4 hymny na procesję BoŜego Ciała op. 9

Komentarze

Transkrypt

4 hymny na procesję BoŜego Ciała op. 9
numer katalogowy: 299/XIX/A/0505/SATB
4 hymny na procesję
BoŜego Ciała op. 9
muzyka: ks. Józef SURZYŃSKI
(1851 - 1919)
OŁTARZ PIERWSZY - Eucharystia jest ofiarą
Sacris solémniis júncta sint gáudia, Et ex praecórdiis sónent praecónia:
Recédant vétera, nóva sint ómnia, Córda, vóces et ópera.
Pánis angélicus fit pánis hóminum: Dat pánis caélicus figúris términum:
O res mirábilis! mandúcat Dóminum Páuper, sérvus, et húmilis.
Te trína Déitas únaque póscimus, Sic nos tu vísita, sicut te cólimus:
Per túas sémitas duc nos quo téndimus, Ad lúcem quam inhábitas. Amen.
Dzień święty zorzą rozbłysnął rumianą płyń szczęsna pieśni w niebiosów wyŜyny!
Niech pierzcha przeszłość, nowemi się staną serc wnętrza, słowa i czyny!
Anielską strawę śle ludziom dłoń Boga, chleb z nieba - figur uwieńcza rząd długi,
Wszechświata Władca, o dziwnie wieść błoga! Pokarmem staje się sługi!
Do Ciebie, w Trójcy Jedyny, wołamy: znijdź w serca, które swą łaską bogacisz,
Swojemi ścieŜki w świetlane nas bramy niebiańskich swoich wiedź zacisz. Amen.
Wszyscy śpiewają: Święty BoŜe, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. (3 razy)
Kapłan: Ty jesteś kapłanem na wielki, alleluja.
Wszyscy śpiewają: Na podobieństwo Melchizedeka, alleluja.
OŁTARZ DRUGI - Eucharystia jest pokarmem duszy
Verbum supérnum pródiens, Nec Pátris línquens déxteram,
Ad ópus súum éxiens, Vénit ad vítae vésperam.
O salutáris hóstia, Quae caéli pándis óstium:
Bélla prémunt hostília, Da róbur, fer auxílium.
Uni trinóque Dómino Sit sempitérna glória,
Qui vítam sine término Nóbis dónet in pátria. Amen.
Niebiańskie Słowo, jawiąc się, u Ojca po prawicy trwa
I idąc spełnić dzieło swe, dochodzi w zmierzch ziemskiego dnia.
O zbawcza Hostio, co lud swój prowadzisz do niebiańskich wrót,
Jeśli pokusom przyjdzie bój, daj siłę, wspomóŜ walki trud.
Jednemu w Trójcy Panu dusz chwała i cześć po wieczny czas;
Niech nie znającym kresu juŜ Ŝyciem w ojczyźnie darzy nas. Amen.
Wszyscy śpiewają: Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. (3 razy)
Kapłan: Pan dał poŜywienie swoim czcicielom, alleluja.
Wszyscy śpiewają: Aby uwiecznić pamięć swoich cudów, alleluja.
OŁTARZ TRZECI - Eucharystia jest zadatkiem Ŝycia wiecznego
Salútis humánae Sátor, Jésu volúptas córdium,
Orbis redémpti Cónditor, Et cásta lux amántium.
Perrúmpis inférnum cháos, Vínctis caténas détrahis:
Víctor triúmpho nóbili, Ad déxteram Pátris sédes.
Tu dux ad ástra, et sémita, Sis méta nóstris córdibus,
Sis lacrimárum gáudium, Sis dúlce vítae praémium. Amen.
O Zbawco dusz, pełen chwały, rozkoszy ludzkich serc, Chryste,
Co odkupiwszy świat cały, ślesz światło rzeszy twej czyste.
W podziemiach jawiąc swe lica, z pęt lud wyzwalasz sierocy,
By po prawicy Rodzica tron zająć, wiecznej Król mocy!
Tyś rajskim Wodzem i drogą, bądź metą sercu, co płonie,
Wśród łez - radością bądź błogą, nagrodą Ŝycia po zgodnie! Amen.
Wszyscy śpiewają: Od nagłej i niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. (3 razy)
Kapłan: Oto Chleb śywy, który zstąpił z nieba, alleluja.
Wszyscy śpiewają: Kto Go poŜywa, będzie Ŝył na wieki, alleluja.
