PO LSK| Zvl/l A zEK DZ I ALKOWC6W

Komentarze

Transkrypt

PO LSK| Zvl/l A zEK DZ I ALKOWC6W
POLSK|Zvl/lAzEKDZIALKOWC6W
RODZII\INYOGRODDZIAT.KOWY
,,NadWidawq"
B/N
Wroctaw,ul. Soltysowicka
51"-169
r.
30.0L.2013
W r octaw,
KrajowaRacla
ZwiqzkuDziatkowcow
ttolskiego
ListotwartY
po
posiedzeniu,
r. na poszerzonym
Widawq"we Wr0ctawiuw dlniu30.01.20L3
,Zart4dROD,,Nad
przedstawionych
ogrodachDziafkowych,
o Rodzinnych
siqz projektamiustawsejmciwych
zitpoznaniu
dokonalanalizy
platformgobywatelskq,
solidarnqpolskgi KomitetlnicjatywyUstawodawczeiPZD,
prrzez
w/w projektowi stwierdzaco na:;tqpuje:
i ,oc€nv
l.
'2oL2r. gfosila,
z dnia L1'.07
projektpo. partiapo po ogloszeniu
wyrokuTrybunaluKonstytucyjnego
okazalasiq inna.Projektustawyo Rod
Rzeczywisto6i
2elnie pozwolizrobii krzywdydziatk,crwc<lm.
firm
(Wrociaw),pod naciskiem
Huskowskiego
opracowanypod kierownictwempo:;taStanisfa,wa
o
tym
SwiadczE
gnirrt6w.
i opanowania
dzi;itkowych
rJqzydo iikwid;icjio13;i'oclow
deweloperskich
faktY:
nastqpujqce
ich
zwykiei zastqpienie
wieczyste,
do terenow(uzytkowanie
praw dzialkrf,wc{,'w
wygaszenie
p
k
t
4
0
)
.
i
L3
m a k : ; v m a l n2i e5 l a t (
o d p t a t n y mui m o w a m oi c h a r a k t e r zcez a s o w y m
ktury ogro,cowej,
a infrastrru
nacjonalizacja Iub komunalizilcj
(pkt i41),
l i k w i d a c j pa o z a r z q d o woerj g a n i z a ci jpi r : z e j q cjieej m a j q t k up r z e zP a r i s t w o 4 0
(pkt 1L, 15,23, 24, 38l,,
dziatkowcow
orplanizacji
likwidacjasamorzqdowej
terenow(pkt i4,15,
ogrociemwiascicieiowi
poomiotriwzarzqoz;tiqcych
podporzqdkowanie
23,24,38),
ogrodu(pkt 14,
terenuumowyna prowadzenie
pr:relr
rvtadciciela
moiliwo6i rozwiqzywania
tls),
terenu(pkt 15),
przezwfaSciciela
bezpoSrerlnio
ogroderm
zarzqdzania
mo2liwo6iprzejqcia
m e c h a n i z m ocwl ^ r r o n i A c yocghr o d yp r z e dl i k w i d a c j (ap k t3 8 ) ,
b r a kr e a l n y c h
w oparciuo rynkowq
z teren6wustalonych
optatza korzystanie
na dziafkowcow
nafo2enie
warto6i (pkt 19),
p o d a t kzi a a l t a n yi b u d y n kni a t e r e n i eo g r o d u( p k t1 3 i 2 B g ) '
oplat praw do dziatki(pkt 17),
bezterminowvch
clotychczasowy'ch
odebraniedzialkowconr
do wyrniarualtany20 m2(pkt 3f, 71,i zakaztrwalegopolqczenia
znaczneograniczenie
z g r u n t e m( P k t3 2 ,7 ) ,
(pkt 25)'
t€)renupo likwidacjiogroduze 6rodk6wdzialkowc6w
finansowepodporzqdkowarrie
sig PZD"(pkt 40)'
6 jest napi:;ane
,,likrariduie
W rozdziale
Z majqtkuPZDtworzysiqfunduszogrodowy(pkt a1).Likwidacja
PZDto skandal,to rozb6jw biaty
dzie6.PZDto sitai obronadziaikowcow.
