odw Budżet: ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Komentarze

Transkrypt

odw Budżet: ZASADY RACHUNKOWOŚCI
Polexpert - informacje o szkoleniu
odw Budżet: ZASADY RACHUNKOWOŚCI OBOWIĄZUJĄCE W
LATACH 2014-2020 BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJE
PROGRAMÓW EUROPEJSKICH
Kod szkolenia: 380215
Miejsce: Kraków, Centrum miasta
Koszt szkolenia: 450.00 zł
Program
1. Główne założenia ustawy o finansach publicznych i ustawy wprowadzającej ustawę o finansach publicznych -
idea wyodrębnienia od 2010 roku budżetu środków europejskich.
2. Zasady wykonywania budżetu państwa a zasady wykonywania budżetu środków europejskich - ustawa
budżetowa jako podstawa działalności państwowej instytucji i państwowego beneficjenta, w tym państwowej osoby
prawnej.
3. Zasady wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego a zasady wykonywania środków
pochodzących z budżetu państwa i z budżetu środków europejskich - uchwała budżetowa jako podstawa
działalności samorządowej instytucji i samorządowego beneficjenta.
4. Klasyfikacja budżetowa, klasyfikacja wydatków strukturalnych, klasyfikacja zadaniowa oraz ich zastosowanie w
planowaniu i realizacji programów europejskich - zakres stosowania czwartej cyfry klasyfikacji budżetowej dla
programów europejskich.
5. Środki finansowe programów europejskich jako wkład krajowy, jako środki budżetowe, jako środki pochodzące
ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz jako środki europejskie - środki na wydatki, dotacje,
zlecenie płatności, rezerwy budżetowe, wydatki niewygasające oraz ich ujęcie w budżetach i planach finansowych
instytucji i beneficjenta (w tym mających status osoby prawnej).
6. Nadrzędne zasady rachunkowości i ich znaczenie praktyczne oraz zasady wyceny aktywów i pasywów
obowiązujące instytucje i beneficjentów - krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości.
7. Specyfika zasad rachunkowości budżetowej - podział na rachunkowość organu finansowego (budżetu),
rachunkowość jednostki wykonującej budżet, rachunkowość organu podatkowego oraz ich zastosowanie w
instytucjach i u beneficjentów.
8. Cel i podstawa prawna prowadzenia wyodrębnionej księgowości oraz pojęcie polityki rachunkowości programu problemy związane z tworzeniem wyodrębnionego systemu ewidencji księgowej programów europejskich lub kodu
księgowego w świetle obowiązków wynikających przepisów unijnych obowiązujących w perspektywie finansowej
na lata 2014 - 2020, w tym przykładowo z dotychczas obowiązującego artykułu 60 Rozporządzenia Rady (WE) nr
1083/2006 oraz zasad finansowania i wytycznych programów europejskich.
9. Pojęcie polityki rachunkowości instytucji oraz pojęcie polityki rachunkowości beneficjenta - dostosowanie polityki
rachunkowości instytucji i beneficjenta do ustawy o rachunkowości, do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5
lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont (...) oraz do innych przepisów
normujących krajowe zasady rachunkowości.
10. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych instytucji i beneficjenta - księga główna, księgi pomocnicze, kod
księgowy i ich zastosowanie w praktyce.
Polexpert - informacje o szkoleniu
11. Treść prawna umów a treść ekonomiczna dokumentów źródłowych i ich ujęcie w systemie ewidencji księgowej
- zasady dekretowania operacji gospodarczych dotyczących wydatków bieżących i majątkowych finansowanych z
zaliczek i zwrotów wydatków w ramach programów europejskich.
12. Wzory księgowań przychodów, środków na wydatki, dotacji, zleceń płatności i ich rozliczenia w księgach
instytucji będącej samorządową jednostką budżetową (działającą w strukturach samorządu województwa), np. UM,
WUP, ROPS, JW, itp..
13. Wzory księgowań przychodów, środków na wydatki, dotacji, zleceń płatności i ich rozliczenia w księgach
instytucji będącej państwową jednostką budżetową (działającej w strukturach ministerstwa lub urzędu
wojewódzkiego, np. Władza Wdrażająca, MRR, MŚ, MTBiGM, MG, MKiDN, MZ, WZFEUW, itp.).
14. Wzory księgowań przychodów, środków na wydatki, dotacji, zleceń płatności i ich rozliczenia w księgach
beneficjenta będącego samorządową jednostką budżetową lub samorządowym zakładem budżetowym - typowe
błędy związane z posługiwaniem się przez urzędy gmin i miast, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie
dwoma numerami NIP, tj. urzędu jako jednostki budżetowej i osoby prawnej, problem uchwały NSA ws. Vat,
problem zbiorczej deklaracji VAT-7, problem utraty kwalifikowalności podatku Vat.
15. Wzory księgowań przychodów, środków na wydatki, dotacji, zleceń płatności i ich rozliczenia w księgach
beneficjenta będącego państwową jednostką budżetową.
16. Wzory księgowań przychodów, środków na wydatki, dotacji, zleceń płatności i ich rozliczenia w księgach
instytucji niebędącej ani państwową, ani samorządową jednostką budżetową a posiadającą osobowość prawną,
np. w Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w
instytucjach kultury, SPZOZ, instytucjach gospodarki budżetowej, agencjach wykonawczych, związkach
komunalnych, itp..
17. Wzory księgowań przychodów, środków na wydatki, dotacji, zleceń płatności i ich rozliczenia w księgach
beneficjenta będącego fundacją, stowarzyszeniem, jednostką MIKRO, jednostką MAŁĄ, jednostką typu OPP zmiany zasad rachunkowości dla fundacji i stowarzyszeń oraz uproszczenia w rachunkowości dla OPP.
18. Wzory księgowań przychodów, środków na wydatki, dotacji, zleceń płatności i ich rozliczenia w księgach
beneficjenta prowadzącego działalność gospodarczą, w tym w komunalnych spółkach prawa handlowego.
19. Dokumentowanie zapisów księgowych i zasady współpracy pracowników merytorycznych zajmujących się
rozliczaniem i dokumentowaniem wydatków programów europejskimi ze służbami finansowo - księgowymi
instytucji.
20. Dokumentowanie zapisów księgowych i zasady współpracy pracowników merytorycznych zajmujących się
realizacją i dokumentowaniem wydatków w ramach programów europejskich ze służbami finansowo - księgowymi
beneficjenta.
21. Zasady archiwizacji dokumentów księgowych programów europejskich instytucji i beneficjenta.
22. Zasady sporządzania sprawozdawczości budżetowej, sprawozdawczości zadaniowej, sprawozdawczości z
operacji finansowych oraz sprawozdawczości finansowej przez instytucje i beneficjentów programów europejskich
obowiązujące w roku 2014.
23. Kontrola, typowe nieprawidłowości i związane z nimi naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie
programów europejskich.
24. Odpowiedzi na pytania.
Prowadzący