Opis przedmiotu – wersja skrócona

Komentarze

Transkrypt

Opis przedmiotu – wersja skrócona
Opis przedmiotu – wersja skrócona
Wydział Nauk o Zdrowiu
Nazwa Wydziału
Nazwa kierunku/specjalności Ratownictwo Medyczne I
Studia (odpowiednie podkreślić)
I stopnia - stacjonarne
I stopnia - niestacjonarne
I stopnia - pomostowe: poziom A / B / C/ D/ E
I stopnia - stacjonarne
I stopnia - niestacjonarne
Kształcenie z zakresu ekonomii
NAZWA PRZEDMIOTU
(zgodnie z obowiązującym
standardem kształcenia i/lub
programem nauczania
zatwierdzonym przez Radę
WNoZ)
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Liczba godzin
Warunki zaliczenia przedmiotu
Forma zaliczenia przedmiotu
Forma zajęć
dydaktycznych
(odpowiednie podkreślić)
1. Ogółem
15
Zaliczenie pracy kontrolnej z całości
Egzamin
materiału
Zaliczenie z oceną
2. Wykłady
Zaliczenie
3. Seminaria
15
4. Ćwiczenia
5. Zajęcia praktyczne
6. Praktyki zawodowe
7. Samokształcenie
1
Punkty ETC
Zakład Organizacji i Zarządzania
Jednostka organizacyjna
prowadząca zajęcia
Osoba odpowiedzialna za przedmiot
Wykaz osób prowadzących zajęcia
Stopień/tytuł/nazwisko i imię
Dr hab. Skarżyński Mirosław
osób realizujących przedmiot Dr hab. Skarżyński Mirosław
Cele przedmiotu (wynikowe – Student powinien:
dotyczące wiedzy, umiejętności Znać (wiedzieć):
i postaw)
‒ istotę rynku, popytu i podaży
‒ główne kategorie makroekonomiczne,
‒ istotę i funkcje pieniądza,
‒ problematykę handlu międzynarodowego.
Umieć:
‒ dokonać analizy kosztów produkcji,
‒ omówić funkcje budżetu oraz określić źródła dochodów budżetowych i przeznaczenie
wydatków publicznych,
‒ zdefiniować pojęcie i sprecyzować fazy cyklu koniunkturalnego oraz możliwości
oddziaływania państwa na jego przebieg,
‒ dokonać analizy inflacji,
‒ zdiagnozować bezrobocie.
Metody dydaktyczne (sposób
Seminaria prowadzone w formie dyskusji nad kolejnymi zagadnieniami ekonomicznymi w
pracy nauczyciela,
sposób aktywizujący studentów do samodzielnej pracy.
umożliwiający osiągnięcie
celów kształcenia)
Wzrokowe (projektor multimedialny). Specjalnie przygotowane do zajęć materiały
Środki dydaktyczne
usprawniające proces nauczania dydaktyczne (slajdy) będą ułatwiały wprowadzenie studentów w zagadnienia będące
przedmiotem dyskusji.
Przedmiot ekonomii. Rynek, popyt, podaż. Produkcja i koszty w przedsiębiorstwie. Główne
Główne treści programowe
(opis przedmiotu wynikający z
kategorie makroekonomiczne. Budżet państwa, pieniądz. Cykl koniunkturalny. Bezrobocie i
obowiązującego standardu
inflacja. Handel międzynarodowy.
kształcenia)
Wykaz literatury podstawowej Beksiak J., Ekonomia. Kurs podstawowy, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2007
dostępnej dla studenta (do 4
Milewski R., Kwiatkowski E. (red.), Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN,
pozycji)
Warszawa 2007
Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Wydawnictwo Key
Text, Warszawa 1998
Whitehead G., Ekonomia, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2002
Wykaz literatury
uzupełniającej (do 4 pozycji)
Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia. T. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2008
Sloman J., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2001
─
─
Należy stosować czcionkę Time New Roman, nr 9, pojedynczy odstęp między wierszami.
Adres strony internetowej dla standardów kształcenia:
http://www.bip.nauka.gov.pl/bipmein/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=117&news_id=982&layout=1&page=t
ext
Opis przedmiotu – wersja pełna
Wydział Nauk o Zdrowiu
Nazwa Wydziału
Nazwa kierunku/specjalności Ratownictwo Medyczne
Studia (odpowiednie podkreślić)
I stopnia - stacjonarne
I stopnia - niestacjonarne
I stopnia - pomostowe: poziom A / B / C/ D/ E
I stopnia - stacjonarne
I stopnia - niestacjonarne
Kształcenie z zakresu ekonomii
NAZWA PRZEDMIOTU
(zgodnie z obowiązującym
standardem kształcenia i/lub
programem nauczania
zatwierdzonym przez Radę
WNoZ)
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Liczba godzin
Warunki zaliczenia przedmiotu
Forma zajęć
dydaktycznych
1. Ogółem
2. Wykłady
3. Seminaria
4. Ćwiczenia
5. Zajęcia praktyczne
6. Praktyki zawodowe
7. Samokształcenie
Punkty ETC
