Pobierz - Portugalia

Komentarze

Transkrypt

Pobierz - Portugalia
PRZEGLĄD PRASY PORTUGALSKIEJ
* GOSPODARKA *
nr 37/2015
7 – 13 września 2015 r.
AMBASADA RP W LIZBONIE
WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI
Rua António de Saldanha Nº 48 | Lizbona | Portugalia
Tel. (00351) 21 301 3327 | Fax. (00351) 21 301 2870
e-mail: [email protected] | www.lisbon.trade.gov.pl
I. PORTUGALSCY INWESTORZY DZIAŁAJĄCY W POLSCE I
DWUSTRONNA WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA.
1. BESI
Bank prowadzony przez José Maria Ricciardi przechodzi w ręce chińskiej firmy
Haitong International Holdings Limited. Novo Banco sfinalizował w dniu 7 września
sprzedaż całego kapitału zakładowego Banku Espirito Santo de Investimento SA
(BESI), swojej jednostki inwestycyjnej, na rzecz spółki Hongkongu za sumę 379 mln
euro.
Bank przechodzi w ten sposób w ręce chińskiej grupy Haitong po uzyskaniu wszelkich
pozwoleń, w tym ostatniego ze strony Banku Centralny Brazylii, gdzie BESI również
posiada filię. Na koniec pierwszego półrocza 2015 roku transakcja została zatwierdzona
przez wszystkie instytucje zaangażowane, w szczególności Komisję Europejską,
instytucje ochrony konkurencji i szereg innych organów sprawujących nadzór nad
międzynarodowymi jednostkami BESI. Podobnie uzyskano zgody nadzoru nad
podmiotem sprzedającym i kupującym, z wyjątkiem Banku Centralnego Brazylii, której
zatwierdzenie zostało ogłoszone w dniu 13 sierpnia. Sprzedaż banku inwestycyjnego
należącego do Novo Banco została tym samym zakończona dziewięć miesięcy po
podpisaniu umowy przejęcia.
Banco Espirito Santo de Investimento (BESI) zmieni nie tylko właściciela, ale również
nazwę na Haitong Bank, przejmując nazwę swoich nowych właścicieli. José Maria
Ricciardi został ponownie wybrany na CEO banku.
(Jornal de Negócios, Diário Económico)
2. BCP
Millennium BCP odrzuca ewentualność podwyższenia kapitału w celu dokonania
wcześniejszej zapłaty długu 750 mln euro na rzecz państwa w 2016 roku. Taką pozycję
przedstawił zarząd banku, reagując na obniżenie przez Société Générale ceny docelowej
BCP o 32% do 6,45 centów i przewidywania, że instytucja będzie potrzebować
zwiększenia kapitału o 750 mln euro, aby móc spłacić wszystkie instrumenty
PRZEGLĄD PRASY PORTUGALSKIEJ “GOSPODARKA” - nr 37/2015
kapitałowe CoCo's, które bank nadal posiada i które, w istocie rzeczy, stanowią dług
wobec państwa.
Źródła bankowe zapewniają, że data spłaty długu będzie, zgodnie z wcześniejszymi
zapowiedziami, przesunięta z lipca 2017 roku na 2016 rok, bez potrzeby podwyższania
kapitału. BCP przypomina, że wskaźnik kapitału (CET1) jest na poziomie 13,1%, a
bank niedawno wzmocnił kapitał w ramach oferty zamiany długu podporządkowanego
na akcje. Operacja zamiany obligacji podporządkowanych, instrumentów hybrydowych
(wieczyste obligacje podporządkowane z odsetkami warunkowymi) i akcji
uprzywilejowanych na akcje zwykłe, która odbyła się w maju, doprowadziła do
wzmocnienia kapitału w wysokości około 400 mln euro.
BCP zaprzecza prognozom francuskiego banku Société Générale, który stwierdza, że w
świetle ich szacunków zbadano potencjalne scenariusze zwrotu CoCo's i potwierdza, że
najbardziej prawdopodobnym scenariuszem na dzień dzisiejszy jest podwyższenie
kapitału o 750 mln euro w 2016 roku.
Société Générale zauważył również, że od momentu, kiedy zaczął analizować sytuację
BCP, tj. od maja 2014 roku, przewidywania co do kapitalizacji BCP opierały się na
zdolności banku w zakresie zwrotu CoCo's poprzez akumulację kapitału, zatrzymanie
zysków i zmniejszenie aktywów ważonych ryzykiem. Jednak przewidywania te nie
zrealizowały się z powodu różnych czynników, w tym zmiany założeń funduszy
emerytalnych, rezerw utworzonych w ramach ‘asset quality review' i
przekwalifikowania niektórych podatków odroczonych.
