Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice i

Komentarze

Transkrypt

Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice i
Wrocławski Tor Wyścigów
Konnych – Partynice
i
Amatorski Klub
Ujeżdżeniowy THOMSON
ZAPRASZAJA NA
HALOWE ZAWODY KONNE
W SKOKACH PRZEZ
PRZESZKODY
15 lutego 2009
I. INFORMACJE OGÓLNE:
1.1.
Miejsce rozgrywania zawodów: Wrocław
Kategoria:
Halowe Zawody Konne w Skokach przez Przeszkody
Termin:
15.02.2009 r.
1.2.
Organizator: WTWK – Partynice, AKU „THOMSON”
ul. Zwycięska 2
53-033 Wrocław
tel. (0-71) 339 – 83 – 64
fax. (0-71) 333 – 45 – 18 (UWAGA ZMIANA)
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: Andrzej Horoszko
Gospodarz toru
Jacek Pękalski
Sędzia główny: Zofia Falińska
Sędziowie: Hanna Hauszka, Krzysztof Ksztoń, Grzegorz Jasiczek
Sędzia stylu: Jacek Pękalski
II. WARUNKI OGÓLNE:
Zawody będą rozegrane zgodnie z Przepisami PZJ.
III. UDZIAŁ:
Kluby i sekcje zarejestrowane w PZJ. Liczba zawodników z Klubów / Sekcji: bez ograniczeń.
IV. WARUNKI TECHNICZNE:
4.1. Zawody halowe
4.2. Rozprężalnia podłoże piaszczyste - hala
V. WARUNKI UDZIAŁU:
a) zawodnicy - na własny koszt,
b) luzacy - na własny koszt,
c) konie - koszty transportu pokrywają delegujący
VI. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia zawodników i koni należy przesyłać w terminie do dnia 12.02.2009 (czwartek) na adres
organizatora lub e-mail: [email protected] Opłata wpisowego 40,00 zł za każdy start.
Opłaty należy dokonać w biurze WTWK – Partynice najpóźniej na 1 godzinę przed rozpoczęciem
konkursów. Bez dokonanej wpłaty zawodnicy oraz konie będą skreślani z list startowych.
Za każdą zmianę na listach startowych dokonaną później niż w ww. terminie pobierana
będzie opłata w wysokości 40,00 zł.
Za konie zgłoszone po terminie pobierana będzie podwójna opłata wpisowa.
Istnieje możliwość zarezerwowania wcześniej boksów dla koni w cenie 40,00 zł od konia / dzień. Ze
względu na ograniczoną liczbę boksów pierwszeństwo w rezerwacji mają zawodnicy spoza Wrocławia.
W sprawie rezerwacji proszę kontaktować się tylko z panem Jakubem Kasprzakiem (tel. 071 339 83
64). Nie będą brane pod uwagę rezerwacje bez konsultacji z ww. osobą.
VII.
7.1.
7.2.
DOKUMENTACJA I PRZEPISY WETERYNARYJNE:
Wymagana dokumentacja dla koni:
Konie muszą posiadać aktualne badania i szczepienia. Bez w/w dokumentów konie nie będą
dopuszczone do startu.
Dokumentacja dla Klubów / Sekcji i zawodników zgodna z wymaganiami Polskiego Związku Jeździeckiego.
VIII. RÓŻNE:
8.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe szkody, wypadki i kradzieże.
Listy startowe do wglądu od 13.02.2009 od godz. 12.00 w biurze WTWK Partynice
8.2
W PRZYPADKU REZYGNACJI Z UDZIAŁU W ZAWODACH, INFORMACJĘ NALEŻY PODAĆ DO
ORGANIZATORA NAJPÓŹNIEJ NA GODZINĘ PRZED ROZPOCZĘCIEM PIERWSZEGO
KONKURSU.
IX. PROGRAM ZAWODÓW: rozpoczęcie konkursów o godzinie 9.00
Konkurs nr 1 - klasa LL - dokładności bez rozgrywki – art. 238 pkt. 1.1, (mogą startować również pony)
Konkurs nr 2 - klasa L - dokładności bez rozgrywki – art. 238 pkt. 1.1,
Konkurs nr 3 - klasa L – licencyjny,
Konkurs nr 4 - kalsa P – dwufazowy – art.274 pkt. 5.2,
Konkurs nr 5 - kalsa N – dwufazowy – art.274 pkt. 5.2,
Konkurs nr 6 - klasa N - wzrastającego stopnia trudności - art.269,
Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie.
Dla zwycięskich koni przewidziane są flos oraz nagrody dla zawodników.
Propozycje zatwierdzone przez Dolnośląski Związek Jeździecki w dniu .......................
Wrocław, dnia 4 lutego 2009 r

Podobne dokumenty