Jednostka organizacyjna
prowadząca zajęcia
Stopień/tytuł/nazwisko i imię
osób realizujących przedmiot
Cele przedmiotu (wynikowe dotyczące wiedzy, umiejętności
i postaw)
Metody dydaktyczne (sposób
pracy nauczyciela,
umożliwiający osiągnięcie
celów kształcenia)
Środki dydaktyczne
usprawniające proces nauczania
Główne treści programowe z
przedmiotu – forma zajęć
uwzględniająca kolejność,
liczbę godzin, temat i treści
nauczania
Zaliczenie pracy kontrolnej z całości materiału
15
15
Forma zaliczenia
przedmiotu (odpowiednie
podkreślić)
Egzamin
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie
1
Zakład Organizacji i Zarządzania
Osoba odpowiedzialna za przedmiot
Wykaz osób prowadzących zajęcia
Dr hab. Skarżyński Mirosław
Dr hab. Skarżyński Mirosław
Student powinien:
Znać (wiedzieć):
‒ istotę rynku, popytu i podaży
‒ główne kategorie makroekonomiczne,
‒ istotę i funkcje pieniądza,
‒ problematykę handlu międzynarodowego.
Umieć:
‒ dokonać analizy kosztów produkcji,
‒ omówić funkcje budżetu oraz określić źródła dochodów budżetowych i przeznaczenie
wydatków publicznych,
‒ zdefiniować pojęcie i sprecyzować fazy cyklu koniunkturalnego oraz możliwości
oddziaływania państwa na jego przebieg,
‒ dokonać analizy inflacji,
‒ zdiagnozować bezrobocie.
Seminaria prowadzone w formie dyskusji nad kolejnymi zagadnieniami ekonomicznymi w
sposób aktywizujący studentów do samodzielnej pracy.
Wzrokowe (projektor multimedialny). Specjalnie przygotowane do zajęć materiały dydaktyczne
(slajdy) będą ułatwiały wprowadzenie studentów w zagadnienia będące przedmiotem dyskusji.
Wykłady
Numer
kolejny
Liczba
godzin
Numer
kolejny
Liczba
godzin
Temat i treści nauczania
Seminarium
Temat i treści nauczania
1.
1
2.
2
3.
2
4.
2
5.
2
6.
2
7.
2
8.
2
Przedmiot ekonomii
1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne
2. Proces gospodarowania
3. Gospodarka i systemy gospodarcze
Istota rynku, popytu i podaży
1. Pojęcie, klasyfikacja i funkcjonowanie rynków
2. Popyt i podaż
3. Cena równowagi rynkowej
4. Teoria racjonalnego zachowania się konsumenta
Produkcja i koszty w przedsiębiorstwie
1. Pojęcie i rodzaje przedsiębiorstw oraz cele działalności
2. Teoria produkcji i koszty produkcji
3. Równowaga przedsiębiorstwa
Główne kategorie makroekonomiczne
1. PKB, PNB, DN
2. Determinanty DN
3. Mierniki i czynniki wzrostu gospodarczego
Budżet państwa, pieniądz
1. Pojęcie i funkcje budżetu państwa
2. Dochody i wydatki budżetu państwa
3. Istota i funkcje pieniądza
Cykl koniunkturalny
1. Pojęcie i fazy cyklu koniunkturalnego
2. Rodzaje wahań cyklicznych
3. Oddziaływanie państwa na przebieg cyklu koniunkturalnego
Bezrobocie i inflacja
1. Pojęcie, pomiar, typy, przyczyny i skutki bezrobocia
2. Pojęcie, sposoby pomiaru oraz skutki inflacji
3. Inflacja a bezrobocie
Handel międzynarodowy w warunkach globalizacji procesów
gospodarczych
1. Międzynarodowy podział pracy
2. Obroty i struktura handlu międzynarodowego
3. Pojęcie, uwarunkowania i skutki globalizacji procesów gospodarczych
Ćwiczenia
Temat i treści nauczania
Numer
kolejny
Liczba
godzin
Numer
kolejny
Liczba
godzin
Liczba
godzin
Temat i treści nauczania
Zajęcia praktyczne
Temat i treści nauczania
Praktyki zawodowe
Wykaz literatury
podstawowej dostępnej dla
studenta (do 4 pozycji).
Wykaz literatury
uzupełniającej (do 4 pozycji).
─
─
Samokształcenie
Liczba
Temat i treści nauczania
godzin
Beksiak J., Ekonomia. Kurs podstawowy, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2007
Milewski R., Kwiatkowski E. (red.), Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2007
Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Wydawnictwo Key Text,
Warszawa 1998
Whitehead G., Ekonomia, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2002
Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia. T. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2008
Sloman J., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2001
Należy stosować czcionkę Time New Roman, nr 9, pojedynczy odstęp między wierszami.
Adres strony internetowej dla standardów kształcenia:
http://www.bip.nauka.gov.pl/bipmein/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=117&news_id=982&layout=1&page=t
ext