OŁTARZ CZWARTY - Eucharystia jest sakramentem jedności kościoła
Aetérne Rex altíssime, Redémptor et fidélium,
Cui mors perémpta détulit Súmmae triúmphum glóriae.
Ut trína rérum máchina, Caeléstium, terréstrium,
Et inferórum cóndita, Fléctat génu jam súbdita.
Jésu, tíbi sit glória, Qui víctor in caélum rédis,
Cum Pátre, et álmo Spíritu, In sempitérna saécula. Amen.
Wieczysty Królu Wszechświata i Zbawco wiernych: zgon krwawy
Po wszystkie Tobie dał lata najwyŜszej, szczęsnej wian sławy!
By dzieło świata troiste, niebiosa, ziemia poddana
Z podziemiem - Ciebie o Chryste czcząc, kornie gięły kolana!
Niech Tobie, Jezu, cześć będzie, co w niebo wracasz, Król chwały,
Wraz z Ojcem, z Synem niech wszędzie hołd wieczny śle Wam świat cały! Amen.
Wszyscy śpiewają: My, grzeszni, Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas, Panie. (3 razy)
Kapłan: Kielich zbawienia podniosę, alleluja.
Wszyscy śpiewają: I wezwę Imienia Pańskiego, alleluja.
2009 © Federacja Caecilianum
Zarząd Główny: ul. Dewajtis 3 , 01-815 Warszawa
tel./fax: (22) 561 01 38 , http://www.caecilianum.eu
mailto: [email protected]
Do uŜytku publicznego
http://www.biblioteka.caecilianum.eu
4 hymny na procesję BoŜego Ciała - ks. Józef SURZYŃSKI
1. Sacris solemniis
Sopran
Alt
Tenor
Bas
S
10
œ
bb c 6
œ
œ
œ œ ˙
œ
˙
.
œ
œ
œ
œ
& b
˙
J
1. Sa-cris so - lem-ni - is jun - cta sint gau-di - a,
2. Pa - nis An - ge - li-cus fit pa-nis ho- mi-num:
3. Te tri - na De - i - tas u - na-que po-sci-mus,
et ex prae - cor-di - is
dat pa - nis coe-li - cus
sic nos tu vi - si- tas,
1. Sa-cris so - lem-ni - is jun - cta sint gau-di - a,
2. Pa - nis An - ge - li-cus fit pa-nis ho- mi-num:
3. Te tri - na De - i - tas u - na-que po-sci-mus,
et ex prae - cor-di - is
dat pa - nis coe-li - cus
sic nos tu vi - si- tas,
1. Sa-cris so - lem-ni - is jun - cta sint gau-di - a,
2. Pa - nis An - ge - li-cus fit pa-nis ho- mi-num:
3. Te tri - na De - i - tas u - na-que po-sci-mus,
et ex prae - cor-di - is
dat pa - nis coe- li-cus
sic nos tu vi - si-tas,
bb c 6
œ ˙ ˙ œ œ œ. j
& b
˙ œ œ . œJ
œ ˙
bb c 6
œ ˙ ˙ œ œ œ nœ ˙
V b
˙ œ œ . œJ
? b c
bb
6
.
˙ œ œ œ œJ ˙ ˙ œ œ œ . œ ˙
J
1. Sa-cris so - lem-ni - is jun - cta sint gau-di - a,
2. Pa - nis An - ge - li-cus fit pa-nis ho- mi-num:
3. Te tri - na De - i - tas u - na-que po-sci-mus,
b
& b b ˙ œ œ œ nœ ˙
so-nent prae - co - ni - a:
fi - gu - ris ter - mi - num:
si - cut te co - li - mus,
A
T
B
˙ œ œ œ œ ˙
b
j
& b b ˙ œ œ œ. œ ˙
j
Aœ. œ œ œ œ.
15
œ
J ˙
re - ce - dant ve - te - ra
o
res mi - ra - bi - lis,
per
tu - as se - mi-tas
j
j
œ
.
