Plan Odnowy Miejscowości Mały Klincz na lata 2016

Komentarze

Transkrypt

Plan Odnowy Miejscowości Mały Klincz na lata 2016
Plan Odnowy Miejscowości Mały Klincz
na lata 2016-2023
1. Charakterystyka miejscowości
Mały Klincz leży na pojezierzu Kaszubskim w województwie Pomorskim, powiat
Kościerski, gmina Kościerzyna, przy drodze wojewódzkiej nr 221.
Powierzchnia 635,49 ha,
Liczba ludności 458,
Przeważają tu grunty rolne klasy V-VI.
Wzmiankę o miejscowości odnotowano już w 1295 roku w Wielkiej Księdze
Czynszowej Zakonu Krzyżackiego. Mały Klincz zapisano jako Ludken Clincz. W
okresie przed rozbiorowym Mały Klincz był wsią szlachecką, z których wywodziła się
szlachecka rodzina Klińskich. Informacje na temat historii po 1826 roku zawarte są w
zachowanej do dziś Księdze Szkolnej.
Na rozparcelowanych dobrach, przed II wojną światową pobudowano zagrody, zwane
,,Poniatówkami” od nazwiska ministra Juliusza Poniatowskiego.
2. Inwentaryzacja zasobów
a) gospodarka
W Małym Klinczu jest 6 zakładów, 23 rolników. Mieszkańcy Małego Klincza w
większości pracują we własnych gospodarstwach lub prowadzą własną działalność
gospodarczą pozarolniczą. Do niedawna w miejscowości prowadzony był przy drodze
„zajazd Koala”, który w chwili obecnej pełni już tylko funkcję punktu odniesienia. W
2015 roku w Małym Klinczu uruchomiono nowy zakład stolarski, który prężnie się
rozwija i stanowi szansę na nowe miejsca pracy dla naszych mieszkańców. Szansą
na nowe miejsca pracy jest także silnie rozwijające działalności prowadzone w Małym
Klinczu przy drodze powiatowej 2201G w kierunku Wielkiego Klincza.
b) Infrastruktura
Nasza wieś została już w większości skanalizowana. Z sieci wodociągowej korzystać
mogą już niemal wszyscy mieszkańcy Małego Klincza. Przez miejscowość przebiega
droga wojewódzka nr 221 (Kościerzyna – Gdańsk) oraz powiatowa nr 2201G. Pomimo
dogodnego układu drogowego stan dróg jest fatalny i w wielu miejscach zagraża
zdrowiu i życiu naszych mieszkańców (brak równej nawierzchni asfaltowej i brak
chodników przy drodze wojewódzkiej i powiatowej. W miejscowości nie ma sieci
gazowej ani ciepłowniczej, a wszystkie gospodarstwa domowe ogrzewane są z
indywidualnych kotłowni najczęściej zasilanych węglem i drzewem.
c) Kultura i społeczeństwo
W 2011 roku został oddany do uzytku blok socjalny, w którym zamieszkuje 15 rodzin,
będących w trudnej sytuacji materialnej. Nasza wieś się rozbudowuje, powstaje nowe
osiedle pod lasem, jest także boisko sportowe, z którego korzysta przede wszystkim
klub sportowy Santana. Prężnie działa także Koło Gospodyń Wiejskich, którego
przewodniczącą jest Grażyna Kurszewska. W Małym Klinczu nie ma Kościoła, a
mieszkańcy są parafianami w części Parafii Świętej Rodziny w Wielkim Klinczu oraz
Parafii Świętej Trójcy w Kościerzynie. Mieszkańcy utożsamiają się na co dzień z
kulturą i tradycjami kaszubskimi.
3. Analiza mocnych i słabych stron sołectwa Mały Klincz
Mocne Strony

Położenie geograficzne – bliskość ośrodka powiatowego, jakim jest miasto
Kościerzyna,

Istniejące tereny przeznaczone pod inwestycje i mieszkalnictwo,

Silny kapitał ludzki – spójność wsi, aktywność Koła Gospodyń Wiejskich,

Dobra infrastruktura - istniejące sieci kanalizacyjne i wodociągowe,

Rozbudowujące się zakłady – stolarskie, transport,

Dobre usytuowanie dla budynków mieszkalnych,

Dobra komunikacja publiczna,
Słabe strony

Rozproszenie zabudowy na terenie sołectwa,

Słabe uprzemysłowienie,

Mało miejsc pracy,

Słaba jakość dróg – niski stan bezpieczeństwa na drogach,

Brak dowozów dzieci do szkoły,

Zbyt mała i nieogrzewana sala wiejska ze słabym wyposażeniem,

Brak ciągów rowerowych i chodników przy drodze wojewódzkiej i powiatowej,

Brak miejsca na festyny i integrację mieszkańców na terenie sołectwa,

Brak zaplecza sanitarnego, socjalnego na boisku,

Brak sklepu – usług,
4. Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach Planu Odnowy
Miejscowości w latach 2016-2023

