SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FIRMY KCSP

Komentarze

Transkrypt

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FIRMY KCSP
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FIRMY
KCSP Spółka Akcyjna
ZA OKRES OD 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
Gliwice, czerwiec 2012 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności KCSP S.A. za 2011 rok
Strona 1
1. Podstawowe dane o Spółce
1.1 Dane spółki
Nazwa firmy:
Adres:
Telefon:
Fax:
Strona www:
Sąd rejestrowy:
KRS:
NIP:
REGON:
Kapitał zakładowy:
KCSP Spółka Akcyjna
Bojkowska 37, 44-100 Gliwice
+48 32 461 20 30
+48 32 461 20 31
www.kcsp.com
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
0000362320
6312617274
241685391
1.050.000,00 zł (stan na: 31.12.2011 r.)
1.2 Profil Spółki
KCSP S.A. jest firmą technologiczną prowadzącą działalność projektową oraz badawczo-rozwojową w
zakresie nowatorskich technologii informatycznych. Specjalizuje się w obszarach takich jak:
•
automatyczna identyfikacja i gromadzenie danych (AIDC),
•
bezprzewodowa infrastruktura teleinformatyczna (Cloud Wireless Mesh),
•
bezprzewodowe usługi w ramach infrastruktury (Wireless Mesh Services),
•
inteligentne sieci, rozwiązania pomiarowe i sensoryczne (Smart Grid/Smart Metering),
•
inteligentne rozwiązania branżowe (Smart Logistic, Smart Farming).
Spółka zajmuje się tworzeniem innowacyjnych produktów oraz usług pod m.in. automatyzację procesów
biznesowych w tym identyfikację i analizy cyfrowych obrazów, bezprzewodową komunikację w czasie
rzeczywistym między przedmiotami, osobami, a infrastrukturą oraz inteligentne systemy pomiarowe.
Obecność w systemach czasu rzeczywistego oraz w infrastrukturze komunikacji bezprzewodowej
przekłada się na budowę bardziej inteligentnych, wydajnych i przyszłościowych rozwiązań wspierających
różne płaszczyzny całego ekosystemu gospodarczego.
„Myślenie o przyszłości generuje nam teraźniejszość” – Bartłomiej J. Gawron
Spółka publiczna notowana na NewConnect – Rynek akcji GPW
Sprawozdanie Zarządu z działalności KCSP S.A. za 2011 rok
Strona 2
1.3 Zarząd
Prezes Zarządu:
Bartłomiej J. Gawron
1.4 Rada Nadzorcza
Przewodniczący RN:
Wiceprzewodniczący RN:
Członek RN:
Członek RN:
Członek RN:
Józef Gawron
Marcin Wojcieszuk
Piotr Skrzyński
Piotr Lubina
Włodzimierz Krawczyk
1.5 Akcjonariusze
Platinum New Technology S.A.
Bartłomiej J. Gawron
Pozostali
63,51% akcji (stan na: 31.12.2011 r.)
22,20% akcji (stan na: 31.12.2011 r.)
14,29% akcji (stan na: 31.12.2011 r.)
2. Sytuacja ekonomiczno-finansowa Spółki
2.1 Dane finansowe
W okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Spółka osiągnęła przychody ogółem netto w wysokości
279.195,75 zł. Rachunek zysków i strat za ten sam okres zamknął się stratą netto w kwocie 1.050.544,32
zł. Bilans na dzień 31.12.2011 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.579.428,35 zł.
Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres objęty sprawozdaniem wykazuje spadek kapitału
własnego o kwotę 1.048.544,32 zł.
Uzyskane przychody za 2011 r. odbiegają z przyczyn niezależnych, technicznych od oczekiwań Zarządu.
Strata z działalności gospodarczej wynikła ze znacznych nakładów inwestycyjnych w ramach B+R, które
są realizowane w związku z prowadzoną działalnością KCSP S.A. oraz z realizacji kluczowego kontraktu
sprzedaży urządzeń Terminal Cloud dla jednego z Klientów Emitenta. Zarząd zamierza w 2012 r.
kontynuować proces inwestycyjny w działalność badawczo-rozwojową oraz w proces sprzedaży
produktów Spółki i z tego tytułu wygenerować zysk w latach kolejnych pokrywając stratę powstałą w
roku 2011.
2.2 Czynniki wpływające na wynik ekonomiczny Spółki
KCSP S.A. w 2011 r. zrealizowało większość z założonych planów inwestycyjnych. Inwestycje zostały
ocenione i zdywersyfikowane przez Zarząd m.in. w działalność badawczo-rozwojową oraz zakup
udziałów firmy Simplum GmbH. Jednak z uwagi na działalność projektową, część projektów zostało
przeniesionych do realizacji na rok 2012.
