przejrzyj spis treśći książki

Komentarze

Transkrypt

przejrzyj spis treśći książki
Rozdział I
1986 – W nowym szyku ...........................................................................................................
Przygotowania do X Zjazdu ..............................................................................................
Ogłoszenie drugiego etapu reformy ..................................................................................
X Zjazd PZPR, jego skutki i oceny ....................................................................................
Pozycja Jaruzelskiego i głód społecznego uznania. Przetasowania personalne ................
Grupy wtajemniczenia władzy i ośrodki planowania .........................................................
Generał Czesław Kiszczak – centrum koordynacji procesu zmian ...................................
"Zespół trzech”. Plan ’87 ...................................................................................................
Memorandum Rakowskiego ...............................................................................................
Rozdział II
1987 − plan reform w realizacji .............................................................................................
Amnestia .............................................................................................................................
Rada Konsultacyjna .............................................................................................................
Polityczna strefa buforowa ...................................................................................................
„Nowy PRON” czy partia chadecka? ..................................................................................
Rzecznik Praw Obywatelskich .............................................................................................
Referendum 1987 roku ........................................................................................................
„Kieszonkowa” rewolucja kulturalna ..................................................................................
Koncepcja propagandy według Jerzego Urbana .................................................................
Polityka historyczna ............................................................................................................
Polonia i Polacy na Wschodzie ...........................................................................................
Rozdział III
„Historyczny kompromis” z Kościołem .................................................................................
Próby rozbijania Kościoła ...................................................................................................
Spór o rząd dusz młodzieży i inteligencji. Prymasowska Rada Społeczna ..........................
Zwiastuny zmiany. Koncepcja generała Józefa Baryły .......................................................
Długa droga do Rzymu .........................................................................................................
Wizyta Jana Pawła II ...........................................................................................................
Stosunki dyplomatyczne PRL ze Stolicą Apostolską ..........................................................
Rozdział IV
Cień Gorbaczowa – ekipa Jaruzelskiego na arenie międzynarodowej
po 1985 roku ............................................................................................................................
Relacje z ZSRR ....................................................................................................................
Polska w Układzie Warszawskim ........................................................................................
Próby odblokowania relacji z Zachodem ............................................................................
Amnestia i zniesienie sankcji. Relacje ze Stanami Zjednoczonymi ....................................
Relacje PRL z państwami niemieckimi ...............................................................................
Normalizacja stosunków z Wielką Brytanią i Francją ........................................................
Rozdział V
1988/89 – „długi rok” ............................................................................................................
Kondycja PZPR na początku 1988 roku .............................................................................
Zjednoczone Stronnictwo Ludowe i Stronnictwo Demokratyczne − relacje z PZPR .........
Pakt antykryzysowy, operacja porządkowo-kontrolna i program marcowy .......................
Początek fali strajkowej. ......................................................................................................
„Polityczne” rozmowy z opozycją a wariant węgierski ......................................................
Czerwiec 1988: VII Plenum KC PZPR i wybory do rad narodowych ................................
Skutki strajków – nowy etap rozmów z opozycją ...............................................................
Relacje ekipy Jaruzelskiego i PZPR z Ogólnopolskim Porozumieniem Związków
Zawodowych. Powołanie gabinetu Mieczysława Rakowskiego .........................................
Koncepcja konstruktywnej opozycji i odłożenie obrad Okrągłego Stołu ...........................
Droga do zastawionego stołu ...............................................................................................
Przygotowania i przebieg X Plenum KC PZPR ..................................................................
Dekompozycja obozu władzy ..............................................................................................
Wokół Okrągłego Stołu .......................................................................................................
Powołanie Senatu .................................................................................................................
Przed wyborami czerwcowymi ...........................................................................................
Zakończenie ..............................................................................................................................
Bibliografia ................................................................................................................................
Indeks……………………………………………………………………………………………

Podobne dokumenty