œ œ œ œ œ œœ ˙
˙
˙ œ œ œ œ ˙
Œ œ œ œ œ . Jœ ˙
œ Aœ œ œ ˙
˙
et ex prae - cor-di - is
dat pa - nis coe-li - cus
sic nos tu vi - si- tas,
œ œ
œ. œ ˙
J
˙
œ œ
œ œ ˙
˙
œ œ
œ. bœ ˙
J
no - va sint o - mni - a
man - du - cat Do - mi - num
due nos quo ten - ti - mus
so-nent prae - co - ni - a:
fi - gu - ris ter - mi-num:
si - cut te co - li - mus,
re - ce - dant ve - te - ra
o
res mi - ra - bi - lis,
per
tu - as se - mi-tas
no - va sint o - mni - a
man - du - cat Do - mi - num
due nos quo ten - ti - mus
so-nent prae - co - ni - a:
fi - gu - ris ter - mi - num:
si - cut te co - li - mus,
re - ce - dant ve - te - ra
o
res mi - ra - bi - lis,
per
tu - as se - mi-tas
no - va sint o - mni - a
man - du - cat Do - mi - num
due nos quo ten - ti - mus
so-nent prae - co - ni - a:
fi - gu - ris ter - mi - num:
si - cut te co - li - mus,
re - ce - dant ve - te - ra
o
res mi - ra - bi - lis,
per
tu - as se - mi-tas
no - va sint o - mni - a
man - du - cat Do - mi - num
due nos quo ten - ti - mus
b
œ œ œ ˙
Vbb ˙ œ
? bb ˙ œ œ œ œ ˙
b
œ œ œ œ œ œ œ œ œJ ˙
œ. nœ ˙
œ
œ
œ
œ. J
J
-2-
˙
œ œ
œ œ n˙
http://www.biblioteka.caecilianum.eu
4 hymny na procesję BoŜego Ciała - ks. Józef SURZYŃSKI
S
A
&
bbb
œ œ œ
œ
cor
pau
ad
-
b
&bb ˙
˙
b
Vbb ˙
cor
pau
ad
B
-
œ.
da vo
per ser lu - cem
cor - da
pau - per
ad
lu -
T
20
œ œ
? b ˙ A˙
bb
œ.
vo
ser cem
ces
vus
quam
et
et
in
j
œ œ œ ˙
ces
vus
quam
et
et
in
ces
vus
quam
et
et
in
ces
vus
quam
et
et
in
œ. Nœ ˙
J
da vo
per ser
lu - cem
cor - da
pau - per
ad
lu -
j
j j U
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ œ w
œ
vo
ser
cem
-
j j U
œ œ œ w
˙
A -
A -
-
A -
-
o - pe - ra.
hu - mi - lis.
ha - bi - tas.
A -
-
o - pe - ra.
hu - mi - lis.
ha - bi - tas.
œ nU
J w
w
œ œ Jœ U
J
˙
- men.
-
œ˙ œ ˙
o - pe - ra.
hu - mi - lis.
ha - bi - tas.
œ œ œ œ œ.
œœ ˙
-
-
o - pe - ra.
hu - mi - lis.
ha - bi - tas.
œ œ œ œœ ˙
U
-
U
˙
- men.
U
˙.
œ œ œ n˙
-
œœ˙
-
- men.
œœ
U̇
- men.
2. Verbum supernum
S
A
T
B
bb C 7
&
bb C 7
&
bb C 7
V
? bb C
7
˙
œ œ ˙ ˙
˙
œ œ ˙ ˙
˙
œ œ ˙ ˙
1. Ver-bum su - per-num
2. O sa - lu - ta - ris
3. U - ni tri - no - que
10
œ ˙Ó ˙ œ œ ˙ ˙
˙.
˙.
œ ˙Ó ˙ œ œ ˙ ˙
˙.
˙.
œ ˙Ó ˙ œ œ ˙ ˙
œ œ˙
˙.
pro - di - ens,
ho - sti - a,
Do - mi - no
15
œ ˙ Ó
nec Pa-tris lin-quens dex - te - ram,
que coe- li pan - dis
o - sti - um:
sit sem-pi - ter - na
glo - ri - a:
œ ˙ Ó
1. Ver-bum su - per-num
2. O sa - lu - ta - ris
3. U - ni tri - no - que
pro - di - ens,
ho - sti - a,
Do - mi - no
nec Pa-tris lin-quens dex - te - ram,
que coe- li pan - dis
o - sti - um:
sit sem-pi - ter - na
glo - ri - a:
1. Ver-bum su - per-num
2. O sa - lu - ta - ris
3. U - ni tri - no - que
pro - di - ens,
ho - sti - a,
Do - mi - no
nec Pa-tris lin-quens dex - te - ram,
que coe- li pan - dis
o - sti - um:
sit sem-pi - ter - na
glo - ri - a:
1. Ver-bum su - per-num
2. O sa - lu - ta - ris
3. U - ni tri - no - que
pro - di - ens,
ho - sti - a,
Do - mi - no
nec Pa-tris lin-quens dex - te - ram,
que coe- li pan - dis
o - sti - um:
sit sem-pi - ter - na
glo - ri - a:
˙
œ œ n˙ ˙
˙ œ nœ ˙ Ó ˙ œ œ ˙ ˙
-3-
˙.
