Sk±d wzięła się kolumbijska flaga?

Komentarze

Transkrypt

Sk±d wzięła się kolumbijska flaga?
Ewa Kulak
Sk±d wziê³a siê kolumbijska flaga?
wtorek, 19 czerwiec 2007
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Pomys³ na napisanie tego artyku³u podsun±³ mi Lizardo, jedn± ze swoich niesamowitych piosenek, zatytu³owan± „Rojo―,
czyli „Czerwony―. Tematem tego utworu jest historia kolumbijskiej flagi, która - jak przysta³o na Kolumbiê jest trochê
telenowelowa. Temat mnie zainteresowa³ i zaczê³am go dr±¿yæ. I proszê, co znalaz³am…
Wszyscy mieszkañcy Kolumbii wiedz±, ¿e tutejsza flaga sk³ada siê z trzech kolorów: ¿Ã³³tego (który zajmuje dwa
razy wiêcej miejsca od pozosta³ych), niebieskiego i czerwonego. Kolumbijska flaga jest niemal identyczna z
wenezuelsk± i ekwadorsk±. Jedyn± ró¿nicê stanowi± gwiazdki na fladze Wenezueli i god³o na fladze Ekwadoru.
W kolumbijskich szko³ach dzieci poznaj± „powa¿ne― korzenie swojej flagi, zgodnie z którymi jej twórc± by³ wenezuelski
genera³ - don Francisco de Miranda, który walczy³ o niepodleg³o¶æ swojego kraju - Nowej Granady, która pó¼niej
podzieli³a siê na dzisiejsz± Kolumbiê, Ekwador i Wenezuelê. Miranda bra³ udzia³ równie¿ w Rewolucji Francuskiej i
by³ jedynym obywatelem Nowej Granady, którego nazwisko znajduje siê po dzi¶ dzieñ na £uku Triumfalnym w
Pary¿u.
Oficjalna wersja wyboru przez genera³a Mirandê w roku 1806 trzech kolorów flagi: ¿Ã³³tego, niebieskiego i
czerwonego jest nastêpuj±ca:
- ¯Ã³³ty reprezentowaæ mia³ zjednoczone w walce o niepodleg³o¶æ narody,
- Niebieski odnosi³ siê do koloru oceanu i mórz, oddzielaj±cych kontynent po³udniowoamerykañski od Hiszpanii,
- Czerwony symbolizowa³ krew przelan± przez mieszkañców Ameryki Po³udniowej w czasach 300-letniej
hiszpañskiej niewoli.
Historycy twierdz± jednak, ¿e od podanej wersji uznaæ mo¿na pewne odstêpstwo. Kolory ¿Ã³³ty i czerwony mog³y zostaæ
zaadaptowane z flagi hiszpañskiej. Kolor niebieski dodano natomiast, gdy¿ by³a to barwa herbu na broni, w jak±
wyposa¿y³a Krzysztofa Kolumba hiszpañska Korona przed jego drug± podró¿± do Ameryki.
Inni badacze kolumbijskiej flagi uwa¿aj±, ¿e Miranda wybra³ owe trzy kolory, aby podkre¶liæ:
- Bogactwo kolumbijskiej ziemi i utracone z³oto, ale równie¿ niezale¿no¶æ, harmoniê i sprawiedliwo¶æ (¿Ã³³ty),
- Morze, rzeki, dwa oceany i niebo (niebieski),
- Krew przelan± w walce o wolno¶æ, ale tak¿e krew, która wprawia w ruch serce i daje mu ¿ycie, mi³o¶æ, si³ê i rozwój
(czerwony).
http://www.kolumbijsko.com
_PDF_POWERED
_PDF_GENERATED 4 March, 2017, 02:35
Ewa Kulak
Po wys³uchaniu piosenki Lizardo “Rojo―, postanowi³am sprawdziæ, czy takie by³y rzeczywiste korzenie kolumbijskiej flagi.
Zaczê³am szukaæ i proszê, co znalaz³am…
Okazuje siê, ¿e w historycznych ksiêgach doszukaæ siê mo¿na innych, mniej „eleganckich― wersji tej samej historii.
Pierwsza z nich dotyczy wielkiej przyja¼ni, jaka ³±czy³a Mirandê z rosyjsk± Caryc± Katarzyn±. Byæ mo¿e projekt
kolumbijskiej flagi dedykowany by³ w³a¶nie jej.
Istnieje jednak inna historia, a w³a¶ciwie jej dwie mo¿liwe wersje, które nie s± ani oficjalne, ani tym bardziej popularne,
gdy¿ zwi±zane s± z sekretami alkowy genera³a.
Zgodnie z t± histori± don Francisco de Miranda zakochany by³ w pewnej Szwedce, znanej jako Cristina Hall. Tutaj
jednak pojawia siê pewna nie¶cis³o¶æ, gdy¿ w jednej z ksi±¿ek, jak± znalaz³am w najwiêkszej bibliotece Ameryki
Po³udniowej, jak± jest Biblioteka Luis Õngel Arango, mówi siê, ¿e bohaterk± romansu i zarazem obdarowan± projektem
kolumbijskiej flagi mog³a byæ albo Szwedka - Christina Hall albo Hiszpanka z miejscowo¶ci Clarines, która tak¿e
przewija siê przez biografiê genera³a.
Czy to by³a Szwedka czy Hiszpanka nie jest w tej chwili istotne. Najwa¿niejszy jest fakt, ¿e genera³ Miranda musia³ byæ
bardzo zakochany w jednej z nich, aby podarowaæ jej projekt flagi pañstwowej, obejmuj±cy trzy wybrane przez niego
kolory:
“¿Ã³³ty jak jej w³osy; niebieski jak jej rozmarzone oczy i czerwony jak jej usta, które on chcia³ ca³owaæ―.
Pos³uchaj piosenki Lizardo Carvajal "Czerwony":
http://www.kolumbijsko.com
_PDF_POWERED
_PDF_GENERATED 4 March, 2017, 02:35