pdf , 44 KB - Izolacja-Jarocin SA

Komentarze

Transkrypt

pdf , 44 KB - Izolacja-Jarocin SA
IZOLACJA
RB 31 2009
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieŜący nr
31
/
2009
2009-09-28
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
IZOLACJA
Temat
Zmiana Uchwały Nr 350/09 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych z dnia 25 września 2009 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd "IZOLACJI - JAROCIN" S.A. informuje, Ŝe otrzymał Uchwałę nr 360/09 Zarządu Krajowego Depozytu
Papierów Wartościowych S.A. z dnia 25 września 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 350/09 (o której Spółka
informowała w raporcie bieŜącym nr 30 w dniu 23 września 2009 r.) w brzmieniu:
"Na podstawie § 86 oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Zarząd
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. postanawia zmienić Uchwałę Nr 350/09 Zarządu Krajowego
Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 22 września 2009 r., w ten sposób, Ŝe w § 1 wyrazy: "2,10 zł.(dwa
złote dziesięć groszy) na 0,07 (siedem groszy)" zastępuje się wyrazami: "2,14 (dwa złote czternaście groszy) na
2,10 zł. (dwa złote dziesięć groszy), a następnie na 0,07 (siedem groszy)".
Zmiana uchwały ma charakter porządkowy, a Uchwała 350/09 nie obejmowała zmiany wartości nominalnej akcji z
2,14 na 2,10 na skutek obniŜenia kapitału akcyjnego.
IZOLACJA-JAROCIN SA
(pełna nazwa emitenta)
IZOLACJA
Przemysł inne (pin)
(skróc ona nazwa emitenta)
63-200
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Jarocin
(kod pocztowy)
(miejscowość)
Poznańska
24-26
(ulica)
(numer)
062 747-04-00
062 747-04-15
(telefon)
(fax)
[email protected] ja-jaroc in.pl
www.izolac ja-jaroc in.pl
(e-mail)
(www)
6170001616
250569806
(NIP)
(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
2009-09-28
Piotr Widawski
Prezes Zarządu
2009-09-28
Mirosław Gołembiewski
Członek Zarządu
Podpis
Komisja Nadzoru Finansowego
1