Automatyczna wymiana

Komentarze

Transkrypt

Automatyczna wymiana
Tax & Legal Alert / International Tax Services
Automatyczna wymiana informacji
o interpretacjach podatkowych
pomiędzy KE i państwami UE od
1 stycznia 2017 r.
9 października 2015 r.
W skrócie
6 października 2015 r. Ministrowie Finansów państw członkowskich UE uzgodnili zmiany Dyrektywy
2011/16/EU dotyczącej współpracy pomiędzy organami podatkowymi poszczególnych państw.
Dyrektywa nakłada obowiązek automatycznej wymiany informacji w zakresie transgranicznych
interpretacji podatkowych oraz uprzednich porozumień cenowych (APA).
Szczegółowe
informacje
Na podstawie zmienionej
Dyrektywy, od 1 stycznia
2017 r. Państwa
Członkowskie w terminie
trzech miesięcy następujących
po zakończeniu połowy roku
kalendarzowego, podczas
którego zostaną wydane,
odnowione lub zmienione
transgraniczne interpretacje
podatkowe lub APA, będą
miały obowiązek
przekazania Komisji
Europejskiej takich
informacji jak:


wskazanie
podmiotu (innego niż
osoba fizyczna)
i określenie grupy, do
której należy,
podsumowanie
treści interpretacji
lub APA, zawierające
opis istotnych działań
gospodarczych,
transakcji lub łańcucha
transakcji, opisanych
w taki sposób, aby nie
naruszać tajemnicy
przedsiębiorstwa, lub
porządku publicznego,

daty wydania,
zmiany lub
odnowienia
interpretacji lub APA,

daty
obowiązywania
danego dokumentu
(jeśli zostały
określone),

rodzaj interpretacji
lub APA,

kwoty transakcji lub
łańcuchów transakcji
(jeśli zostały
określone),

opis kryteriów
zastosowanych dla
określenia cen
transferowych lub
danej ceny
transferowej
(w przypadku APA),

określenie metod
użytych dla określenia
cen transferowych lub
danej ceny
transferowej
(w przypadku APA),

określenie Państw
Członkowskich,
których może dotyczyć
konkretna
interpretacja lub APA,

wskazanie
potencjalnych
podmiotów w innym
Państwie
Członkowskim, wobec
którego interpretacja
będzie mieć
zastosowanie,

wskazanie, czy
przekazywane
www.pwc.pl/podatki
Tax & Legal Alert
informacje są oparte
na tylko na
interpretacji lub APA,
czy na podstawie
prośby o wydanie
dwustronnej lub
wielostronnej APA
z Państwami trzecimi.
Obowiązek informacyjny
będzie ciążył na Państwach
także w stosunku do
interpretacji wydanych
w okresie pięciu lat
poprzedzających 1 stycznia
2017 r., według poniższych
zasad:

jeśli dany dokument
został wydany lub
zmieniony pomiędzy
1 stycznia 2012 r.,
a 31 grudnia 2013 r.
i pozostaje ważny

w dniu 1 stycznia
2014 r. – na Państwie
będzie ciążył
obowiązek
informacyjny,
jeśli dokument powstał
w okresie od
1 stycznia 2014 do
31 grudnia 2016 r. Państwo ma
obowiązek
informacyjny,
niezależnie od tego,
czy dany dokument
wciąż obowiązuje.
Państwa członkowskie będą
miały możliwość wyłączenia
obowiązku informacyjnego
w stosunku do interpretacji lub
APA wydanych lub
zmienionych przed dniem
1 kwietnia 2016 r. wobec
przedsiębiorców, wykazujących
roczny obrót netto na poziomie
niższym niż 40 mln Euro
na poziomie grupy. Jednakże,
wyjątek ten nie znajdzie
zastosowania wobec
przedsiębiorców działających
na rynku finansowym lub
inwestycyjnym.
Dyrektywa zostanie
przyjęta na najbliższym
posiedzeniu Rady
Europejskiej, które odbędzie
się najprawdopodobniej
grudniu 2015 r.
Dodatkowe źródła
informacji:
www.pwc.pl
www.taxonline.pl
Porozmawiajmy
W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań związanych z powyższą informacją, prosimy o kontakt
z osobami wskazanymi poniżej:
Agata Oktawiec
Dyrektor
tel. +48 22 746 4864
[email protected]
Weronika Missala
Menedżer
+48 22 746 4863
[email protected]
Michał Małkiewicz
Menedżer
+48 22 746 4605
[email protected]
Paweł Stańczyk
Menedżer
+48 22 746 4584
[email protected]
Zastrzeżenie prawne: Publikacja ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi porady podatkowej w rozumieniu polskich przepi sów, w szczególności Ustawy z dnia
5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Nie powinni Państwo opierać swoich działań/decyzji na treści informacji zawartych w tej publikacji bez uprzedniego uzyskania
profesjonalnej porady.
© 2015 PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. W tym dokumencie nazwa "PwC" odnosi się do PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., firmy
wchodzącej w skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited, z których każda stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny.