oświadczenie autora – prawa majątkowe

Komentarze

Transkrypt

oświadczenie autora – prawa majątkowe
Instytut Organizacji i Zarządzania
Wydział Cybernetyki
Wojskowa Akademia Techniczna
Tel.: 261839524
Fax: 261838524
e-mail: [email protected]
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 49
..............................................., dn. ............................
Miejscowość
OŚWIADCZENIE AUTORA – PRAWA MAJĄTKOWE
dla potrzeb czasopisma naukowego „Nowoczesne Systemy Zarządzania”
wydawanego przez
Instytut Organizacji i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej
UWAGA:
Oświadczenie wypełnia osobno każdy z Autorów/Współautorów.
Nazwisko i imię Autora: …………………………………
Numer PESEL:
…………………………………
Adres zamieszkania:
………………………………………………………………….……………………
Jako twórca/współtwórca* artykułu pt.
…………………………..................................................................................................................
…………………………..................................................................................................................
…………………………..................................................................................................................
………………………….................................................................................................................. ,
zgłoszonego do publikacji w czasopiśmie naukowym „Nowoczesne Systemy Zarządzania”, wydawanego przez Instytut Organizacji i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, oświadczam, że:
1. Przysługuje mi do dzieła prawo autorskie (osobiste i majątkowe).
2. Dzieło nie jest obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich.
3. Dzieło (lub jego fragment – w przypadku opracowań wieloautorskich) wykonałem osobiście
lub przy współpracy innych podmiotów (wskazanych w załączniku: Deklaracji autora – wkład
pracy autorów oraz zapora Ghostwriting i Guest Authorship).
*
Niepotrzebne skreślić.
Strona 1 z 2
Instytut Organizacji i Zarządzania
Wydział Cybernetyki
Wojskowa Akademia Techniczna
Tel.: 261839524
Fax: 261838524
e-mail: [email protected]
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 49
4. Jako Twórca przenoszę na Wydawcę (tj. nabywcę autorskich praw majątkowych, czyli Instytut
Organizacji i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie) całość praw majątkowych do dzieła, w tym prawo do korzystania i rozporządzenia utworem w całości lub we
fragmentach, jako utworem odrębnym lub wspólnie z innymi utworami innych twórców, na cały
okres ochrony autorskich praw majątkowych do utworu w kraju i za granicą, na następujących
polach eksploatacji:
a) utrwalania utworu w pamięci komputerów, w tym spełniających funkcje serwerów;
b) zwielokrotnienia utworu bez żadnych ograniczeń ilościowych, techniką drukarską,
w pamięci komputera, jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet i Intranet,
w szczególności on-line, a także poprzez wydruk komputerowy, na każdym znanym
w dacie podpisania niniejszego oświadczenia nośniku;
c) rozpowszechniania utworu bez żadnych ograniczeń ilościowych, odrębnie lub w ramach
utworów zbiorowych, w szczególności poprzez wprowadzenie do obrotu oryginału lub egzemplarzy, na których utwór lub jego fragmenty utrwalono (w szczególności utrwalonych
technikami, o których mowa w pkt. a) w tym w postaci wydawnictw książkowych (drukowanych), drukiem, na każdym znanym w dacie podpisania niniejszego oświadczenia nośniku;
d) udostępnianie, w tym także przesyłanie za pośrednictwem sieci multimedialnych,
w szczególności Internetu i Intranetu, on-line, w ramach komunikacji na życzenie, w tym
również publicznie udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do utworu czy jego
fragmentu dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
5. Na podstawie art. 21 ust. 21 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Autor zrzekam
się pośrednictwa organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w zakresie korzystania z utworu polegającego na publicznym udostępnianiu utworu w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
6. Przeniesienie przez Twórcę na Nabywcę autorskich praw majątkowych następuje nieodpłatnie. Twórcy nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie przez Nabywcę z utworu na polach
eksploatacji, o których mowa w punkcie 4.
……………………………………
Imię i nazwisko
…………………………….
Podpis
Strona 2 z 2