank Spółdzielczy w Halinowie
Halinów
Bank Spółdzielczy w Iłowie
Iłów
Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu
Inowrocław
Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie
Janikowo
Bank Spółdzielczy w Jarocinie
Jarocin
Bank Spółdzielczy w Jastrowiu
Jastrowie
Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku
Jedlińsk
Bank Spółdzielczy w Jutrosinie
Jutrosin
Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim
Kalisz Pomorski
Bank Spółdzielczy w Kcyni
Kcynia
Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie
Kępno
Bank Spółdzielczy w Kleszczowie
Kleszczów
Bank Spółdzielczy w Kłodawie
Kłodawa
Bank Spółdzielczy w Kobierzycach
Kobierzyce
Bank Spółdzielczy w Koninie
Konin
Bank Spółdzielczy w Koronowie
Koronowo
Bank Spółdzielczy w Kostrzynie
Kostrzyn Wlkp.
Bank Spółdzielczy w Kościanie
Kościan
Bank Spółdzielczy w Kościerzynie
Kościerzyna
Bank Spółdzielczy w Kowalu
Kowal
Bank Spółdzielczy w Kowalewie Pomorskim
Kowalewo Pomorskie
ZAŁĄCZNIKI
APPENDICES
76
ANNUAL
REPORT
2011
Nazwa Banku Spółdzielczego / Name of a Co-operative Bank
Siedziba / Head office
Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej
Koźminek
Bank Spółdzielczy w Kórniku
Kórnik
Bank Spółdzielczy w Krokowej
Krokowa
Bank Spółdzielczy w Krośnie Odrzańskim
Krosno Odrzańskie
Bank Spółdzielczy w Krośniewicach
Krośniewice
Bank Spółdzielczy w Krotoszynie
Krotoszyn
Bank Spółdzielczy w Kruszwicy
Kruszwica
Bank Spółdzielczy „Wspólna Praca” w Kutnie
Kutno
Bank Spółdzielczy w Lesznowoli
Lesznowola
Bank Spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku
Lidzbark
Bank Spółdzielczy w Lipce
Lipka
Bank Spółdzielczy w Lipnie
Lipno
Bank Spółdzielczy w Lipsku
Lipsko
Bank Spółdzielczy w Lubichowie
Lubichowo
Bank Spółdzielczy w Lubrańcu
Lubraniec
Bank Spółdzielczy w Lubyczy Królewskiej
Lubycza Królewska
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
Lututów
Bank Spółdzielczy Lwówek Śląski
Lwówek Śląski
Bank Spółdzielczy w Łasinie
Łasin
Bank Spółdzielczy w Łebie
Łeba
Bank Spółdzielczy Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy
Łęczyca
Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu
Łowicz
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Łodzi
Łódź
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie
Malanów
Bank Spółdzielczy w Malborku
Malbork
Gospodarczy Bank Spółdzielczy Międzyrzecz
Międzyrzecz
Bank Spółdzielczy w Międzyzdrojach
Międzyzdroje
Bank Spółdzielczy w Mławie
Mława
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Mosinie
Mosina
Bank Spółdzielczy w Mszczonowie
Mszczonów
Bank Spółdzielczy w Nadarzynie
Nadarzyn
Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią
Nakło nad Notecią
Bank Spółdzielczy w Nasielsku
Nasielsk
Bank Spółdzielczy w Nowem n. Wisłą
Nowe n. Wisłą
Żuławski Bank Spółdzielczy
Nowy Dwór Gdański
Bank Spółdzielczy w Nowym Stawie
Nowy Staw
77
RAPORT
ROCZNY
2011
Nazwa Banku Spółdzielczego / Name of a Co-operative Bank
Siedziba / Head office
Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyślu
Nowy Tomyśl
Ludowy Bank Spółdzielczy w Obornikach
Oborniki
Bank Spółdzielczy w Oławie
Oława
Bank Spółdzielczy w Opocznie
Opoczno
Bank Spółdzielczy w Osiu
Osie
Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim
Ośno Lubuskie
Bank Spółdzielczy w Ożarowie
Ożarów
Bank Spółdzielczy Towarzystwo Oszczędnościowo-Pożyczkowe „PA-CO-BANK” w Pabianicach
Pabianice
Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z/s w Pasłęku
Pasłęk
Bank Spółdzielczy w Pionkach
Pionki
Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim
Piotrków Kujawski
Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim
Piotrków Trybunalski
Bank Spółdzielczy w Pleszewie
Pleszew
Bank Spółdzielczy „MAZOWSZE” w Płocku
Płock
Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach
Pobiedziska
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Policach
Police
Bank Spółdzielczy w Połczynie Zdroju
Połczyn Zdrój
Bank Spółdzielczy w Poniecu
Poniec
Poznański Bank Spółdzielczy
Poznań
Wielkopolski Bank Spółdzielczy
Poznań
Bank Spółdzielczy w Prabutach
Prabuty
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Pomorskim
Pruszcz Pomorski
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim
Pruszcz Gdański
Bank Spółdzielczy w Przedborzu
Przedbórz
Bank Spółdzielczy w Przemkowie
Przemków
Bank Spółdzielczy w Przysusze
Przysucha
Bank Spółdzielczy w Pszczółkach
Pszczółki
Bank Spółdzielczy w Pucku
Puck
Bank Spółdzielczy w Pułtusku
Pułtusk
Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy w Pyrzycach
Pyrzyce
Bank Spółdzielczy w Raciążu
Raciąż
ESBANK Bank Spółdzielczy
Radomsko
Bank Spółdzielczy w Radziejowie
Radziejów
Nadobrzański Bank Spółdzielczy w Rakoniewicach
Rakoniewice
Bank Spółdzielczy w Raszkowie
Raszków
Bank RUMIA Spółdzielczy w Rumi
Rumia
ZAŁĄCZNIKI
APPENDICES
78
ANNUAL
REPORT
2011
Nazwa Banku Spółdzielczego / Name of a Co-operative Bank
Siedziba / Head office
Bank Spółdzielczy w Ruścu
Rusiec
Bank Spółdzielczy w Rzepinie
Rzepin
Express Bank Spółdzielczy w Rzeszowie
Rzeszów
Bank Spółdzielczy w Sandomierzu
Sandomierz
Bank Spółdzielczy w Santoku
Santok
Bank Spółdzielczy w Więcborku
Sępólno Krajeńskie
Bank Spółdzielczy w Siedlcu
Siedlec
Bank Spółdzielczy w Sieradzu
Sieradz
Bank Spółdzielczy w Sierakowicach
Sierakowice
Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego
Sieraków
Spółdzielczy Bank Ludowy w Skalmierzycach
Skalmierzyce
Bank Spółdzielczy w Skaryszewie
Skaryszew
Bank Spółdzielczy w Skępem
Skępe
Bank Spółdzielczy w Skórczu
Skórcz
Bank Spółdzielczy w Sławnie
Sławno
Bank Spółdzielczy w Słupcy
Słupca
Bank Spółdzielczy w Smętowie Granicznym
Smętowo Graniczne
Bank Spółdzielczy w Sokołach
Sokoły
Bank Spółdzielczy w Starej Białej
Stara Biała
Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim
Starogard Gdański
Bank Spółdzielczy w Stegnie
Stegna
Bank Spółdzielczy w Strykowie
Stryków
Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie
Strzałkowo
Bank Spółdzielczy w Strzegowie
Strzegowo
Bank Spółdzielczy w Strzelcach
Strzelce
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie
Strzelin
Bank Spółdzielczy w Strzelnie
Strzelno
Bank Spółdzielczy w Suszu
Susz
Bank Spółdzielczy w Szadku
Szadek
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Szczecinie
Szczecin
Bank Spółdzielczy w Sztumie
Sztum
Bank Spółdzielczy w Szubinie
Szubin
Bank Spółdzielczy w Ślesinie
Ślesin
Bank Spółdzielczy w Śmiglu
Śmigiel
Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka
Śrem
Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej
Środa Wlkp.