˙ Ó
œ ˙ Ó
http://www.biblioteka.caecilianum.eu
4 hymny na procesję BoŜego Ciała - ks. Józef SURZYŃSKI
S
bb p˙ œ œ
&
f
œ ˙ Ó ˙ œ œ
˙ ˙
˙ ˙
f
Ó ˙ œ œ
˙
˙ ˙
˙ N˙
˙ Ó
˙ b˙ ˙
f˙ œ
œ
˙ Ó
˙ n˙
˙ #˙
˙ Ó
˙ ˙
f
˙ Ó ˙ œ œ
˙
˙ ˙
˙ b˙.
˙
20
ad o - pus
su - um
e - xi - ens
bel - la pre - munt ho - sti - li - a
Qui vi - tam
si - ne
ter - mi - no
A
bb p
& ˙ œ œ
˙
˙
T
˙
p
? b ˙ œ bœ
b
˙ n˙
ve - ni ad vi - tae
ve - spe - ram,
da ro - bur fer au - xi - li - um,
no - bis do - net in
pa - tri - a,
ad o - pus
su - um
e - xi - ens
bel - la pre - munt ho - sti - li - a
Qui vi - tam
si - ne
ter - mi - no
S
A
&
ƒ
bb ˙
œ œ 25A ˙
˙
˙.
ve - ni ad
vi - tae
ve
da
ro - bur
fer
au - xi
no - bis do - net
in
pa
b ƒ˙
b
&
œ œ
˙
˙
˙
b ƒ˙
b
V
œ œ
˙
˙
˙
? b b ƒ˙
œ bœ
˙
˙
˙
ve - ni ad
vi - tae
ve
da
ro - bur
fer
au - xi
no - bis do - net
in
pa
T
w
U
w
spe - ram.
li - um.
tri - a.
˙
ve - ni ad
vi - tae
ve - spe
da
ro - bur
fer
au - xi - li
no - bis do - net
in
pa - tri
B
U
spe - ram.
li - um.
tri - a.
œ œ
-
˙
˙ Ó
ve - ni ad vi - tae
ve - spe - ram,
da ro - bur fer au - xi - li - um,
no - bis do - net in
pa - tri - a,
œ
-
Ó
ve - ni ad vi - tae
ve - spe - ram,
da ro - bur fer au - xi - li - um,
no - bis do - net in
pa - tri - a,
ad o - pus
su - um
e - xi - ens
bel - la pre - munt ho - sti - li - a
Qui vi - tam
si - ne
ter - mi - no
B
˙
œ
ve - ni ad vi - tae
ve - spe - ram,
da ro - bur fer au - xi - li - um,
no - bis do - net in
pa - tri - a,
ad o - pus
su - um
e - xi - ens
bel - la pre - munt ho - sti - li - a
Qui vi - tam
si - ne
ter - mi - no
bb p˙ œ b œ
V
n˙.
˙
ve - ni ad
vi - tae
ve - spe
da
ro - bur
fer
au - xi - li
no - bis do - net
in
pa - tri
-4-
U
-
-
w
ram.
um.
a.
U
w
ram.
um.
a.
˙ œ œ w
A
˙.
A
w
A
-
-
-
-
-
-
-
œ œœ˙
-
-
-
˙
˙ œ nœ ˙
A
30
-
-
˙
men.
U
-
w
men.
U
-
w
men.
