SA Zespo³y termostatyczne RTBD

Komentarze

Transkrypt

SA Zespo³y termostatyczne RTBD
TI-P046-01 PL
CH Issue 7
ISO 9001
SA
Zespo³y termostatyczne RTBD
Opis
Zespó³ termostatyczny SA stanowi nieodzowny element regulatora
temperatury bezpoœredniego dzia³ania (RTBD).
Zespó³ termostatyczny tworz¹: czujnik i si³ownik po³¹czone kapilar¹,
oraz zadajnik (który w zale¿noœci od odmiany zespo³u
termostatycznego mo¿e byæ umiejscowiony przy czujniku, przy
si³owniku, b¹dŸ wydzielony).
Ca³oœæ wype³niona jest ciecz¹ rozszerzalnoœciow¹.
Podczas monta¿u rtbd, czujnik zanurza siê w p³ynie którego
temperatura ma byæ regulowana (do zamocowania czujnika nale¿y
wykorzystaæ odpowiedni element z opisanych w dalszej czêœci karty
katalogowej), a si³ownik przykrêca do zaworu.
Po nastawieniu temperatury zadanej, mo¿na zabezpieczyæ zadajnik
przed jej niepo¿¹dan¹ zmian¹.
Zespo³y termostatyczne SA wspó³pracuj¹ z nastêpuj¹cymi zaworami:
KA, KB, KC, KX, KY, SB, SBRA, BX, BXRA,
dwudrogowymi BM, BMRA, BMF, BMFRA, NS, NSRA
trójdrogowymi
TW
4
4
2
2
6
Zmiana temperatury czujnika zanurzonego w p³ynie o regulowanej
temperaturze powoduje zmianê objêtoœci cieczy wype³niaj¹cej zespó³
termostatyczny, przemieszczenie popychacza znajduj¹cego siê w si³owniku,
a zatem zmianê po³o¿enia trzpienia i grzyba zaworu.
Poniewa¿ wzrost temperatury czujnika powoduje wysuwanie popychacza z
si³ownika, nale¿y stosowaæ odpowiedniej konstrukcji zawory regulacyjne dla
osi¹gniêcia w³aœciwego efektu:
- w procesach grzania - zawory normalnie otwarte (wzrost temperatury powy¿ej
nastawionej => wysuwanie popychacza => przymykanie zaworu regulacyjnego
=> d³awienie czynnika grzewczego)
- w procesach ch³odzenia - zawory normalnie zamkniête (wzrost temperatury
powy¿ej nastawionej => wysuwanie popychacza => otwieranie zaworu
regulacyjnego => dop³yw czynnika ch³odz¹cego).
7
3
1
Odmiany zespo³ów termostatycznych SA
SA121
SA1219
SA128
SA122
SA123
z zadajnikiem przy czujniku
dwudrogowych DN15 do 80
dla zaworów
trójdrogowych
DN20 do 50
dla zaworów
trójdrogowych
DN80 i 100
dwudrogowych DN15 do 25
dla zaworów
trójdrogowych
DN20 i 25
1
3
SA121, SA1219,
SA128
3
2
z zadajnikiem przy zaworze
dwudrogowych DN15 do 25
dla zaworów
trójdrogowych
DN20 i 25
z zadajnikiem wydzielonym
dwudrogowych DN15 do 80
dla zaworów
trójdrogowych
DN20 do 50
1
SA122
4
Zakresy temperatury zadanej
SA121,
SA1219,
SA123
SA123
zakres 1
zakres 2
zakres 3
max temperatura czujnika
zakres 1
zakres 2
max temperatura czujnika
zakres 1
SA128
zakres 2
SA122
max temperatura czujnika
-15°C do 50°C
40°C do 105°C
95°C do 160°C
55°C powy¿ej wartoœci zadanej
i nie wiêcej ni¿ 190°C
(i nie wiêcej ni¿ 215°C dla SA123)
-20°C do 120°C
40°C do 170°C
55°C powy¿ej wartoœci zadanej
-20°C do 110°C
40°C do 170°C
55°C powy¿ej wartoœci zadanej
i nie wiêcej ni¿ 190°C
D³ugoœæ kapilary
poz.
1
2