79
RAPORT
ROCZNY
2011
Nazwa Banku Spółdzielczego / Name of a Co-operative Bank
Siedziba / Head office
Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie
Świdwin
Bank Spółdzielczy w Świeciu
Świecie
Bank Spółdzielczy w Tczewie
Tczew
Bank Spółdzielczy w Teresinie
Teresin
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim
Tomaszów Mazowiecki
Bank Spółdzielczy w Toruniu
Toruń
Bank Spółdzielczy w Tucholi
Tuchola
Bank Spółdzielczy w Ustce
Ustka
Bank Spółdzielczy w Warce
Warka
Bank Spółdzielczy w Wartkowicach
Wartkowice
Pałucki Bank Spółdzielczy
Wągrowiec
Kaszubski Bank Spółdzielczy w Wejherowie
Wejherowo
Bank Spółdzielczy w Wieleniu
Wieleń
Bank Spółdzielczy w Wierzbinku
Wierzbinek
Bank Spółdzielczy w Wiskitkach
Wiskitki
Bank Spółdzielczy w Witkowie
Witkowo
Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy
Włocławek
Bank Spółdzielczy we Włoszakowicach
Włoszakowice
Bank Spółdzielczy w Wolinie
Wolin
Bank Spółdzielczy w Wołczynie
Wołczyn
Bank Spółdzielczy we Wronkach
Wronki
Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni
Września
Bank Spółdzielczy we Wschowie
Wschowa
Bank Spółdzielczy w Zagórowie
Zagórów
Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie
Zakrzewo
Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli
Zduńska Wola
Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie
Złotów
Bank Spółdzielczy w Zwoleniu
Zwoleń
Bank Spółdzielczy PAŁUKI w Żninie
Żnin
Bank Spółdzielczy w Żurominie
Żuromin
Bank Spółdzielczy w Żychlinie
Żychlin
ZAŁĄCZNIKI
APPENDICES
80
ANNUAL
REPORT
2011
8. SPRAWOZDANIE FINANSOWE
FINANCIAL REPORT
SPRAWOZDANIE
FINANSOWE
8.
FINANCIAL REPORT
8.1. SPRAWOZDANIE FINANSOWE
SGB-BANKU S.A.
A. Opinia niezależnego
biegłego rewidenta
83
8.1. F
INANCIAL REPORT
OF SGB-BANK S.A.
83
83
A. Opinion of an independent
chartered auditor
83
B.Bilans Banku
86
B.Bank’s balance sheet
86
C.Rachunek zysków i strat
90
C.Profit and loss account
90
D.Zestawienie zmian
D.Specification of changes
w kapitale własnym
92
E. Pozycje pozabilansowe
96
F. Rachunek przepływów
pieniężnych
8.2. WYNIKI FINANSOWE
BANKÓW
SPÓŁDZIELCZYCH SGB
A. Sektor BS w 2011 roku
B.Zbiorczy bilans Banków
Spółdzielczych SGB
C.Zbiorczy rachunek
zysków i strat Banków
Spółdzielczych SGB
in own funds
92
E. Off-balance sheet items
96
F. Cash flow analysis
97
97
101
101
102
104
8.2. FINANCIAL REPORT
OF CO-OPERATIVE
BANKS OF SGB
101
A. Co-operative banking
sector in 2011
101
B.Cumulative balance sheet
of Co-operative Banks of SGB
102
C.Cumulative p&l of Co-operative
Banks of SGB
104
SPRAWOZDANIE
.1. FINANSOWE SGB-BANKU S.A.
8
FINANCIAL REPORT OF SGB-BANK S.A.
A. OPINIA NIEZALEŻNEGO
BIEGŁEGO REWIDENTA
A. OPINION OF AN INDEPENDENT
CHARTERED AUDITOR
Dla Rady Nadzorczej
SGB-Banku S.A.
To the Supervisory Council
of SGB-Bank S.A.
1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania
1. We have conducted an audit of the attached financial
finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011
report for the year finished on 31 December 2011 of
roku SGB-Banku S.A. (do dnia 14 września 2011 roku
SGB-Bank S.A. (operating until 14 September 2011 as
działającego pod nazwą Gospodarczy Bank Wielkopol‑
Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.) (the “Bank”) with
ski S.A.), („Bank”) z siedzibą w Poznaniu, ul. Szarych
the head office in Poznań, ul. Szarych Szeregow 23a,
Szeregów 23A, obejmującego wprowadzenie do spra‑
which consists of the introduction to the financial state‑
wozdania finansowego, bilans i pozycje pozabilansowe
ment, balance sheet and off-balance sheet items as at
sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, rachunek
31 December 2011, profit and loss account, specifica‑
zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym,
tion of changes in own funds, cash flow analysis for the
rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia
period from 1 January to 31 December 2011 as well as
1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku oraz dodat‑
additional information and explanations (“the attached
kowe informacje i objaśnienia („załączone sprawozda‑
financial report”).
nie finansowe”).
2. Za rzetelność i jasność załączonego sprawozdania fi‑
2. Reliability and clarity of the attached financial report
nansowego, jak również za jego sporządzenie zgodnie
as well as its preparation in line with the adopted
z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką)
accounting practices (policy) and ensuring the correct‑
rachunkowości oraz za prawidłowość ksiąg rachun‑
ness of the accounting books is the responsibility of
kowych odpowiada Zarząd Banku. Ponadto, Zarząd
the Bank’s Management Board. Besides, the Manage‑
Banku oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobo‑
ment Board and members of the Supervisory Council
wiązani do zapewnienia, aby załączone sprawozdanie
are responsible for ensuring that the attached financial
finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności
report and the Management Board’s report on ope­
Banku w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia
rations for the period from 1 January to 31 December
2011 roku („sprawozdanie z działalności”) spełniały
2011 (“report on operations”) meet the requirements
wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 wrze‑
envisaged in the accounting act, dated 29 Septem‑
śnia 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. nr 152 z 2009
ber 1994 (Journal of Laws of 2009, no. 152, it. 1223,
roku, poz. 1223, z późniejszymi zmianami – „ustawa
with subsequent changes – the “accounting act”). Our
o rachunkowości”). Naszym zadaniem było zbadanie
task has been to audit the attached financial report
załączonego sprawozdania finansowego oraz wyraże‑
and iss­ue an audit-based opinion on the correctness
nie, na podstawie badania, opinii o tym, czy jest ono we
of this report, i.e. whether it is compliant with the
wszystkich istotnych aspektach zgodne z wymagający‑
adopted accounting practices (policy) in all material
mi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości
aspects, whether it presents reliably and clearly in all
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
FINANCIAL REPORT
8.
83
RAPORT
ROCZNY
2011
84
ANNUAL
REPORT
2011
oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszyst‑
mate­r­ial aspects all information necessary for the
kich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finan‑
assessment of the assets and financial situation as
sową, jak też wynik finansowy Banku oraz czy księgi
well as the Bank’s financial results, and whether it has
rachunkowe stanowiące podstawę jego sporządzenia
been prepared in all material aspects on the basis of
są prowadzone, we wszystkich istotnych aspektach,
properly kept accounting books.
w sposób prawidłowy.
