Komputery dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Po

Komentarze

Transkrypt

Komputery dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Po
Gmina Po¶wiêtne
Komputery dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Po¶wiêtnem
Autor: Administrator
21.11.2013.
Gminna Biblioteka Publiczna w Po¶wiêtnem pozyska³a 12000 z³ na w programie dotacyjnym "Kraszewski. Komputery
dla bibliotek" og³oszonym przez Instytut Ksi±¿ki. Wniosek z³o¿ony przez bibliotekê zosta³ pozytywnie oceniony, a
pozyskane ¶rodki zostan± przeznaczone na zakup 3 komputerów oraz urz±dzenia wielofunkcyjnego
(drukarka+skaner+fax).
Program skierowany by³ do wszystkich bibliotek publicznych w Polsce.
Dziêki pozyskanym ¶rodkom poprawi siê standard biblioteki i jej techniczne usprawnienie. Nowoczesny sprzêt
komputerowy umo¿liwi u¿ytkownikom sprawne korzystanie z Internetu. Do koñca 2015 r. zostan± równie¿
skatalogowane zbiory biblioteczne w zintegrowanym systemie bibliotecznym Mak + oraz rozpoczniemy ich
udostêpnianie online.
Czytelnicy poprzez elektroniczny katalog bêd± mieli mo¿liwo¶æ przegl±dania bazy danych zarówno naszej biblioteki jak i
innych bibliotek w Polsce. Bezp³atny Internet umo¿liwi korzystaj±cym z naszej placówki szybki dostêp do aktualnych i
poszukiwanych informacji. Realizacja projektu przyczyni siê w du¿ym stopniu do rozbudowy systemu informacyjnego i
nowoczesnego funkcjonowania biblioteki.
{gallery}galeria/komp{/gallery}
http://www.gminaposwietne.vipserv.org
Kreator PDF
Utworzono 4 March, 2017, 09:21

Podobne dokumenty