ZASADY PALENIA OGNISK W MIEJSCACH WYZNACZONYCH NA

Komentarze

Transkrypt

ZASADY PALENIA OGNISK W MIEJSCACH WYZNACZONYCH NA
ZASADY PALENIA OGNISK W MIEJSCACH WYZNACZONYCH NA TERENIE
Parku im. Ronalda Reagana w Gdańsku
1. Dopuszcza się palenie ognisk wyłącznie w wyznaczonym i urządzonym do tego celu miejscu
na terenie Parku.
2. Zorganizowanie ogniska możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządu Dróg
i Zieleni w Gdaosku, powiadomieniu Straży Miejskiej oraz Straży Pożarnej i Policji.
3. Wniosek o zgodę na zorganizowanie ogniska zawierający informacje o terminie planowanej
imprezy, ilości uczestników wraz z podaniem osób odpowiedzialnych za jej przeprowadzenie,
z numerem kontaktowym, należy złożyd do ZDiZ na piśmie, w kancelarii lub przesład drogą
e-mail na adres: [email protected], z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
4. Dzieci i młodzież mogą korzystad z wyznaczonych miejsc na ognisko tylko w obecności
pełnoletniego opiekuna.
5. Wyznaczone miejsca na ogniska mogą byd czasowo wyłączone z użytkowania ze względów
bezpieczeostwa lub przeciwpożarowych.
6. Osoby planujące ognisko zobowiązane są zabezpieczyd potrzebną do tego celu ilośd drewna
we własnym zakresie, zagasid skutecznie ognisko po zakooczeniu imprezy, zasypując
piaskiem lub zalewając wodą oraz pozostawid miejsce w należytym porządku.
7. Drewno przewidziane do palenia ogniska nie może pochodzid z zadrzewieo i elementów
wyposażenia parku. Nie zastosowanie się do tego warunku podlega karze zgodnie z art. 144
§ 3 Kodeksu wykroczeo.
Parkiem im. Ronalda Reagana administruje Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku,
ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk, tel. (58) 341-20-41
Dyżurny Inżynier Miasta tel. (58) 524-45-00

Podobne dokumenty