Karta zgłoszenia

Komentarze

Transkrypt

Karta zgłoszenia
„MINI PLAYBACK SHOW”
Rodzinny Festyn Parafialny w Leśnej
w dniu 24.09.2016r.
Karta zgłoszenia na konkurs piosenki
Imię
Nazwisko
Wiek
Szkoła oraz klasa
Wykonywana piosenka
(tytuł utworu, nazwa
wykonawcy lub zespołu
muzycznego)
…………………………
…………………………….
Miejscowość, data
Podpis rodzica lub opiekuna
REGULAMIN KONKURSU:
1. Organizatorami konkursu są Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela w Leśnej
oraz Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej,
2. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież przedszkoli, szkół
podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Leśna.
3. Konkurs Piosenki odbędzie się 24 września 2016 roku
o godz.11.50 (sobota), na terenie Stadionu Miejskiego w Leśnej.
4. Prezentacja
programu
artystycznego
polega
na
zabawie
w naśladownictwo gwiazd muzyki polskiej lub zagranicznej (od muzyki
klasycznej do muzyki współczesnej)poprzez jak najwierniejsze wcielenie
się w rolę - imitując ich śpiew i taniec, przy wykorzystaniu
autentycznych utworów jako playbacku, w przygotowanych we własnym
zakresie strojach i rekwizytach
5. Każdy uczestnik konkursu prezentuje jeden utwór muzyczny o długości
od 3-5 min i przygotowuje się we własnym zakresie. Przygotowanie
obejmuje również dostarczenie do akustyka wybranego utworu na
nośniku, jakim jest podpisana imieniem i nazwiskiem płyta CD w dniu
występu.
6. Ocenę występu dokona jury powołane przez organizatora konkursu
Komisja oceniająca będzie punktowała w skali od 1 do 6 każdy
następujący element: strój, poprawna imitacja śpiewu, dobór repertuaru,
ogólne wrażenie, charakteryzacja, oryginalność, oddanie charakteru
wybranej piosenki w odpowiednim układzie tanecznym (ruch)
7. Kolejność występów ustalona zostanie w drodze losowania w dniu
Konkursu
8. Zgłoszenia chętnych prosimy przesyłać do 20 września 2016r., pocztą
elektroniczną na adres: [email protected] lub do kancelarii
parafialnej.
9. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca w kategoriach wiekowych
Przedszkola (w wieku 5-7), Szkoła Podstawowa: klasy 1-3 i klasy 4-6,
Gimnazjum, w dwóch kategoriach zespoły i soliści. Wszyscy wykonawcy
otrzymają dyplomy. Komisja konkursowa może przyznać wyróżnienia,
jej decyzje są ostateczne, niepodważalne
UWAGA ! 1. Organizator zapewnia nagłośnienie, mikrofony, odtwarzacze CD.
2. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków
niniejszego regulaminu. 3. Sprawy nie ujęte w regulaminie oraz sporne decyzje
rozstrzyga ostatecznie organizator. 4. Osoby odpowiedzialne za konkurs: ks. Artur
Kotrys, Ks. Marek Kościński, e-mail: [email protected]