1 T o p

Komentarze

Transkrypt

1 T o p
7/2012
©
29.02.2012
NIEREGUL A R N Y
N E W S L E T T E R
N I E K O M E R C Y J N Y
KOŁO INTELIGENCJI LUDOWEJ PRZY ZARZĄDZIE POWIATOWYM POLSKIEGO STRONNICTWA LUDOWEGO W TARNOWIE
„Spodziewam się na pewno, że ta inteligencja ludowa, która wam mimo tylu trudności pozostała wierna,
nie tylko was nie opuści, ale wam będzie przyjacielem, towarzyszem i doradcą”.
W. Witos; Do chłopów! Styczeń 1936, po przyjęciu do wiadomości o wyborze na prezesa SL
Topisz swe kłopoty w alkoholu? Nie rób tego. One umieją świetnie pływać!
1.
2.
3.
4.
5.
Niezapominajka
Z (e ) (współ )życia koalicji. Prawda (czasami)popłaca. Aleksander Sopliński.
Pytania J. Piechocińskiego na Radzie Naczelnej. „Gdzie jest w Stronnictwie Gospodarz?”
Kampania sprawozdawczo- wyborcza w powiecie tarnowskim
Zebranie sprawozdawczo- wyborcze Koła PSL w Mikołajowicach.
6.
7.
8.
9.
Trochę kultury- Oskary rozdane. Nic dla nas.
„W ciemności”- film, który warto obejrzeć
Kącik poezji. Tym razem na luzie.
Humor spod KIL’A
Str.
1
2
3
3
4
5
5
6
7
8
Koło Inteligencji Ludowej 29/02/2012
TYTUŁ ARTYKUŁU
1
AKTUALIA – FELIETON BIEŻĄCY.
Prawda (czasami) popłaca.
O to dożyliśmy podłych czasów, kiedy dziennikarze i
polityczni przeciwnicy robią politykowi zarzuty z
faktu, że ten mówi prawdę. Premier Waldemar
Pawlak na „bardzo prywatne” (co sama podkreśliła)
pytanie dziennikarki o to czy coś odkłada na starość i
co poradziłby młodym ludziom odpowiedział, że on
osobiście nie za bardzo wierzy w państwowe
emerytury, że odkłada i ma dobre relacje z dziećmi,
które mogą pomóc na starość. Cóż, odpowiedź
szczera, prawdziwa i jak najbardziej normalna. Mając
świadomość, że jako emeryci dostaniemy może
połowę tego co dziś zarabiamy, nie dziwne, że
dodatkowo odkładamy jeśli jest taka możliwość i że
liczymy na pomoc dzieci. Premier Pawlak powiedział
głośno to, co mówią mniej lub bardziej oficjalnie
wszyscy i co jest jasne jak słońce – że życie na
emeryturze, tej państwowej na pewno łatwe nie
będzie.
Pierwszy sprawę skomentował jeden z byłych
prezesów ZUS, który pochwalił słowa premiera
dodając od siebie, że w ZUS nie ma pieniędzy, bo
wszystko co odprowadzamy jest wypłacane obecnym
emerytom.
Jednak to premier Pawlak za swoją szczerość został
dosłownie skopany w mediach, z TVN na czele, które
nie będą tak wysokie jak pensje? Bo on przecież tylko
tyle powiedział. Czy lepiej zrobiłby kłamiąc, że
emerytury będą tak wysokie, że nie warto
oszczędzać i liczyć na dzieci? Czy lepiej byłoby gdyby
wzorem reklam OFE śpiewał fałszywym głosem
„wesołe jest życie staruszka” i opowiadał jak Polacy
za państwowe emerytury będą się wygrzewać pod
palmami na plażach całego świata? Chyba nie. W
końcu wczoraj pani redaktor Pochanke zaprosiła
głównego zainteresowanego próbując tym razem
dokonać eksperymentu dziejowego i poszczuć
Pawlaka samym Pawlakiem wmawiając jemu
samemu tezy, których nie wygłosił. Niewiele to miało
wspólnego z rzetelnym dziennikarstwem, więcej z
szukaniem taniej sensacji i podpuszczaniem
wicepremiera na premiera. Nie udało się.
