FORMULARZ OCENY FORMALNEJ OFERTY

Komentarze

Transkrypt

FORMULARZ OCENY FORMALNEJ OFERTY
FORMULARZ OCENY FORMALNEJ OFERTY
I.
Dane wnioskodawcy
Pełna nazwa
Forma prawna
Stowarzyszenie
Fundacja
Inne
Adres
II.
Rodzaj zadania
Nazwa zadania
Wartość zadania
Wnioskowana kwota dotacji
III.
% udział środków własnych
Ocena formalna
Kryterium
1. Oferta spełnia wymogi ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) w zakresie
podmiotu uprawnionego do udziału w otwartym konkursie ofert
2. Oferta złożona została w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie
3. Oferta jest kompletna (zawiera wszystkie wymagane załączniki) oraz złożona na
właściwym formularzu
4. Oferta podpisana została przez upoważnione do tego osoby zgodnie
z zapisami statutu i KRS
5. Oferta realizuje zadanie określone w konkursie
6. Oferta przewiduje realizację zadania w terminie określonym w ogłoszeniu
konkursowym
7. Oferta zawiera właściwy udział procentowy środków własnych (finansowych i
pozafinansowych)
Data i podpisy Komisji konkursowej:
1. …………………….…………
2. ...............................................
3. …………………….…………
4. …………………….…………
5. …………………….………….
TAK NIE

Podobne dokumenty