U
˙
-
U
w
-
w
men.
http://www.biblioteka.caecilianum.eu
4 hymny na procesję BoŜego Ciała - ks. Józef SURZYŃSKI
3. Salutis humanae
S
A
T
B
S
bb 3 7
& 4
bb 3 7
& 4
bb 3 7
V 4
? b 3
b 4
7
œ
10
˙ œ ˙ Œ œ œ œ ˙ œ
œ
œ œ œ œ
˙
œ
Œ œ œ œ œ ˙
œ œ œ œ œ #˙ œ ˙
˙
œ
œ œ ˙ œ
œ œ œ œ œ ˙ œ ˙ Œ œ
œ
œ #œ œ œ œ ˙ œ ˙ Œ œ œ œ œ ˙
1. Sa - lu - tis hu-ma - nae sa - tor
2. Per-rum-pis in - fer - num cha - os
3. Tu dux ad a - stra et se - mi - ta
T
B
Je - su vo - lu - ptas cor - di - um,
vin - ctis ca - te - nas de - tra - his,
sis me - ta no - stris cor - di - bus,
œ ˙ Œ
1. Sa - lu - tis hu-ma - nae sa - tor
2. Per-rum-pis in - fer - num cha - os
3. Tu dux ad a - stra et se - mi - ta
Je - su vo - lu-ptas
vin - ctis ca - te - nas
sis me - ta no-stris
1. Sa - lu - tis hu-ma - nae sa - tor
2. Per-rum-pis in - fer - num cha - os
3. Tu dux ad a - stra et se - mi - ta
Je - su vo - lu - ptas cor - di - um,
vin - ctis ca - te - nas de - tra - his,
sis me - ta no - stris cor - di - bus,
1. Sa - lu - tis hu-ma - nae sa - tor
2. Per-rum-pis in - fer - num cha - os
3. Tu dux ad a - stra et se - mi - ta
Je - su vo - lu-ptas
vin - ctis ca - te - nas
sis me - ta no-stris
œ
cor - di - um,
de - tra - his,
cor - di - bus,
œ œœ œ ˙ Œ
˙
œ
˙ Œ
cor - di - um,
de - tra - his,
cor - di - bus,
U
b
&b œ œ œ
˙
b
&b œ œ œ
˙
œ b˙
œ ˙ Œ œ œ #œ
˙
œ
˙
b œ œ œ
b
V
˙
œ
œ ˙ Œ œ œ œ
˙
œ
œ œ œ U̇.
? bb œ œ œ
˙
nœ ˙ Œ œ œ œ
˙
or - bis re - dem - pti
vi - ctor tri - um - pho
sis la - cri - ma - rum
A
15
œ ˙ Œ
˙
20
œ ˙ Œ œ œ œ
con - di - tor
no - bi - li,
gau - di - um
˙
œ
˙
œ
˙.
et ca - sta lux
a - man - ti - um.
ad dex - te - ram Pa - tris
se - des.
sis dul - ce vi - tae prae - mi - um.
#œ
U
˙.
or - bis re - dem - pti
vi - ctor tri - um - pho
sis la - cri - ma - rum
con - di - tor
no - bi - li,
gau - di - um
et ca - sta lux
a - man - ti - um.
ad dex - te - ram Pa - tris
se - des.
sis dul - ce vi - tae prae - mi - um.
or - bis re - dem - pti
vi - ctor tri - um - pho
sis la - cri - ma - rum
con - di - tor
no - bi - li,
gau - di - um
et ca - sta lux
a - man - ti - um.
ad dex - te - ram Pa - tris
se - des.
sis dul - ce vi - tae prae - mi - um.
˙
œ b˙
or - bis re - dem - pti
vi - ctor tri - um - pho
sis la - cri - ma - rum
con - di - tor
no - bi - li,
gau - di - um
-5-
œ
œ ˙
et ca - sta lux
a - man - ti ad dex - te - ram Pa - tris se sis dul - ce vi - tae prae-mi -
U
˙.
˙.
um.
des.
um.
http://www.biblioteka.caecilianum.eu
4 hymny na procesję BoŜego Ciała - ks. Józef SURZYŃSKI
S
A
T
&
bb
j 25 ˙ .
œ. œ œ œ
A
b
&b Œ
-
œ œ
A - men,
b œ. j
b
œœ
V
A
B
-
? b ˙
b
-
œ
A - men,
œœœ
-
jœ
œ
.
œ
A
-
˙.
-
-
˙.
U
men.
œ œ U̇.
œ
A
A
˙.
-
˙.
˙.
men.
men,
œ. œ œ
J
U
-
men.
U
men.
˙.
4. Aeterne Rex
S
A
T
B
bb b C 8
&
bb b C 8
&
bb b C 8
V
? bb C
b
8
˙ ˙
˙.