Wicepremier pozostał przy swoich tezach, przy
prawdzie i… przy premierze oraz rządzie. I chyba
dlatego Waldemar Pawlak w sondażach zaufania do
polityków zajmuje drugie miejsce po prezydencie i
wyprzedza wszystkich swoich krytyków, którzy
żądają jego głowy za to, że mówi prawdę.
TOSIA I ZOLI Z KLECZY DOLNEJ. Z umową koalicyjną toby
się żyło!
Źródło: Blog Aleksandra Soplińskiego
http://soplinski.blog.onet.pl/
Koło Inteligencji Ludowej 29/02/2012
Z(e) (współ)życia koalicji
od kilku dni szczują go różnymi politykami dającymi
się podprowadzić jak małe dzieci w piaskownicy.
Jacek Kurski, którego nie chcą nawet w PiS, chciałby
szefa PSL „wystrzelić z katapulty”. Joachim
Brudziński, który jeszcze w PiS jest, mówi o
„niewłaściwym człowieku na niewłaściwym miejscu”.
Im trudno się dziwić, bo choć wielokrotnie mówią to
samo co Pawlak, tylko tysiąckroć dosadniej, stosują
PiS-owską zasadę, że nie ma to jak dokopać
bliźniemu z innej opcji. Kazimierz Kutz uznał nawet
tę wypowiedź za objawienie faktu, że w rządzie coś
tąpnęło. Sam premier Tusk przypuszcza, że może
wicepremier się przejęzyczył, ale również przyznał,
że jego zaufanie do ZUS jest limitowane, jeśli chodzi
o wysokość emerytur, czyli poszedł krok, a może
nawet kilka kroków dalej niż Pawlak. Jednak media
wkładają właśnie w usta wicepremiera to, czego nie
powiedział, by go rugać za swoją nadinterpretację
jego wypowiedzi, a nie za to, co faktycznie
powiedział. Redaktor Krystyna Naszkowska z „Gazety
Wyborczej” wymyśliła sobie, że Pawlak dystansuje
się od reformy własnego rządu i za to powinien
zostać zdymisjonowany. Pisała też coś o szokującej
wypowiedzi. Jednak w manipulowaniu słowami
prezesa PSL celuje TVN, a szczególnie Justyna
Pochanke. Co wieczór zaprasza nowego polityka, by
nim Pawlaka poszczuć. Z Olechowskim się udało, od
razu zatańczył tak jak mu telewizja zagrała, jak
zwykle zresztą, nazywając wypowiedź Pawlaka
skandaliczną. Wytrawny gracz Lech Wałęsa
zaproszony następnego wieczoru nie dał się jednak
wpiąć w TVN-owski kierat mielący wicepremiera. Co
innego przebierający nóżkami do władzy i zajęcia
miejsca PSL w koalicji Leszek Miller. Ten zaleca
Tuskowi, by zmusił Pawlaka do wycofania się ze
swoich słów. Tylko z czego szef ludowców ma się
wycofywać? Że radzi ludziom oszczędzać i liczyć na
dzieci, by mieć lżej na starość ponieważ emerytury
2
Po
pierwsze: na poprzedniej Radzie Naczelnej
zgłosiłem wniosek o zamknięte posiedzenie z
udziałem posłów i prezesów wojewódzkich w całości
poświęcone sytuacji finansowo–
majątkowej
Stronnictwa. Czy mam dzisiejszą dyskusję traktować
jako realizację przyjętego wówczas mojego wniosku
? Gdzie więc są odpowiednio przygotowane
materiały, skserowane bowiem artykuły Kolegi
Szczepańczyka i dramatyczny list Ewy Kierzkowskiej
rozesłany po kraju nie zawierają żadnych nowych
informacji w tym zakresie?
Po drugie: ile wynoszą długi Stronnictwa i jakie były
jego dochody od 2005 roku? Dlaczego po sprzedaży
Grzybowskiej nie uporządkowano tej sprawy? Kto i
kiedy podjął decyzję o nie spłaceniu 9 mln złotych ?
Dlaczego nie podjęto decyzji o spłacie i dopiero po
dokonaniu spłaty dochodzenia od Skarbu Państwa
należnego zwrotu? Dlaczego po 2007 nie
wprowadzono stosownych oszczędności w obsadach
kadrowych i zmniejszeniu powierzchni na Kopernika
aby uzyskać środki na pierwsze wpłaty na rzecz
Ministra Finansów i powstrzymanie naliczania tym
samym karnych odsetek?
