Konkurs na stanowisko – Inspektora ds. finansowo

Komentarze

Transkrypt

Konkurs na stanowisko – Inspektora ds. finansowo
Konkurs na stanowisko – Inspektora ds. finansowo-księgowych
Dyrektor JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ „WZGÓRZE ZAMKOWE” w Kielcach ogłasza konkurs
na stanowisko Inspektora ds. finansowo-księgowych.
Liczba lub wymiar etatu: 1,0
Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:
- wstępna kontrola dokumentów księgowych,
- kompletowanie i dekretowanie dowodów księgowych,
- wprowadzanie danych do systemu finansowo-księgowego,
- księgowanie wyciągów bankowych,
- przygotowywanie danych do sprawozdań budżetowych,
- rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy - niezbędne (formalne):
·
obywatelstwo polskie,
·
spełnienie wymagań określonych w art. 6, ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) określonych dla stanowisk urzędniczych,
- posiadanie co najmniej 2 letniego stażu pracy,
- znajomość prowadzenia rachunkowości jednostek budżetowych.
·
kwalifikacje zawodowe:
- wykształcenie: wyższe magisterskie
·
kierunek: ekonomia lub finanse i rachunkowość.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy - dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
·
znajomość przepisów podstawowych na danym stanowisku pracy:
- znajomość ustaw: o samorządnie gminnym, o samorządzie powiatowym, o rachunkowości, o finansach
publicznych (sprawdzona zostanie podczas drugiego etapu naboru w formie rozmowy kwalifikacyjnej),
·
wiedza na temat zadań i funkcjonowania jednostki budżetowej,
·
predyspozycje i umiejętności kandydata: bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i urządzeń
biurowych, umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
samodzielność w wykonywaniu powierzonych czynności, dobra organizacja pracy, rzetelność, staranność
i terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań. Mile widziana znajomość pracy w systemie OTAGO.
Miejsce wykonywania pracy:
WZGÓRZE ZAMKOWE
ul. Zamkowa 3
25-009 Kielce
Wymagane dokumenty i oświadczenia w formie papierowej:
podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (list motywacyjny),
życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),
kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie
o odbytych studiach),
kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (świadectwa pracy, a w przypadku
trwającego zatrudnienia - zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność**,
podpisane oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie, jeżeli jest wymagane***,
podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych***,
podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych***,
podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe***,
podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów tej rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r Nr 101. Poz.926 z późn. zm.) ***.
* Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik
Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu
prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz
sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.).
** Dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa
w art. 13 a ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223,
poz. 1458 z późn. zm.).
*** Wyżej wymienione oświadczenia wraz z klauzulami Kandydaci mogą pobrać ze strony
internetowej: www.zamkowa3.pl (zakładka: Rekrutacja).
Wymagane dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do dnia 3 kwietnia 2015 r., [włącznie]
(Uwaga: liczy się data wpływu)
na adres:
WZGÓRZE ZAMKOWE
ul. Zamkowa 3
25-009 Kielce
Dodatkowe informacje:
- Pracownik podejmujący po raz pierwszy prace na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku
urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) obowiązany jest odbyć służbę
przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy.
Uwaga:
1. O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni listownie,
telefonicznie lub mailem.
2. Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej, niekompletne
- podlegają odrzuceniu, a kandydat nie jest dopuszczony do dalszego postępowania.
3. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania dokumentów
rekrutacyjnych oraz przyjmowania ww. dokumentów poza ogłoszeniem.
4. Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania,
wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy
lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy - zaświadczeniem o zatrudnieniu,
zawierającym okres zatrudnienia.
5. Oferty niewykorzystane w naborze i nieodebrane osobiście (w pok. 4.29) zostaną zniszczone.
6. Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie
www.zamkowa3.pl oraz na terenie jednostki budżetowej WZGÓRZE ZAMKOWE - na tablicy
informacyjnej.
Dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko
Inspektora ds. finansowo-księgowych” w sekretariacie jednostki.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (41) 36 76 801.