˙ œ œ
˙ ˙
˙ ˙
˙ œ œ
˙ ˙
˙.
˙ œ œ
˙ ˙
˙ n˙
˙ œ œ
10
œ
˙ |˙
˙
œ œ
˙ ˙
˙
œ œ
˙ |˙
˙.
œ
1. Ae - ter - ne Rex al - tis - si - me, Re - dem - ptor
2. Ut tri - na re - rum
ma - chi - na coe - le - sti 3. Je - su ti - bi sit
glo - ri - a, qui
vi - ctor
|
1. Ae - ter - ne Rex al - tis - si - me, Re - dem - ptor
2. Ut tri - na re - rum
ma - chi - na coe - le - sti 3. Je - su ti - bi sit
glo - ri - a, qui
vi - ctor
œ
1. Ae - ter - ne Rex al - tis - si - me, Re - dem
2. Ut tri - na re - rum
ma - chi - na coe - le
3. Je - su ti - bi sit
glo - ri - a, qui
vi
˙ |˙
-
et
fi um ter in coe -
˙ ˙
et
fi um ter in coe -
˙ ˙
ptor et
fi sti - um ter ctor in coe -
œ Aœ œ œ
1. Ae - ter - ne Rex al - tis - si - me, Re - dem - ptor
2. Ut tri - na re - rum
ma - chi - na coe - le - sti 3. Je - su ti - bi sit
glo - ri - a, qui
vi - ctor
-6-
˙ ˙
˙ n˙
et
fi um ter in coe -
http://www.biblioteka.caecilianum.eu
4 hymny na procesję BoŜego Ciała - ks. Józef SURZYŃSKI
S
A
T
&
&
bb b 15 ˙
bbb
œ
.
de
re
lum
li - um,
stri - um,
re - dis:
˙.
de
re
lum
b
Vbb ˙
˙
œ
˙
˙
˙
b
&bb ˙
œ œ
mae
tri
ctat
ge
sem - pi
A
T
B
b
&bb ˙
˙
˙
-
mae
tri
ctat
ge
sem - pi
-
œ œ
œ œ
mae
tri
ctat
ge
sem - pi
-
-
-
˙
mors pe - rem - pta
in - fe - ro - rum
Pa - tre,
et al - mo
˙
˙
˙
˙
˙
˙.
œ
de
con
Spi
˙.
de
con
Spi
cui
et
cum
mors pe - rem - pta
in - fe - ro - rum
Pa - tre,
et al - mo
de
tu
con - di
Spi - ri
˙
˙
˙
˙
˙ n˙
˙
˙
œ œ
mors pe - rem - pta
in - fe - ro - rum
Pa - tre,
et al - mo
˙
umph - um
nu
jam
ter - na
˙
˙
˙
˙
˙.
glo
sub
sae
˙
U
w
œ
-
˙
w
-
ri - ae.
di - ta.
cu - la.
A
umph - um
nu
jam
ter - na
glo
sub
sae
-
ri - ae.
di - ta.
cu - la.
A
˙
umph - um
nu
jam
ter - na
˙
˙
glo - ri
sub - di
sae - cu
-7-
U
œ
w
w
-
ae.
ta.
la.
A
lit,
ta,
tu,
˙
f
˙
sum fle in
f
˙
sum fle in
f˙
sum fle in
fœ œ
lit,
ta,
tu,
sum fle in
U
w
-
men.
U
-
w
men.
U
w
U
w
-
w
glo
sub
sae
˙.
-
25
w
U
˙
de
tu
con - di
Spi - ri
A
˙
tu - lit,
di - ta,
ri - tu,
˙
ri - ae.
di - ta.
cu - la.
œ œ
-
˙ n˙
umph - um
nu
jam
ter - na
˙
œ
mors pe - rem - pta
in - fe - ro - rum
Pa - tre,
et al - mo
˙
˙
20
tu - lit,
di - ta,
ri - tu,
-
cui
et
cum
cui
et
cum
˙
-
? bb ˙
b
|
um,
um,
dis:
mae
tri
ctat
ge
sem - pi
b ˙
Vbb
|
um,
um,
dis:
de - li re - stri lum re -
S
|
li - um,
stri - um,
re - dis:
? b ˙
bb
˙
˙
˙
˙
cui
et
cum
˙
de - li re - stri lum re -
B
|
w
-
men.
U
w
-
men.
http://www.biblioteka.caecilianum.eu