Po trzecie: Jakie są koszty bieżące funkcjonowania
Stronnictwa? Jakie relacje finansowe pomiędzy NKW
PSL a Fundacją ? Dlaczego tak późno także po
wyborach
podjęto
i
dopiero
decyzję
oszczędnościowe? Kto w NKW prowadzi bieżący
nadzór nad majątkiem i finansami PSL, kto i w jakim
trybie podejmuje decyzje finansowe, kto prowadzi
kontrolę ? Ile i na jaką kwotę sprzedano majątku PSL
po 2005 roku. Dopiero po uzyskaniu odpowiedzi na
te pytania będziemy mieli właściwy dla potrzebnych
kolejnych decyzji obraz sytuacji. Sygnalizuję Radzie
wielkie oburzenie naszych Koleżanek i Kolegów
zaistniałą sytuacją, którzy pytają „Gdzie jest w
Stronnictwie Gospodarz?”
Za „Ludowiec mówi”
Bratnia gazeta internetowa J. Piechocińskiego
KKAAM
MPPAAN
NIIAA SSPPRRAAW
WO
OZZD
DAAW
WCCZZO
O-W
WYYBBO
ORRCCZZAA
„Twórzcie i wzmacniajcie swoją organizację i
polegajcie na niej. Gromada zgodna i rozumna
to dopiero wielki naprawdę człowiek”
W. Witos po objęciu prezesury SL po powrocie z emigracji;
Do wszystkich ludowców; „Zielony Sztandar”, nr 22 z
28.V.1939 r.
W numerze 5 Wieści zamieściliśmy notatkę z
posiedzenia Zarządu Powiatowego PSL w Tarnowie,
prezentując ilość delegatów z poszczególnych gmin i
organizacji równorzędnych, wybieranych na zjazdach
gminnych i równorzędnych oraz ilość przedstawicieli
desygnowanych przez te organizacje w skład Zarządu
Powiatowego. Dzisiaj prezentujemy Uchwałę nr
1/2012, która przyjmuje podwaliny pod organizację
gminnych i Powiatowego zjazdów PSL
Uchwała nr 01/2012
Zarządu Powiatowego PSL w Tarnowie
z dnia13.02.2012 roku
w sprawie: ustalenia normy przedstawicielstwa
w wyborach delegatów na Powiatowy Zjazd
Delegatów Polskiego Stronnictwa Ludowego w
Tarnowie i do Zarządu Powiatowego PSL.
Na podstawie art. 14 lit. a Statutu PSL
oraz rozdziału III do uchwały Rady Naczelnej PSL
Nr 52/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie
uchwalenia wytycznych do ustalania norm
przedstawicielstwa
obowiązujących
przy
wyborze delegatów na zjazdy i do zarządów
uchwala się co następuje:
§1
Na gminnych i równorzędnych zjazdach
delegatów Polskiego Stronnictwa Ludowego w
powiecie tarnowskim wybiera się delegatów na
powiatowy
zjazd
delegatów
według
następujących norm przedstawicielstwa:
1. Każda organizacja gminna wybiera
jednego delegata. Razem wybiera się 17
delegatów.
2. Prezesi
Zarządów
Gminnych
i
równorzędnych PSL są delegatami na
powiatowy zjazd delegatów PSL powiatu
tarnowskiego. Razem wybiera się 17
delegatów.
Koło Inteligencji Ludowej 29/02/2012
KKRRÓ
ÓTTKKIIEE SSTTRREESSZZCCZZEENNIIEE W
WYYPPO
OW
WIIEEDDZZII JJAANNUUSSZZAA
PPIIEECCHHO
OCCIIŃŃSSKKIIEEGGO
O NNAA RRAADDZZIIEE NNAACCZZEELLNNEEJJ W
W
DDNNIIUU 1188..0022..22001122
3
delegata
do
Rady
Powiatowej
Małopolskiej Izby Rolniczej w Tarnowie1 delegat wybrany do RP MIR- 1 delegat,
członek PSL- 1 delegat. Zgodnie z tabelą
nr 5 w załączniku nr 1- razem 15
delegatów.
