Cały artykuł - Polski Związek Pracodawców Ochrona

Komentarze

Transkrypt

Cały artykuł - Polski Związek Pracodawców Ochrona
OCHRONA FIZYCZNA
20 lat z Polskim Związkiem
Pracodawców „OCHRONA”
Artykuł PZP „Ochrona”
Krajowy Związek Pracodawców – Agencji Ochrony Osób, Mienia i Usług Detektywistycznych
został zarejestrowany w Warszawie 19 marca 1992 r. Nazwa Agencji została zmieniona na Polski
Związek Pracodawców „OCHRONA” na XII Walnym Zgromadzeniu Związku 9 maja 2001 r.
Założycielami było 11 Agencji Ochrony Osób i Mienia oraz Usług Detektywistycznych. Do
dnia dzisiejszego do naszego Związku należy jedna z tych firm: Przedsiębiorstwo Produkcyjno
– Handlowo – Usługowe „PROMAX” Limited z Warszawy. A teraz kilka zdań o historii tej firmy.
Swoje spostrzeżenia opisuje Prezes firmy – mgr Andrzej Śliwiński.
Tworząc od podstaw 8 stycznia 1990 r.
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-HandlowoUsługowe „Promax” sp. z o.o. z gronem
założycieli i udziałowców rekrutujących się
z osób o różnych zawodach i doświadczeniach w działalności gospodarczej, natknęliśmy się od początku na wiele przeszkód
i różnorodnych trudności. Reprezentowaliśmy przypadkowe zawody, od inżynierów,
pracowników administracji, bankowców,
artystów do byłych policjantów – co zmuszało nas do poważnego przekwalifikowania
w trybie przyspieszonym swojej praktycznej
wiedzy i przyswojenia sobie umiejętności
związanych z bezpieczeństwem, ochroną
osób i mienia, konwojowaniem pieniędzy,
detektywistyką. Pierwszymi organizatorami
i udziałowcami Promaxu byli panie i panowie: Andrzej Śliwiński, Tadeusz Niemunis,
Krzysztof Pietraszkiewicz, Michał Słoniewski,
Jadwiga Jaworska, Stanisław Otko, Beata
Borowy i Waldemar Konopa.
Po uzyskaniu koncesji MSW nr 125/90
rozpoczynaliśmy od takich form działalności
jak ochrona fizyczna obiektów, przejmowanych nierzadko po rozwiązaniu straży przemysłowych, organizowanie i prowadzenie
szkoleń pracowników ochrony, obsługa imprez masowych i konwojowanie niewielkich
kwotowo wartości pieniężnych. Pierwsze
pojedyncze zlecenia szybko rozrosły się do
kilkunastu i kilkudziesięciu, a liczba zatrudnionych pracowników sięgała kilkuset osób.
Ponieważ w okresie powojennym działania
tego rodzaju prowadziła tylko milicja, później policja, straże bankowe, Straż Ochrony
Kolei oraz straż przemysłowa, trzeba było
sięgać często do najlepszych doświadczeń
tych formacji.
Jednak największe problemy w prawidłowej realizacji usług ochrony osób i mienia
wynikały z braku całościowych przepisów
prawnych regulujących działalność gospo-
106
darczą w tej dziedzinie. W swojej działalności podpieraliśmy się ustawą z 23 grudnia
1988 r. o działalności gospodarczej oraz
niektórymi przepisami kodeksów karnego
i cywilnego oraz przepisami prawa pracy.
Kolejny problem związany był z brakiem wyszkolonych i należycie przygotowanych pracowników ochrony.
Ambicje sprostania wyzwaniom i duży
wysiłek organizacyjno-szkoleniowy sprzyjały
przyspieszonemu nabieraniu praktycznych
umiejętności w organizacji ochrony obiektów, taktyki pełnienia służby, opracowywaniu
planów ochrony oraz prawidłowej współpracy z kontrahentami. Od początku nawiązywała się bliska współpraca z Komendą Stołeczną Policji, głównie w dziedzinie pomocy
czenie tego rodzaju usług. Jakość tej działalności różniła się znacznie, najczęściej już
od początku nabierała cech profesjonalnych
i spełniała oczekiwania wielu zleceniodawców. Jednak w wielu przypadkach i nazbyt
często występowały nieprawidłowości prowadzące do nadużyć, wykroczeń, a nawet
przestępstw. Powszechnie znane były opisywane w prasie i nagłaśniane w mediach
rażące przypadki łamania prawa przez firmy
ochroniarskie (często nieposiadające koncesji), napady na kasjerów i konwojentów,
udział pracowników ochrony w bezprawnym
egzekwowaniu długów, przekraczania i nadużywania uprawnień oraz inne.