PZDistniejeponad11.0lat cieszqcy
sigdu2ympoparciem
dziatkowc6w.
pO dzialawg
Reasumujqc
TrybunatKonstytucyjny
wydalwyrok,a PlatformaObywatelska
egzekucjq.
przeslania
zb6jnickiego
,,cojest twoje,to jest moje,co jest rnojeto nie twoje". Czlonkowie
Zarzqdu
protestujqtreScitakiejustawysejmowejo ogrodachdzialkowych.
pO
zdecydowanie
Dlaczego ma dla
dzialkowc6w
tak matoszacunku.
SzanowniPafistwonie r6bciewielkiejpolitykiwok6togrod6wdzialkowych.
Likwidacja
ogrod6wnie
przyczyni
siqo za2egnanie
kryzysugospodarczego
Polski.Podejmujcie
ustawyo likwidacjibezrobocia
k t 6 r eo b e c n i es t a n o w i t 3 y o , t j , 2 , 5m l n l u d z i W
. obecnejchwiln
i a l i k w i d a c j bq e z r o b o c inai e m a s z a n s
inadziei.
t t
il.
Negatywnie
oceniamyprojektustawysejmowejo otgrodach
przedstawiony
przezSolidarnqpolskq
aktorstwapostaAndrzejaDerq.Ten projektjui razbyt przedstawiony
na Sejmie,kt6ryzostal
odrzuconypo pierwszymczytaniu,prowadzion do likwidacjiogrod6w.
ilt,
jest projektobywatelskie.i
Wg naszejopiniinajlepszy
ustawyo ROD,opracowanvprzezKomitet
lnicjatywyUstawodawczej
PZD.Cieszysigon du2ympoparcir:m
spofecznym
o czymSwiadczy
ilo6i
podpis6wobywateliPolski.(wg GazetyWyborczejz dnia9.0i.21013
jui
r zebrano 600 tys.podpis6w
popierajqcych
terr pi'ojekt).
Ten projektopartyjest na wieloletnichdoiwiadczeniach,
z nry6lqo ludziachbiednychi starych
(emeryci,renciSci
i bezrobotni)kt6rychnie stadna \^/czasy
zagr,aniczne
a wolnyczasspqdzajq
na
swoichdziatkach.
Ten projektrealizujewyrokTrybunaluKonstyrlu6yjnego
bezszkodydla
dziafkowcow.
Paniei PanowieMarszalek
Sejmui Senatuorazposiowiei senatorowienie pozwolcieniszczyi
o g r o d o w k, t o r ep o w s t a t yn a g r u z a c hw, y s y p r s k a cShm i e c ip, r : r i d , s r ai u
ch
g o r a c hn, a t e r e n a c hb y t y c h
poiigonowwojskowychorazzrekultywowanycli
liaioiach
kopillrrianycli
i hutriiczyclr
clziqkicig2kiej
iofiarnejpracydzialkowcow
przynie m;llychkosztach
finansourych,
za co zgorvdziqkujemy.
Dziafkowcy
kochajqswojeogrody.Nie rzucimziemi:;kqdnaszrrSd...
I
Sekretarz
Zarzqliu
ROD
WiceprezesZarzqduli0rD
Prezes
Zarzqdu
ROD
l
l
Wiceprezes
ZarzqduROD
Skarbnik
ZarzqduROt)
,
-
Wiceprezes
ZarzqduROD
......,.1,.....,.
CztonckZarzqduROD
Przewoddiczqcy
f(omisji Rcr,vlzyjnej
j
..L..+i,;r,.o
.t_
Pr zewodidzqcyf orhisji Rozjemczej
')
-n
,t.,..,.....,...
,, Czlonek
Zarzqdu
RODr
KsiqgowaOgr"odqwROD
l '
L l
,*.,.,.'.'......
CztonekZar2qduROD
Otrzymali:Marszatek
Sejmui Senatu,PremierRzqduFiP,Przewoclniczqcy
pO,
klub6wparlamentarnych:
PlS,PSL,SLD,RuchPalikota,Solidarnapolska

Podobne dokumenty