d) organizacje gminne i równorzędne, w
których
w
latach
2008-2011
organizowane
były
obchody
Powiatowego Święta Ludowego lub
impreza związana z ruchem ludowym o
znaczeniu ponadgminnym- 1 impreza- 1
delegat. Zgodnie z tabelą nr 6 w
załączniku nr 1- razem wybiera się 5
delegatów.
e) organizacje gminne i równorzędne, z
których członek PSL działa aktywnie w
Forum Młodych Ludowców lub Związku
Młodzieży Wiejskiej- 1 członek- 1
delegat. Zgodnie z tabelą nr 7 w
załączniku nr 1- 2 delegatów.
§2
Na podstawie art. 34 lit. f Zarządy Gminne i
równorzędne wybierają ze swego grona
przedstawicieli do Zarządu Powiatowego PSL w
proporcji: 1 przedstawiciel na 3 delegatów na
Powiatowy Zjazd Delegatów PSL w Tarnowie.
§3
Na podstawie art. 34 lit. i wybiera do 7
członków, w zależności od przyjętej przez Zjazd
ilości członków Zarządu Powiatowego, w skład
tegoż Zarządu, zgłoszonych z sali w czasie
trwania Zjazdu.
§4
Zjazd w celu zapewnienia przedstawicielstwa w
skład
Zarządu
Powiatowego
powołuje
dodatkowo Przewodniczącego Rady Powiatowej
MIR, Lidera Grupy Działania FML i Prezesa Koła
Związku Młodzieży Wiejskiej w Mikołajowicach.
§5
Wykaz ilości delegatów na Powiatowy Zjazd
Delegatów PSL w Tarnowie, wybieranych w
poszczególnych organizacjach gminnych i
równorzędnych oraz ilość członków Zarządu
Powiatowego
desygnowanych
przez
poszczególne Zarządy Gminne i równorzędne
stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes ZP PSL
A. Sztorc
Reasumując na potrzeby „Wieści spod KIL’a:
§ 1. Suma delegatów z gmin- 107 (zjazdy gminne
i równorzędny (KIL))
§ 2. Suma wskazanych przedstawicieli- 29
(zjazdy gminne)
§ 3. Przedstawiciele wybierani „z sali”- 7
(komisja wyborcza zjazdu powiatowego)
§ 4. Przedstawiciele izby i młodzieży- 3 (komisja
wyborcza zjazdu powiatowego)
Wybrany na zjeździe prezes1 (zjazd)
RAZEM ZARZĄD POWIATOWY PO ZJEŹDZIE- 40
CZŁONKÓW
Koło Inteligencji Ludowej 29/02/2012
3. Za ilość członków wg stanu na 30.11.
2008 r.:
- organizacja gminna i równorzędna do
150 członków- 1 delegat,
- organizacja gminna i równorzędna
powyżej 150 członków- 2 delegatów.
Zgodnie z tabelą nr 1. W załączniku nr 1
razem 21 delegatów.
Za zdobyte punkty rankingowe w
głosowaniach
na
listy
Polskiego
Stronnictwa Ludowego w ilości:
- do 9 pkt.
- 4 delegatów,
- 10- 20 pkt.
- 3 delegatów
- 20- 30 pkt.
- 2 delegatów
- 30- 40 pkt.
- 1 delegat
Zgodnie z tabelą nr 2. w załączniku nr. 1
razem 22 delegatów.
5. Dodatkowych delegatów wybierają:
a) organizacje gminne i równorzędne,
które skutecznie rekomendowały swoich
przedstawicieli do Rady Powiatu
Tarnowskiego : 1 wybrany radny z listy
PSL członek PSL- 1 delegat. Zgodnie z
tabelą nr 3 w załączniku nr 1- razem 4
delegatów,
b)
organizacje
gminne,
które
rekomendowały
członka
swojej
organizacji na kandydata na burmistrza
lub wójta, niezależnie czy został wybrany
czy nie, - 1 rekomendowany członek PSL1 delegat. Zgodnie z tabelą nr 4 w
załączniku nr 1- razem 4 delegatów.
c) organizacje gminne i równorzędne, z
których członek PSL został wybrany na
4
ZZEEBBRRAAN
NIIEE SSPPRRAAW
WO
OZZD
DAAW
WCCZZO
O-W
WYYBBO
ORRCCZZEE KKO
OŁŁAA W
W
MIKOŁAJOWICACH.