W tej sytuacji od początku wyraźnie zarysowała się potrzeba nawiązania bliższej
XII Walne Zgromadzenie w dniu 9.05.2001 r. podjęło decyzję o zmianie
nazwy na Polski Związek Pracodawców „Ochrona”.
z jej strony w pracy szkoleniowej i rozwiązywaniu trudnych sytuacji.
Początek lat dziewięćdziesiątych był burzliwy, między innymi ze względu na kształtowanie się nowego ładu polityczno-ekonomicznego. Otworzyło się wiele możliwości
na inicjatywy i rozpoczęcie oraz prowadzenie
działalności gospodarczej w nowych gałęziach oraz zaspokajanie zapotrzebowań na
nowy rodzaj usług. Jedną z nich była dotychczas stosunkowo mało popularna u nas
forma usług na ochronę osób i mienia oraz
usługi detektywistyczne.
Wtedy właśnie odnotowano żywiołowe
tworzenie firm i firemek oferujących świad-
2/2012
współpracy pomiędzy firmami ochrony, głównie w celu łatwiejszego eliminowania rażących uchybień oraz dla wymiany doświadczeń, wspólnych inicjatyw legislacyjnych,
uzgadniania ogólnej polityki współpracy ze
zleceniodawcami, szkolenia pracowników
i innych spraw. W tej dziedzinie wielu ludzi,
a między innymi Tadeusz Ostrowski, wielce
zasłużony dla idei łączenia wysiłków zmierzających do poprawy jakości usług i wizerunku firm, zaczęło zabiegać o powołanie
ogólnopolskiej organizacji zrzeszającej firmy
zajmujące się ochroną i usługami detektywistycznymi. W licznych rozmowach opierano
się na już istniejącej współpracy niektórych
Ochrona Mienia i Informacji
OCHRONA FIZYCZNA
firm w zakresie obsługi konwojów, monitoringu oraz łączności.
Już po niecałym roku udało się zjednoczyć
w związku pierwszych kilkudziesięciu przedsiębiorców z całej Polski, mających osiągnięcia i poważne doświadczenie w prowadzonej
działalności gospodarczej oraz potrzebujących więcej nowych bodźców i dostępu do
aktualnych informacji z zakresu tej dziedziny usług - ochrony. Po ukonstytuowaniu się
związku i jego władz szybko doszło do zorganizowanych spotkań z udziałem kierownictwa policji, specjalistów ds. prawa pracy
i polityki kadrowej oraz rozpoczęto prace
w zespole opracowującym postulaty i uwagi
dotyczące regulacji prawnej tej nowej dziedziny. Wkład naszych specjalistów poprzez
konsultacje i wnoszone uwagi do tworzonych
regulacji prawnych był znaczący i doceniany
przez odpowiedzialne resorty. Zapoczątkowano konkretne prace dotyczące eliminacji
występujących nieprawidłowości, niwelowania krzewiącej się nieuczciwej konkurencji,
prac szkoleniowych wykwalifikowanych pracowników ochrony oraz pomocy w technicznym wyposażeniu firm w sprzęt i umunduro-
wanie. Przy pomocy specjalistycznych firm,
jak Matel-Serwis czy Crimen II, prowadzono
prace zmierzające do zapobiegania szkodliwym zjawiskom polegającym na wymianie
informacji i eliminowaniu masowej wędrówki pomiędzy firmami pracowników karanych
uprzednio dyscyplinarnie.
Kiedy minął okres boomu na usługi
ochroniarskie, gdy przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego i zatrudniające
niepełnosprawnych zaczęły powszechnie
stosować nieuczciwą konkurencję w zdobywaniu nowych kontraktów, oferując na
wstępie ceny poniżej minimalnych kosztów
– zabrakło wtedy w działaniach związku
radykalniejszych przedsięwzięć wspomagających małe i średnie przedsiębiorstwa możliwymi do realizacji formami samopomocy
i pomocy prawno-marketingowej. Spowodowało to upadek wielu małych przedsiębiorstw. Myślę też, że warto by było podjąć
działania dla powołania grup zrzeszających
przedsiębiorców o podobnej strukturze finansowo-ekonomicznej i podobnej specyfice
podejmowanych zadań gospodarczych – dla
nieformalnych konsultacji i wymiany aktu-
alnych doświadczeń, a nawet prowadzenia
wspólnych przedsięwzięć
Z okazji 20-lecia działalności Polskiego
Związku Pracodawców „Ochrona” – PPHU
Promax składa serdeczne podziękowania
Zarządowi i aktywistom włączającym się
społecznie w rozwiązywanie różnorodnych
przedsięwzięć za dotychczasowe wysiłki
i prace służące całej branży ochrony oraz
życzymy dalszych wspaniałych osiągnięć
i sukcesów na polu jednoczenia wysiłku firm
zrzeszonych w związku dla poprawy naszego ogólnego wizerunku i podnoszenia jakości i efektywności w realizacji świadczonych
przez nas usług.