Société Générale wymienił również jako czynniki mogące negatywnie wpłynąć na BCP
niepewną sytuację w związku ze sprzedażą Novo Banco, odnośnie której oczekuje się
ostatecznej decyzji z dniem 21 września, jak również sytuację w Polsce dotyczącą
kosztów przeliczenia kredytów denominowanych we frankach szwajcarskich na kredyty
w złotych, które mogą stanowić koszt dla Banku Millennium, kontrolowanego przez
BCP w 50,1%. (Diário Económico)
3. Novo Banco
Od początku sierpnia 2014 roku Novo Banco odzyskał 4,3 mld euro depozytów
klientów, tylko w ostatnim półroczu ponad 2,3 mld euro. Tendencja, którą bank
przypisuje sukcesowi kampanii marketingowych, ale przede wszystkim odzyskaniu
zaufania klientów i odwróceniu cyklu rezygnacji klientów z usług banku zarówno
prywatnych, jak i firm zarejestrowanych do końca trzeciego kwartału 2014 roku. Takie
dane Novo Banco podaje w swoim ostatnim sprawozdaniu, nie podając jednak liczby
obecnie zarejestrowanych klientów. Wejście nowych depozytów bank ma zamiar
napędzać przekształcaniem innych zasobów (np. funduszy) w depozyty i zdobywaniem
udziału w stosunku do innych banków w systemie. Wśród najważniejszych instytucji,
które najwięcej straciły w zakresie depozytów w pierwszych sześciu miesiącach tego
roku znajdują się CGD i Montepio. W pierwszej połowie 2015 roku Novo Banco
zarobił 2,3 mld euro w ramach nowych depozytów. CGD i Montepio straciły w tym
okresie 2 mld euro, natomiast BPI stracił 676 mln euro w depozytach w pierwszych
sześciu miesiącach roku. Mimo to jedynie CGD i Montepio potwierdzają tendencję
wyjściową zasobów, zarówno depozytów, jak i zasobów indywidualnych klientów. O
2|
PRZEGLĄD PRASY PORTUGALSKIEJ “GOSPODARKA” - nr 37/2015
ile w przypadku CGD może chodzić o poszukiwanie korzystniejszego oprocentowania,
o tyle, jeśli chodzi o Montepio oferta handlowa jest podobna do Novo Banco. Obecnie
najlepsze oprocentowanie brutto dla okresu 12 miesięcy wynosi 0,45% w CGD i 1% w
Montepio. Novo Banco osiąga 0,95%.
Ale nie tylko wyjście zasobów z innych banków pomogło zasilać tendencję wzrostową
w Novo Banco. Instytucja zanotowała przychód w wysokości 2,3 mld nowych
depozytów, ale jednocześnie wyjście blisko 1,9 mld euro innych środków klientów,
czyli środków, które mogły być przekształcane w depozyty według strategii handlowej
banku. Novo Banco pozyskał tylko 412 mln euro w pierwszej połowie roku, natomiast
od 4 sierpnia, dnia bilansu początkowego, stracił nawet 855 mln euro.
W międzyczasie prasa donosi, że sprzedaż Novo Banco może zostać odroczona do
czasu po wyborach parlamentarnych. Rząd i Bank Portugalii uważają jednak, że
przedstawione oferty lokują się znacznie poniżej oczekiwań i nie zamierzają dokonać
sprzedaży po zaniżonej cenie. Dziennik ekonomiczny informuje, że oferta chińskiego
Fosun przewiduje przychód netto na rzecz Funduszu Naprawczego zaledwie 1,5 mld
euro, tj. połowę minimum wymaganego przez Bank Portugalii. Fosun zaznaczył, że nie
wchodzi w rachubę żadna podwyżka ceny.
Minister finansów Maria Luis Albuquerque, zapowiedziała, że jeżeli pożyczka Państwa
na rzecz Funduszu Naprawczego nie będzie podlegać amortyzacji w tym roku ze
względu na opóźnienie sprzedaży Novo Banco, wynikająca z tego utrata dochodów nie
wpłynie negatywnie na rachunki państwa, gdyż państwo jest przygotowane i
zabezpieczone przed utratą płynności. Mimo to zespół techniczny wsparcia
budżetowego Parlamentu twierdzi w swoim niedawnym raporcie, że państwo
portugalskie będzie zmuszone, w takiej sytuacji, zdobyć nowe środki finansowania i
uciec się do funduszu posiadanego w Agencji ds. Zarządzania Skarbem i Długiem
Publicznym lub do emisji długu. (Diário Económico)
4 EFACEC
Angola kontroluje obecnie za pośrednictwem publicznej firmy energetycznej 26%
kapitału portugalskiej firmy Efacec. Wejście nowego akcjonariusza do kapitału Efacec
nastąpiło po tym, jak prezydent Angoli José Eduardo dos Santos upoważnił publiczną
spółkę, Empresa Nacional de Distribuição de Electricidade (ENDE) do zakupu 40%
Winterfell Industries, firmy prowadzonej przez jego córkę Isabel dos Santos, która z
kolei przejęła 65% kapitału Efacec. Isabel dos Santos ogłosiła zakup większościowego
pakietu akcji Efacec w dniu 4 czerwca br. za kwotę 200 mln euro. W oświadczeniu
wydanym w owym czasie Winterfell Industries należała już w większości do Isabel dos
Santos oraz w części do ENDE, choć nie zostało ujawnione, jaki kapitał należał do
spółki publicznej.