W stosunku do wyników przedstawionych za 4Q 2010 roku, uległy zmianie wyniki całoroczne z 2011 r.
Poniżej wyjaśnienie przyczyny zmiany wyników finansowych na koniec 2011 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności KCSP S.A. za 2011 rok
Strona 3
Spółka KCSP zawarła 1 lipca 2011 umowę ze firmą MILMEX Systemy Komputerowe Sp. z o.o. na dostawę
2903 sztuk urządzeń komputerowych. Termin dostawy strony ustaliły na 28 września 2011 roku. W
związku z tą umową KCSP zawarło 7 września 2011 roku umowę z Podwykonawcą, na dostarczenie 2903
sztuk urządzeń komputerowych wraz z komponentami KCSP S.A. w całości stanowiących przedmiot
umowy z MILMEX. Część komponentów do urządzeń Emitent miał dostarczyć Podwykonawcy. Po
złożeniu urządzeń Podwykonawca miał je dostarczyć bezpośrednio ostatecznemu odbiorcy. Komponenty
będące składowymi częściami urządzeń zostały dostarczone przez KCSP dla Podwykonawcy.
Podwykonawca wyprodukował urządzenia w październiku 2011 r., nie opuściły one jednak do 31 grudnia
2011 r. magazynów Podwykonawcy i nie zostały dostarczone do firmy MILMEX. Zakłócenia wynikły
wyłącznie ze strony MILMEX. Emitent 30 września 2011 r. wystawił faktury sprzedaży wszystkich 2903
sztuk urządzeń na MILMEX. Również 30 września 2011 r., Podwykonawca wystawił fakturę na KCSP S.A.
za dostawę w/w urządzeń. Zapłata za fakturę Podwykonawcy miała być uregulowana przez Emitenta po
uregulowaniu zapłaty MILMEX na rzecz KCSP S.A. MILMEX nie dokonał zapłaty za urządzenia w terminie
w związku z czym Podwykonawca wstrzymał dostawę urządzeń. Do 31 grudnia 2011 r. faktyczna
dostawa urządzeń do MILMEX nie nastąpiła, były one nadal w magazynach Podwykonawcy. W grudniu
2011 r. Podwykonawca wystawił fakturę korygującą do zera fakturę wystawioną 30 września 2011 r.
Według argumentacji Podwykonawcy, wystawili oni korektę ze względu na fakt iż do tej pory nie
nastąpiła faktyczna dostawa urządzeń do ostatecznego klienta. KCSP S.A. nie przyjęło korekty faktury i
nie ujęło jej w swoich księgach w 2011 roku, argumentując iż umowa obowiązuje, jest to tak naprawdę
transakcja pomiędzy trzema stronami, a MILMEX nie kwestionuje wystawionych na niego faktur przez
KCSP S.A. (potwierdzenie salda na 31 grudnia 2011 r. stwierdza ten fakt) i jest to jedynie przejściowe
opóźnienie. Pierwsza partia 447 sztuk urządzeń została dostarczona w styczniu 2012 r., firma MILMEX
dokonała zapłaty bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy ze względu na fakt iż wcześniej Podwykonawca
wystawił fakturę korygującą do zera fakturę z 30 września 2011 r., w styczniu wystawił fakturę sprzedaży
na owe 447 sztuk dostarczone w styczniu. Faktura nie została również przyjęta przez KCSP S.A., ze
względu na fakt iż KCSP S.A. nie przyjęło wcześniejszej faktury korygującej.
Ponieważ w 2011 roku nie została dokonana faktyczna dostawa urządzeń na rzecz MILMEX, nie zostało
tak naprawdę przekazane całe ryzyko i korzyści związane z dostawą, należy stiwerdzić, iż transakcja nie
powinna być w księgach zaprezentowana wynikowo. Przychód może być bowiem rozpoznany w
momencie dostawy, a więc przekazania na rzecz odbiorcy korzyści i ryzyka związanego z dostawą. W
2011 roku należy więc ująć kwoty zafakturowane na MILMEX jako przychody przyszłych okresów,
natomiast kwotę należną Podwykonawcy jako rozliczenia międzyokresowe kosztów. Kwoty zostaną
przeksięgowane z rozliczeń międzyokresowych w przychody i koszty w momencie finalizacji dostawy.
Należności od MILMEX są potwierdzone przez MILMEX na 31 grudnia 2011, nie są kwestionowane, część
została zapłacona w 2012 roku, dodatkowo projekt MILMEX którego częścią jest przedmiotowa dostawa
jest objęty wsparciem unijnym, . Można więc uznać, iż należności nie są zagrożone brakiem spłaty i nie
ma koniecznosci obejmować ich odpisem aktualizującym.
