prawo Ohma - Pracownia elektryczna

Komentarze

Transkrypt

prawo Ohma - Pracownia elektryczna
ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH WE WŁOCŁAWKU
Pracownia elektryczna i elektroniczna
TEMAT ĆWICZENIA:
SPRAWDZENIE SŁUSZNOŚCI PRAWA OHMA. WYZNACZANIE
CHARAKTERYSTYK PRĄDOWO-NAPIĘCIOWYCH ELEMENTÓW
REZYSTANCYJNYCH.
1. Wyznaczenie charakterystyki prądowo napięciowej I = f(U) dla rezystora.
a) Schemat układu pomiarowego.
b) Tabele pomiarowe
Dla danej wartości R wykonać po kilka pomiarów napięcia i prądu zmieniając
napięcie przy pomocy R1. Pomiary powtórzyć dla dwóch innych wartości
rezystora R.
R1 = ….. Ω
R2 =….. Ω
R3 = ….. Ω
U
I
Rx
U
I
Rx
U
I
Rx
V
A
Ω
V
A
Ω
V
A
Ω
Rx = U/I – rezystancja obliczona ze wskazań amperomierza i woltomierza
Na podstawie otrzymanych pomiarów wykonać w jednym układzie
współrzędnych wykresy funkcji:
- I = f(U) dla danych wartości R
- R = f(U) dla danych wartości R
W podanym układzie pomiarowym naleŜy zbadać wpływ zmian rezystancji R na
wartość prądu w obwodzie, przy stałym napięciu na zaciskach rezystora R. Dla ustalonej
wartości napięcia U na rezystorze R, odczytać wartość prądu I w obwodzie. Następnie naleŜy
Sprawdzenie słuszności prawa Ohma – oprac. Piotr Misiak
Strona 1 z 2
ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH WE WŁOCŁAWKU
Pracownia elektryczna i elektroniczna
zwiększyć rezystancję R i ustawić suwak R1 tak, aby woltomierz wskazywał ustalone
wcześniej napięcie U. Pomiary powtórzyć dla dwóch innych napięć U.
U1 =…….. V
U2 =…….. V
U3 =…….. V
Ω
A
R
I
R
I
R
I
Ω
A
Ω
A
Na podstawie otrzymanych pomiarów wykonać w jednym układzie współrzędnych
wykres funkcji I = f(R) dla danych wartości U.
2. Wyznaczenie charakterystyki prądowo napięciowej I = f(U) dla Ŝarówki.
a) Schemat układu pomiarowego.
b) Tabela pomiarowa
Dla danej Ŝarówki wykonać po kilka pomiarów napięcia i prądu zmieniając
napięcie przy uŜyciu autotransformatora. Pomiary powtórzyć dla dwóch innych
Ŝarówek.
U
P1= ……W I
Rx
U
P2=……W I
Rx
U
P3= ……W I
Rx
Rx = U/I
V
A
Ω
V
A
Ω
V
A
Ω
Na podstawie otrzymanych pomiarów wykonać w jednym układzie współrzędnych
wykresy funkcji: I = f(U) oraz R = f(U) dla danych Ŝarówek o mocy P.
Sprawdzenie słuszności prawa Ohma – oprac. Piotr Misiak
Strona 2 z 2

Podobne dokumenty