3. Badanie załączonego sprawozdania finansowego prze‑
prowadziliśmy stosownie do postanowień:
3. The audit of the attached financial report has been con‑
ducted in line with the provisions of:
• rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,
• chapter 7 of the accounting act,
• krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych
• national standards of financial revision issued by the
przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce,
National Board of Chartered Auditors in Poland,
w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, czy
in such a way as to acquire a rational certainty that the
sprawozdanie to nie zawiera istotnych nieprawidłowo‑
audited financial report does not include any significant
ści. W szczególności, badanie obejmowało sprawdzenie
inconsistencies. In particular, the audit consisted in
– w dużej mierze metodą wyrywkową – dokumentacji,
checking – to a large extent based on sampling – ac‑
z której wynikają kwoty i informacje zawarte w załą‑
counting documents and entries confirming amounts
czonym sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmo‑
and information included in the attached financial
wało również ocenę poprawności przyjętych i stosowa‑
report. The audit also covered an assessment of cor‑
nych przez Zarząd zasad rachunkowości i znaczących
rectness of the accounting practices (policy) adopted by
szacunków dokonanych przez Zarząd, jak i ogólnej
the Bank’s Management Board, important estimates
prezentacji załączonego sprawozdania finansowego.
made by Bank’s Management Board, as well as an
Uważamy, że przeprowadzone przez nas badanie do‑
assessment of a general presentation of the financial
starczyło nam wystarczających podstaw do wyrażenia
report. We believe that the audit we have conducted has
opinii o załączonym sprawozdaniu finansowym trakto‑
provided for sufficient basis to issue an opinion on the
wanym jako całość.
attached financial report, treated as a whole.
4. Sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy za‑
4. The financial report for the previous accounting year
kończony dnia 31 grudnia 2010 roku było przedmiotem
finished on 31 December 2010 was the subject of an
badania przez kluczowego biegłego rewidenta działa‑
audit conducted by the key chartered auditor operating
jącego w imieniu innego podmiotu uprawnionego, który
on behalf of another authorized enitity, which issued its
w dniu 15 kwietnia 2011 roku wydał opinię bez zastrze‑
opinion on 15 April 2011 without any reservations to this
żeń o tym sprawozdaniu finansowym.
financial report.
5. Naszym zdaniem załączone sprawozdanie finansowe,
we wszystkich istotnych aspektach:
• przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje
5. In our opinion, the attached financial report, in all mate‑
rial aspects:
• presents reliably and clearly all information
istotne dla oceny wyniku finansowego działalności
necessary for the assessment of the financial result
gospodarczej za okres od dnia 1 stycznia do dnia
of the business operations for the period from
31 grudnia 2011 roku, jak też sytuacji majątkowej
1 January to 31 December 2011 as well as
i finansowej badanego Banku na dzień 31 grudnia
the assets and financial situation of the audited
2011 roku;
Bank as at 31 December 2011;
85
RAPORT
ROCZNY
2011
• sporządzone zostało zgodnie z wymagającymi
• has been prepared in line with the adopted
zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości,
accounting standards (policy), arising from the
wynikającymi z ustawy o rachunkowości i wydanymi
accounting act and regulations issued on the basis
na jej podstawie przepisami, na podstawie prawidło‑
of that act, on the basis of properly kept accounting
wo prowadzonych ksiąg rachunkowych;
books;
• jest zgodne z wpływającymi na formę i treść spra‑
• is in line, in its form and contents, with the existing
wozdania finansowego przepisami prawa regulują‑
provisions of law regulating the area of preparing
cymi przygotowywanie sprawozdań finansowych oraz
financial reports as well as with provisions of the
postanowieniami statutu Banku.
Bank’s statute.
6. Zapoznaliśmy się ze sprawozdaniem z działalności
6. We have read the report on operations and we decided
i uznaliśmy, że informacje pochodzącez załączonego
that information included in this report is in line with
sprawozdania finansowego są z nim zgodne. Informa‑
the attached financial report. Information included in
cje zawarte w sprawozdaniu z działalności uwzględniają
the report on operations meets the requirements of art.
postanowienia art. 49, ust. 2 ustawy o rachunkowości.
49, sec. 2 of the Accounting Act.
w imieniu
Ernst & Young Audit sp. z o.o.
Ernst & Young Audit sp. z o.o.
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
Rondo ONZ 1, 00-124 Warsaw
Nr ewidencyjny 130
Register no. 130
Kluczowy Biegły Rewident
Key Chartered Auditor
Marcin Dymek
Marcin Dymek
Biegły Rewident Nr 9899
Chartered Auditor No. 9899
Partner
Partner
Dominik Januszewski
Dominik Januszewski
Warszawa, dnia 30 kwietnia 2012 roku
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
FINANCIAL REPORT
on behalf of
Warsaw, 30 April 2012
8.
86
ANNUAL
REPORT
2011
B. BILANS BANKU SPORZĄDZONY
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 R.
B. BANK’S BALANCE SHEET
AS AT 31 DECEMBER 2011
Stan na 31.12.2011
As at 31.12.2011
Stan na 31.12.2010
As at 31.12.2010
Kasa, środki w Banku Centralnym
Cash, deposits in the Central Bank
450 334 073,40
399 469 368,04
1. W rachunku bieżącym / Current
403 957 287,97
366 409 583,03
0,00
0,00
46 376 785,43
33 059 785,01
0,00
0,00
Należności od sektora finansowego
Receivables from the financial sector
740 758 108,12
530 451 489,87
1. W rachunku bieżącym / Current
203 481 049,08
112 216 542,32
2. Terminowe / Term
537 277 059,04
418 234 947,55
3 589 715 298,62
2 225 855 617,77
317 270 341,65
182 720 298,99
3 272 444 956,97
2 043 135 318,78
883 938 552,59
613 278 691,84
16 345,21
732,29
883 922 207,38
613 277 959,55
14 803 723,12
406 939 315,04
4 155 962 754,06
2 816 454 841,03
1. Banków / Banks
1 176 331 950,05
714 271 395,84
2. Instytucji rządowych i samorządowych
Government and municipal institutions
2 684 892 129,97
1 976 712 822,58
294 738 674,04
125 470 622,61
10 636 650,00
11 727 436,00
0,00
0,00
10 636 650,00
11 727 436,00
AKTYWA / ASSETS
I.
2. Rezerwa obowiązkowa / Obligatory reserve
3. Inne środki / Other funds
Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania
II. w Banku Centralnym / Debt securities with the right to be
rediscounted in the Central Bank
III.
IV.
Należności od sektora niefinansowego
Receivables from non-financial sector
1. W rachunku bieżącym / Current
2. Terminowe / Term
V.
Należności od sektora budżetowego
Receivables from the state-owned sector
1. W rachunku bieżącym / Current
2. Terminowe / Term
Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych
VI. z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu / Receivables on
purchased securities with repurchase promise
VII. Dłużne papiery wartościowe / Debt securities
3. Pozostałe / Other
VIII.
Udziały lub akcje w jednostkach zależnych
Shares in subordinated units
1. W instytucjach finansowych / In financial units
2. W pozostałych jednostkach / In other units
87
RAPORT
ROCZNY
2011
Stan na 31.12.2011
As at 31.12.2011
Stan na 31.12.2010
As at 31.12.2010
6 825 000,00
4 958 398,00
1. W instytucjach finansowych / In financial units
3 325 000,00
2 053 457,00
2. W pozostałych jednostkach / In other units
3 500 000,00
2 904 941,00
Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych
Shares in associated units
1 208 559,66
0,00
1. W instytucjach finansowych / In financial units
1 158 559,66
0,00
50 000,00
0,00
16 099 640,95
4 576 927,61
15 979 011,00
4 518 097,66
120 629,95
58 829,95
122 170 522,57
56 071 950,41
17 536 533,26
11 776 668,11
0,00
0,00
16 556 074,36
11 283 666,11
3. Nakłady na wartości niematerialne i prawne
Expenditure on intangible assets
980 458,90
493 002,00
XIV. Rzeczowe aktywa trwałe / Tangible fixed assets
113 204 278,33
103 121 162,02
1. Nieruchomości / Real estates
92 784 386,27
88 417 560,06
2. Pozostałe środki trwałe / Other fixed assets
20 302 965,77
14 703 601,96
116 926,29
0,00
10 597 217,43
11 797 233,90
6 300,00
16 600,00
10 590 917,43
11 780 633,90
20 947 671,74
13 755 190,82
17 683 219,00
11 390 238,00
3 264 452,74
2 364 952,82
10 154 738 583,85
7 210 234 290,46
AKTYWA / ASSETS
IX.