W dniu 23.02.2012 r. w podtarnowskich
Mikołajowicach w gminie Wierzchosławice odbyło
się zebranie sprawozdawczo-wyborcze miejscowego
koła Polskiego Stronnictwa Ludowego, liczącego 41
członków. Minutą ciszy uczczono zmarłych
ludowców. Prezes koła kol. Roman Strojny
przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu.
Następnie głos zabrał Prezes ZG PSL w
Wierzchosławicach kol. Marek Padło. W dyskusji
poruszano tematy związane z działalnością rządu,
stanem przeprowadzanych i proponowanych reform,
korzyści dla kraju, rolnictwa i samego PSL
wypływające z koalicji w rządzie z PO. Tematami
gorąco dyskutowanymi były również problemy
demograficzne i związane z tym likwidowanie
placówek oświatowych, zmiany w systemie
emerytalnym, a przede wszystkim wydłużeniu
działalności zawodowej, dotacji dla rolnictwa oraz
problem z zatrudnieniem wykształconej młodzieży.
Stanowcze NIE dla likwidacji istniejących jeszcze
szkół zawodowych oraz przywrócenie nauczania
zawodowego w takich kierunkach jak: tokarz,
hydraulik, rolnik, ogrodnik,...
We wnioskach zaproponowano, aby PSL
jeszcze bardziej wsłuchał się w potrzeby nie tylko
mieszkańców wsi i miasteczek, ale również dużych
miast i umieścił to w swoim programie. W obecnej
chwili ofertami przedstawianymi bezrobotnym przez
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
Boryczko składa sprawozdanie!
Kol.
Augustyn
Młodzi członkowie z zainteresowaniem przeglądali kronikę
Koła. W środku: Przewodniczący Koła Związku Młodzieży
Wiejskiej w Mikołajowicach- Tomek Skórka.
Tekst: Robert Janicki- członek Koła PSL w Mikołajowicach
Zdjęcia autor
Na Prezesa Koła ponownie wybrano Kol. Romana Strojnego. Z
lewej Prezes Zarządu Gminnego PSL w WierzchosławicachMarek Padło.
PS. A tak podsumowując, nie wiem, czy nie jest to
najprężniejsze koło PSL w kraju. Wielka to zasługa
jego Prezesa- Romana STROJNEGO. Odrodził ZMW i
stwożył grupkę FML. Takich wizjonerów trzeba w
PSL.
J.J.
Koło Inteligencji Ludowej 29/02/2012
Korespondencja z Mikołajowic
samorządy są powstające strefy aktywności
gospodarczej,
zatrudnianie
na
stażach,
wykorzystywanie przy pracach interwencyjnych oraz
organizowanie
kursów
zmieniających
lub
podnoszących kwalifikacje zawodowe. Tylko czy są to
wystarczające działania?
Oprócz
statutowego
obowiązku
przeprowadzenia zebrania było to bardzo miłe i
sympatyczne spotkanie koleżanek i kolegów kilku
pokoleń, mieszkańców jednej wsi, jednego kraju,
którym ich dobro leży na sercu.
5
TROCHĘ KULTURY
K oło Inteligencji Ludowej, jak sama nazwa
M iała to być „polska noc” w Kodak Theatre
w Hollywood. Nadziejami do zdobycia Oscarów byli:
Janusz Kamiński za zdjęcia do "Czasu wojny"
Stevena Spielberga i oczywiście Agnieszka Holland z
filmem „W ciemności”. Tymczasem noc z 26/27
lutego przyniosła nam rozczarowanie. (W USA był
wieczór 26. lutego 2012
W kategorii filmów nie anglojęzycznych zwyciężyło
"Rozstanie"- film irański. (Tytuł oryginalny ” ‫دای ی‬
‫ )” س یم ین از ن ادر‬to opowieść o dwóch rodzinach,
których losy w dramatyczny sposób splatają się ze
sobą na skutek przypadkowego zbiegu okoliczności.
