REGULAMIN uczestnictwa w warsztatach ceramicznych

Komentarze

Transkrypt

REGULAMIN uczestnictwa w warsztatach ceramicznych
REGULAMIN uczestnictwa w warsztatach ceramicznych
prowadzonych przez firmę „NieZapominajka Barbara Osica’’
I Postanowienia ogólne:
1. Firma „NieZapominajka Barbara Osica" zwana dalej „Pracownia NieZapominajka” lub "Pracownia"
zobowiązuje się zorganizować zajęcia ceramiczne dla dzieci w grupie 3-10 osób. Jeżeli liczba dzieci na
zajęciach spadnie poniżej podanego minimum „Pracownia NieZapominajka” będzie miała prawo
podnieść stawkę za zajęcia bądź też rozwiązać grupę. Zajęcia będą trwały 90 minut i będą odbywały się
na terenie Pracowni NieZapominajka przy ul. Brata Alberta 20 w Warszawie jeden raz w tygodniu w
ustalonym terminie.
2. Warunkiem zapisania dziecka na warsztaty jest dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia (załącznik nr
1do Regulaminu) z podaniem kompletnych danych kontaktowych rodzica bądź opiekuna prawnego.
3. „Pracownia NieZapominajka” zobowiązuje się dokładać wszelkich starań celu zapewnienia najwyższego
poziomu zajęć, w tym: prowadzenia zajęć przez doświadczoną kadrę, zapewnienia dobrej jakości
materiałów (glina, szkliwo), potrzebnych narzędzi, form, oraz wypału wykonanych prac, zapoznania
dzieci z różnymi rodzajami gliny, podstawowymi technikami lepienia oraz zdobienia przedmiotów
ceramicznych.
4. „Pracownia NieZapominajka” zastrzega sobie prawo do wykonania dokumentacji fotograficznej z zajęć oraz
do jej wykorzystania w materiałach promocyjnych firmy.
5. Raz w ciągu roku szkolnego „Pracownia NieZapominajka” zorganizuje specjalne zajęcia połączone z
poczęstunkiem. Za ich przygotowanie i realizację odpowiada „Pracownia NieZapominajka” a uczestnicy
zajęć nie ponoszą dodatkowych opłat z tego tytułu.
II Warunki płatności:
6. Opłata za zajęcia regularne wyliczana jest w zależności od ilości zajęć w danym okresie rozliczeniowym
(miesiącu bądź semestrze) wg stawki:
 35 zł/zajęcia przy płatności miesięcznej
 30 zł/zajęcia przy płatności semestralnej (dwie opłaty w roku wyliczane każdorazowo w zależności od ilości
zajęć)
7. Opłata za pojedyncze zajęcia wynosi 40 zł
8. Płatności należy dokonywać na podane niżej konto w przypadku płatności miesięcznych do 5-go dnia
każdego miesiąca, lub też bezpośrednio u prowadzącego zajęcia na pierwszych zajęciach w danym
miesiącu. W tytule przelewu proszę o podanie nazwiska dziecka i numeru szkoły
9. Konto do przelewu :
"NieZapominajka Barbara Osica"
70 2130 0004 2001 0479 7585 0001
10. Opłata jest naliczana bez względu na nieplanowaną absencję uczestnika w ciągu miesiąca. Wyjątek
stanowi choroba trwająca miesiąc, udokumentowana zaświadczeniem lekarskim.
11. W przypadku planowanych nieobecności trwających miesiąc i więcej, możliwe jest odliczenie właściwej
kwoty lub zawieszenie opłat, po uprzednim pisemnym zgłoszeniu tego faktu instruktorowi
prowadzącemu zajęcia.
12. Istnieje możliwość rezygnacji z zajęć z dwutygodniowym wyprzedzeniem w FORMIE PISEMNEJ. Opłata
wniesiona semestralnie jest wówczas zwracana proporcjonalnie do ilości niewykorzystanych zajęć
(zajęcia wykorzystane liczone są wg. stawki jak w rozliczeniu miesięcznym)
13. Rezygnacja z zajęć nie zwalnia uczestnika od obowiązku uregulowania zaległych opłat. W przypadku nie
wniesienia przez uczestnika opłat za zajęcia w ustalonym terminie NieZapominajka Barbara Osica
może naliczać ustawowe odsetki od zaległej kwoty.
14. Na prośbę uczestnika wydajemy rachunki z tytułu wniesionych opłat za udział w zajęciach.
15. Dokumentem potwierdzającym obecność na zajęciach jest prowadzony przez instruktora Dziennik Zajęć.
UWAGA: Brak faktu zgłoszenia przez OPIEKUNA dziecka rezygnacji z zajęć nie zwalnia z obowiązku
wnoszenia comiesięcznych opłat (nawet przy nieobecności dziecka na zajęciach).