X.
Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych
Shares in affilitaed units
2. W pozostałych jednostkach / In other units
XI.
Udziały lub akcje w innych jednostkach
Shares in other units
1. W instytucjach finansowych / In financial units
2. W pozostałych jednostkach / In other units
XII.
Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe
Other debt securities and financial assets
XIII.
Wartości niematerialne i prawne
Intangible assets
1. Wartość firmy / Good will
2. Inne wartości niematerialne i prawne
Other intangible assets
3. Środki trwałe w budowie / Fixed assets in construction
XV. Inne aktywa / Other assets
1. Przejęte aktywa – do zbycia / Repossessed assets – for purchase
2. Pozostałe / Other
XVI. Rozliczenia międzyokresowe / Accruals
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Deferred income tax
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe
Other accruals
AKTYWA RAZEM / TOTAL ASSETS
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
FINANCIAL REPORT
8.
88
ANNUAL
REPORT
2011
Stan na 31.12.2011
As at 31.12.2011
Stan na 31.12.2010
As at 31.12.2010
9 935,52
31 675,56
8 537 777 842,24
6 146 282 377,47
1. W rachunku bieżącym / Current
1 277 940 492,69
630 617 255,55
2. Terminowe / Term
7 259 837 349,55
5 515 665 121,92
557 799 151,45
289 128 979,85
206 561 520,38
49 157 038,18
a) Bieżące / Current
117 034 587,04
48 911 576,93
b) Terminowe / Term
89 526 933,34
245 461,25
351 237 631,07
239 971 941,67
a) Bieżące / Current
117 643 807,18
69 984 657,28
b) Terminowe / Term
233 593 823,89
169 987 284,39
72 792 401,17
35 092 154,24
1. Bieżące / Current
11 320 430,89
16 789 644,82
2. Terminowe / Term
61 471 970,28
18 302 509,42
0,00
0,00
42 679 997,26
42 609 065,75
988 869,43
22 788,20
91 139 581,54
69 334 285,81
1. Fundusze specjalne / Special funds
145 141,69
2,44
2. Inne zobowiązania / Other liabilities
90 994 439,85
69 334 283,37
Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone
Costs and income settled in time and reserved
179 713 198,28
146 771 993,66
1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów / Cost accruals
383 255,57
2 732 966,36
17 109 320,26
0,00
162 220 622,45
144 039 027,30
62 151 315,90
55 253 670,03
PASYWA / LIABILITIES
I.
Zobowiązania wobec Banku Centralnego
Amounts due to the Central Bank
II .
Zobowiązania wobec sektora finansowego
Amounts due to financial sector
III.
Zobowiązania wobec sektora niefinansowego
Amounts due to non-financial sector
1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:
Deposit accounts, of which:
2. Pozostałe, w tym: / Other, of which:
IV.
Zobowiązania wobec sektora budżetowego
Amounts due to the state-owned sector
Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych
V. z udzielonym przyrzeczeniem odkupu / Amounts due to sold
securities with repurchase promise
VI.
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
Amounts due to issues of debt securities
VII.
Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych
Other liabilities on financial instruments
VIII.
Fundusze specjalne i inne zobowiązania
Special funds and other liabilities
IX.
2. Ujemna wartość firmy / Negative good will
3. Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone
Other future periods and reserved income
X. Rezerwy / Provisions
89
RAPORT
ROCZNY
2011
Stan na 31.12.2011
As at 31.12.2011
Stan na 31.12.2010
As at 31.12.2010
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Provisions on deferred income tax
23 168 337,00
13 032 394,00
2. Pozostałe rezerwy / Other provisions
38 982 978,90
42 221 276,03
106 070 915,14
69 883 289,83
156 431 300,00
109 788 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160 084 936,08
85 593 976,34
7 948 079,28
3 529 818,23
PASYWA / LIABILITIES
XI.
Zobowiązania podporządkowane
Subordinated liabilities
XII. Kapitał podstawowy / Equity
XIII.
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
Due payments for equity (negative value)
XIV. Akcje własne / Own shares
XV. Kapitał (fundusz) zapasowy / Supplementary capital (funds)
XVI.
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
Revaluation capital (funds)
XVII.
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
Other reserve capital (funds)
143 710 059,49
129 264 827,64
1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego
General banking risk fund
64 273 875,20
54 643 719,35
2. Pozostałe / Other
79 436 184,29
74 621 108,29
0,00
0,00
35 441 001,07
27 646 587,85
10 154 738 583,85
7 210 234 290,46
10,83%
11,54%
XVIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych / Profit (loss) from previous years
XIX. Zysk (strata) netto / After-tax profit (loss)
PASYWA RAZEM / TOTAL LIABILITIES
WSPÓŁCZYNNIK WYPŁACALNOŚCI / SOLVENCY RATIO
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
FINANCIAL REPORT
8.
90
ANNUAL
REPORT
2011
C. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
SPORZĄDZONY ZA OKRES
01.01 – 31.12.2011 R.
C. PROFIT AND LOSS ACCOUNT
FOR THE PERIOD
01.01 – 31.12.2011
WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION
01.01-31.12.2011
01.01-31.12.2010
423 895 220,15
310 344 840,89
33 622 876,69
26 292 193,87
153 324 805,45
126 637 305,02
72 267 299,83
44 985 775,57
164 680 238,18
112 429 566,43
311 631 250,38
219 387 345,08
287 763 615,85
204 956 637,48
12 823 964,31
7 624 955,04
3. Od sektora budżetowego / State-owned sector
3 703 659,29
2 330 666,33
4. Z papierów wartościowych / Securities
7 340 010,93
4 475 086,23
112 263 969,77
90 957 495,81
IV. Przychody z tytułu prowizji / Fee income
43 363 571,76
37 980 364,11
V. Koszty z tytułu prowizji / Costs of fees
13 613 438,26
13 909 420,06
29 750 133,50
24 070 944,05
836 150,60
844 433,64
1. Od jednostek zależnych / Subordinated units
0,00
0,00
2. Od jednostek współzależnych / Affiliated units
0,00
0,00
3. Od jednostek stowarzyszonych / Associated units
0,00
0,00
836 150,60
844 433,64
5 188 479,70
-1 124 568,16
5 188 479,70
-1 124 568,16
0,00
0,00
13 724 375,96
14 732 655,86
161 763 109,53
129 480 961,20
I. Przychody z tytułu odsetek / Interest income
1. Od sektora finansowego / Financial sector
2. Od sektora niefinansowego / Non-financial sector
3. Od sektora budżetowego / State-owned sector
4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu
Securities with fixed yield
II . Koszty odsetek / Costs of interest
1. Od sektora finansowego / Financial sector
2. Od sektora niefinansowego / Non-financial sector
III. Wynik z tytułu odsetek (I-II) / Net interest income (I-II)
VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V) / Net fee income (IV-V)
Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów
wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej
VII.
kwocie dochodu / Income on shares, other securities and other
financial instruments with variable yield
4. Od pozostałych jednostek / Other units
VIII.
Wynik na operacjach finansowych
Net income on financial operations
1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami
finansowymi / Debt securities and other financial
instruments
2. Pozostałych / Other
IX. Wynik z pozycji wymiany / Net FX income
X.
Wynik na działalności bankowej (III+VI+VII+/-VIII+IX)
Net income on banking operations (III+VI+VII+/-VIII+IX)
91
RAPORT
ROCZNY
2011
WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION
XI.