Film w doskonały sposób łączy elementy thrillera i
dramatu psychologicznego, trzymając w napięciu do
nieoczekiwanego finału.
Nam na pewno byłby bliższy film Agnieszki
Holland.
„Rozstanie” oglądałem z rodzinką w sobotni wieczór.
Do opisu powyżej trzeba jeszcze dodać fakt, że akcja
toczy się w realiach obcej nam religii i kultury. Dla
smakoszy! Męskiej części rodziny zakończenie
opowiadały kobiety, bo dla nich jest to głównie film.
A jak na film Agnieszki Holland spojrzał Jerzy Łąckiponiżej.
wskazuje, skupiać ma inteligencję ludową. A skoro
inteligencję to i bogactwo zainteresowań, myśli
niezależnej, szerokie horyzonty światopoglądowe.
Wszak nie tylko samym chlebem człowiek żyje.
Chwila refleksji nad
życiem, nad otaczającym
światem powinna zawsze towarzyszyć tym, którzy
pretendują do miana bycia inteligencją. Dlatego
pozwolę sobie na łamach „Wieści spod KIL’A”
podzielić się osobistymi odczuciami po obejrzeniu
najnowszego dramatu wojennego Agnieszki Holland
„W ciemności”.
Jerzy Jabłoński
Agnieszka Holland i odtwórca głównej roli Robert
Więckiewicz
Film wyprodukowany w kooperacji polskoniemiecko-kanadyjskiej otrzymał nominację do
Oskara. Opiera się na wspomnieniach Krystyny
Chiger uczestniczki wydarzeń rozgrywających się w
latach 1943 – 1944 podczas okupacji Lwowa przez
wojska
hitlerowskie.
Poruszający
obraz
przedstawiający przemiany ludzkich zachowań
wskutek wspólnych traumatycznych przeżyć.
Z jednej strony - Leopold Socha, mąż i ojciec.
Człowiek prosty, mocno stąpający po ziemi. Życie nie
obchodziło się z nim lekko i on lekko go nie traktuje.
Jest pracownikiem sieci kanalizacyjnej miasta.
Podczas prac w kanałach wraz z pomocnikiem
Szczepkiem przypadkowo trafia na przekop
wykonany z getta. Nie zastanawiając się długo,
dostrzega możliwość poprawienia bytu swojej
rodziny. Nie ma zamiaru denuncjowania, skazywania
nikogo na śmierć. Jest jednak bezwzględny w
stosunku do Żydów, widząc w nich jedynie źródło
dochodu. Stawia warunek przyłapanym w podkopie comiesięczna zapłata za milczenie i pomoc. Ceni
wysoko swe usługi, bo doskonale zdaje sobie sprawę
z podejmowanego ryzyka. Nie wie tylko, że to co
zaczął z prostych przyziemnych pobudek obudzi w
jego sercu zwykłą ludzką życzliwość. Szczerą
bezinteresowność i poświęcenie. Wszak jest tylko
człowiekiem. Człowiekiem, któremu przyszło
dokonywać wyborów na granicy życia i śmierci.
Po drugiej stronie -grupka Żydów. Pochodzą
z różnych środowisk, o różnym statusie materialnym.
Zapomniani przez świat, pozbawieni wszelkich praw,
zamknięci w odizolowanym świecie getta. Świadomi
tego co ma ich spotkać, bez jakiejkolwiek nadziei na
ratunek, z determinacją
walczą o możliwość
przetrwania. Stojąc w obliczu śmierci mają niewiele
wyborów. Są nieufni wobec obcych, bezwzględni w
stosunku do siebie. Zdają sobie sprawę z tragicznej
prawdy, że żeby przeżyć ktoś obok musi zginąć.
Koło Inteligencji Ludowej 29/02/2012
„„W
W CCIIEEM
MN
NO
OŚŚCCII”” –– ffiillm
m,, kkttóórryy
w
wyyppaaddaa oobbeejjrrzzeećć..
6
Popić tęgo, jak Zagłoba
Niech mnie potem boli głowa
I niech kac mnie znowu męczy,
Żona wymówkami dręczy.
Kącik poezji
- TYM RAZEM NA LUZIE…..
A ja znowu jak jelonek,
Ostry różek, cud ogonek !
Nagle w stawach cosik chrupnie,
Prysły ze łba myśli głupie.