Zezwolenie José Eduardo dos Santos obejmuje dokument z dnia 18 sierpnia, który
uzasadnia zakup dokonany przez ENDE koniecznością przeprowadzenia inwestycji
strategicznych w celu wzmocnienia zdolności operacyjnej angolańskiego biznesu w
3|
PRZEGLĄD PRASY PORTUGALSKIEJ “GOSPODARKA” - nr 37/2015
sektorze energetycznym. W dokumencie nie ma odniesienia co do ceny dotyczącej 40%
kapitału Winterfell Industries.
Według raportu opublikowanego przez agencję prasową Lusa, Angola będzie musiała
dokapitalizować ENDE, utworzoną w listopadzie 2014 roku w ramach reformy sektora
energii, na kwotę 38,6 mln euro. Program przekształcenia sektora energetycznego
Angoli do 2017 roku przewiduje inwestcyje o wartości 21 mld euro.
(Diário Económico)
5. EDP
EDP wyemitowała w ostatnich dniach 750 mln euro w postaci obligacji hybrydowych
z terminem zapadalności 60 lat. Operacja została ogłoszona w zeszłym tygodniu przez
agencję Bloomberg, która poinformowała, że banki UBS i Deutsche Bank były
odpowiedzialne za przeprowadzenie niniejszej emisji. EDP twierdzi, że, jest to kwestia
zadłużenia podporządkowanego o specyficznej charakterystyce, jak np. perspektywa
długoterminowa, co oznacza, że agencje ratingowe uznają ten instrument jako część
kapitału, bez takiego samego wpływu na bilans. Inwestorzy oczekują, że EDP
wykorzysta swoją opcję zakupu w ciągu 5,5 roku. EDP jest pierwszą portugalską spółką
niefinansową dokonującą emisji tego rodzaju.
Emisja została również zastosowana w celu refinansowania długu, który będzie
wymagalny w przyszłym roku, a więc w celu rozszerzenia terminu zapadalności. Firma
wyznaczyła jako cel redukcję zadłużenia, które obecnie sięga 17,7 mld euro, 17 mld
euro lub 3x EBITDA w 2017 roku. Redukcja zadłużenia obejmuje zmniejszenie
inwestycji i wzrost EBITDA oraz sprzedaż aktywów, nie tylko na rzecz chińskiego
inwestora China Three Gorges, ale także innych mniejszych aktywów w Hiszpanii i
Brazylii. Oprócz DB i UBS, w operacji wzięły również udział BNP Paribas, JPMorgan,
HSBC, portugalski Millennium BCP i Santander. (Diário Económico)
III.
POLSKA W MEDIACH PORTUGALSKICH
1. Ustawa w sprawie przewalutowania kredytów mieszkaniowych we frankach.
Jak podaje Reuters, powołując się na źródło w parlamencie, PSL (Polskie
Stronnictwo Ludowe), partia wchodząca w skład koalicji z Platformą
Obywatelską, nalega na obciążenie banków większością kosztów związanych z
konwersją kredytów mieszkaniowych udzielonych we frankach szwajcarskich na
walutę polską.
Informacja ta pojawia się po tym, jak w ostatnim tygodniu polski Senat
przywrócił pierwotną formę projektu ustawy, według której koszty są dzielone
po równo między bankami a klientami.
Projekt ustawy powrócił ponownie w zeszłym tygodniu do dyskusji wobec
niezadowolenia i gróźb działających w Polsce banków wytoczeniem procesów
sądowych, w tym BCP, który kontroluje 50,1% polskiego Banku Millennium.
Wobec tej sytuacji polski rząd powrócił do pierwotnej wersji, gdzie udział
4|
PRZEGLĄD PRASY PORTUGALSKIEJ “GOSPODARKA” - nr 37/2015
banków wspólnie z klientami w kosztach związanych z przewalutowaniem
kredytów wynosi 50% -50%.
Po dyskusji w wyższej izbie polskiego parlamentu (Senat), ustawa wróci
ponownie (ze zmianami) do niższej izby. Stanowisko PSL będzie miało kluczowe
znaczenie dla powstrzymania powrotu do pierwotnej wersji projektu ustawy.
Jak podkreśliła Genowefa Tokarska z PSL stanowisko partii zakłada odrzucenie
poprawki do ustawy.
W ostatnim tygodniu Gazeta Wyborcza poinformowała, że polski Parlament
może nie mieć czasu, aby zatwierdzić projekt ustawy przed październikowymi
wyborami. Banki działające w Polsce mogą ponieść straty w wysokości ponad 5
mld euro w wyniku procesu konwersji kredytów na złotówki, jeżeli wniosek
prezydenta Andrzeja Dudy zostanie zatwierdzony po październikowych
wyborach.
Według dziennika Gazeta Prawna, główna partia opozycyjna Prawo
i Sprawiedliwość przygotowuje projekt ustawy, gdzie banki ponoszą więcej niż
połowę kosztów konwersji kredytów, a przewalutowanie kredytów powinno być
dostępne dla wszystkich kredytów, bez względu na wielkość mieszkania czy
domu. (Diário Económico, Jornal de Negócios)
Oprac:
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Lizbonie
14 września 2015 r.
+++
5|