Regulamin Pakietu Lokata na start

Komentarze

Transkrypt

Regulamin Pakietu Lokata na start
Regulamin Pakietu Lokata na start
Organizator: Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, kapitał zakładowy
1 292 577 630 zł w całości wpłacony, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000305178,
REGON 141387142, NIP 1070010731.
DOTYCZY: Oferty łączonej Alior Banku SA (zwanego dalej „Bankiem”) Pakiet Lokata na start (zwanego dalej „Pakietem”), na
który składa się:
1.
Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego typu Kapitalne Konto albo Maksymalne Konto (zwanego dalej
„Kontem”) zawarta między Bankiem a Klientem
2.
Umowa rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej w ramach Pakietu Lokata na start w ramach działalności przejętej
z Banku BPH o stałym oprocentowaniu w walucie PLN na okres 100 dni (zwany dalej „Okresem umownym”) z
preferencyjnym oprocentowaniem i bez opcji automatycznego odnowienia, z kapitalizacją na koniec okresu
deponowania (zwanego dalej „Lokatą”) zawarta między Bankiem a Klientem.
ZASIĘG obowiązywania oferty: Oddziały Banku obsługujące działalność przejętą z Banku BPH, Placówki Partnerskie Banku
obsługujące działalność przejętą z Banku BPH.
ADRESAT oferty: osoba fizyczna powyżej 18 roku życia (zwana dalej „Klientem”) zainteresowana Pakietem, która:
1.
Od 1 stycznia 2016 r. do 15 stycznia 2017 r. nie posiadała w części Banku przejętej z Banku BPH rachunku
oszczędnościowo-rozliczeniowego (dotyczy zarówno rachunków indywidualnych, jak i wspólnych),
2.
Założy w okresie obowiązywania oferty Kapitalne Konto albo Maksymalne Konto.
OKRES obowiązywania oferty: od 16 stycznia 2017 r. do 20 marca 2017 r.
§1
WARUNKI SKORZYSTANIA Z PAKIETU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego Regulaminu, warunkami skorzystania przez Klienta z oferty Lokaty są:
1)
Nieposiadanie w części Banku przejętej z Banku BPH przez Klienta rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w
okresie od 1 stycznia 2016 r. do 15 stycznia 2017 r. (dotyczy zarówno rachunków indywidualnych, jak i wspólnych)
oraz
2)
Uprzednie zawarcie przez Klienta z Bankiem, w okresie od 16 stycznia 2017 r. do 20 marca 2017 r., umowy Konta,
które poza Lokatą wchodzi w skład Pakietu („zawarciem umowy” nie jest dodanie współwłaściciela do istniejącego
rachunku), z zastrzeżeniem, że jedno Konto może wchodzić w skład tylko jednego Pakietu. W przypadku otwarcia w
wyżej wskazanym okresie więcej niż jednego Konta, w skład Pakietu wchodzić będzie tylko Konto otwarte jako
pierwsze, posiadające najniższy numer rachunku.
W przypadku Lokat będących rachunkami wspólnymi warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu,
powinien spełniać każdy z Posiadaczy Lokaty, natomiast warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu,
wystarczy, aby spełnił jeden z Posiadaczy Lokaty.
W skład Pakietu wchodzi jedno Konto oraz jedna Lokata.
Minimalna kwota jednej Lokaty wynosi 1.000 zł.
Maksymalna kwota jednej Lokaty wynosi 10.000 zł.
Klient ma możliwość zawarcia umowy rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej poza Pakietem, jednak w takim
przypadku środki zgromadzone na rachunku tej lokaty będą oprocentowane stawką przewidzianą w standardowej ofercie
Banku.
Klient ma możliwość zawarcia umowy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego typu Kapitalne Konto albo Maksymalne
Konto poza Pakietem bez konieczności zawierania umowy Lokaty, zgodnie z obowiązującą ofertą Banku.
W umowie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej w ramach Pakietu brak jest opcji automatycznego przedłużenia
lokaty po upływie Okresu umownego.
W przypadku otwierania Lokaty w Placówce Partnerskiej Banku obsługującej działalność przejętą z Banku BPH, zasilenie
Lokaty może nastąpić wyłącznie z rachunku bankowego innego niż prowadzony w Banku.
§2
OPROCENTOWANIE LOKATY W PAKIECIE
1.
2.
Z zastrzeżeniem dalszych postanowień Regulaminu środki pieniężne zgromadzone na Lokacie są oprocentowane według
stawki stałej w wysokości: 1,0% w stosunku rocznym.
W przypadku łącznego spełnienia przez Klienta warunków opisanych poniżej, stawka oprocentowania Lokaty wyniesie 3%
w skali roku w całym Okresie umownym (oprocentowanie stałe):
Alior Bank Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, kod poczt. 02-232 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS:
0000305178, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 1 292 577 630 PLN, o numerze REGON: 141387142 i numerze NIP: 1070010731
1)
3.
Nieposiadanie w części Banku przejętej z Banku BPH Banku przez Posiadacza rachunku oszczędnościoworozliczeniowego na zasadach określonych w § 1 ust. 1 pkt 1,
2) Zawarcie przez Posiadacza z Bankiem umowy Konta na zasadach określonych w § 1 ust. 1 pkt 2,
3) Utrzymanie Konta przez cały Okres umowny Lokaty,
4) Wpłata na Rachunek kwoty zadeklarowanej w Umowie dokonana zgodnie z §1 ust. 2 Umowy, przy czym kwota ta nie
może być niższa niż 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) ani wyższa niż 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych).
Niespełnienie któregokolwiek z warunków, o których mowa w ust. 2, jest równoznaczne z obniżeniem oprocentowania
określonego w ust. 2 do oprocentowania określonego w ust. 1 zgodnie z postanowieniami umowy Lokaty.
§3
DOPUSZCZALNA ILOŚĆ PAKIETÓW I ZASADY REZYGNACJI Z JEDNEGO Z PRODUKTÓW W PAKIECIE
1.