Wspomnień łezka z oka kapie
Możesz marzyć stary capie !!!
JELONEK - Wisława Szymborska (?)1
S tarość idzie Drogi Panie,
Coraz cięższe wypróżnianie.
Coraz częściej w brzuchu burczy,
Kusiek mi się mocno skurczył.
Gniotą kark przeżyte lata,
Bolą nerki i prostata.
Wzrok nieostry, w stawach strzyka,
Chyba już nie będę bzykał!
Nawet moja białogłowa
Wdzięki swe przede mną chowa
Twierdząc, żem nie konik polny
I do skoków już niezdolny.
A ja jestem jak ze stali :
W starym piecu diabeł pali,
Marzy mi się jeszcze skok,
Taki nagły, męski w bok.
1
Koło Inteligencji Ludowej 29/02/2012
Pośród tej okrutnej rzeczywistości znajdują jednak
miejsce na miłość, namiętność, poświęcenie i
przyjaźń. Wszak są tylko ludźmi. Ludźmi, którzy
niczym nie zawinili, a znaleźli się w niewłaściwym
miejscu i w niewłaściwym czasie.
Pośrodku figurują okupanci i ich pomocnicy.
To oni stworzyli otaczającą bohaterów rzeczywistość
i niejako zdeterminowali ich zachowania.
Bezwzględni SS mani – bezkarni mordercy czerpiący
ze swej siły przyjemność i satysfakcję dobrze
wypełnionego obowiązku. Obok nich młodzi
niemieccy żołnierze, których wzniosłe hasła
narodowego socjalizmu doprowadziły do piekła
ludobójstwa. Ostatnią grupą negatywnych postaci są
ukraińscy policjanci. W zawierusze historii stanęli po
stronie zła, zła którego ciężar doprowadził ich do
moralnego obłędu. Ci wszyscy to też ludzie. Ludzie,
którzy byli przyczyną nieszczęść i tragedii bliźnich.
Którzy bezkrytycznie dali się ponieść fali nienawiści.
Może właśnie brakło im czasu na chwile refleksji w
bezwzględnej pogoni za władzą, stanowiskami,
pieniędzmi, sławą.
Film nie jest łatwy w odbiorze.
Dla
dojrzałego, orientującego się w historii widza użyte
skróty i uproszczenia występujące w dramacie są
łatwe do uzupełnienia. Widz dociekliwy będzie chciał
te skróty rozwinąć w oparciu o informacje z innych
źródeł. Dla tych którzy do oceny historii używają
jedynie
koloru
czarnego
i
białego
film
prawdopodobnie nie wniesie nic nowego. Szukający
w kinie rozrywki będą mieli okazję obejrzeć kolejną
tragiczną, zakrapianą erotyzmem, wojenną historię
kończącą się happy endem.
dr inż. Jerzy Łącki
członek KIL
Krąży to po Internecie z etykietką Szymborskiej.
7
Grupa
specjalnych gości zwiedza budynek
Sejmu. Przewodnik stara się jak może. Nagle zza
jednych drzwi słychać gromkie:
- Sto lat, sto lat…
- Co jakaś impreza, imieniny, urodziny?
- Nie, to klub poselski PO ustala wysokość wieku
emerytalnego!
* * *
Jeśli masz przepiękną żonę, odlotową kochankę,
superbrykę, nie masz kłopotów z urzędem
podatkowym i prokuratorem, a gdy wychodzisz na
ulicę świeci słońce i wszyscy się do Ciebie uśmiechają
- narkotykom powiedz NIE!
GARŚĆ
218. Aksjomat Wojskowy - każdy rozkaz, który może
zostać źle zrozumiany, zostanie źle zrozumiany.
219. Prawo Harrisa - wszyscy dobrzy są już zajęci.
220. Prawo Putta - technika zdominowana jest przez
dwa typy ludzi, tych, którzy rozumieją, czym się
kierują, oraz tych, którzy kierują się tym, czego nie
rozumieją.
221. Prawo Shanahana - czas trwania posiedzenia
wzrasta do kwadratu liczby osób na nim obecnych.
222. Prawo Hendricksona - jeśli jakiś problem jest
przyczyną wielu posiedzeń, to w końcu posiedzenia
te stają się ważniejsze od samego problemu.
