Zgoda na przebywanie osoby niepełnoletniej na

Komentarze

Transkrypt

Zgoda na przebywanie osoby niepełnoletniej na
Zgoda na przebywanie osoby niepełnoletniej na konwencie
Świdkon 2015
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka (imię oraz nazwisko dziecka):
.......................................................................................................................................................
w konwencie Świdkon 2015, odbywającym się w dniach 2-4 października 2015, w Miejskim
Ośrodku Kultury w Świdniku, na al. Lotników Polskich 24.
Oświadczam, iż biorę pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane
przez moje dziecko, w tym wszelkie szkody materialne, działania które spowodują naruszenie
czyjegoś życia lub zdrowia, naruszenie własnego życia bądź zdrowia na skutek zachowania
bądź posiadanych chorób (w tym niedopilnowania przyjmowania leków).
Wyrażam zgodę na nocowanie mojego dziecka na terenie konwentu w godzinach 226.
Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z regulaminem konwentu i ręczę za
przestrzeganie go przez moje dziecko, które również się z nim zapoznało.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich jak i dziecka danych osobowych zawartych
w tym dokumencie w nagłych wypadkach wymagających kontaktu z niżej podpisanym
opiekunem prawnym, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
(Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
Czytelne imię oraz nazwisko rodzica bądź prawnego opiekuna wraz z podpisem, oraz
numerem kontaktowy telefonu.
Imię: ............................... Nazwisko: ........................................ Numer telefonu: .....................
Data: ........................... Podpis rodzica / opiekuna prawnego: ....................................................
REGULAMIN OGÓLNY KONWENTU ŚWIDKON
1. Organizacja
a) Świdkon jest konwentem trzydniowym typu non-stop, tzn. konwent zaczyna się w piątek 2
października godzinie 16:00, a kończy w niedzielę 4 października o godzinie 14:00;
b) Świdkon odbywa się na terenie Centrum Kultury Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku;
c) Do dyspozycji konwentowiczów oddane zostały poszczególne sale i korytarze;
d) Do dyspozycji konwentowiczów oddane zostały poszczególne toalety;
e) W czasie trwania konwentu na jego terenie mogą przebywać wyłącznie organizatorzy
obsługa, ochrona, goście, prelegenci, twórcy programu oraz osoby, które opłaciły akredytację
trzydniową, dwudniową lub jednodniową, uprawniającą do pobytu na terenie konwentu do
godziny 24:00 danego dnia;
f) Przez cały czas trwania konwentu dla uczestników zostało przewidzianych wiele atrakcji, z
tym, że w późniejszych godzinach nocnych zostaną one ograniczone do minimum, aby nie
przeszkadzać tym, którzy w tym czasie chcą się przespać;
2. Bezpieczeństwo:
a) Nad prawidłowym przebiegiem imprezy czuwać będą organizatorzy, wyznaczona przez
nich służba porządkowa i/lub profesjonalna ochrona;
b) Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody fizyczne, materialne i
moralne uczestników konwentu. Za wszelkie szkody odpowiedzialność finansową i prawną
ponoszą ich sprawcy. Ubezpieczenie we własnym zakresie;
c) Wszelkie zauważone próby wszczynania bójek, kłótni czy awantur będą tłumione w
zarodku, a ich prowodyrzy zostaną wydaleni z konwentu bez zwrotu akredytacji i
identyfikatora;
d) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione bez
opieki;
e) Każdy uczestnik konwentu zobowiązany jest do kulturalnego zachowywania się i
podporządkowania się decyzjom organizatorów (wliczając w to obsługę i ochronę). W
przypadku krzywdzącej decyzji ze strony w/w osób można powołać się do koordynatora
konwentu, którego decyzja jest ostateczna;
3. Akredytacja:
a) Podczas akredytacji uczestnik konwentu będzie poproszony o okazanie swojego dowodu
tożsamości lub legitymacją szkolną, z którego będzie przepisane jego imię, nazwisko, adres i
numer dowodu. Procedura ta jest podyktowana względami bezpieczeństwa. Dane te po
zakończeniu konwentu nie będą w żaden sposób przetwarzane;
b) Konwentowicze muszą mieć przez cały czas trwania imprezy przypięty w widocznym
miejscu identyfikator otrzymany przy akredytacji, podpisany (imieniem i nazwiskiem lub
pseudonimem);
c) Każdy identyfikator posiada unikalny numer i jest przypisany do konkretnej osoby, dlatego
niemożliwe jest wejście na konwent z cudzym identyfikatorem;
d) W przypadku zgubienia identyfikatora należy niezwłocznie zgłosić się do akredytacji.
Wydany zostanie duplikat z nowym numerem (poprzedni numer zostanie oznaczony jako
nieaktualny i niemożliwe będzie jego dalsze używanie). Opłata za wydanie duplikatu wynosi
5 zł;
e) Osoby nie posiadające identyfikatora i nie będące na wykazie konwentowiczów będą
niezwłocznie wydalane z terenu konwentu;
f) Osoby niepełnoletnie zobowiązane są przedstawić przy akredytacji zgodę rodzica lub
opiekuna prawnego na udział w Świdkonie wraz z jego kontaktowym numerem telefonu;
ZGODA RODZICÓW DO POBRANIA i WYPEŁNIENIA
g) Z opłaty akredytacyjnej są zwolnieni opiekunowie z dziećmi do 8 roku życia na podstawie
legitymacji szkolnej lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka.
4. Używki:
a) Na terenie konwentu obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia, posiadania oraz spożywania
alkoholu oraz innych środków odurzających w jakiejkolwiek postaci. Wszelkie tego typu
środki będą natychmiast i bezzwrotnie konfiskowane, a osoby nietrzeźwe lub zachowujący się
w sposób sprzeczny z zasadami kultury będą usuwane z terenu konwentu bez zwrotu
identyfikatora lub akredytacji;
b) Na terenie konwentu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i innych używek oraz
otwartego ognia.
c) Każdy uczestnik konwentu zobowiązany jest do przestrzegania zasad BHP obowiązujących
w budynku Centrum Kultury- MOK w Świdniku (z którymi można zapoznać się na miejscu)
oraz zachowywania porządku i czystości;
d) Zabronione jest wnoszenia na teren konwentu jakichkolwiek niebezpiecznych
przedmiotów, wliczając w to broń białą, palną oraz repliki broni palnej. Z zakazu zwolniona
jest ochrona konwentu oraz osoby przygotowujące pokazy przewidziane w programie
konwentu;
5. Inne:
a) Organizatorzy i obsługa zastrzegają sobie prawo do uczestnictwa we wszystkich
konkursach, turniejach i zawodach odbywających się na konwencie;
b) W momencie dokonania akredytacji, uczestnik zostaje zapisany na listę uczestników
konwentu i tym samym zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego
regulaminu;
c) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zgubione rzeczy;
d) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uczestników konwentu na terenie
imprezy i poza nią.
e) Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od jego przestrzegania;
Nieprzestrzeganie któregokolwiek z punktów niniejszego regulaminu grozi usunięciem z
terenu konwentu bez zwrotu akredytacji i identyfikatora.
f) W sprawach organizacyjnych decyzje podejmuje Grzegorz Krusiński. W przypadkach
przekraczających jego kompetencje decyduje dyrektor lub kierownik centrum kultury.

Podobne dokumenty