3
4
5*
6
7
8*
czêœæ
czujnik
si³ownik
kapilara
pokrêt³o zadajnika
z³¹czka monta¿owa
uchwyt
zacisk
z³¹czka do monta¿u
w kanale wentylacyjnym
9 * kieszeñ monta¿owa
Standard: 2 m, 4 m, 8 m lub 20 m.
Przyk³ad zamówienia
Zespó³ termostatyczny SA121, zakres 2 (40°C do 105°C), kapilara 2 m
Kieszeñ monta¿owa wyk. ze stali nierdzewnej, R1”, do SA121
-
ciecz wype³niaj¹ca
materia³, norma
mosi¹dz
mosi¹dz
miedŸ pokryta PCV
polipropylen
mosi¹dz
stal
polipropylen
stal
stal miêkka
BS 980 CEW2
miedŸ
BS 2871 C106
mosi¹dz
BS 2817 CZ126
stal nierdzewna BS 3605 CFS 316S 18
szk³o
nafta
* czêœci pokazane na drugiej stronie karty katalogowej
Spirax Sarco zastrzega sobie prawo do zmiany konstrukcji i danych technicznych
SA122
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤➤
➤
C
wyk. ze szk³a
➤
J
F
H
➤
A
wyk. z metalu
➤
➤
B
Kieszenie
monta¿owe
SA123
➤
SA121, SA1219,
SA128
A
C
A
E
C
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤ ➤
D
➤
D
6
(w dostawie z
urz¹dzeniem)
➤
G
➤
➤
➤
➤
➤ ➤
D
Wymiary [mm], ciê¿ary [kg]
TYP
SA121
A
275
zespó³ termostatyczny
B
C
D
185
310
25
E
-
kieszenie metalowe kieszenie szklane
F
G
H
J
333
28
-
SA1219
SA122
350
415
185
-
310
240
25
17
-
333
271
28
20
575
117
2.3
1.8
SA123
SA128
275
275
185
248
178
25
25
270
-
276
196
28
28
575
-
117
-
2.5
1.8
Z³¹czka monta¿owa
5
Z
W
Y
V
do
SA121,
SA1219,
SA123,
SA128
R 1”
Kieszeñ monta¿owa
(metalowa)
Z
5
Y
U
X
9
R 3/4”
R 1”
W
P
O
V
9
R 3/4”
T
• Bezpoœrednio w ogrzewanym lub ch³odzonym czynniku
za pomoc¹ z³¹czki monta¿owej (z³¹czka, pierœcieñ uszczelniaj¹cy,
nakrêtka). Z³¹czkê nale¿y wkrêciæ w uprzednio przygotowan¹
w instalacji mufê o odpowiednim gwincie, nastêpnie wprowadziæ
czujnik z pierœcieniem uszczelniaj¹cym i dokrêciæ nakrêtkê.
• W kieszeni monta¿owej wykonanej z metalu (kieszeñ, pierœcieñ
uszczelniaj¹cy, nakrêtka). Kieszeñ nale¿y wkrêciæ w uprzednio
przygotowan¹ w instalacji mufê o odpowiednim gwincie, nastêpnie
wprowadziæ czujnik z pierœcieniem uszczelniaj¹cym i dokrêciæ
nakrêtkê. Wskazane jest aby przestrzeñ pomiêdzy czujnikiem
a kieszeni¹ wype³niæ np. olejem w celu poprawienia przewodnictwa
cieplnego.
• W kieszeni monta¿owej wykonanej ze szk³a za pomoc¹ uchwytu
i gumowej zatyczki.
• Na œcianie w uchwycie do monta¿u naœciennego.
• W kanale wentylacyjnym za pomoc¹ p³ytki monta¿owej, z³¹czki,
pierœcienia uszczelniaj¹cego i nakrêtki.
do
SA121, SA1219,
SA123, SA128
Kieszeñ
monta¿owa
(szklana)
do
SA122
Mo¿liwe sposoby zabudowy czujnika
Z³¹czka
do monta¿u
w kanale
wentylacyjnym
ciê¿ar
(bez kieszeni)
2.0
S
R
do
SA121,
SA1219,
SA123,
SA128
do
SA122
do
SA122,
SA123
8
112 mm
X
Y
Z
Uchwyt
do monta¿u
naœciennego
112 mm
do
SA121, SA1219,
SA122, SA123, SA128
Instalacja
Szczegó³owa instrukcja obs³ugi dostarczana jest wraz z urz¹dzeniem.
SA, Zespo³y termostatyczne RTBD
TI-P046-01 PL
CH Issue 7

Podobne dokumenty