223. Zasada Falklanda - kiedy nie ma potrzeby
podejmowania
decyzji,
jest
potrzeba
nie
podejmowania decyzji.
224. Prawo Trumana - jeśli nie możesz kogoś
przekonać,
wpraw
go
w
zakłopotanie.
225. Zasada Swipple'a - ten, kto krzyczy, ma głos.
226. Prawo Crane'a - nie ma czegoś takiego jak
bezpłatny obiad.
227. Prawo Parkinsona - zwłoka jest najgorszą formą
odmowy.
228. Prawo Greshama - z nieważnymi sprawami
czasem dajemy sobie radę ważne sprawy nigdy nie
są rozwiązywane.
229. Zasada Porządku - artykuły potrzebne do
wczorajszego eksperymentu, trzeba zamówić nie
później niż jutro w południe.
POZWALAJĄ
2
Zbiór popularnych, często humorystycznych powiedzeń,
sprowadzających się do założenia, że rzeczy pójdą tak źle,
jak to tylko możliwe.
PORAD,
KTÓRE
ŻYĆ-
CIĄG
DALSZY
6. Nigdy nie sprawdzaj głębokości wody obiema
nogami na raz.
7. Jeśli obawiasz się, że nikt nie dba o to, czy jeszcze
żyjesz, przestań płacić rachunki za prąd.
8. Zanim kogoś skrytykujesz, przejdź w jego butach
jedną milę. Dzięki temu, gdy zaczniesz krytykować,
znajdziesz się w bezpiecznej odległości i będziesz
miał jego buty.
9. Jeśli nie udaje ci się za pierwszym razem, to
spadochroniarstwo nie jest sportem dla Ciebie.
10. Gdy dasz człowiekowi rybę, natychmiast ją zje.
Gdy go nauczysz łowić, będzie siedział cały dzień w
łódce i pił.
za www.meritum.us
Koło Inteligencji Ludowej 29/02/2012
KK RR óó TT KK OO
P
PR
RA
AW
WA
AM
MU
UR
RP
PH
HY
Y’’E
EG
GO
O2
8
ŁŁ
U
U
U
U
U
U
Ż
Ż
E
E
JJ !!!!!!
K obieta wpada do ginekologa:
- Panie doktorze, proszę mi pomóc!, ja nie
wytrzymam!
- A co się stało?
- No więc mrówka weszła mi tam gdzie nie powinna,
łaskocze mnie, szczypie, no po prostu nie do
wytrzymania! Proszę mi ją wyciągnąć!
- Jestem już po pracy, narzędzia wysterylizowane…
nie bardzo mogę pani pomóc.
- Ależ musi pan coś wymyślić. Błagam!
Doktor po chwili namysłu:
- No jest pewien sposób, ale musi się pani zgodzić,
bo jest trochę niekonwencjonalny.
- Zgadzam się na wszystko, byle ją wyciągnąć!
- Pani się rozbierze i położy na leżance. Ja mam tu
taki krem, który nałożę sobie na czubek penisa,
wsunę go, mrówka przyklei się do kremu, a ja ją
wyciągnę.
- Dobrze, niech pan działa.
Lekarz zrobił jak powiedział. Wsunął prącie i w tym
momencie krzyczy:
- Wie pani co, zmieniłem zdanie.
Ja ją po prostu zatłukę…
Piszcie
korespondencje
do
Wieści,
przedstawiajcie propozycje, oceny i wnioski.
Zmieniajmy razem Polskie Stronnictwo
Ludowe.
Redaguje zespół Koła Inteligencji Ludowej PSL przy ZP
PSL w Tarnowie pod redakcją Jerzego Jabłońskiego.
Adres do korespondencji: [email protected]
tel. 668 302 304
Strona internetowa www.psl-jaworzno.pl
3
Pełne archiwum Wieści spod KIL’a, dzięki
uprzejmości Kol. Eugeniusza Janeczka- rodaka z
Ziemi Tarnowskiej, na stronie internetowej ZP
PSL Jaworzno:
www.psl-jaworzno.pl
3
Koło Inteligencji Ludowej 29/02/2012
D
D
UWAGA! ZMIANA ADRESU.
9

Podobne dokumenty