pobierz - ortodoncja ortodonta gliwice aparaty stałe

Komentarze

Transkrypt

pobierz - ortodoncja ortodonta gliwice aparaty stałe
Wiedza
i doÊwiadczenie
ORTODONCJA
Lekarz stomatolog Magdalena Kuszkowska-Âliwiƒska, specjalista ortodonta ukoƒczyła studia na Oddziale Stomatologii Âlàskiej
Akademii Medycznej w Zabrzu w 1997 roku.
W roku 1998 uzyskała stypendium Lekarza Wojewódzkiego dla
najlepszych absolwentów i mo˝liwoÊç specjalizowania si´ z ortodoncji na Katedrze Ortodoncji Âlàskiej Akademii Medycznej w
Zabrzu. W roku 2005 zdała egzamin specjalizacyjny, zgodny z
programem specjalizacyjnym, obowiàzujàcym w Unii Europejskiej i uzyskała stopieƒ specjalisty w zakresie ortodoncji. Podj´ła
nast´pnie prace jako specjalista ortodonta w Poradni Ortodontycznej Specjalistycznej Lecznicy Stomatologicznej Âlàskiej Akademii
Medycznej w Bytomiu.
W roku 2006 wyjechała do Wielkiej Brytanii gdzie pracowała jako
ortodonta w najwi´kszym, specjalistycznym centrum ortodontycznym w North Somerset: Weston Orthodontic Centre oraz w renomowanych prywatnych praktykach ortodontycznych w Bristolu:
Clifton Orthodontics i Whitetree Orthodontics oraz Angel Orthodontics w Londynie.
Przez cały okres pracy zawodowej uczestniczy w licznych szkoleniach i kongresach krajowych jak i zagranicznych. Jest członkiem
Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego oraz Local Clinical
Network w Wielkiej Brytanii.
NZOZ SALUS - GABINET ORTODONTYCZNY
ul. Powstaƒców Warszawy 3
44-100 Gliwice
tel. 32 238 94 37
Pon-Czw14.00-20.00 oraz Piàtek:14.00-19.00
www.ortodontagliwice.com
e-mail: [email protected]
Nowoczesne
metody leczenia
Indywidualne
podejÊcie
• Oferujemy kompleksowe, specjalistyczne
leczenie ortodontyczne wad zgryzu.
• Stosujemy dokładnà diagnostyk´ i dobieramy
odpowiednie aparaty ortodontyczne
dla indywidualnego pacjenta.
• Zapewniamy szeroki wybór aparatów
ortodontycznych zarówno stałych
jak i wyjmowanych.
• Leczeniem obejmujemy zarówno małych
pacjentów, młodzie˝ jak i osoby dorosłe.
• Wieloletnie doÊwiadczenie uzupełniamy
na bie˝àco na szkoleniach krajowych
i zagranicznych
• Po aktywnym leczeniu stosujemy aparaty
retencyjne dla utrzymania trwałych rezultatów.
Z nami uzyskacie Paƒstwo pi´kny uÊmiech.
Komfort
obs∏ugi Pacjenta
• Wykorzystujemy nowoczesne, bezbolesne
techniki leczenia ortodontycznego
• Zapewniamy leczenie na najwy˝szym poziomie
w miłej i przyjaznej atmosferze.
• Posiadamy udogodnienia dla osób
niepełnosprawnych
W mi∏ej i przyjaznej atmosferze

Podobne dokumenty