informacja dla poszukujących pracy

Komentarze

Transkrypt

informacja dla poszukujących pracy
INFORMACJA DLA POSZUKUJĄCYCH PRACY
Obowiązki i uprawnienia osoby zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako poszukująca
pracy określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r., poz. 645 ze zmianami).
I.
Status poszukującego pracy
Poszukujący pracy to osoba poszukująca zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub innej formy pomocy
określonej w ustawie, zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy. Poszukujący pracy może być
zarejestrowany w więcej niż jednym powiatowym urzędzie pracy.
II.
Uprawnienia poszukującego pracy
Osoba zarejestrowana jako poszukująca pracy w powiatowym urzędzie pracy uprawniona jest do
korzystania:
 z usług pośrednictwa pracy polegającego w szczególności na udzielaniu pomocy w uzyskaniu
odpowiedniego zatrudnienia,
 z poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej polegającej w szczególności na udzielaniu
pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia,
 z pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy poprzez uczestnictwo w szkoleniu z zakresu umiejętności
poszukiwania pracy lub uczestnictwo w zajęciach aktywizacyjnych
 z przygotowania , przy jego udziale, indywidualnego planu działania w celu doprowadzenia do
podjęcia przez niego odpowiedniej pracy.
Poszukujący pracy, który:
1. jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn zakładu pracy;
2. jest zatrudniony u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji;
3. otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny;
4. uczestniczy w zajęciach w centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji;
5. jest żołnierzem rezerwy;
6. pobiera rentę szkoleniową;
7. pobiera świadczenie szkoleniowe po ustaniu zatrudnienia;
8. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów
o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć
zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem;
9. jest pracownikiem albo osobą wykonującą inną pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyżej;
10. jest cudzoziemcem, posiadającym w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy
udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 144, art. 159 ust. 1, art. 160, art. 161,
art. 176, art. 186 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5, art. 187 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub
posiadającym zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 1 albo art. 126 ust. 1
cytowanej wyżej ustawy, albo wizę wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
może:
 skorzystać ze szkolenia organizowanego przez urząd pracy;
 wnioskować o skierowanie na wskazane przez siebie szkolenie jeżeli uzasadni on celowość tego
szkolenia - koszt szkolenia nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia;
 uzyskać zwrot kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie oraz zakwaterowania i wyżywienia, jeżeli
wynika to z umowy zawartej z instytucją szkoleniową;
 uzyskać dofinansowanie, do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, kosztów egzaminów
umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień
zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania
danego zawodu;
 otrzymać pożyczkę na sfinansowanie kosztów szkolenia do wysokości 400% przeciętnego
wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy pożyczki, w celu umożliwienia podjęcia
lub utrzymania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 uzyskać dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych do 100% (nie więcej niż 300%
przeciętnego wynagrodzenia);
 uzyskać zwrot kosztów przejazdu na badania lekarskie lub psychologiczne i powrotu do miejsca
zamieszkania, jeżeli na badania te został on skierowany przez powiatowy urząd pracy.
Poszukującemu pracy w okresie odbywania szkolenia lub studiów podyplomowych prawo do
stypendium nie przysługuje
Poszukujący pracy, który:
 otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny;
 uczestniczy w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej;
 jest żołnierzem rezerwy;
 pobiera rentę szkoleniową;
 pobiera świadczenie szkoleniowe po ustaniu zatrudnienia
może być skierowany do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych do przedsiębiorcy
niezatrudniającego pracownika na zasadach przewidzianych dla pracodawców
III.
Obowiązki poszukującego pracy
IV.
Utrata statusu poszukującego pracy
Zarejestrowana osoba poszukująca pracy zobowiązana jest do:
 utrzymywania kontaktu z powiatowym urzędem pracy co najmniej raz na 90 dni w celu
potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie;
 stawiania się w powiatowym urzędzie pracy w terminie, który został ustalony między
poszukującym pracy a Urzędem oraz powiadamiania pup w okresie do 7 dni o uzasadnionej
przyczynie niestawiennictwa w wyznaczonym terminie;
 dokonania zwrotu sfinansowanych kosztów studiów podyplomowych w przypadku ich przerwania
z własnej winy.
Starosta pozbawia osobę zarejestrowaną statusu poszukującego pracy, jeśli poszukujący pracy:
1. nie utrzymuje kontaktów z powiatowym urzędem pracy co najmniej raz na 90 dni w celu
potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie;
2. nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie, który został ustalony
między poszukującym pracy a tym urzędem, i nie powiadomił w terminie 7 dni o uzasadnionej
przyczynie tego niestawiennictwa;
3. nie podjął przygotowania zawodowego dorosłych albo nie podjął lub przerwał indywidualny plan
działania, szkolenie, studia podyplomowe, przygotowanie zawodowe dorosłych, uczestnictwo
w programie specjalnym lub nie przystąpił do egzaminu umożliwiającego uzyskanie świadectwa,
dyplomu, zaświadczenia, uprawnienia zawodowego;
4. złożył wniosek o rezygnację z pomocy świadczonej przez powiatowy urząd pracy; pozbawienie
statusu poszukującego pracy następuje od dnia złożenia wniosku;
5. pobierał w Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w przepisach o koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a–c,
zasiłek dla bezrobotnych nabyty w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie
określonym w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. b i c oraz opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
został pozbawiony tego zasiłku przez właściwą instytucję tego państwa - pozbawienie statusu
poszukującego pracy następuje od dnia zaistnienia zdarzenia.
Pozbawienie statusu poszukującego pracy, z powodów opisanych powyżej w pkt 1-3 następuje na okres
120 dni odpowiednio:
1. po upływie 90 dni od dnia ostatniego kontaktu z powiatowym urzędem pracy;
2. od dnia niestawiennictwa;
3. od następnego dnia po dniu nie podjęcia albo przerwania indywidualnego planu działania,
szkolenia, studiów podyplomowych, przygotowania zawodowego dorosłych (także nie
przystąpienia do egzaminu), uczestnictwa w programie specjalnym oraz po dniu złożenia wniosku
o rezygnację z pomocy świadczonej przez powiatowy urząd pracy.
W przypadku pozbawienia statusu poszukującego pracy na wskazany okres ponowne nabycie statusu
poszukującego pracy może nastąpić w wyniku ponownej rejestracji, po upływie tego okresu, przy
spełnieniu warunków zawartych w ustawie do ich nabycia.
V.
Niepełnosprawni, poszukujący pracy.
Osobie niepełnosprawnej, zarejestrowanej jako poszukująca pracy przysługują (oprócz
wskazanych wyżej) uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 ze zmianami).
Zostałam/em pouczona/y o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz do ich
poprawiania (art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych – tekst
jednolity Dz. U z 2014 r., poz. 1182 ze zmianami) a także uzyskania informacji o przysługujących mi
prawach odnośnie danych osobowych i informacji na temat dotyczących moich danych osobowych (art. 33
ust. 1 cyt. ustawy).
Jeden egzemplarz informacji otrzymałam/em
………………………………………………...
data i podpis poszukującego pracy złożony
w obecności pracownika