01.01-31.12.2011
01.01-31.12.2010
25 335 439,18
36 050 667,34
8 677 097,11
12 444 820,93
113 553 430,40
101 182 575,58
44 073 920,22
39 383 138,37
5 748 006,85
5 160 895,37
63 731 503,33
56 638 541,84
16 100 638,87
13 405 148,70
234 271 208,15
202 203 188,68
228 573 601,15
200 687 310,68
5 697 607,00
1 515 878,00
227 075 042,89
197 993 093,20
221 647 469,89
195 134 378,20
5 427 573,00
2 858 715,00
7 196 165,26
4 210 095,48
41 571 217,07
34 288 987,85
0,00
0,00
1. Zyski nadzwyczajne / Extraordinary profits
0,00
0,00
2. Straty nadzwyczajne / Extraordinary losses
0,00
0,00
41 571 217,07
34 288 987,85
6 130 216,00
6 642 400,00
0,00
0,00
35 441 001,07
27 646 587,85
Pozostałe przychody operacyjne
Other operating income
XII. Pozostałe koszty operacyjne / Other operating costs
XIII. Koszty działania Banku / Costs of Bank operations
1. Wynagrodzenia / Remuneration
2. Ubezpieczenia i inne świadczenia
Insurance and other staff benefits
3. Inne / Other
XIV.
Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych / Depreciation of fixed and intangible assets
XV.
Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości
Provision charges and revaluation
1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe
Charges for specific provisions and general banking risk
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Revaluation of financial assets
XVI .
Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości
Provision write-backs and revaluation reduction
1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko
bankowe / Write-back of specific provisions and provisions
for general banking risk
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Revaluation of financial assets
XVII.
Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)
Difference in balance of provisions and revaluation (XV-XVI)
XVIII.
Wynik z działalności operacyjnej (X+XI-XII-XIII-XIV+/-XVII)
Net income on operations (X+XI-XII-XIII-XIV+/-XVII)
XIX.
Wynik operacji nadzwyczajnych
Net income on extraordinary operations
XX. Zysk (strata) brutto / Pre-tax profit (loss)
XXI. Podatek dochodowy / Income tax
XXII.
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)
Other obligatory profit reduction (loss increase)
XXIII. ZYSK (STRATA) NETTO / AFTER-TAX PROFIT (LOSS)
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
FINANCIAL REPORT
8.
92
ANNUAL
REPORT
2011
D. ZESTAWIENIE ZMIAN
W KAPITALE WŁASNYM
D. SPECIFICATION OF CHANGES
IN OWN FUNDS
WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION
Stan na 31.12.2011
As at 31.12.2011
Stan na 31.12.2010
As at 31.12.2010
355 824 010,06
335 043 555,91
0,00
0,00
Kapitał własny na początek okresu (BO) po korektach
Own funds in the beginning of the period (BO) after corrections
355 824 010,06
335 043 555,91
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu
Equity (basic funds) in the beginning of the period
109 788 800,00
109 788 800,00
I.
Kapitał własny na początek okresu (BO)
Own funds in the beginning of the period (BO)
korekty błędów podstawowych
corrections of basic errors
I.a.
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
Changes in equity (basic funds)
46 642 500,00
0,00
a) Zwiększenia (z tytułu) / Increase (due to)
46 642 500,00
0,00
46 642 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
emisji akcji / share issue
b) Zmniejszenia (z tytułu) / Decrease (due to)
umorzenia akcji / share write-back
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu
Equity (basic funds) at the end of the period
156 431 300,00
109 788 800,00
2. Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego
na początek okresu / Due payments for equity
in the beginning of the period
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na poczet kapitału podstawowego
Change in due payments for equity
a) Zwiększenie (z tytułu) / Increase (due to)
0,00
0,00
b) Zmniejszenie (z tytułu) / Decrease (due to)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2. Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego
na koniec okresu / Due payments for equity at the
end of the period
3. Akcje własne na początek okresu
Own shares in the beginning of the period
a) Zwiększenie / Increase
0,00
0,00
b) Zmniejszenie / Decrease
0,00
0,00
0,00
0,00
85 593 976,34
81 580 811,34
3.1. Akcje własne na koniec okresu
Own shares at the end of the period
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
Supplementary capital (funds) in the beginning of the period
93
RAPORT
ROCZNY
2011
WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION
Stan na 31.12.2011
As at 31.12.2011
Stan na 31.12.2010
As at 31.12.2010
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
Changes in supplementary capital (funds)
74 490 959,74
4 013 165,00
a) Zwiększenia (z tytułu) / Increase (due to)
74 490 959,74
4 013 165,00
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
issue of shares above the nominal value
69 675 883,74
0,00
podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną
wartość) / profit distribution (over the minimum amount
required by law)
0,00
0,00
podziału zysku statutowo
profit distribution in line with the statute
4 815 076,00
4 013 165,00
b) Zmniejszenia (z tytułu) / Decrease (due to)
0,00
0,00
0,00
0,00
160 084 936,08
85 593 976,34
3 529 818,23
2 710 735,93
4 418 261,05
819 082,30
4 418 261,05
819 082,30
0,00
0,00
0,00
0,00
7 948 079,28
3 529 818,23
54 643 719,35
46 617 385,63
9 630 155,85
8 026 333,72
9 630 155,85
8 026 333,72
9 630 155,85
8 026 333,72
0,00
0,00
64 273 875,20
54 643 719,35
74 621 108,29
70 607 943,29
4 815 076,00
4 013 165,00
4 815 076,00
4 013 165,00
pokrycia straty / loss covering
4.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu
Supplementary capital (funds) at the end of the period
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu
Revaluation capital (funds) in the beginning of the period
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
Changes in revaluation capital (funds)
a) Zwiększenie – wycena aktywów dostępnych do sprzedaży
Increase – valuation of assets available for sales
b) Zmniejszenie (z tytułu) / Decrease (due to)
zbycia lub likwidacji środków trwałych
disposal or liquidation of fixed assets
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Revaluation capital (funds) at the end of the period
6. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu
General banking risk fund in the beginning of the period
6.1. Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego
Changes in general banking risk fund
a) Zwiększenie (z tytułu) / Increase (due to)
odpis z zysku / profit charge
b) Zmniejszenie (z tytułu) / Decrease (due to)
6.2. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu
General banking risk fund at the end of the period
7. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
Remaining reserve capital (funds) in the beginning of the period
7.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
Changes in remaining reserve capital (funds)
a) Zwiększenia (z tytułu) / Incrase (due to)
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
FINANCIAL REPORT
8.
94
ANNUAL
REPORT
2011
WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION
z podziału zysku / profit distribution
b) Zmniejszenia (z tytułu) / Decrease (due to)
pokrycia straty / loss covering
Stan na 31.12.2011
As at 31.12.2011
Stan na 31.12.2010
As at 31.12.2010
4 815 076,00
4 013 165,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
Remaining reserve capital (funds) at the end of the period
79 436 184,29
74 621 108,29
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
Profit (loss) from previous years in the beginning of the period
27 646 587,85
23 737 879,72
27 646 587,85
23 737 879,72
0,00
0,00
27 646 587,85
23 737 879,72
-27 646 587,85
-23 737 879,72
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
Profit from previous years in the beginning of the period
korekty błędów podstawowych
corrections of basic errors
8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
Profit from previous years in the beginning of the period,
after corrections
8.3. Zmiana zysku z lat ubiegłych
Change in profit from previous years
a) Zwiększenie (z tytułu) / Increase (due to)
0,00
0,00
podziału zysku z lat ubiegłych
distribution of profit from previous years
0,00
0,00
zwiększenie / increase
0,00
0,00
27 646 587,85
23 737 879,72
b) Zmniejszenie (z tytułu) / Decrease (due to)
kapitał (fundusz) zapasowy / supplementary capital (funds)
4 815 076,00
4 013 165,00
kapitał (fundusz) rezerwowy / reserve capital (funds)
4 815 076,00
4 013 165,00
fundusz ogólnego ryzyka / general risk fund
9 630 155,85
8 026 333,72
dywidenda / dividend
8 386 280,00
7 685 216,00
8.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Profit from previous years at the end of the period
0,00
0,00
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
Loss from previous years in the beginning of the period
0,00
0,00
0,00
0,00
korekty błędów podstawowych
corrections of basic errors
8.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
Loss from previous years in the beginning of the period,
after corrections
0,00
0,00
8.7. Zmiana straty z lat ubiegłych
Change in loss from previous years
0,00
0,00
0,00
0,00
a) Zwiększenie (z tytułu) / Increase (due to)
95
RAPORT
ROCZNY
2011
WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
transferring loss from previous years to be covered
b) Zmniejszenie (z tytułu) / Decrease (due to)
Stan na 31.12.2011
As at 31.12.2011
Stan na 31.12.2010
As at 31.12.2010
0,00
0,00
0,00
0,00
8.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Loss from previous years at the end of the period
0,00
0,00
8.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
Profit (loss) from previous yearsat the end of the period
0,00
0,00
9. Wynik netto / After tax result
35 441 001,07
27 646 587,85
a) Zysk netto / Net profit
35 441 001,07
27 646 587,85
b) Strata netto / Net loss
0,00
0,00
503 615 375,92
355 824 010,06
503 615 375,92
348 138 794,06
0,00
7 685 216,00
II.
