Ptytania ORANGE dotyczące zapytania ofertowego

Komentarze

Transkrypt

Ptytania ORANGE dotyczące zapytania ofertowego
Zamawiający:
Miasto Poznań
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu
Ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań
Pytania Orange Polska S.A. – świadczenia usług telefonii komórkowej przez okres 24 miesięcy wraz z dostawą
fabrycznie nowych aparatów telefonicznych ,przeniesieniem numerów telefonicznych obecnie używanych
przez Zamawiającego oraz internetu mobilnego dla MOPR w Poznaniu, Nr sprawy: MOPR.I-2100.21.2015.
1.
Zapytanie Ofertowe pkt 10
Czy mowa tu o zakupie 3 modemów bez karty sim? Czy mowa tu o zagwarantowaniu ceny wynikającej z oferty
złożonej przez Wykonawcę?
2.
Załącznik nr 1 pkt 1.b)
Czy zapis należy rozumieć, iż umowy na posiadanych numerach dobiegły końca i przeniesienie nie będzie
wiązało się z naliczeniem kar za wcześniejsze rozwiązanie umowy?
3.
Załącznik nr 1 pkt 2.a)
Wnosimy o dodanie do treści następującego zapisu:
Połączenia po wykorzystaniu pakietu transmisji danych, połączenia międzynarodowe, roamingowe, SMS i MMS
typu Premium, połączenia z infoliniami, biurami numerów, SMS na numery stacjonarne itp. inne usługi
niestandardowe będą naliczane zgodnie z cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych dołączonym do
umowy i nie będą uwzględnione w opłacie abonamentowej obejmującej nielimitowane połączenia głosowe,
SMS i MMS krajowe.
4.
Załącznik nr 1 pkt 2.b)
Wnosimy o doprecyzowanie iż wymogi dotyczą połączeń w ruchu krajowym.
5.
Załącznik nr 1 pkt 9
Informujemy iż w przypadku gdy umowy z obecnym operatorem nie dobiegły jeszcze do końca, niemożliwe jest
ich przeniesienie do sieci nowego Wykonawcy w taki sposób aby odbyło się to bezkosztowo dla
Zamawiającego. Niezgodnym z prawem jest postawione wymaganie aby Zamawiający nie ponosił żadnych
kosztów w takim przypadku, co można odczytać jako przeniesienie zobowiązań z tytułu podpisanej umowy na
inny podmiot czyt. nowego Wykonawcę. W związku z tym jeżeli Zamawiający podpisał umowę z jednym
Wykonawcą, a obecnie chce rozwiązać ją przed upływem terminu jej obowiązywania, sam jest zobowiązany do
pokrycia wszelkich należności z tej umowy wynikających. Wykonawca stoi na stanowisku iż pokrywanie kar
innego podmiotu wydatnie utrudnia podjęcie udziału w takim przetargu, gdyż koszty takie musiałby ująć w
swojej ofercie, czego nie musiałby robić obecny operator. Sytuacja taka stawia w uprzywilejowanej pozycji
obecnego operatora, a co za tym idzie, stoi w sprzeczności z zapewnieniem równych warunków dla wszystkich
Wykonawców i uczciwej konkurencji.