2.
3.
4.
Klienta może łączyć z Bankiem w jednym czasie tylko jedna umowa Lokaty zawarta w ramach Pakietu. W przypadku
otwarcia w jednym czasie więcej niż jednej Lokaty w ramach Pakietu, każda kolejna Lokata poza pierwszą otwartą,
posiadającą najniższy numer rachunku, będzie oprocentowana przez cały Okres umowny według stawki określonej w § 2
ust. 1.
W przypadku braku wpłaty na rachunek Lokaty lub rozwiązania umowy Lokaty, umowa Konta obowiązuje nadal zgodnie z
jej warunkami.
Rozwiązanie umowy Konta przed upływem Okresu umownego skutkuje obniżeniem oprocentowania Lokaty do
oprocentowania określonego w § 2 ust. 1 zgodnie z postanowieniami umowy Lokaty.
Rozwiązanie umowy Lokaty przed upływem Okresu umownego skutkuje obniżeniem stawki oprocentowania za
dotychczasową część Okresu umownego do dnia poprzedzającego rozwiązanie Umowy do wysokości:
1) 0% w skali roku, jeśli wypłata następuje najpóźniej 30-ego dnia od dnia otwarcia Lokaty;
2) 0,1% w skali roku, jeśli wypłata następuje po 30-tym dniu od dnia otwarcia Lokaty.
§4
REKLAMACJE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji. Reklamacje mogą być składane:
1) ustnie, w formie telefonicznej poprzez kontakt z infolinią Banku obsługującą działalność przejętą z Banku BPH
lub podczas obsługi bezpośredniej w Oddziałach Banku obsługujących działalność przejętą z Banku BPH,
2) w formie pisemnej, przesyłką pocztową na adres korespondencyjny Banku lub osobiście w siedzibie oraz
Oddziałach Banku obsługujących działalność przejętą z Banku BPH, jak również pocztą elektroniczną na adres
e-mail Banku [email protected],
3) poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej Banku, tj. www.fuzja.aliorbank.pl oraz poprzez
pocztę wewnętrzną dla Klientów korzystających z Platformy Internetowej Alior Banku do obsługi działalności
przejętej z Banku BPH.
Reklamacje powinny być składane niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności budzących wątpliwości Klienta.
Bank rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W
przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Bank
poinformuje o tym Klienta, wskazując:
1) przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,
2) okoliczności wymagające wyjaśnienia,
3) ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia
otrzymania skargi.
W związku z rozpatrywaną reklamacją, Bank może zwrócić się do Klienta o dostarczenie dodatkowych informacji oraz
posiadanej przez Klienta dokumentacji dotyczącej składanej reklamacji, jakie mogą okazać się niezbędne w celu
sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania reklamacji.
Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Bank w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą
innego trwałego nośnika informacji lub pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Bank udzieli odpowiedzi na reklamację
pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Klienta.
Klient niezadowolony z decyzji Banku i wyjaśnień uzyskanych w odpowiedzi Banku na reklamację może:
1) zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumentów (dotyczy
wyłącznie Klientów będących konsumentami),
2) zażądać poddania sporu powstałego na tle wykonywania Umowy pod rozstrzygnięcie Bankowego Arbitrażu
Konsumenckiego przy Związku Banków Polskich (BAK). Szczegółowe informacje, w tym Regulamin BAK
dostępne są na stronie internetowej www.zbp.pl (dotyczy wyłącznie Klientów będących konsumentami),
3) wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym
(dotyczy wyłącznie Klientów będących osobami fizycznymi),
4) zażądać poddania sporu powstałego na tle wykonywania Umowy pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego przy
KNF. Szczegółowe informacje dotyczące Sądu Polubownego przy KNF, w tym, Regulamin Sądu Polubownego
przy KNF, dostępne są na stronie internetowej: www.knf.gov.pl, zakładka: Sąd Polubowny. Niniejsze
postanowienie posiada wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi zapisu na Sąd Polubowny.
Niezależnie od możliwości wskazanych w ust. 6 powyżej, Klientowi przysługuje prawo do wystąpienia z powództwem
przeciwko Bankowi do sądu powszechnego właściwości ogólnej, zgodnie ze stosownymi przepisami Kodeksu
postępowania cywilnego.
Alior Bank Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, kod poczt. 02-232 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS:
0000305178, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 1 292 577 630 PLN, o numerze REGON: 141387142 i numerze NIP: 1070010731
§5
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1.
2.
W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem mają zastosowanie Regulamin Rachunków Terminowych Lokat
Oszczędnościowych dla Klientów Indywidualnych Alior Banku SA w ramach działalności przejętej z Banku BPH oraz
Regulamin rachunków oszczędnościowo–rozliczeniowych i rachunków oszczędnościowych dla Klientów Indywidualnych
Alior Banku w ramach działalności przejętej z Banku BPH.
Wszelkie terminy pisane w Regulaminie z dużej litery, a nie zdefiniowane inaczej, mają znaczenie nadane im w
powyższych Regulaminach i umowie Lokaty.
Alior Bank SA
Alior Bank Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, kod poczt. 02-232 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS:
0000305178, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 1 292 577 630 PLN, o numerze REGON: 141387142 i numerze NIP: 1070010731