Kapitał własny na koniec okresu (BZ)
Own funds at the end of the period (BZ)
Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału
III. zysku / Own funds after taking account of the recommended
profit distribution
(dywidenda) / (dividend)
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
FINANCIAL REPORT
8.
96
ANNUAL
REPORT
2011
E. POZYCJE POZABILANSOWE
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ
31 GRUDNIA 2011 R.
E. OFF-BALANCE SHEET ITEMS
AS AT 31 DECEMBER 2011
Stan na 31.12.2011
As at 31.12.2011
Stan na 31.12.2010
As at 31.12.2010
2 319 819 424,60
1 394 636 506,82
1 858 228 488,96
1 059 623 365,87
1 832 382 006,78
1 041 657 954,49
25 846 482,18
17 965 411,38
455 684 102,76
310 508 657,51
408 810 473,62
282 801 728,42
46 873 629,14
27 706 929,09
5 906 832,88
24 504 483,44
129 292 144,39
39 858 212,45
118 448 847,79
38 045 858,27
105 442 865,55
4 752 360,00
b) Zobowiązania gwarancyjne / Related to guarantees
13 005 982,24
33 293 498,27
2. Zobowiązania otrzymane od podmiotów niefinansowych
From non-financial entities
9 988 886,38
853 984,10
0,00
0,00
9 988 886,38
853 984,10
854 410,22
958 370,08
III. Operacje walutowe / FX operations
78 806 630,00
1 128 073,00
IV.
Operacje papierami wartościowymi
Transactions with securities
74 700 000,00
71 000 000,00
V.
Zobowiązania z tytułu operacji instrumentami finansowymi
Liabilities due to transactions with financial instruments
0,00
0,00
0,00
0,00
TREŚĆ INFORMACJI / CONTENTS
I. Zobowiązania udzielone / Liabilities granted
1. Zobowiązania udzielone na rzecz podmiotów finansowych
To financial entities
a) Zobowiązania dotyczące finansowania / Related to financing
b) Zobowiązania gwarancyjne / Related to guarantees
2. Zobowiązania udzielone na rzecz podmiotów niefinansowych
To non-financial entities
a) Zobowiązania dotyczące finansowania
Related to financing
b) Zobowiązania gwarancyjne / Related to guarantees
3. Zobowiązania udzielone na rzecz budżetu
To the state-owned sector
II. Zobowiązania otrzymane / Liabilities received
1. Zobowiązania otrzymane od podmiotów finansowych
From financial entities
a) Zobowiązania dotyczące finansowania /Related to financing
a) Zobowiązania dotyczące finansowania / Related to financing
b) Zobowiązania gwarancyjne / Related to guarantees
3. Zobowiązania otrzymane od budżetu
From the state-owned sector
VI. Inne zobowiązania / Other liabilities
97
RAPORT
ROCZNY
2011
F. R
ACHUNEK PRZEPŁYWÓW
PIENIĘŻNYCH
F. CASH FLOW ANALYSIS
WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION
A.
Stan na 31.12.2011
As at 31.12.2011
Stan na 31.12.2010
As at 31.12.2010
I. Zysk (strata) netto / After-tax profit (loss)
35 441 001,07
27 646 587,85
II. Korekty razem / Adjustments total
13 788 200,71
88 185 749,02
16 100 638,87
13 405 148,70
-15 494 127,26
-2 773 989,71
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
Interest and share in profits (dividends)
-836 150,60
-852 274,66
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
Profit (loss) on investments
-210 150,59
-275 721,27
1 834 817,91
8 088 108,52
-729 764 668,03
-720 151 304,10
7. Zmiana stanu należności od sektora finansowego
Change in the balance of receivables from the financial sector
4 701 090,44
39 375 835,93
8. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora
budżetowego / Change in the balance of receivables from the
non-financial sector and the state-owned sector
-490 350 575,84
-279 034 095,82
392 135 591,92
-201 249 571,14
10. Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostałych papierów
wartościowych i innych aktywów finansowych (handlowych)
Change in the balance of shares, other securities and other
financial assets (commercial)
-55 306 718,52
-27 652 134,01
11. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego
Change in the balance of amounts due to the financial sector
807 174 918,92
1 172 345 041,99
52 459 706,88
59 914 203,85
0,00
-10 847 748,06
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Cash flow on operations
1. Amortyzacja / Depreciation
2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych
Profits/ losses due to FX changes
5. Zmiana stanu rezerw / Change in the balance of provisions
6. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych
Change in the balance of debt securities
9. Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów
wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu
Change in the balance of receivables due to purchased
securities with the received repurchase promise
12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego
i sektora budżetowego / Change in the balance of amounts
due to the non-financial sector and the state-owned sector
13. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów
wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu
Change in the balance of liabilities due to sold securities with
the granted repurchase promise
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
FINANCIAL REPORT
8.
98
ANNUAL
REPORT
2011
WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION
Stan na 31.12.2011
As at 31.12.2011
Stan na 31.12.2010
As at 31.12.2010
0,00
42 000 000,00
15. Zmiana stanu innych zobowiązań
Change in the balance of other liabilities
21 805 295,73
2 307 231,86
16. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Change in the balance of accruals
-4 084 587,99
-1 333 804,07
17. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych
Change in the balance of future periods income and reserved
income
-3 497 517,20
-5 132 398,06
18. Inne korekty / Other adjustments
17 120 636,07
53 219,07
III . Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)
Net cash flow on operations (I+/-II)
49 229 201,78
115 832 336,87
174 077 353,66
1 109 035,05
2. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych
Disposal of shares in asscociated units
0,00
0,00
3. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych
Disposal of shares in affiliated units
0,00
0,00
4. Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych
papierów wartościowych i innych aktywów finansowych
(lokacyjnych) / Disposal of shares in other units, other securities
and other financial assets (deposits)
0,00
0,00
88 643,31
256 766,73
173 988 710,35
852 268,32
173 152 559,75
0,00
-127 762 579,63
-47 215 295,64
1. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych
Purchase of shares in subsidiaries
-780 650,00
0,00
2. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych
Purchase of shares in asscociated units
-925 000,00
-2 461 800,00
0,00
0,00
14. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych
Change in the balance of liabilities due to securities
B.
