1 NAUKA O JĘZYKU 1. Zróżnicowanie polszczyzny – język w domu

Komentarze

Transkrypt

1 NAUKA O JĘZYKU 1. Zróżnicowanie polszczyzny – język w domu
NAUKA O JĘZYKU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Zróżnicowanie polszczyzny – język w domu, pracy i w szkole. Omów jego odmiany na
przykładach.
Język i styl wyznań miłosnych. Przedstaw temat, odwołując się do tekstów epistolarnych
dwóch wybranych epok.
Nowomowa jako zjawisko językowe. Dokonaj analizy i oceny.
Język prasy młodzieżowej. Rozważ zagadnienie, prezentując różnorodność doboru
środków językowych.
Mowy sławnych publicystów a przemówienia współczesnych polityków. Porównaj pod
względem językowym wybrane teksty.
Mowa mieszkańców Twojej miejscowości. Zbadaj język różnych grup pokoleniowych
i zaprezentuj spostrzeżenia i wnioski.
Współczesny język negocjacji a tradycja retoryki. Porównaj obszary tematyczne
i sposoby osiągania zamierzonych celów.
Wpływ języków obcych na język polski w ostatniej dekadzie XX w. i na początku XXI w.
Zbadaj zjawisko i przedstaw uogólnione wnioski.
Wpływ języków obcych na język polski w dwóch wybranych okresach rozwoju języka.
Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów literackich, publicystycznych
i innych.
Rola neologizmów w tworzeniu literackiego obrazu świata. Rozważ problem na
wybranych tekstach literackich różnych autorów.
Perswazja jako technika oddziaływania na odbiorcę. Omów zagadnienie, odwołując się
do wybranych tekstów.
Na wybranych przykładach omów środki językowe stosowane w reklamie. Oceń ich
skuteczność i skomentuj efekty.
Specyfika języka użytkowników Internetu- omów na przykładach wybranych tekstów
kultury.
Język prasy. Omów na konkretnych przykładach różne odmiany stylu publicystycznego.
15. Rola języka potocznego w kreowaniu współczesnej kultury. Analiza zgromadzonego
materiału językowego.
16. Stylizacja biblijna i jej funkcje w literaturze różnych epok. Omów na wybranych
przykładach.
17. Analiza językowa i kulturowa przysłów polskich (na przykładzie przysłów o określonej
tematyce).
18. Scharakteryzuj język wybranych bohaterów literackich. Uwzględnij cechy ujawniające
ich przynależność środowiskową i charakter.
19. Specyfika języka bohaterów literatury science-fiction. Omów na przykładach wybranych
utworów.
20. Język mówiony jako tworzywo literatury, np. w twórczości B.Prusa, J.Tuwima,
M.Białoszewskiego, S.Barańczaka. Dokonaj analizy celowo dobranych utworów.
21. Dlaczego niektóre wyrazy stają się modne? Przeanalizuj zagadnienie na podstawie
wybranych przykładów ze współczesnej polszczyzny.
22. Język utworów muzycznych.. Dokonaj analizy językowej tekstów wybranego zespołu
młodzieżowego.
1

Podobne dokumenty