Budowa i wyposażenie nowej sali wiejskiej na miejscu dzisiaj istniejącej na
działce przekazanej na ten cel przez panią Krystynę Kubiznę. Przewidywany
koszt to około 300 tysięcy złotych. Zadanie może zostać sfinansowane między
innymi ze środków pomocowych PROW na lata 2014-2020.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2201G na odcinku Mały Klincz – Wielki Klincz.
Przewidywany koszt to ponad 4.000.000 zł. Zadanie może zostać zrealizowane
przez Powiat Kościerski i sfinansowane ze środków pomocowych np. PROW
na lata 2014-2020.

budowa ścieżki rowerowej do Wielkiego Klincza przy drodze powiatowej nr
2201G Mały Klincz – Nowa Kiszewa. Przewidywane koszt to około 600.000 zł.

przebudowa nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 221 z przebudową
skrzyżowania w Małym Klinczu z drogą powiatową nr 2201G. Zadanie to jest w
planach
Zarządu
Dróg
Wojewódzkich,
tj
Samorządu
Województwa
Pomorskiego.

budowa ścieżki rowerowej do miasta Kościerzyny przez Nowy Klincz przy
drodze wojewódzkiej zapewniającej dojazd i dojście dzieci do szkoły
podstawowej w Nowym Klinczu. Zadanie to jest w planach Zarządu Dróg
Wojewódzkich, tj Samorządu Województwa Pomorskiego.

rozbudowa sieci kanalizacji ściekowej w kierunku do Puca oraz do pozostałych
nieruchomości położonych na terenie Sołectwa Mały Klincz. Zadanie to jest
projektowane w ramach projektu „Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej
– przygotowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej. Realizacja zadania
może zostać wykonana przez Gminę Kościerzyna w ramach środków
Norweskiego Mechanizmu Finansowego lub z programów pomocowych Unii
Europejskiej.

podłączenie wodociągu do zabudowań w kierunku miejscowości Zielenin oraz
do innych zamieszkałych zabudowań nie podłączonych obecnie do wodociągu
na terenie sołectwa,

położenie nawierzchni asfaltowej na drodze w kierunku Puca oraz na „osiedlu”
w Małym Klinczu,

położenie nawierzchni asfaltowej od dawnego zajazdu Koala do Państwa
Łangowskich,

remont nawierzchni asfaltowej przez wieś oraz budowa chodnika przy drodze,

uzupełnienie oświetlenia na terenie sołectwa Mały Klincz,

budowa / zorganizowanie przystanku autobusowego na żądanie przy sali
wiejskiej,

dobudowa / przebudowa placu zabaw przy bloku.

budowa siłowni na świeżym powietrzu przy sali wiejskiej,

wyposażenie sali wiejskiej w zestaw nagłaśniający, szafki, stoły i krzesła,

budowa szatni jako zaplecze boiska w Małym Klinczu wraz z przyłączem
energetycznym i wodno-kanalizacyjnym,

uaktualnienie znaków pionowych i poziomych na drogach na terenie sołectwa,

wyznaczenie szlaku turystycznego do Będomina przez Kula Młyn połączonego
z miastem Kościerzyna,

przejście dla pieszych na DW 221 przy Koali i przy skrzyżowaniu oraz przy
boisku gminnym – droga powiatowa,
5. Obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców,
sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich
położenie oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne
Obszarem takim w naszej miejscowości jest niewątpliwie miejsce, w którym obecnie
znajduje się sala wiejska. W sołectwie nie ma innego miejsca, w którym mieszkańcy
mogliby się integrować i nawiązywać kontakty. Miejsce to wolą mieszkańców została
zarezerwowane pod budowę nowej Sali wiejskiej, gdyż ta obecna ze względów
funkcjonalnych nie spełnia aktualnych oczekiwać. Budynek istniejącej Sali wiejskiej
został zaadoptowany po byłej zlewni mleka i ze względów na swoje rozmiary nie jest
w stanie spełnić wszystkich wymaganych na dzisiejsze czasy funkcji Sali wiejskiej. W
nowej Sali wiejskiej swoje spotkania będą mogły kontynuować panie z Koła Gospodyń
Wiejskich jak również inne nieformalne grupy stowarzyszeniowe.