FORMULARZ OFERTY CENOWEJ Przetarg na dzierżawę

Komentarze

Transkrypt

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ Przetarg na dzierżawę
Załącznik nr 1
do Specyfikacji Przetargowej ZG-2126-20-1/14
FORMULARZ
OFERTY CENOWEJ
OFERENT
Nazwa (firma): _________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Adres: _______________________________________________________________________________________
Nr tel. ___________________________________; Nr fax. ______________________________________________
WYDZIERŻAWIAJĄCY
Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Gryfice
Ostoja 1, 72-300 Gryfice
tel. (+48)91 384-33-21
fax (+48)91 42-25-313
email: [email protected]
NIP 857-020-69-49
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na
Przetarg na dzierżawę nieruchomości stanowiącej Ośrodek Wypoczynkowy „Cis” w Pogorzelicy
położonej na działce nr 200/2 obr. Pogorzelica, gmina Rewal
III przetarg
składamy ofertę przetargową o następującej treści:
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją przetargową i uznajemy się za związanych określonymi w
niej postanowieniami i zasadami postępowania bez zastrzeżeń.
2. Charakterystyka oferenta wraz z opisem działalności jaka będzie prowadzona na przedmiocie przetargu:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
3.
Oferujemy następujące cenę
L.p.
Cena łączna netto podana cyfrą i
słownie
Stawka VAT (%)
Cena łączna brutto podana cyfrą i słownie
1.
4. Oświadczamy że zapoznaliśmy się ze stanem technicznym infrastruktury wchodzącej w skład przedmiotu
dzierżawy oraz jesteśmy gotowi do zawarcia umowy w aktualnym stanie technicznym tej infrastruktury.
5. Oświadczamy ze zapoznaliśmy się z treścią warunków udziału w przetargu oraz szczegółowymi warunkami
przetargu w tym wzorem umowy i przyjmujemy te warunki bez zastrzeżeń.
6.
W przypadku uznania naszej oferty za ofertę najkorzystniejszą zobowiązujemy się
do zawarcia umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do specyfikacji przetargu, oraz w
miejscu i terminie wskazanym przez Nadleśnictwo Gryfice
__________________________dnia _____________________
_____________________________
(podpis Oferenta)