DEKLARACJA POCHODZENIA SPRZĘTU

Komentarze

Transkrypt

DEKLARACJA POCHODZENIA SPRZĘTU
Projekt „Wsparcie na starcie szansą na własną firmę” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, realizowany przez Bieszczadzką Agencję Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., na podstawie Umowy
nr RPPK.07.03.00-18-0162/15-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA VII REGIONALNY RYNEK PRACY
DZIAŁANIE 7.3 – WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
DEKLARACJA POCHODZENIA SPRZĘTU - OŚWIADCZENIE SPRZEDAWCY
Niniejszym oświadczam, że środek trwały
.............................................................................................................................................................
(nazwa środka trwałego, typ, numer seryjny, inne oznaczenie jednoznacznie identyfikujące)
będący przedmiotem sprzedaży pomiędzy
....................................................................................................................................................
(Imię i nazwisko/Nazwa i adres sprzedającego)
a
..............................................................................................................................................................
(Imię nazwisko/Nazwa i adres kupującego)
został zakupiony w dniu ………………………….. w ……………………………………………
(data zakupu)
(miejsce zakupu)
od ……………………………………………………………………………………………………
(zbywca środka trwałego, adres)
Jednocześnie oświadczam, że:
-
wyżej wymieniony środek trwały w ostatnich 7 latach nie został zakupiony ze środków pomocy
krajowej lub wspólnotowej.
Ponadto oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za przedłożenie nierzetelnego,
pisemnego oświadczenia, zgodnie z art. 297 Kodeksu karnego.
.............................................................
Miejscowość, data wystawienia deklaracji
Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.
ul. Rynek 17, 38-700 Ustrzyki Dolne
tel. (013) 461-29-98, tel./fax (013) 461-21-47
e-mail: [email protected]
..................................................
Podpis (pieczątka) Sprzedawcy

Podobne dokumenty