starszy inspektor ds. obsługi technicznej

Komentarze

Transkrypt

starszy inspektor ds. obsługi technicznej
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze
ul. Podgórna 9 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
Starszy inspektor ds. obsługi technicznej
1. Wymagania niezbędne:
 wykształcenie średnie budowlane
 doświadczenie zawodowe min. 4 lata w przypadku wykształcenia wyższego
 doświadczenie zawodowe min. 5 lat w przypadku wykształcenia średniego
 znajomość przepisów prawa budowlanego
2. Wymagania dodatkowe:
 uprawnienia budowlane w zakresie ogólnym
 umiejętność obsługi komputera w zakresie edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego
 znajomość zasad projektowania (mile widziane uprawnienia)
 znajomość ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego w zakresie wykonywanych zadań na stanowisku,
 znajomość ustawy o własności lokali w zakresie wykonywanych zadań
na stanowisku
3. Wymagane cechy kandydata
 umiejętność rozwiązywania problemów
 motywacja do pracy
 samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 sumienność i rzetelność
 odporność na stres
4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku m.in:
 Prowadzenie książek obiektów.
 Typowanie nieruchomości dla których należy wykonać orzeczenia techniczne,
ekspertyzy techniczno - konstrukcyjne, mykologiczne itp.
 Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej rozbiórek obiektów.
 Bieżąca kontrola stanu technicznego i sanitarnego nieruchomości.
 Typowanie robót wszystkich branż koniecznych do realizacji z określeniem
stopnia zużycia elementów.
 Dokonywanie czynności zdawczo-odbiorczych nieruchomości, m.in. zakresie
oceny stanu technicznego nieruchomości, lokali.
 Przygotowywanie dokumentacji związanej ze zwrotem kosztów dla użytkownika
lokalu za prace obciążające wynajmującego.
 Uczestniczenie w komisjach odbiorczych wykonania zleconych remontów
oraz w komisjach przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych.
 Przygotowywanie stosownej dokumentacji m.in. umów na roboty budowlane
dla inwestorów oraz dla użytkowników nieruchomości oraz kontrolowanie
realizacji robót, dokonanie odbiorów i rozliczanie robót.
 Zlecanie i dokonywanie odbiorów świadczonych usług m.in. czyszczenie
przewodów kominowych, wywozu nieczystości płynnych itp.
 Podejmowanie działań zmierzających do realizacji zaleceń kominiarskich, PINB-u
i innych instytucji.






Przyjmowanie interesantów i udzielanie niezbędnych informacji w zakresie
zajmowanego stanowiska.
Powiadamianie odpowiednich instytucji oraz usługodawców o zakończeniu
administrowania budynkiem.
Udział w komisjach dot. adaptacji strychów i innych pomieszczeń.
Ocena racjonalnego zużycia wody, gazu i energii elektrycznej.
Przygotowywanie wniosków, wraz z niezbędną dokumentacją, o wszczęcie
postępowania o zamówienie publiczne.
Sprawdzanie pod względem merytorycznym kosztorysów.
5. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
 praca w budynku ZGKiM przy ul. Podgórnej 9 w Jeleniej Górze oraz praca
w terenie. Budynek nie jest wyposażony w windę.
 stanowisko związane z pracą przy monitorze ekranowym, rozmowami
telefonicznymi oraz obsługą klientów.
6. Wymagane dokumenty:






życiorys (CV),
list motywacyjny,
oświadczenie o treści: „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych
oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłam/byłem skazana/y
prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
kopia dokumentu tożsamości,
kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie, doświadczenie zawodowe,
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata,
który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
z dnia 21.11.2008 o pracownikach samorządowych.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 16.02.2015
do godz. 15.00 w sekretariacie ZGKiM ul. Podgórna 9 w Jeleniej Górze z dopiskiem „Nabór
na stanowisko starszy inspektor ds. obsługi technicznej – nie otwierać” lub wysłać na adres:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Podgórna 9, 58 – 500 Jelenia Góra
z dopiskiem j/w. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po godz. 15.00 dnia 16.02.2015
nie będą podlegały procedurze naboru.
Ogłoszenie jest opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej ZGKiM
http://zgkim.bip.jeleniagora.pl oraz wywieszone na tablicy informacyjnej ZGKiM
przy ul. Podgórnej 9 w Jeleniej Górze.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZGKiM jest niższy niż 6%.
Wymagane dokumenty: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzoną klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz Ustawą
z dnia 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. nr. 223, poz. 1458
ze zm.)” oraz własnoręcznym podpisem.

Podobne dokumenty