Projekt edukacyjny

Komentarze

Transkrypt

Projekt edukacyjny
Projekt edukacyjny
„Niezapominajka symbolem przyrody”
realizowany jako przykład naszej postawy wobec
przyrody i zrównoważonego rozwoju
przez całą społeczność
Przedszkola Samorządowego Nr2
im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku
w
w roku szkolnym 2010/2011
1
Wstęp
Tak jak wiele placówek oświatowych w Polsce chciałyśmy,
by również nasze przedszkole wzięło udział w święcie
Polskiej Niezapominajki, które w Polsce obchodzone jest
w dniu 15 maja.
Niezapominajka umownie to symbol naszego przywiązania
do tego wszystkiego, co nazywamy ,,dziedzictwem
narodowym”, co w swej istocie jest naszą rodzimą tradycją,
kulturą, którą tworzyły pokolenia naszych przodków.
My - jako kolejne następujące po sobie pokolenia musimy
troszczyć się o to, aby wraz z postępem nie zagubić własnego
kulturowego dorobku, którego częścią jest otaczająca nas
przyroda. Symbolem naszej postawy wobec przyrody i
zrównoważonego rozwoju przedszkola są niezapominajki.
„ Niezapominajki
to są kwiatki z bajki ,
rosną nad potoczkiem,
patrzą modrym oczkiem
i szepczą skromnie,
nie zapomnij o mnie …”
2
CELE PROJEKTU:
- Zwrócenie uwagi dzieci i rodziców na ważne aspekty ochrony
przyrody i naturalnego środowiska.
- Szeroko rozumiana edukacja w zakresie ochrony środowiska.
- Zachęcanie uczestników do wykonywania prac plastycznych
związanych z tematyką przyrodniczą.
- Kształtowanie właściwej świadomości ekologicznej, a zwłaszcza
poglądów i przekonań zmierzających do poszanowania każdej
formy życia.
ZADANIA DO REALIZACJI, FORMY I METODY PRACY:
Realizacja projektu polega na stosowaniu różnorodnych metod i form pracy, na
uwiecznieniu przebiegu zajęć, wycieczek i imprez przy współudziale rodziców,
zaprzyjaźnionych firm , placówek ,.. ..
Projekt będzie realizowany w następujących etapach:
● zapoznanie z zadaniami z założeniami ogólnymi projektu, celami
zadaniami, metodami, zakładanymi efektami, wytyczenie
kierunków działań;
● przeprowadzenie zajęć umożliwiających realizację projektu, praca
nad zadaniami ujętymi w opracowanym projekcie;
● prezentacja efektów pracy, podsumowanie projektu.
CZAS REALIZACJI:
marzec- czerwiec 2006 r.
REALIZATORZY PROJEKTU:
Projekt edukacyjny ,, niezapominajka symbolem przyrody”
w ramach ogólnopolskiej kampanii ,,Niezapominajka znakiem jakości naszej
postawy wobec przyrody i zrównoważonego rozwoju” będzie realizowany przez
nauczycieli i dzieci oraz rodziców z Przedszkola Samorządowego Nr 2 im.
Kubusia Puchatka w Ciechocinku
3
KOORDYNATORZY PROJEKTU:
Henryka Terpiłowska
HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU
ZADANIE DO REALIZACJI
1. założenie hodowli
niezapominajek w kącikach
przyrody- wysiew nasion i
prowadzenie hodowli- grupy 46 letnie
TERMIN REALIZACJI
marzec
2. Współpraca z rodzicami w
zakresie sponsoringu i zakup
gazonów
maj
3. Przygotowanie miejsc na
wysadzenie niezapominajek
maj
4. Wspólne sadzenie w ogrodzie
oraz w gazonach
niezapominajek.
maj
maj/czerwiec
5. Systematyczna pielęgnacja
wysadzonych niezapominajek.
6. Zabawy badawcze w ogrodzie –
obserwacja wzrostu
niezapominajek.
maj/czerwiec
7. Przedszkolny konkurs
plastyczno- techniczny pt.
,,Nasza niezapominajka”.
czerwiec
8. Montaż słowno- muzyczny w
czerwiec
4
ogrodzie - gry zabawy,
konkursy, quizy, wystawa prac
plastycznych pt.
,,Niezapominajka”
SPOSÓB PREZENTACJI:
- konkurs plastyczny dla dzieci 5 i 6 letnich pt: ,, Niezapominajka” prace
wykonane za pomocą różnych technik ;
- konkurs na ekologiczny strój niezapominajkowy – przygotowanych strojów
przez dzieci i rodziców;
- pokaz mody ekologicznej, wyłonienie zwycięzców i nagrodzenie
wykonawców
- wystawa prac konkursowych plastyczno – technicznych;
- wybór najciekawszych prac i nagrodzenie wykonawców;
- montaż słowno – muzyczny w ogrodzie przedszkolnym.
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI:
Po zakończeniu projektu każde dziecko:
- wie, jak wygląda niezapominajka,
- potrafi zaopiekować się hodowlą,
- wie, jak należy dbać o rośliny,
- potrafi odróżnić od innych i nazwać kwiaty niezapominajki podczas spacerów
i wycieczek w najbliższym otoczeniu,
- zna treść ślubowania,
- zna treść kodeksu ekologa,
- zna wiersze i piosenki związane niezapominajką,
- potrafi rozwiązywać zagadki o tematyce przyrodniczej,
- chętnie uczestniczy w konkursach związanych z ekologią,
- wykona prace plastyczno – techniczne.
5
Ślubowanie:
Ślubuję, że:
Będę chronić Polską Niezapominajkę
Nie będę zrywać roślin chronionych,
Nie będę zrywać liści, kwiatów, owoców,
Nie będę hałasować w lesie
Nie będę łamać gałęzi,
Nie będę śmiecić,
Nie będę niszczyć ptasich gniazd,
A zimą zadbam o ptaki i zwierzęta”.
Montaż słowno – muzyczny pt.:
,,Chrońmy Polską Niezapominajkę:
Przebieg:
1. Wstęp
Dzieci zgromadzone w ogrodzie przedszkolnym ubrane na
niebiesko, udekorowane kwiatami niezapominajki.
Powitanie uczestników spotkania ( zaproszonych gości).
2. Prezentacja słowno – muzyczna dzieci z poszczególnych grup,
przeplatana zagadkami , konkursami, quizami.
3. Konkurs na strój niezapominajkowy - pokaz mody
ekologicznej.
4. Czas dla fotoreportera
5. Obejrzenie wystawy prac konkursowych „Niezapominajka”,
wyłonienie zwycięzców.
6. Wręczenie nagród
7. Ślubowanie.
8. Posadzenie przez dzieci i ich rodziców z poszczególnych grup
wyhodowanych sadzonek oraz sadzonek dwuletnich
niezapominajek w gazonach przed budynkiem przedszkolnym.
6
Ewaluacja:
1. Osiągnięcia dzieci
2. Prace konkursowe
3. Pokaz mody ekologicznej
4. Gazony z wyhodowanymi niezapominajkami
5. Współpraca rodziców z przedszkolem
6. Fotoreportaż w prasie lokalnej
7. Notatki w kronice
8. Zdjęcia na stronie internetowej przedszkola.
,,Nad modrą stróżką,
nad stawem szerokim.
Z niebieskich płatków
patrzy żółtym okiem.
Chociaż maleńka i ubrana skromnie
Prosi cichutkoNie zapomnij o mnie…”
7