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Cash flow on investments
I. Wpływy / Inflows
1. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych
Disposal of shares in subsidiaries
5. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych / Disposal of intangible assets and tangible
fixed assets
6. Inne wpływy inwestycyjne / Other investment inflows
w tym: środki pieniężne z MR Banku
of which: cash from MR Bank
II. Wydatki / Outflows
3. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych
Purchase of shares in affiliated units
99
RAPORT
ROCZNY
2011
WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION
Stan na 31.12.2011
As at 31.12.2011
Stan na 31.12.2010
As at 31.12.2010
4. Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych
papierów wartościowych i innych aktywów finansowych
(lokacyjnych) / Purchase of shares in other units, other
securities and other financial assets (deposits)
-66 249 887,58
-27 000 000,00
5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych / Purchase of intangible assets and tangible
fixed assets
-59 807 042,05
-17 753 495,64
46 314 774,03
-46 106 260,59
57 784 000,00
89 660 414,48
22 084 000,00
36 384 214,48
6. Inne wydatki inwestycyjne / Other expenditure
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+/-II)
Net cash flow on investments (I+/-II)
C.
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Cash flow on financial operations
I. Wpływy / Inflows
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków
Drawing long-term loans from other banks
2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki
instytucji finansowych / Drawing long-term borrowings from
financial institutions other than banks
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji
finansowych / Issue of debt securities for other financial
institutions
0,00 42 000 000,00
4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych
Increase in the balance of subordinated debt
35 700 000,00
0,00
5. Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału
Net inflows from share issues and equity payments
0,00
11 276 200,00
-29 734 763,04
-13 608 942,23
-12 716 234,35
0,00 2. Spłaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki
instytucji finansowych / Repayments of long-term borrowings
to financial institutions other than banks
-913 797,00
-1 256 345,00
3. Wykup dłużnych papierów wartościowych od innych instytucji
finansowych / Repurchase of debt securities from other
financial institutions
0,00
0,00 4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Due to other financial obligations
0,00
0,00
5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Payment of amounts due to financial leasing agreements
0,00
0,00
6. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych
Decrease in the balance of subordinated debt
0,00
0,00
6. Inne wpływy finansowe / Other financial inflows
II. Wydatki / Outflows
1. Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków
Repayments of long-term loans to other banks
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
FINANCIAL REPORT
8.
100
ANNUAL
REPORT
2011
WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION
Stan na 31.12.2011
As at 31.12.2011
Stan na 31.12.2010
As at 31.12.2010
-8 386 280,00
-7 685 216,00
8. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału
zysku / Expenses other than payments to owners, due to profit
distribution
0,00
0,00 9. Nabycie akcji własnych / Purchase of own shares
0,00
0,00
-7 718 451,69
-4 667 381,23
28 049 236,96
76 051 472,25
7. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Dividends and other payments to owners
10. Inne wydatki finansowe / Other financial expenditure
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
Net cash flow on financial operations (I-II)
D.
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
Net cash flow, total (A.III+/-B.III+/-C.III)
123 593 212,77
145 777 548,53
E.
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym
Balance sheet change in the balance of cash, of which
123 593 212,77
145 777 548,53
0,00
0,00
484 834 316,44
339 056 767,91
608 427 529,21
484 834 316,44
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
change in the balance of cash due to FX differences
F.
Środki pieniężne na początek okresu
Cash in the beginning of the period
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym
o ograniczonej możliwości dysponowania
G.
Cash at the end of the period (F+/-D), of which
with the limited availability
101
WYNIKI FINANSOWE
.2. BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH SGB
8
RAPORT
ROCZNY
2011
FINANCIAL REPORT OF CO-OPERATIVE BANKS OF SGB
A. SEKTOR BS W 2011 ROKU
A. CO-OPERATIVE BANKING
SECTOR IN 2011
Stan na 31.12.2010
As at 31.12.2010
Stan na 31.12.2011
As at 31.12.2011
Dynamika [mln zł]
Change [PLNm]
31.12.2010 = 100%
576
574
99,7%
w tym, w zrzeszeniach / of which in associations
575
573
99,7%
w tym, SGB / of which SGB
150
207
138%
70 434
78 365
111,3%
w tym, w zrzeszeniach / of which in associations
68 658
76 339
111,2%
w tym, SGB / of which SGB
20 304
28 440
140,1%
Fundusze własne / Own funds
6 951
7 752
111,5%
w tym, w zrzeszeniach / of which in associations
6 828
7 606
111,4%
w tym, SGB / of which SGB
1 965
2 834
144,3%
Wynik brutto / Pre-tax profit
941
1 162
123,4%
w tym, w zrzeszeniach / of which in associations
929
1 150
123,7%
w tym, SGB / of which SGB
286
455
158,9%
Wynik netto / After-tax profit
736
915
124,4%
w tym, w zrzeszeniach / of which in associations
727
904
124,5%
w tym, SGB / of which SGB
223
357
160,1%
WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION
Liczba banków / Number of banks
Suma bilansowa / Balance sheet total
Żródło: KNF – opracowania – dane miesięczne
Source: Polish Financial Supervision Authority – reports – monthly data
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
FINANCIAL REPORT
8.
102
ANNUAL
REPORT
2011
B. ZBIORCZY BILANS BANKÓW
SPÓŁDZIELCZYCH SGB
NA DZIEŃ 31.12.2010 I 31.12.2011
AKTYWA / ASSETS
I.
Kasa, środki w Banku Centralnym
Cash, deposits in the Central Bank
Dłużne papiery wartościowe uprawnione do
redyskontowania w Banku Centralnym
II.
Debt securities with the right to be rediscounted
in the Central Bank
III.
Należności od innych instytucji finansowych
Receivables from other financial institutions
Należności od klientów i sektora budżetowego
IV. Receivables from clients and the state-owned
sector
V.
Dłużne papiery wartościowe
Debt securities
Akcje, udziały i inne papiery wartościowe
VI. o zmiennej kwocie dochodu
Shares and other securities with variable yield
B. CUMULATIVE BALANCE SHEET OF
CO-OPERATIVE BANKS OF SGB AS
AT 2010.12.31 AND 2011.12.31
Stan na
31.12.2010
As at
31.12.2010
Stan na
31.12.2011
As at
31.12.2011
Dynamika [tys. zł]
Change [PLNk]
31.12.2010 = 100%
539 011
525 270
97%
0
0
x
7 603 198
8 431 314
111%
16 279 243
18 258 449
112%
18 560
11 598
62%
102 430
108 342
106%
VII.
Akcje i udziały w jednostkach zależnych
Shares in subordinated units
0
0
x
VIII.
Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych
Shares in associated units
0
0
x
150 377
162 504
108%
0
0
x
11 068
12 634
114%
603 811
669 876
111%
0
0
x
230 277
259 518
113%
25 537 975
28 439 505
111%
Akcje i udziały w innych jednostkach o stałej
IX. kwocie dochodu
Shares in other units with fixed yield
X.
Udzielone pożyczki podporządkowane
Granted subordinated loans
XI.
Wartości niematerialne i prawne
Intangible assets
XII.
Rzeczowy majątek trwały
Fixed tangible assets
XIII.
Akcje własne i udziały do zbycia
Own shares for sale
XIV. Inne aktywa / Other assets
SUMA AKTYWÓW / TOTAL ASSETS
* Dane prezentowane w tabeli dotyczą porównywalnej grupy Banków Spółdzielczych (207 BS)
Data presented in the table relate to a comparative group of Co-operative Banks (207 Co-operative Banks)
103
RAPORT
ROCZNY
2011
Stan na
31.12.2010
As at
31.12.2010
Stan na
31.12.2011
As at
31.12.2011
Dynamika [tys. zł]
Change [PLNk]
31.12.2010 = 100%
0
0
x
392 455
496 685
127%
Zobowiązania wobec klientów i sektora
III. budżetowego / Amounts due to clients and the
state-owned sector
21 829 445
24 069 874
110%
IV.
Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych
Amounts due on securities
752
17 330
2305%
V.