Sprawozdanie Zarządu z działalności KCSP S.A. za 2011 rok
Strona 4
2.3 Ważniejsze wydarzenia w sytuacji finansowej Spółki
W 2011 r. roku została podpisana znacząca umowa przez Spółkę opiewająca na 3.402.316,00 zł netto, co
umożliwiało osiągnąć zamierzone cele dotyczące wyników Spółki. Ponadto w ocenie Zarządu poza
przeprowadzonymi inwestycjami Zarząd nie odnotawał poważniejszych wydarzeń w sytuacji finansowej
Spółki.
2.4 Sytuacja w branży i otoczeniu Spółki
Spółka na rynku wykazuje się bardzo wysokim współczynnikiem przewagi konkurencyjnej. Składa się na
to innowacyjna działalność działu badawczo-rozwojowego KCSP S.A., która skutecznie realizuje
postawione cele. W ocenie Zarządu stawia to Spółkę w zakresie swojej specjalizacji na wiodącej pozycji
na rynku w Polsce. Potwierdzeniem w/w oceny jest fakt iż jako jedyna firma w roku 2011 umożliwiła
dostarczenie w pełni działających i atrakcyjnych cenowo modułów komunikacyjnych oraz urządzeń
odbiorczych Wiway w techologii WiMAX oraz zbudować pozycję technologiczną na rynku, aby w 2012 r.
dostarczyć dla Klientów w Polsce sprzęt WiMAX także innych producentów. Na uwagę zasługuje fakt iż
KCSP S.A. pojawiło się ze swoimi rozwiązaniami na rynku Smart Metering / Smart Grid, w tym także z
innowacyjnym systemem do zarządzania i monitoringu oświetlenia ulicznego, które to będzie
wprowadzane przez Spółkę na rynek w drugiej połowie 2012 r.
2.5 Rozwój Spółki
Spółka zamierza zapewnić sobie rozwój poprzez:
•
Dofinansowanie Spółki lub pozyskanie inwestora strategicznego na cele realizacji strategii i
rozwoju
•
Finalizacja produktów Spółki z działu B+R przygotowanych pod komercjalizację
•
Realizacja dotacji środków z dofinansowania z programów POIG (w przypadku ich otrzymania)
•
Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej nad rozwojem aktualnych produktów Spółki
oraz nad nowymi produktami z obszaru Smart Metering i Smart Sensors
•
Wdrożenie nowej strategii marketingowej – Idea Błysku
•
Koncentracja na sprzedaży rozwiązania Meteros Smart Light dla sektora oświetlenia miejskiego,
ulicznego (miasta, gminy, autostrady, operatorzy sieciowi z własnymi parkingami etc.). System
zarządzania oświetleniem ulicznym Meteros Smart Light jest unikatowym na skalę europejską
rozwiązaniem opartym na technologii Wi-Fi, obustronnej komunikacji, dedykowanej aplikacji online oraz części technologii od poddostawcy, przez co jest najoptymalniejszym rozwiązaniem
dostępnym obecnie na rynku. Zapotrzebowanie na optymalizację i zarządzanie zużyciem energii
elektrycznej w obszarze oświetlenia ulicznego jest zgłaszane przez wszystkich użytkowników i
producentów oświetlenia
Sprawozdanie Zarządu z działalności KCSP S.A. za 2011 rok
Strona 5
•
Zwiększenie sprzedaży rozwiązania Meteros Pico Energy w zakresie klientów z branży przemysłu
oraz energetyki
•
Zwiększenie sprzedaży i rozpoznawalności marki urządzeń telekomunikacyjnych Wiway (Wi-Fi,
WiMAX)
2.6 Podsumowanie
Zakończony rok 2011 należy uznać za pomyślny dla Spółki, została zrealizowana więszość z planów
rozwojowych i operacyjnych, które Zarząd założył. Rok 2011 należy do bardzo aktywnej polityki
inwestycyjnej w działania badawczo-rozwojowe nad produktami. Spółka może pochwalić się
stworzeniem unikalnych rozwiązań m.in. moduły komunikacyjne Wiway w technologii Wi-Fi / WiMAX,
Meteros Smart Light i Meteros Pico Energy. Działalność samej Spółki pokryła się z określoną strategią
przedsiębiorstwa. Rok 2012 powinien przynieść umocnienie sprzedaży produktów Spółki na rynku,
realizację projektów rozpoczętych w 2011 roku co przełoży się na poprawę wyników sprzedaży przez
Spółkę.
Podpis:
Prezes Zarządu
Bartłomiej J. Gawron
Sprawozdanie Zarządu z działalności KCSP S.A. za 2011 rok
Strona 6
_______________________