41 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Komentarze

Transkrypt

41 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Warszawa, dnia 13 sierpnia 2009 r.
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
DEPARTAMENT ADMINISTRACYJNY
al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegającego
na dostawie upominków okolicznościowych – VI części
nr sprawy: 41/ZP/09
w części V – Albumy
odrzucenie oferty firmy:
Jakub Bankiewicz Usługi Reklamowo – Poligraficzne „JEANNETTE”, ul. Garncarska 10,
08-450 Łaskarzew.
Uzasadnienie:
Oferta wyŜej wymienionej firmy jest niezgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ). Zamawiający w Załączniku nr 1 do SIWZ w Formularzu ofertowym, Ŝądał
podania w części V – Albumy: tytułu, autora i wydawnictwa oferowanego albumu. Wykonawca
w formularzu ofertowym w pozycji dotyczącej części V – Albumy podał tylko wydawnictwo
oferowanego albumu. Brak tytułu oraz autora oferowanego przez Wykonawcę albumu
uniemoŜliwia Zamawiającemu sprawdzenie czy przedmiot zamówienia spełnia wymagania zawarte
w SIWZ.
Braku tego nie moŜna uzupełnić na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655
ze zm.), zwanej dalej ustawą. Formularza ofertowego nie zalicza się do dokumentów określonych
w art. 25 ust. 1 ustawy. Z tego teŜ powodu Zamawiający nie ma moŜliwości wezwania Wykonawcy
do uzupełnienia takiego dokumentu.
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Zamawiający odrzuca ofertę, jeŜeli jej treść nie
odpowiada treści SIWZ.
Nr sprawy: 41/ZP/09
uniewaŜnienie postępowania
Uzasadnienie:
W przedmiotowym postępowaniu w Części V - Albumy nie złoŜono Ŝadnej oferty
niepodlegającej odrzuceniu. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy, Zamawiający uniewaŜnia
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeŜeli nie złoŜono Ŝadnej oferty niepodlegającej
odrzuceniu.
wybór ofert firm:
Część I – Obrazki i plakiety okolicznościowe
TOMASZ WOJTOWICZ PPHU METALOPLASTYKA GRAWERSTWO, ul. Kilińskiego 107,
90-011 Łódź, cena: 8.631,50 zł brutto (słownie złotych: osiem tysięcy sześćset trzydzieści jeden
50/100) jako najkorzystniejszej.
Część II – Bryły ozdobne ze szkła
Jacek RoŜański „AGENCJA C 4”, Al. Jana Pawła II 61 lok. 217, 01-031 Warszawa, cena:
4.077,24 zł brutto (słownie złotych: cztery tysiące siedemdziesiąt siedem 24/100) jako
najkorzystniejszej.
Część III – Znaczki emaliowane
Jacek RoŜański „AGENCJA C 4”, Al. Jana Pawła II 61 lok. 217, 01-031 Warszawa, cena:
2.400,96 zł brutto (słownie złotych: dwa tysiące czterysta 96/100) jako najkorzystniejszej.
Część IV – Przycisk do papieru
Jacek RoŜański „AGENCJA C 4”, Al. Jana Pawła II 61 lok. 217, 01-031 Warszawa, cena:
5.490,00 zł brutto (słownie złotych: pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt 00/100) jako
najkorzystniejszej.
Część VI – Tłoczony medal metalowy w etui
TOMASZ WOJTOWICZ PPHU METALOPLASTYKA GRAWERSTWO, ul. Kilińskiego 107,
90-011 Łódź, cena: 10.248,00 zł brutto (słownie złotych: dziesięć tysięcy dwieście czterdzieści
osiem 00/100) jako najkorzystniejszej.
Uzasadnienie:
Oferty wyŜej wymienionych firm zawierają najniŜsze ceny spośród ofert niepodlegających
odrzuceniu w poszczególnych częściach. W trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91
ust. 1 ustawy Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w SIWZ. W przedmiotowym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert była cena.
Nr sprawy: 41/ZP/09
Streszczenie oceny i porównania złoŜonych ofert
Nr
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Liczba pkt
w kryterium cena
100 %
Razem pkt
Dostawa upominków okolicznościowych – VI części
Część I – Obrazki i plakiety okolicznościowe
1
2
5
TATIANA MĄDRO
METALOPLASTYKA Z. A. KOWALSKI
ul. Górna 3/1 A
20-005 Lublin
TOMASZ WOJTOWICZ
PPHU METALOPLASTYKA GRAWERSTWO
ul. Kilińskiego 107
90-011 Łódź
Jacek RoŜański
„AGENCJA C 4”
Al. Jana Pawła II 61 lok. 217
01-031 Warszawa
50,50 %
50,50
100,00 %
100,00
78,04 %
78,04
37,13 %
37,13
74,27 %
74,27
100,00 %
100,00
72,89 %
72,89
100,00 %
100,00
90,00 %
90,00
100,00 %
100,00
Część II – Bryły ozdobne ze szkła
3
4
5
„EDICOM” Sp. z o.o.
ul. Kopalniana 9
41-807 Zabrze
Jakub Bankiewicz
Usługi Reklamowo-Poligraficzne „JEANNETTE”
ul. Garncarska 10
08-450 Łaskarzew
Jacek RoŜański
„AGENCJA C 4”
Al. Jana Pawła II 61 lok. 217
01-031 Warszawa
Część III – Znaczki emaliowane
4
5
Jakub Bankiewicz
Usługi Reklamowo-Poligraficzne „JEANNETTE”
ul. Garncarska 10
08-450 Łaskarzew
Jacek RoŜański
„AGENCJA C 4”
Al. Jana Pawła II 61 lok. 217
01-031 Warszawa
Część IV – Przycisk do papieru
4
5
Jakub Bankiewicz
Usługi Reklamowo-Poligraficzne „JEANNETTE”
ul. Garncarska 10
08-450 Łaskarzew
Jacek RoŜański
„AGENCJA C 4”
Al. Jana Pawła II 61 lok. 217
01-031 Warszawa
Część VI – Tłoczony medal metalowy w etui
2
5
TOMASZ WOJTOWICZ
PPHU METALOPLASTYKA GRAWERSTWO
ul. Kilińskiego 107
90-011 Łódź
Jacek RoŜański
„AGENCJA C 4”
Al. Jana Pawła II 61 lok. 217
01-031 Warszawa
100,00 %
100,00
62,10 %
62,10
Nr sprawy: 41/ZP/09

Podobne dokumenty