Legenda do załączników graficznych

Komentarze

Transkrypt

Legenda do załączników graficznych
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA I GMINY £AZY
ZA£¥CZNIK GRAFICZNY DO UCHWA£Y NR XLII/341/06 RADY MIEJSKIEJ W £AZACH Z DNIA 25 PADZIERNIKA 2006 R.
W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY £AZY
skala 1:2000
250m
250
0
500m
Legenda:
USTALENIA PLANU
SYMBOLE IDENTYFIKACYJNE OKRELAJ¥CE:
- JEDNOSTKI OSADNICZE
A - £azy
B - Rokitno Szlacheckie
C - Hutki-Kanki
D - Grabowa i Ska‡bania
E - Niegowoniczki
F - Niegowonice
G - Trzebyczka
H - Chruszczobrd
I - Wiesi‡ka
J - Chruszczobrd Piaski
K - Ci„gowice
L - Wysoka
£ Turza
M - Kunica Mas‡oæska i Kazimierwka
- NUMERY WYDZIELE
A 114 MN
- SYMBOLE PRZEZNACZENIA TERENU
granica terenu objŒtego planem
granica so‡ectw, w tym miasta £azy
linie rozgraniczaj„ce tereny o r¿nym przeznaczeniu
lub r¿nych zasadach
obowi„zuj„ce linie zabudowy
nieprzekraczalne linie zabudowy
MW
tereny zabudowy wielorodzinnej
MN
tereny zabudowy jednorodzinnej
MR
tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej
ML
tereny budownictwa letniskowego
UP
tereny us‡ug publicznych, w tym:
UCh
tereny us‡ug handlu
obiekty wpisane do wojewdzkiej ewidencji zabytkw
UCg
tereny us‡ug gastronomii
strefa A - pe‡nej ochrony konserwatorskiej
UCt
tereny us‡ug turystyki i wypoczynku
obszary chronionego krajobrazu: - uroczysko "Mokrznia",
strefa B - poredniej ochrony konserwatorskiej
"Ostaæce Kromo‡owieckie"
UCk
tereny us‡ug komunikacyjnych
strefa E - ochrony ekspozycji zespo‡w zabytkowych
UCr
tereny us‡ug rzemios‡a
UCi
tereny us‡ug komercyjnych innych
obiekty wpisane do wojewdzkiej ewidencji pomnikw przyrody
- drzewa o wymiarach pomnikowych
ZP
tereny zieleni parkowej
ZC
tereny cmentarzy
ZI
tereny zieleni izolacyjnej
ZD
tereny ogrdkw dzia‡kowych
RP
tereny rolne bez prawa zabudowy
RM
tereny rolne z prawem zabudowy rolniczej
RS
tereny sadw
RO
tereny upraw ogrodniczych
ZZ
tereny ‡„k i pastwisk
ZL
tereny lasw
ZU
tereny urz„dzeæ obs‡ugi gospodarki lenej
KK
tereny urz„dzeæ transportu kolejowego i trasy kolejowe
tereny urz„dzeæ transportu l„dowego
zagospodarowania
KS
tereny urz„dzeæ transportu samochodowego
KT
KD
tereny tras i ulic, w tym tereny drg publicznych:
KDg
drogi g‡wne
KDz
drogi zbiorcze
KDl
drogi lokalne
KDd
drogi dojazdowe
KDw
ci„gi pieszo-jezdne
TK
UPa
tereny us‡ug administracji
UPo
tereny
UPs
tereny us‡ug sportu i rekreacji
UPr
tereny kultu religijnego
UPk
tereny us‡ug kultury
UP‡
tereny
UPz
tereny us‡ug zdrowia i ochrony socjalnej
UPi
tereny innych us‡ug
UC
tereny us‡ug komercyjnych, w tym:
us‡ug
GRANICE PROPONOWANYCH FORM OCHRONY PRZYRODY
u¿ytek ekologiczny - ‡„ki trzŒlicowe na zachd
od Niwy Zagrczaæskiej
proponowany rezerwat " rdliska Potoku B‡Œdowskiego"
tereny wymagaj„ce przekszta‡ceæ i rewitalizacji
proponowany zesp‡ przyrodniczo-krajobrazowy "Naro¿niki"
tereny rehabilitacji istniej„cej zabudowy
proponowany specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000
"Ostoja rodkowojurajska PLH 240006"
tereny rekreacji i wypoczynku oraz terenw s‡u¿„cych
do organizacji imprez masowych
grunty przeznaczone do scalenia
INFORMACJE PLANISTYCZNE
GRANICE TERENW LINII I URZ¥DZE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
- ISTNIEJ¥CE I PROJEKTOWANE
EN110kV
linia wysokiego napiŒcia wraz ze stref„ izolacyjn„
linia redniego napiŒcia napowietrzna i kablowa
GRANICE TERENW LUB OBIEKTW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE,
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODR˚BNYCH PRZEPISW I USTALE
NINIEJSZEGO PLANU
stacje transformatorowe - istniej„ce i projektowane
Gz250
t
udokumentowane z‡o¿a surowcw mineralnych
Dn250
-
cile
ujŒcia wd podziemnych
okrelone:
strefy ochrony ujΠwd podziemnych
gazoci„g wysokoprŒ¿ny wraz ze stref„ izolacyjn„
g‡wne ci„gi uzbrojenia teletechnicznego (kable doziemne
i w kanalizacji)
projektowany ruroci„g do transportu benzyn bazowych
i olejw napŒdowych wraz ze stref„ izolacyjn„
strefy ochronne linii kolejowych
granica PK "Orlich Gniazd"
granica otuliny PK "Orlich Gniazd"
POZOSTA£E OZNACZENIA
rezerwat przyrody "Gra Che‡m"
otulina rezerwatu przyrody "Gra Che‡m"
planowane i istniej„ce trasy rowerowe
Mokra
nazwy ulic
obiekty wpisane do rejestru zabytkw nieruchomych
wojewdz
tereny objŒte odrŒbnym opracowaniem MPZP - osiedle Stara
stanowiska archeologiczne zlokalizowane i niezlokalizowane
tereny urz„dzeæ odprowadzania i oczyszczania ciekw
(nr jak w "Studium ...")
Cementownia w £azach (Uchwa‡a nr XXXVII/215/02
Rady Miejskiej £az z dnia 28.06.02)
WS
tereny
wd
tereny objŒte odrŒbnym opracowaniem MPZP - (Uchwa‡a nr
granice terenw bezporedniego zagro¿enia
powodzi„
owiaty
XLI/335/06 Rady Miejskiej £az z dnia 28.09.06)
TW
tereny urz„dzeæ zaopatrzenia w wodŒ
granice terenw poredniego zagro¿enia powodzi„
TE
tereny urz„dzeæ elektroenerget.
TC
tereny urz„dzeæ energetyki cieplnej
rd
tereny nara¿one na niebezpieczeæstwo wyst„pienia ruchw
masowych ziemi
granica OWO obszaru wysokiej ochrony wd podziemnych
TG
tereny urz„dzeæ gazownictwa
us‡ug
‡„cznocizbiornika GZWP nr 454 Olkusz-Zawiercie
PS
tereny dzia‡alnoci produkcyjnej, sk‡adowania i magazynowania
strefy
uci„¿liwoci
RU
tereny urz„dzeæ obs‡ugi gospodarki rolnej
odpadw komunalnych
od
oczys
strefa ochronna cmentarzy
OPRACOWANO W:
ul. DulŒby 5
40-833 Katowice
tel +48 (32) 358 88 88
fax +48 (32) 358 88 00
E-mail [email protected]

Podobne dokumenty