UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE O d dnia 1 października 2004 roku

Komentarze

Transkrypt

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE O d dnia 1 października 2004 roku
UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
O d dnia 1 października 2004 roku w eszła w życie kolejna reform a op ieki zdrow otnej.
O statnio obow iązujący akt praw ny regulujący zasady funkcjonow ania opieki zdrow otnej w
Polsce - ustawa z 23 stycznia 2003 roku o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ został
uchylony orzeczeniem
T rybunału K onstytucyjnego. R ealizatorem
po w szechnego
ubezpieczenia zdrow otnego zgodnie z ustaw ą z dnia 27 sierpnia 2004 r o św iadczeniach
opieki zdrow otnej finansow anych ze środków publicznych jest N F Z , a jego naczelne zasady
zakładają: rów ne traktow anie obyw ateli oraz solidarność społeczną, zapew nienie
ubezpieczonem u sw obo dnego dostępu do św iadczeń zdrow otnych i w olnego w yboru
św iadczeniodaw ców .
U staw a określa praw a i obow iązki ubezpieczonego, zasady zgłoszeń do ubezpieczenia
zdrowotnego, ustalenia składek na ubezpieczenie zdrow otne, organizacji i działania N F Z .Z
zasady solidarności społecznej w ynika, że w ysokość składki na ubezpieczenie zdrow otne nie
m a w pływ u na ilość, jakość i rodzaj otrzym y w anych św iadczeń. W zw iązku z tą zasadą,
ubezpieczeni ,którzy korzystają ze św iadczeń zdrow otnych sporadycznie, finansują opiekę
zdrow otną osób chorych i częściej korzystających z pom ocy m edycznej.
U bezpieczony m i na podstaw ie przepisów w /w ustaw y są osoby posiadające obywatelstwo
polskie i zamieszkujące na terytorium R zeczypospolitej jeżeli:
1. podlegają obow iązkow i ubezpieczenia zdrowotnego,
2. ubezpieczają się dobrow olnie.
O bow iązkow i ubezpieczenia zdrow otnego podlegają m .in.osoby które są:
1. pracownikami,
2. rolnikami lub ich domownikami,
3. osobami prowadzącym i pozarolniczą działalność,
4. osobam i w y konującym i pracę na podstaw ie um ow y agencyjnej, um owy zlecenia lub
osobam i z nim i w spółpracującym i,
5. osoby pobierające em eryturę lub rentę,
6. dzieci, uczniowie, studenci.,
7. bezrobotni.
S kładka na ubezpieczenie jest m iesięczna, docelow o w w ysokości 9% (w 2006 roku 8,75%)
podstawy wymiaru.
N iezależnie od upraw nień z tytułu ubezpieczenia zdrow otnego bezpłatnie są udzielane
św iadczenia zw iązane z ciążą, porodem i połogiem , dzieciom do uko ńczenia 18 roku życia.
Ubezpieczony m a obecnie m ożliw ość w yboru dow olnego św iadczeniodaw cy spośród
tych, którzy zaw arli um o w ę o udzielanie św iadczeń zdrow otnych z N F Z .
O bow iązek ubezpieczenia zdrow otnego uw aża się za spełniony po zgłoszeniu osoby
podlegającej tem u obow iązkow i do F unduszu oraz opłaceniu składki w term inie i na
zasadach określonych w ustaw ie.
N arodow y F undusz Z drow ia jest państw ow ą jednostką organizacyjną, posiadającą
osobow ość praw ną, której siedzibą jest W arszaw a. N arodow y F undusz Z drow ia finansuje
św iadczenia zdrow otne oraz zapew nia refundację leków w ram ach posiadanych środków
finansow ych. W skład F unduszu w chodzą centrala F unduszu oraz oddziały w ojew ódz kie.
O soba podlegająca obow iązkow i ubezpieczenia zdrow otnego po zgłoszeniu do
F unduszu, uzyskuje praw o do św iadczeń z ubezpieczenia zdrow otnego.
Ś w iadczeniobiorcy (pacjentowi) zapew nia się i finansuje ze środków publicznych na
zasadach i w zakresie określonych w ustawie:
 badania diagnostyczne, w ty m m edy czną diagnostykę laboratoryjną,
 św iadczenia na rzecz zachow ania zdrow ia, zapobiegania chorobom i w czesnego
w ykryw ania chorób, w ty m obow iązkow e szczepienia ochronne,
 podstaw ow ą opiekę zdrow otną,
 ambulatoryjne św iadczenia specjalistyczne,
 rehabilitację leczniczą,
 św iadczenia stom atologiczne,
 leczenie szpitalne, ,
 leczenie w domu chorego,
 badanie i terapię psychologiczną,
 badanie i terapię logopedyczną,
 św iadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, w tym o piekę p aliatywno-hospicyjną,
 pielęgnację niepełnospraw nych i opiekę nad nim i,
 opiekę nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu,
 opiekę nad kobietą w okresie karm ienia piersią,
 opiekę prenatalną nad płodem i opiekę nad now orodkiem ,
 opiekę nad zdrow y m dzieckiem,
 leczenie uzdrowiskowe,
 zaopatrzenie w produkty lecznicze, w yroby m edy czne i środki po m ocnicze,
 transport sanitarny, oraz ratownictwo medyczne.
O prócz m ożliw ości sw obodnego w y boru lekarza P O Z i pielęgniarki,położnej pacjent
ma prawo do swobodnego wyboru specjalisty spośród zakontraktow anych przez N F Z . M oże
dow olnie w ybierać szpital m ający u m ow ę z N F Z . S kierow anie do szpitala w ydaje lekarz,
dentysta jeżeli cel leczenia nie m oże być osiągnięty przez leczenie am bulatoryjne.
W razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorow ania lub nagłego pogorszenia
stanu zdrow ia, pow od ujących zagrożenie życia, pom ocy udziela bezpłatnie pogotow ie
ratunkowe.
Z e środków publicznych nie są finansow ane m .in . :
 szczepienia ochronne niew chodzące w zakres obow iązkow ych szczepień ochronnych,
 zabiegi chirurgii plastycznej i zabiegi kosm etyczne w przypadkach niebędących
następstw em w ady w rodzonej, urazu, choroby lub następstw jej leczenia,
 operacje zm iany płci,
 św iadczenia z zakresu akupunktury, z w yjątkiem św iadczeń udzielanych w leczeniu
przew lekłego bólu,
 zabiegi przyrodolecznicze i rehabilitacyjne w szpitalach uzdrowiskowych,
 sanatoriach uzdrowiskowych i ambulatoryjnym lecznictwie uzdrowiskowym
niezw iązane z chorobą podstaw ow ą będącą bezpośrednią przyczyną skierow ania na
leczenie uzdrowiskowe,
 poradnictwo psychoanalityczne.
©
dr M ałgorzata P aszkow ska