Fundusze specjalne i inne pasywa
Special funds and other liabilities
648 793
815 677
126%
74 176
90 191
122%
81 306
91 048
112%
267 580
292 384
109%
1 942 430
2 189 142
113%
18 838
19 502
104%
740
1 119
151%
0
0
x
281 461
356 553
127%
25 537 975
28 439 505
111%
PASYWA
LIABILITIES
I.
Zobowiązania wobec Banku Centralnego
Amounts due to the Central Bank
II.
Zobowiązania wobec instytucji finansowych
Amounts due to financial institutions
VI.
Rezerwy na podatek dochodowy od osób prawnych
Provisions for corporate income tax
VII.
Zobowiązania podporządkowane
Subordinated liabilities
VIII.
Kapitał (fundusz udziałowy) podstawowy
Equity (share capital)
IX.
Kapitał (fundusz zasobowy) zapasowy
Supplementary capital (support funds)
X.
Kapitał (fundusz) rezerwowy
Reserve capital (funds)
XI.
Rezerwa na zobowiązania pozabilansowe
Provision for off-balance sheet liabilities
XII.
Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych
Non-distributed profit from previous years
XIII.
Wynik finansowy roku obrotowego
Financial profit for the accounting year
SUMA PASYWÓW / TOTAL LIABILITIES
* Dane prezentowane w tabeli dotyczą porównywalnej grupy Banków Spółdzielczych (207 BS)
Data presented in the table relate to a comparative group of Co-operative Banks (207 Co-operative Banks)
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
FINANCIAL REPORT
8.
104
ANNUAL
REPORT
2011
C. ZBIORCZY RACHUNEK
ZYSKÓW I STRAT BANKÓW
SPÓŁDZIELCZYCH SGB
ZA ROK 2010 I 2011
C. CUMULATIVE P&L OF
CO-OPERATIVE BANKS OF SGB
2010 AND 2011
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
PROFIT AND LOSS ACCOUNT
Dynamika [tys. zł]
Change [PLNk]
31.12.2010 = 100%
31.12.2010
31.12.2011
1 596 399
1 909 593
120%
264 910
356 448
135%
1 326 339
1 548 266
117%
5 150
4 880
95%
0
0
x
576 852
688 056
119%
21 444
30 224
141%
Od klientów i sektora budżetowego
Clients and the state-owned sector
555 408
657 833
118%
w tym, od sektora budżetowego
of which the state-owned sector
60 458
64 133
106%
0
0
x
1 019 547
1 221 537
120%
407 520
410 469
101%
38 355
40 906
107%
369 165
369 563
100%
7 198
8 337
116%
996
166
17%
4 348
6 545
151%
1 401 253
1 606 148
115%
IX. Pozostałe przychody operacyjne / Other operating income
47 752
49 776
104%
X. Pozostałe koszty operacyjne / Other operating costs
48 790
56 308
115%
XI. Koszty działania Banku / Costs of Bank’s operations
907 777
1 002 396
110%
Wynagrodzenia / Remuneration
499 126
545 478
109%
Ubezpieczenia i inne świadczenia
Insurance and other staff benefits
128 333
137 036
107%
Pozostałe / Other
280 317
319 881
114%
I. Przychody z tytułu odsetek / Interest income
Od instytucji finansowych / Financial institutions
Od klientów i sektora budżetowego
Clients and the state-owned sector
Papierów wartościowych / Securities
Pozostałe / Other
II. Koszty odsetek / Costs of interest
Od instytucji finansowych / Financial institutions
Pozostałe / Other
III. Wynik z tytułu odsetek / Net interest income
Przychody z tytułu prowizji / Fee income
Koszty z tytułu prowizji / Costs of fees
IV. Wynik z tytułu prowizji / Net commission income
V.
VI.
rzychody z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych
P
Income on shares and other securities
Wynik na operacjach finansowych
Net income on financial operations
VII. Wynik z pozycji wymiany / Net FX income
VIII. Wynik działalności bankowej /Net income on banking operations
105
RAPORT
ROCZNY
2011
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
PROFIT AND LOSS ACCOUNT
Amortyzacja środków trwałych oraz wartości
XII. niematerialnych i prawnych
Depreciation of fixed and intangible assets
Dynamika [tys. zł]
Change [PLNk]
31.12.2010 = 100%
31.12.2010
31.12.2011
70 344
71 649
102%
XIII.
Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości
Provision charges and revaluation
154 527
187 931
122%
XIV.
Rozwiązanie rezerw i zmniejszenia dotyczące aktualizacji
Provision write-backs and revaluation reduction
100 331
116 769
116%
XV.
Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XIII-XIV)
Difference in balance of provisions and revaluation (XIII-XIV)
54 195
71 162
131%
367 899
454 410
124%
27
134
503%
367 926
454 544
124%
78 462
97 561
124%
289 464
356 983
123%
XVI.
Wynik z działalności operacyjnej
Net income on operations
XVII.
Wynik na operacjach nadzwyczajnych
Net income on extraordinary operations
XVIII.
Wynik finansowy brutto
Pre-tax profit
XIX.
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
Obligatory profit taxation
XX. Wynik finansowy netto / After-tax profit
* Dane prezentowane w tabeli dotyczą porównywalnej grupy Banków Spółdzielczych (207 BS)
Data presented in the table relate to a comparative group of Co-operative Banks (207 Co-operative Banks)
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
FINANCIAL REPORT
8.
106
ANNUAL
REPORT
2011
Suma bilansowa Banków Spółdzielczych SGB
Balance sheet total of Co-operative Banks of SGB
Zysk netto Banków Spółdzielczych SGB
After-tax profit of Co-operative Banks of SGB
[mln zł]
[PLNm]
[mln zł]
[PLNm]
30,000
360
27,000
320
24,000
280
21,000
240
18,000
200
15,000
160
12,000
120
9,000
80
6,000
40
0
3,000
31.12.2010
31.12.2010
31.12.2011
Fundusze własne Banków Spółdzielczych SGB
Own funds of Co-operative Banks of SGB
Kredyty dla klientów w Bankach Spółdzielczych SGB
Customer loans in Co-operative Banks of SGB
[mln zł]
[PLNm]
[mln zł]
[PLNm]
3,000
18,000
2,750
31.12.2011
16,000
2,500
14,000
2,250
2,000
12,000
1,750
10,000
1,500
8,000
1,250
6,000
1,000
4,000
750
500
2,000
31.12.2010
31.12.2011
Kredyty dla samorządów terytorialnych w Bankach Spółdzielczych SGB
Municipal loans in Co-operative Banks of SGB
[mln zł]
[PLNm]
31.12.2010
31.12.2011
Depozyty klientów w Bankach Spółdzielczych SGB
Deposits of clients in Co-operative Banks of SGB
[mln zł]
[PLNm]
1,200
22,000
1,100
1,000
20,000
900
18,000
16,000
800
14,000
700
12,000
600
10,000
500
8,000
400
6,000
300
4,000
200
2,000
31.12.2010
31.12.2011
31.12.2010
31.12.2011
107
RAPORT
ROCZNY
2011
Depozyty budżetów terenowych w Bankach Spółdzielczych SGB
Municipal deposits in Co-operative Banks of SGB
Współczynnik wypłacalności Banków Spółdzielczych SGB
Solvency ratio of Co-operative Banks of SGB
[mln zł]
[PLNm]
[%]
14
2,400
12
2,000
10
8
1,600
6
1,200
4
800
2
400
0
31.12.2010
31.12.2011
31.12.2010
Kredyty mieszkaniowe Banków Spółdzielczych SGB
Mortgage loans of Co-operative Banks of SGB
[mln zł]
[PLNm]
1,900
1,700
1,500
1,300
1,100
900
700
500
300
31.12.2010
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
FINANCIAL REPORT
31.12.2011
8.
31.12.2011
108
ANNUAL
REPORT
2011
www.sgbbank.com.pl

Podobne dokumenty