Myślę, że nieskromnie można podkreślić
duże dotychczasowe znaczenie Polskiego
Związku Pracodawców „Ochrona” w porządkowaniu branży ochrony przy stałej
i efektywnej współpracy z policją i pokrewnymi organami. Pozwala to na w miarę coraz bezpieczniejsze prowadzenie działalności
gospodarczej przedsiębiorcom wielu gałęzi gospodarki i ich sprawną obsługę przez
bankowość.
ċ
Polski Związek Pracodawców „Ochrona”
– takie były nasze początki
14 lutego 1992 r. do VII Wydziału Sądu
Wojewódzkiego w Warszawie wpłynął wniosek Komitetu Założycielskiego o wpisanie
do rejestru związków pracodawców Krajowego Związku Pracodawców – Agencji
Ochrony Osób, Mienia i Usług Detektywistycznych. Siedzibą związku była Warszawa, ul. Bernardyńska 14a. Założycielami
organizacji było 11 agencji ochrony osób,
mienia i usług detektywistycznych działających na podstawie koncesji wydanych przez
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Z członków założycieli do dziś członkiem Polskiego
Związku Pracodawców „Ochrona” została
jedna firma: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Promax” Limited, koncesja MSW nr 125/90, 00-950
Warszawa ul. Hoża 27/9. Związek został
zarejestrowany 19 marca 1992 r. Podstawa prawna: ustawa o organizacji pracodawców z 23 maja 1991 r. z późniejszymi
zmianami.
Uchwała I Walnego Zgromadzenia z 28
marca 1992 r. zawierała m.in. następujące
treści: (…) Rewolucyjne przemiany pierwszej połowy lat dziewięćdziesiątych otwierają nowy etap w dziejach naszego państwa,
wchodzimy w ekonomicznie zweryfikowany
Ochrona Mienia i Informacji
i powszechnie akceptowany model gospodarki wolnorynkowej.
Jest to czas sprzyjający przedsiębiorczości,
inicjatywności i pracowitości. Jeszcze wolno,
ale coraz wyraźniej tworzy się rynek, powstaje
rodzimy biznes, kształtują się więzy gospodarcze nowego typu. Przemianom tym towarzyszą
nadzieje, ale też nie jest to proces wolny od
trosk i obaw. Wynikają one między innymi
z malejącego respektu dla prawa, z zagrożeń
ładu i porządku publicznego.
Nie bez przyczyny więc powstał i stopniowo kształtuje się ruch koncesjonowanych firm
ochrony osób, mienia i usług detektywistycznych.
Postawił on sobie za cel główny, oprócz komercji, wspomożenie sił porządku i bezpieczeństwa
publicznego. Taka jest nasza wola i miejsce.
Dziś, po kilkuletnim okresie żywiołowego
tworzenia firm ochroniarskich, nadszedł czas
na ich integrację, na uporządkowanie statutu prawnego, określenie roli i miejsca w życiu
gospodarczym państwa.
To przekonanie legło u podstaw powołania Krajowego Związku Pracodawców Agencji
Ochrony, Osób, Mienia i Usług Detektywistycznych.
(…) Zgodnie z naszymi celami statutowymi
chronić chcemy prawa pracodawców, występować jako zintegrowana i odpowiedzialna
reprezentacja członków Związku wobec związków zawodowych, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu
terytorialnego. Z drugiej strony usilnie będziemy dążyć do jakościowego wzrostu naszych
usług poprzez dbałość o ich profesjonalizm,
zgodność z przepisami prawa i zasadami
etycznymi”.
ċ
XII Walne Zgromadzenie w dniu 9 maja 2001 r.
podjęło decyzję o zmianie nazwy na Polski Związek Pracodawców „Ochrona”
2/2012
107